Rus tarihi öğrenilmeden Putin anlaşılamaz. Rusların da, Kanuni, Hürrem ve Yeniçerileri var (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

çar-putin

Osmanlı ve Rus tarihini yaşananları ile tarafsız değerlendirenler, bu iki milletin aralarındaki inanılmaz benzerliklere hayret edeceklerdir. Bir Çinli düşünür: “Hem rakibini, hem de kendisini doğru tanımayanların girdikleri bir savaşta galip ayrılmaları mümkün değildir. Diyerek; rekabetçileri doğru olarak tanımanın önemine işaret etmektedir.

Fransız devlet adamı, politikacı ve yazar, Alphonse de Lamartin, bakınız, Kanuni üzerinden Osmanlıları, Çar I. Petro üzerinden de Rusları nasıl tanımlamaktadır.

Kanuni Döneminde Osmanlı Toplumu Millet Olmuştu…

Kanuni (1520-1566), “Tam bir otoriteye, çevresindekilerin kişiliğine olan bağlılığına sahip olmuştur… Zalim, sert bir askerin oğlu olarak önce ordusunu düzensizlikten kurtarmış, onun sayesinde imparatorlukta uygarlığı, rütbe silsilesini ve hükümdarlık iktidarının yasallığını sağlamıştır.

Kanuni’den önce “Osmanlılar bir orduydu. Kanuni Sultan Süleyman ondan bir millet yaratmıştı.”(1)

Lamartin, Rus Çarı I. Petro için de aşağıdaki ifadeleri kullanmaktadır.

I. Petro, (1682 – 1721) çar Aleksey’in ikinci evliliğinden dünyaya gelmiş, yüz hatları, zekâsı ve deli cesaretiyle askerler arasında kendisini sevdirmişti. Petro, on yedi yaşında tek başına iktidara sahip olmuştu. Çarların geleneğine göre soylular arasından bir genç kızla evlenmiş, karısına çok eziyet etmiş, son derece barbarlıklar yapmış, kendisini içkiye, sefahata, zulme vermişti.

Fakat herkesin kendisine haklı olarak büyük lakabını verdirecek çalışmalardan hiçbir zaman sapmamış ve muazzam bir sürüden bir millet yaratma azminden asla vazgeçmemişti.(2)

Fransız devlet adamı ve yazar, Lamartin; Kanuni ve Çar I. Petro’nun, çalışmaları ve ileri görüşlülükleri ile ülkelerinde yaşayan insan topluluklarını bir “Millet” yapabilmek için çalıştıklarını söylemektedir.

Rusların özelliklerine geçmeden önce geleceğe yönelik planlarının, hedeflerinin öğrenilmesinde kilit taşı olan, Çar I. Petro’nun 1725 yılında yazdığı vasiyeti bir kez daha aktarılmaktadır.

1-Rus devleti daima dengeli savaş şartları hazırlamalı ve bu hazırlığın Rusya’nın terakkisine sebep olması için çalışılmalıdır.

2-Savaş dönemlerinde Avrupa’dan mümkün olduğu kadar harp sergerdelerini, sulh zamanında ise, ilim adamlarını Rusya’ya celbetmeli.

3-Avrupa ülkeleri arasında fitne-fesat türetmek, aralarında zıddiyet yaratmak ve bu işte onlardan biri ile işbirliği içinde olmak lazımdır. Özellikle Alman halkı arasındaki kaynaşma ve kargaşalıklarda faal bir yer tutmaya çalışmalı. Zira onlar bizimle hemhudut ve bize bitişiktir.

4-Polonya’da kargaşalık çıkarmalı, onların ileri gelenlerine cimrilik etmeden rüşvet verip güçlerini bozmalı, devlet işlerine darbe vurmalı, Moskova’dan asker götürüp orada yerleştirmeli. Eğer başka devletler bizim bu tedbirlerimize itiraz ederlerse “sus payı” olsun diye Polonya’dan bir parça koparıp onlara da vermeli, iş tamam olduktan sonra ise, o parçayı da geri almalı. Rus saltanatını muhkemleştirmeli.

5-İsveç ve Norveç ülkelerinde mümkün olduğu kadar bir dayanak mıntıkası elde etmeli. Çünkü onların Valileri elimizde olurlarsa, İsveç ve Norveç’in Danimarka’ya düşmanlık tohumu serpmelerini temin etmek daha kolay olacaktır.

6-Rusya asilzadeleri daima Alman asilzadelerinden, nüfuslu şahsiyetlerinden, valilerden, rütbe sahiplerinden kız almayı unutmamalıdırlar. Zira onların bu şekildeki akrabalığı bize daima fayda sağlar.

7-İngiliz hükümeti ile birlik olup temasları sıklaştırın. Çünkü ticarette ve devlet idaresinde bu bize faydalı olur. Gemi inşaatı için gerekli bütün malzeme onlardan alınacaktır. Bu temas hem silah, hem de gemicilik için çok faydalıdır.

8-Rusya devletinin hududu Avrupa’nın şimalinden Baltık denizine, güneyde ise Karadeniz’e kadar olmalıdır. Bu durumu korumak ve Rus serhaddini genişletmek evlatlarımın vazifeleridir.

9-Rusya devletini, dünya devleti yapabilmek için, onun başkentinin, Asya ve Avrupa hazinelerinin anahtarı olan İstanbul olması lazımdır.

Acele ve noksansız olarak çalışıp, İstanbul’un batı topraklarına sahip olmak gerekir. Şüphesiz ki İstanbul’a sahip olan Şah, dünyada ilahi şah olacaktır.

Bu maksadın hedefine ulaşabilmesi için, daima Türkiye ile İran arasına fitne-fesat tohumları ekmeli, kavga ve savaş çıkarılmalıdır.

Bu iş için Sünni ve şii mezhepleri arasındaki ihtilaflar en keskin silah ve yenilmez ordudur.

Rusya’nın nüfuzunu Asya’da yaymak için Sünni şii ihtilafları en iyi vasıtadır. Türkiye ile İran arasındaki muvazeneyi öyle bozmak lazımdır ki (fitne-fesatla) onlar birbirleri ile hiçbir zaman anlaşamasınlar.

Hem İran, hem de Türkiye’nin Avrupa halkları ile temas etmesine imkan vermemeli. Eğer bu ülkelerin Müslümanları gözlerini açıp hukuklarını anlayacak olurlarsa, o bize büyük bela olacaktır.

Hem Türkiye’nin hem de İran’ın din adamlarını elde etmek ve onlar vasıtası ile Sünni-şii ihtilaflarını kızıştırmak lazımdır.

İslam akidesini Asya’dan uzaklaştırmak, Hristiyan dini akidesini ve medeniyetini oralarda ciddi bir şekilde tebliğ etmek ve yaymak zaruridir.

Gizli tutulsun

Bizim alimlerimizin bugüne kadar devlet işlerine müdahale etmesi, Rusya devletinin terakkisine mani olmuştur. Ben kendi selahiyet ve istiklalimi kullanarak, onları devlet işlerinden uzaklaştırdım. Ruhanilerin devlet işlerine müdahale etmelerini reddettim, şimdi onlar sıradan birileri gibi elleri ve kolları bağlı kalmıştır.

Ben bunu çok büyük bir riski göze alarak yaptım. Ruhanilerin devlet ve millet işlerinden ellerini çekip, yetkilerini kiliselerde yalnız dini görev yapmakla sınırlandırdım.

Bunlara ilaveten, çeşitli tedbirler de almak lazımdır ki, İran ülkesi her geçen gün biraz daha parasız pulsuz ve ticaretsiz kalsın. Hülasa İran’ı daima gerilemeye sevk etmeli, bağlı durumda tutmalı ki Rusya devleti onu istediği zaman zahmetsiz bir şekilde öldürmeğe kadir olsun.

Ama Türkiye devleti mahvolmadan İran’ın canını almanız tavsiye edilmez

Gürcistan ülkesi, Kafkasya hattının yani İran’ın şah damarıdır.Eğer Rusya’nın tesellüd neşteri o damara yetişecek olursa, o zaman kalbinden zayıf kanı akacak ve onu öyle halsiz edecektir ki bin Eflatun dirilip gelse dahi onu ıslah edip sağlığına kavuşturamaz.

O zaman İran ülkesi Rusya çarlarına deve gibi muti olacaktır. Ve Türkiye’nin son alevi de sönecektir.

Maddi ihtiyaçlar bölgesi olan Türkiye’nin işini bitirdikten sonra, İran’ı zorluk çekmeden mahvetmek ve başını kesmek mümkündür.

Bunun için de siz, zaman kayıp etmeden Gürcistan’ı ve Kafkasya’yı zaptedip, İran’ın içte hakem durumda olan şahsiyetlerini kendinize hadim ve muti edeceksiniz.

Ondan sonra Hindistan’a kastetmeli. O memleket çok büyük ve geniş bir ticaret bölgesidir. Orayı ele geçirdiğiniz taktirde, İngiltere vasıtası ile elde edilen gelir evvelkinden çok, Hindistan’dan ihraç olunacaktır.

Hindistan’ın anahtarı Türkiye’nin Payitahtıdır.

Gidebildiğiniz kadar Kırgız, Hive ve Buhara sahraları tarafından ilerleyin ki hedefiniz size yaklaşmış olsun. Zaman kayıp etmeyin, aynı zamanda telaş ve acele etmekten imtina edin.

Avusturya devleti ile zahiren dost olmalı. Fakat öyle bir tedbir almalı ki Alman ve Avusturya gitgide güçlerini kaybetsinler.

Türkiye’yi Avrupa’dan ayırmalı (uzaklaştırmalı) ve bu işbirliğinden Avusturya’ da fayda temin etmeli. Bu işte iki yol var : Biri Avusturya’yı başka bir yerde meşgul etmek, biri de

Avusturya’ya Türkiye topraklarından öyle bir parça vermeli ki bilahere onun Avusturya’dan geri alınması kolay olsun.

10-Yunanlılara sulh ve dostlukla muamele etmeli, savaş zamanı onlar size yardım ederler, zira Yunanlılar Türkiye’den daima zarar görmüşlerdir.

11-İsveç, Norveç, Türkiye, İran ve Polonya’yı istila ettikten sonra İtalya ve Fransa ile müttefik olup temas kurun. Eğer onlardan hiç birisi dostluğumuzu kabul etmezse, o zaman bir fırsatını bularak, o yer ve ülkeleri mahvediniz. Bu yerleri ele geçirdikten sonra dünya hakimi olursunuz.

12- Eğer yukarıda belirtilen ülkelerden herhangi birisi muharebeyi kabul etmezse, öyle bir tedbir almak gerekir ki bu iki hükümetin (İtalya ve Fransa) arasında fitne-fesat yaratabilsin. Bu suretle zamanla onlardan biri ortadan kalkarak harap olacaktır. Geri kalan hükümetleri talan edip zahmet çekmeden bütün Avrupa üzerinde hükümranlık kurarsınız. İşin sonunda diğer ülkelerin hepsini kendi memleketinize ilhak edip bütün dünyaya sahip olursunuz.(2)

Devam edecek:

-Rusların “Yeniçeri”leri olan Strelets’ler, Eski Rusya da Çar IV. İvan tarafından 1550’de kurulmuştur. Bunlar, XVI. Yüzyılda ayrıcalıklı bir birlik haline geldiler. Askerler fırsat buldukça (Osmanlıda olduğu gibi) ticaret ve el sanatlarıyla da uğraşırlardı. Bir süre sonra (yine Osmanlıda olduğu gibi)  disiplin tanımamaya başladılar. 1696’daki ayaklanmaları amansızca bastırıldı ve Büyük Petro’nun emriyle Moskova’dan uzaklaştırıldılar. 1698’de kılıçtan geçirildiler. Böylece streltsiy ortadan kalktı. Bizde de yeniçeriler, II. Mahmut döneminde, 1826’da (Halk-saray işbirliği ile) kaldırılmıştır.

www.canmehmet.com

Resim; web ortamından alınmıştır.

Kaynaklar;

(1)Osmanlı Tarihi, Alphonse de Lamartine.

(2)Kaynaklar ve daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/car-i-petronun-1725-yilinda-yazdigi-vasiyetnamesi-ve-vasiyetnamenin-nato-ile-ilgisi.html

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Ruslar en güçlü silahlarını açıklıyor: “Sünni-Şii ihtilafı en keskin silah, yenilmez ordudur!” (2)

Pts Şub 15 , 2016
Önceki Yazı Sonraki Yazı Rusya’nın büyümesinde, Asya’da rahat yayılmasında en büyük etken; Sünni Şii ihtilaflarıdır. Bu ihtilaflar, bir güç birliği için Türkiye ve İran’ı bir araya getirememiş; Ruslar’da, bugün Suriye’de olduğu gibi her zaman bölgede meydanı boş bularak rahatça at oynatmışlardır. … Aşağıda, İslam dünyasının neden bu kadar parçalandığı, Sünni […]

Eğitim

↓