“İslam şehri”; İslam ve Batı Uygarlığı’nda halkın yönetime katılması (demokrasi) anlayışı (6)

 

"İnsan", farkında olabilen canlıdır. Canlılar içerisinde "akıl" sahibi olan tek varlıktır. Ve "akıl", yakıtın olan bilgi ile çalışmaktadır. Açık ifadesi ile, bilgiye sahip olmayan bir akıl, kastedilen manada "akıl" değildir.
Canlılar içerisinde “akıl” sahibi tek varlık ‘İnsan’dır. Ve insan aklı (Yakıtı olan bilgi ile üreterek) farkında olabilmektedir.  Diğer  ifadesi ile, bilgiye sahip olmayan bir aklın, kastedilen manada, (sahibine doğru, isabetli sonuçlar üretebilen bir merkezle) akılla ilgisi olmayacaktır.

 

Batı uygarlığının çocukları, öncülleri olan Yunanlılarıın açık ve zengin “demokrasi” kültürüne kondular. Devraldıkları bu kültürü zenginleştirerek geliştirdiler. Özellikle “demokrasi” felsefesiyle ilişkili olarak sistemin amaç ve uygulanırlık alanlarında önemli katkılar sağladılar.

Pek çok yorum ve akımıyla beraber demokrasi, batı medeniyetinin parçalarından biri haline gelmiştir.

Liberalistlerin demokrasi anlayışı ve uygulamaları liberal demokrasidir.

Sosyalistlerin anladıkları ve uyguladıkları demokrasi sosyal demokrasidir.

Komünistlerin anladıkları demokrasi ise tek parti olması ve proleteryanın hakim sınıf olmasıdır. (1)

Peki, “Demokrasi” Nedir?

Yunan kökenli bir kelime olan, Demokrasi; halk ve iktidar kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yaygın ve kabul görmüş ifadesi ile, Demokrasi; “ halkın kendi kendisini yönetmesi ve görüşlerini özgürce söyleyebilme  “ biçimidir.(2)

Batılıların kutsadığı ve yaymaya çalıştığı “Demokrasi” anlayışına  karşılık bakalım İslam neler vazetmektedir?

Demokrasi anlayışını bir defada vermek adına,Cambridge’deki sunumu gelecek bölüme bırakılmıştır.

İslam Uygarlığı’nda Halkın görüşü’nün yeri ve önemi;

İslam devleti, İslam toplumu ve Müslüman ailede geçerli olan islami yönetim felsefesinin “şûra”(Görüş ve bilgi alışverişi) (*) olduğu konusunda neredeyse icma (bilginlerin dinî bir hüküm üzerinde birleşmeleri.)(**) hasıl olmuştur. ,

Yani bu “otorite”nin alanı neresi olursa olsun; ister devlet, ister toplum, isterse aile olsun “İslami otorite”nin kaynağı şûradır.

Lakin düşünsel kaynaklarımızın ve uygarlık mirasımızın köklerinin sözkonusu “şûrâ”dan zengin ve bolca pay aldığı kadar “tarihimiz” ve “uygulamamız”ın bu alanda yoksulluk ve kıtlık çektiği konusunda da neredeyse icma hasıl olmuştur.

Düşünsel kaynaklarda… “şûrâ”nın toplumsal, ailevi ve hatta bireysel yönetim ve davranış konusunda belirleyici felsefe olduğunu ; Tarihte ise monarşi ve istibdatın tarihi gerçekliği ve onu yaşayan insanı bu mukaddes felsefenin sonuçlarından mahrum bıraktığını görüyoruz.

Dahası eğer araştırma konusu yönetim felsefesi, sulta ve sultan’ı bağlayıcı esaslar ise bu “tarihi gerçeklik”ten söz eden düşünceyi de şiddetli fakirliğe maruz bırakıyor! (3)

Kur’an’i Kerim’de: “Şura”

İslam, “şûrâ”yı insan haklarından bir hak saymakla yetinmemiştir. Diğer medeniyetlerin yalnızca hak saydığı öteki şeylerde olduğu gibi şûrayı da yönetici-yönetilen tüm ümmet üzerinde; devlet, toplum, aile ve insan hayatının tüm cephelerinde “zorunlu bir şeri farîza” kılmıştır.

Kur’an şûradan, yönetim, siyaset ve dünyevi uygarlık işlerinde Rasulullah (sav)’in uyması gereken bir fariza olarak söz etmektedir…

Peki, içtihadında doğru ve isabetli sonucu tutturamadığı zaman vahyin klavuzluğuyla denetlenip düzeltilen bir nebi ve rasul olmayan yöneticilere karşı durumumuz nasıldır?

Kur’an, şûradan zorunlu bir sert fariza olarak söz etmektedir. Hatta peygamber için dahi… Yüce Allah, elçisine hitaben şöyle buyuruyor

“Allah’ın rahmetinden dolayı, ey Muhammed, sen onlara karşı yumuşak davrandın.  Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlara mağfiret dile.  İş hakkında onlara danış, fakat karar verdin mi, Allah’a güven, doğrusu Allah güvenenleri sever”(4)

Allah’ın elçisine vahyi olan Kur’an-ı Kerim’de,  zorunlu bir şer’i fariza olan şûrayı iyi anlayan seleflerimiz bu ayetin tefsirinde şunları kaydediyorlardı:

-“Şûrâ, şeriatın kaidelerinden ve ahkâmın en büyüklerindendir.

İlim ve din ehliyle istişare etmeyenin azli vaciptir. Bu, hakkında hilaf bulunmayan şeylerdendir!..”(5)

Ne var ki bu yönetim felsefesinden uzak düşen monarşi ve istibdat zulmünün karanlık devirleri ve zalimane uygulamaları saçma bir fikir doğurmuştur.

Tahrif ehli, çirkin işlerine şer’îlık ve meşruiyet görüntüsü vermek için bu anlayışı İslam’a yamamaya çalışmışlardır.

Şûrânın yöneticiyi bağlayıcı olmadığı, yöneticiye gerekli olanın istişare etmesi sonra da isterse ümmetin (topuna birden muhalefet etsin, kendi görüşüyle devam etmesi olduğunu vehmettiler.

Bu kral, emir ve sultan fakihleri topluluğu, Rasulullah’ın (sav) şu sözünün titizlikle üzerinde durduğu manayı görmezden geliyorlardı: “Ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez.”(6)

Bu hadis “ümmetin ismeti”ne delalet ediyor. “Ümmetin masum olan görüşü ise içtihat ehli, meşveret şartlarını taşıyan seçkin alimlerde somutlaşır”.

Fakat bunların “Yönetici ferd”in kefesini bütün “istişare ehli”nin kefesine tercih ettiğini görüyoruz!.. Bu sultan fakihleri grubu, bu çirkin düşünceyi İslama yamamaya çalıştılar.

Şu ayette Allah’u Teala’nin kasdının bu olduğunu söylediler

-“Azmettîğin’zaman da Allah’a tevekkül et” Yönetici istişare ettiği zaman üzerine düşeni yerine getirmiş oluyor… Bundan sonra azmedebilir, yani dilediğini kararlaştırabilir… Bu “azm”in, kararın ayetin siyakında Şûrânın sonucu olduğunu unutuyorlar. Şûrâ, meyvesinden –karar, azim- soyutlanırsa işlevsiz olmuş olur. Hatta “abes bir oyun” a dönüşmüş olur. Yüce Allah’ın ayetlerinin araştırılması ve tefsiriyle hasıl olan sahih düşüncenin bundan tenzih edilmesi gerekir.

Sahih-i Buhari’de bu ayetin ince bir yorumunu okuyoruz… Buradaki muradın; “müşaverenin azm ve tebeyyünden” önce oluşunu belirtmek olduğunu okuyoruz. Yani Şûrâ bu karara yol açan ve bu “azim ve tebeyyün”ün karakterini belirleyen ön şarttır.

Buhari’nin bu meseleye verdiği örnek, sözkonusu ayetin sebeb-i nuzülü yani vahyin yakından alakalı olduğu konular ve tefsirini gerektiren sebeptir.

Bu olay şudur: “Rasulullah (sav) “Uhud günü”nde müşriklerle karşılaşacakları yeri ashabıyla istişare etmiştir.

-Ashaptan az bir toplulukla birlikte Rasulullah’ın görüşü, Medine de kalarak saldıran düşmana karşı Medine’nin konumundan ve korunmalı duvarlarından yararlanmaktı. Ancak çoğunluk “Uhud”da düşmanla karşılaşmak için çıkmak görüşündeydi. Rasulullah (sav) çoğunluğun görüşüne uydu.

Allah’ın rahmeti O’na çoğunluğa yumuşak davranmasını öğütlüyordu. Ta ki sert ve katı olmasın, kendi görüşüyle yetinip istibdat yapmasın ve bu tavır etrafındakilerin dağılıp gitmesine yol açmasın

Çıkma kararını çoğunluğun kararının bir sonucu  olarak aldı. Evine girdi ve zırhını kuşandı. (Savaş hazırlığını yaptı.) Savaş hazırlığını yapan ve çıkmak için hep birlikte topIanan ashabıyla hareket etti. Fakat Rasulullah’ın görüşünün aksine görüşte bulunanlardan bir grup belki kötü bir şey yapmış olabileceklerini zannederek Rasulullah’a dönüp Medine’de kalmayı teklif ettiler.

Rasulullah (sav) ise savaş hazırlığı yapmak ve müşriklerle karşılaşmak için uygulamaya koymuş bulunduğu, meşveret neticesinde ortaya çıkan karardan caymayı reddetti.

Ayetin siyakı budur. Azmin anlamı budur. Buhari bu konuda şöyle diyor.

-‘Nebi aleyhisselam Uhud gününde çıkmak veya kalmak hususunda ashabıyla istişare etti. Azm ve tebeyyünden önce yapmış olduğu müşavere sonucunda zırhını kuşanıp azmetmişti ki: ‘Kal’, dediler. Azmettikten sonra onlara meyletmedi ve şöyle buyurdu: “Zırhını kuşanan bir nebiye, Allah hükmedinceye dek onu çıkarması yaraşmaz!..” (7)

Fakat bir takım ulema-i sû’–Allah onları bağışlasın- bu Kur’an’i gerçeği tersyüz etme yoluna gitmişlerdir.

Şûrayı, fert yöneticinin, İslami formalite”yi yerine getirmek için başvuracağı “abes bir oyun “a çevirmişlerdir.

Böylece halkın hatırı hoş olmuş olacak, yönetici de Şûra ve müşavirlerin dediğine kulak asmaksızın kendi kararını uygulamış olacaktır.

Îşte kültürümüzün kaynaklarıyla, onların çirkin tarihi tabloları arasındaki öz ve kalite farkı budur.

Sonra, Kur’an şûrayı yönetim, tebaanın idaresi, yönetenle yönetilen arasındaki ilişkiyi düzenleyen felsefe olarak “gerekli bir fariza” yapmıştır. Hakeza Kur’an’ın’ şûrayı, toplumun en küçük tuğlasını oluşturan ailenin de, siyaset felsefesi yaptığını görüyoruz.

İslam şeriatında aile idaresinin yolu ve usulü şûradır,

Devlette tebanın rızasının bilinçli, yani teslim alma ve baş eğdirme üzerine değil, danışma üzerine kurulu olması gerektiği gibi; ailedeki rıza ve uyum da aynı şekilde danışma üzerine kurulmalıdır. Yüce Allah, ailenin proplemlerini kanunla düzenleme noktasında, tarafların konu üzerinde karşılıklı rızası yolunu gösterirken şöyle buyuruyor:

– “Anneler çocuklarını –emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse için- tam iki yıl emzirirler. Onların uygun biçimde yiyeceğini ve içeceğini sağlamak, çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücü ölüsünde bir şeyle mükellef tutulur. Ne anne çocuğu yüzünden, ne de çocuğun aid bulunduğu bab, çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Mirasçının da aynı şekilde yapması gerekir. Eğer (ana-baba), anlaşıp danışarak (çocuğu memeden) kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocukları (süt annesi tutup) emzirmek isterseniz, vereceğinizi güzelce verdikten sonra yine üzerinize bir günah yoktur. Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah yaptığınız herşeyi görmektedir.” (8)

Kur’an’ı Kerim Müslüman toplumda şûraya bu kadar geniş yer  verdiğine; onu hem küçük ailenin, hem de tebanın ve devletin idare felsefesi yaptığına göre müslümanların temayüz ettikleri sıfatlar arasında (şûrâ etmeyi) saydığım görmemizde de bir gariplik yoktur!..

“Size verilen şeyler, dünya hayatının geçimidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha süreklidir. (Fakat bu mükafat) şu kimseler içindir ki- inanıp I Rabblerine dayanırlar. Büyük  günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar; kızdıkları zaman onlar, affederler. Rabblerinin çağrısına gelirler, namazı kılarlar, işleri, aralarında istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar. Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar.”(9)

’Bu ayetler Müslümanların sıfatlarını saymaktadır”. Bu sıfatlardan biri de “İşleri(nin) aralarında şürâ ile” olması, bir ferdin veya grubun insanları hesaba katmaksızın görüşüyle baskı yapma hakkının olmamasıdır. (10)

Kur’an’i Kerim bir çok yerde “şûrâ” terimini açıkça kullanarak İslam ümmetinin siyasetinin, yönetiminin ve her işinin şûrâ ile olmasının gerektiğini vurgulamıştır.

Nisâ suresinin iki yerinde de “ulu’l-emr”den söz etmiştir. Birincisinde tebeadan, Allah ve Rasulden sonra onlara itaati istemiş;  ; ikincisindeyse işlerin kesin çözüme  bağlanması, hangi halin güvenlik hangisinin tehlike olduğunun kararlaştırılması konularında yetkili-uzman merci olarak onlara başvurulmasını zorunlu tutmuştur.

Birinci ayette tebeaya hitaben şöyle der:

-“Ey inananlar, Allah’a itaat edin, Rasul’e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. (11)

ikincisinde ise. “ulu’l-emr”e, bilgi sahiplerine götürmek yerine, cahilce davranıp işleri karıştıran kimi Müslümanlara sitem ederek doğru olmayan bu davranışları eleştiriyor:

-“Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. Halbuki onu peygamberlere ve aralarındaki yetkili kişilere gösterselerdi, içlerinden işin içyüzünü araştırıp çıkaranlar, onun ne olduğunu bilirlerdi. Eğer size Allah’ın lütfü ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.”(12)

Bu ayetlerde iki şey dikkatimizi çekiyor:

Bir: Kur’an’i Kerim tekil sigasıyla “veliyyül emr”den (emir sahibi) değil, çoğul sigasıyla “ulu’l-emr” den (emir sahipleri) söz etmektedir. Bu üslubuyla şûrâya dayalı önderliği överken; müslümanların işleri hususunda tek başına karar almayı da reddetmektedir.

İki: Kur’an’i Kerim, “emir sahipleri”nin sözkonusu yetkilere sahip olabilmeleri için ümmetten olmaları şartını getiriyor.

Şu anlamda ki; ümmetin güvenine mazhar olarak seçimle gelmiş olmaları ümmetin hayatını yönetmeye ehil olmaları gerekir. Bu Kur’anî işaretlerde tebaanın şûrâ yoluyla “ulu’l-emr”in seçimine katılmalarının kaçınılmaz zorunluluğunun vurgulandığını görüyoruz.

Yoksa onların bu tebeadan olmakla vasıflandırılması doğru olmazdı. Zorbalık, zulüm ve istibdada başımıza dikilen bizden değildir…

Yine ayetlerden yöneticilerin tebeayı, şûrâya dayanarak yönetmeleri gerektiğini anlıyoruz. Çünkü işlerin dizginlerinin ‘topluluk’ elinde bulunması ancak bu topluluk (ulu’l-emr)’un, görüşleri olgunlaştırarak karar aşamasında uygulanmaya en münasip görüşe ulaşabilmesi için şûrâ yolunu kullanması sayesinde mümkündür.

İste İslami “şûrâ”nın Kur’an’daki yeri: Allah’ın, gerek aile planında olsun, gerekse toplum ya da tebeasını İslam şeriatına göre gerekse toplum ya da tebeasını İslam şeriatına göre idare eden devlet planında olsun islam siyaset felsefesi için teşri kıldığı zorunlu şer’i bir fariza…

Sadece “insan hakları”ndan bir “hak” değil. (13)

..

Kur’an’ı Kerim ve nebevi sünnette sabit olan bu islami şûrâ, yönetim felsefesinde, tebaanın idaresinde, metod ve uygulamada ahlak olarak yerleşmiştir. Rasulullah’ın irtihaliyle kaybolmamıştır.

Aksine Raşid halifeler döneminde daha da gelişmiş, ona duyulan ihtiyaç gittikçe artmıştır. Rasulullah’ın devletteki başkanlığını ele alacak olursak; O, her ne kadar dünya işlerinin tasarrufu konusunda masum olmasa da Allah, vahyi ile onu düzeltiyor ve daha güzel ve uygun olana Yönlendiriyordu.

Olan ihtiyaç daha da artarak zorunlu hale geldi. Şurayı, bu devletin çeşitli yönetim sahalarında, insanları idarede ve kanun yapımında esas alınan bir metod, tabi olunan bir felsefe olarak görüyoruz.

Hilafet devletinin ye tam sivil otoritesinin oluşmasından sonra hak ve doğruya ulaşmak için şurâya olan ihtiyaç daha da artarak zorunlu hale geldi.

Şurayı, bu devletin çeşitli yönetim sahalarında, insanları idarede ve kanun yapımında esas alınan bir metod, tabi olunan bir felsefe olarak görüyoruz.

-Bu devlet şûrâ ile tesis edilmiştir. Rasulullah’ın irtihalinden sonra Müslümanların ilk halifesi Ebu Bekir (ra) biat ve seçim yoluyla getirilmişti.

-Ilk halifenin mürtetlerle savaşmak doğrultusundaki dahiyane kararı şûrâ yoluyla icmaya dönüşmüştü.

İlk halife, bu kararı İslam dininden irtidat edenler ve devletin bütünlüğünü parçalayanlarla savaşmak için almıştı. İhanet yönünden ikisi de aynıydı. Dine veya devlete ihanet İslam birliğine ihanetti.

-Ebu Bekir Sıddık, (ra) Kur’an’da ve Sünnet’te hükümleri bulunmayan yeni meselelerle ilgili hüküm ve teşri hususunda insanlarla istişare etme sünnetini koymuştur. Meymune b. Mihran şöyle buyuruyor.

-“Ebu Bekir (ra) bir mesele geldiği zaman önce Allah’ın kitabına bakar, orada bulursa onunla hükmederdi. Şayet Kitap’ta bulamazsa Rasulullah’dan öğrendiklerine bakar, ona göre hükmederdi. Eğer bu şekilde de halledemezse, insanlara çıkıp.

-‘Bana böyle böyle bir mesele geldi. Bu konuyla ilgili Allah Rasulü’nden bir şeyler duydunuz mu?’ diye sorardı. Böylece insanlardan bir grup toplanıp Rasulullah’tan duyduklarını aktarırlardı. Bunun üzerine Ebu Bekir (ra) şöyle buyururdu:

-‘içimizde nebimizin (sünnetini) koruyanlar bulunduran Allah’a hamd olsun’ Eğer Rasulullah’ın sünnetinde de bulamazsa insanların ileri gelenlerini toplar, istişare ederdi. O, mesele hususunda görüş birliğine varırlarsa onunla hükmederdi.”(14)

Şûrâ geleneği aynı şekilde Ömer b. Hattab döneminde de devam etti.

*Ömer b. Hattab, Allah’ın kendisine bahşettiği fetihlerden sonra, devletin genişliğine uygun olarak devlet kurumlarını geliştirmek için insanlarla istişare etti

Divan teşkilatı kuruldu. Devletin sistemli bir ordusu oldu; (15)

-Hastalık ve sağlık işlerinde de aynı durum söz konusudur. Hatta kaza ve kaderin anlamını ve sınırlarını belirleme hususunda karar alımında ve düşünce biçiminde şûrâ müslümanların yoludur.

Abdullah  b. Abbas’dan rivayet edildiğine göre Ömer b. Hattab Şam’a gitmişti. Basra’ya varıp ordu komutanı olan Ubeyde b. Cerrah ve arkadaşlarıyla karşılaştığında Şam topraklarında veba hastalığının yayıldığını öğrendi.

Ömer b. Hattab; İlk muhacirleri bana çağırın!” buyurdu. Çağırdılar ve Ömer (ra) onlarla istişare ederek veba hastalığının Şam topraklarında yayıldığını söyledi. Onlardan bazısı, “Bir mesele için çıktın. Geri dönmeni tavsiye etmeyiz.” Derken diğerleri de; “Senin yanında insanların geri kalan kısmı ve Resulullah’ın ashabı var. Onları bu vebanın üstüne sürmeni uygun görmüyoruz.” Dediler, Ömer (ra) onlara; “Dağılabilirsiniz.” Buyurdu.

Sonea Ensarı çağırtıp onlarla bu konuyu görüştü. Bunlar da muhacirlerden farksız görüşler söyleyince onlara da; “Dağılabilirsiz.” Buyurdu. Daha sonra orada bulunan ‘Fetih muhacirleri’nden olan Kureyş’in yaşlılarını yanına çağırtarak görüşlerini sorduğunda önceki gruplar gîbi görüş ayrılığına düşmeyerek : şöyle dediler. “İnsanları döndürmeni ve onları bu vebanın üstüne sürmemeni tavsiye ediyoruz!”

Ömer (ra) insanlara seslenerek şöyle dedi:

-“Ben dönmek üzere bineğime biniyorum. Siz de bineklerinize binin!”

Ubeydullah b. Cerrah şöyle dedi:

-“Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsunuz?”

Ömer: (ra):

– “Ey Eba Ubeyde! Keşke senden başkası bunu söyleseydi. Evet Allah’ın kaderinden O’nun kaderine kaçıyoruz! Eğer senin bir deven olsa, biri kurak ve diğeri çayırlı iki yakası olan bir vadiye insen; onu çayırlı olan yerde gütsen Allah’ın kaderiyle gütmüşsündür. Ve yine kurak yerde gütsen Allah’ın kaderiyle gütmüş olursun.’(16)

Fetih muhacirlerinin dönmek için görüş birliğine varmaları, ensar ve muhacirin görüşü olan kefeyi tartarak çoğunluk olmuşlardır.

*Bu tarihte fetih için yapılan savaşların durumu da aynıdır. Îyad el-Eş’ari rivayet ederek söyle diyor:

Ömer (ra) bu ilke ve kanunu sadece bölge ve vilayetlere atanan emirlere indirgemedi. Aksine genel hilafeti ve müminlerin emirlerini de buna dahil etti. Döneminin sonlarına doğru hitabederek şöyle buyurdu:

“insanlar benden sonra halife olacak şahsı seçmemi istiyorlar. Allah, Nebisiyle gönderdiği hilafet ve dinini zayi edecek değildir. Bu konuda beni sıkıştırırlarsa hilafet şûrâ ile altı kişi arasındadır.”(17) İlk muhacirlerden kalanlar… 

Ömer el-Faruk dünyadan irtihal ettiğinde Müslümanlar bu kanunu yürürlüğe koydular. “Ömer (ra)’ın belirlediği topluluk bir araya gelerek istişare ettiler.” Abdurrahman b. Avf, şûrâ çalışmalarına başkanlık etme şartıyla hilafete seçilme meselesinden feragat etti.

İnsanların hiçbirini bırakmadan hepsiyle istişare etti. Ensardan olsun, muhacirlerden olsun herkese sordu. Medine’de sormadığı kimse kalmadı.

Ömer b. Hattab’la o sene hac’da bir araya gelen bölgelerdeki ve vilayetlerdeki ordu komutanlarına haber gönderek onlarla istişare etti.

Hilafete Osman b. Afvan (ra)’ın seçilmesiyle bu çalışma sona erdi.

“Müslümanlar, ordu komutanları, Ensar ve Muhacir ona biat etti…” (18)

İşte İslamî Şûrâ Budur.,,

-Ümmet onda temsil edilir ve onun sayesinde vardır. Devlet yönetiminde, toplum düzeninin sağlanmasında ve medeniyetin geliştirilmesinde iktidarın kaynağı ve yönetimin yardımcısıdır.

Bu ümmet, temsilcilerini pratik gerçekliği ve şeriati bilenler arasından seçer. Bunlar, İslam devletinde başkanı seçmeye ehil Olan kimselerdir. Aynı şekilde bunlar ehl-i hal ve’l-akd olarak pratikle şeriatin birbirine uygunluğunu sağlarlar.

Teşrii geliştirerek yeni gelişmelere uyum sağlatırlar.

-Bu ümmet, temsilcilerinin arkasındadır. Ümmetin ve temsilcilerin yönetimi gözetmesi, muhasebe etmesi ve elinden tutması farzdır.

Eğer bu devlet fasıklık yapar, zulmeder veya ümmetin kendisine havale ettiği şeyleri aksatırsa bu devleti değiştirmek ümmet üzerine farzdır.

-Yapabilirse bunu barışcı yolla dener. O da olmazsa devrimle gerçekleştirir.

Halkın Şeriatın sınırları çerçevesinin dışına çıkmaması, ilkesi ümmetin, dünya işlerinde otoritenin kaynağı olmasına gölge düşürmez. Zira bu sınırlar bir bütün olarak ümmetin ve teker teker fertlerin maslahatının gerçekleşmesine kefildirler. Sonra ümmetin –temsilcileri  aracılığıyla- yasama hakkının sınırlandırılması, helali helal olarak, haramı haram olarak bırakmak zorunda olması onun hürriyetiyle çatışmaz. Bu durum, kanun koyucu (Şar’i Allah) tarafından tespit edilmiş olan ümmetin maslahatına göre hareket etmektir.

Böylece İslam şûrâyî İslami yönetimin felsefesi halk idaresinin metodu; birey, aile ve toplum için dengeli hayatın yolu kabul etmektedir. Şûrâ yalnızca haklardan bir “hak” değildir.

Şûrâ sistemi İslam’ın ve müslümanların demokrasisidir.

Allah onu İslam’da yönetim felsefesi yapmıştır.

Şûrânın hedeflerini gerçekleştirecek ve pratiğe daha iyi yansıtacak sistem ve yolları icad edip geliştirme hak ve hürriyetini ümmet (halk)’e bırakmıştır! (19)

 

Devam edecek…

Resim;http://karikatur.biyolojigunlugu.com/gag/359

Açıklamalar;

(*) “Şûra”, meşveret, istişare, müşâvere anlamlarını taşır.  Kelimenin terim anlamı ise; herhangi bir konuda başkalarına danışma, onlarla istişarede bulunma, görüş ve bilgi alışverişi içinde olma demektir. Şûra’nın temel amacı; ele alınan, ortaya atılan görüşler, fikirler içerisinden en uygun ve en isabetli olanı seçmektir. En az hata ihtimali olanı seçerek en doğru olan görüşü tercih etmektir. Şûra da çoğunluk tarafından kabul edilen en doğru görüşün yürürlülüğe konması ise demokrasi uygulamasına en güzel örneklerden birisidir. Daha fazlası için bakınız;  http://www.dinahlak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:slmda-r-ve-demokras&catid=148:izzet-eker&Itemid=102

(**) “İcmâ”; lügatte, toplama, ittifak etme manalarına gelir…Yanlız bu ittifaktan maksat müçtehitlerin ittifakıdır. Çünkü bunlar ilim ve irfan noktasında ümmet-i Muhamıned’in en a’zarcılarıdır. İcmanın şartı da, içtihada ehil olanların ittifakıdır. Artık müctehidlerin ittifak ettikleri şey şer’i bir hüküm olur. İcmanın tahakkuku bütün müçtehitlerin ittifakına vabestedir. Bu müçtehitlerden birisi dahi muhalefet etse, icma tahakkuk etmez. Zira, ihtimaldir ki hak, o muhalefet eden müçtehidin elinde olsun. Bundan anlaşılıyor ki icmanın rükn-ü azamı ittifakdır…” Daha fazkası için bakınız; http://www.mehmedkirkinci.com/index.php?s=article&aid=952

Kaynaklar;

(1)“İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları

(2)http://www.dinahlak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2139:slmda-r-ve-demokras&catid=148:izzet-eker&Itemid=102

(3) İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları, S.26

(4)Âl-i Imrân; 159. .

(5)Kurtubî el-Camiu’l ahkamu’l Kur’an c.4, s.249.

(6)Ibni Mace.

(7) İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları, Sahife;30

(8)Bakara; 233.

(9)Şûrâ; 36-39.

(10)İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları S..31

(11)Nisâ; 59.

(12)Nisâ; 83.

(13)İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları S.32

(14)Ed-Darimi.

(15)Ibni Sa’d Tabakatü’l Kübra c2, s.212-216.

(16)Buhari.

(17)Müslim, ibni Hanbel.

(18)Buhari.

(19)İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları, S. S.46

 

‘İslam Şehri’, Dinde zorlama var mı? (5)

Allah onu ne “zorba”, ne de “bekçi” olarak göndermiştir. -“Ey Peygamber, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (6) -“Ey (Muhammed) sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt verensin.”(7) -“Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Sadece tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.”(8)

Allah onu ne “zorba”, ne de “bekçi” olarak göndermiştir.
-“Ey Peygamber, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (6)
-“Ey (Muhammed) sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt verensin.”(7)
-“Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Sadece tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt ver.”(8)

İslam, “hürriyeti” insan hayatının anlamını gerçekleştiren şey (değer) olarak görmektedir. Onda gerçek hayat vardır. Onu yitirmesi ise ölümdür. Bireysel, grupsal ve toplumsal anlamda insan hürriyeti –yalnızca “hukuk” değil- insanın insanlığının gerçekleşmesi için zorunlu olan en önemli “gereklilikler”den birisidir. ..(1)

İnsan hak ve hürriyetleri
Hak ve hürriyet mefhumları, genellikle benzer mânâlarda ve birbirinin yerine kullanılsa da, aralarında mühim farklılıklar bulunmaktadır.

Hürriyet; kişinin doğuştan potansiyel olarak sahip olduğu seçme ve tercih etme hakkını, yeterli olgunluk yaşına ulaştıktan sonra hiçbir baskı altında kalmaksızın kullanabilmesi durumudur.

Hak ise, insanın doğuştan getirdiği ve daha sonra içinde yaşadığı toplumun hukuk sistemi tarafından verilen ve/veya kazanılan imkânlar, fırsatlar ve nimetler bütünüdür.

Buna göre devletlerin kanunlarında hürriyetler kadar, haklar da tanımlanmıştır.

-Batı hukukunda hürriyet, ağırlıklı olarak, ‘başkalarına zararı olmadığı sürece her şeyi yapabilme’ şeklinde tarif edilmiştir.

-İslâm hukukunda ise hürriyet, kişinin kendisine, başkasına ve çevresine zarar vermeyecek şeyleri yapabilmesi şeklinde tanımlanır. İslâm hukuku bu üç unsura eşit vurgu yaparken,

Batı hukuku tarihî süreçte genel olarak hürriyetin sınırını başkalarına zarar vermemek olarak çizmiştir. Bu durum, iki medeniyetin insana, hayata ve kâinata bakış açılarının farklı olmasından kaynaklanır.

Çünkü İslâm’ın temel kaynaklarından çıkarılan neticelere göre insan, kendi vücudunun bile mâliki değildir. İnsanın maddî ve mânevî varlığı, Allah tarafından kendisine emanet olarak verilmiştir. Bu açıdan insanın intihar etmesi veya başka şekilde (sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeleri kullanarak) sağlığına zarar vermesi haram kabul edilmiştir.

İslâm’da hakların ve hürriyetlerin kullanımı, eşitlik ve adalet prensipleriyle birlikte düşünülmektedir. (2)

Dinde  Zorlama Var mıdır?

– “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur. (3)

-“De ki: Ey kavmim! Bakın, ya ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve (O), kendi katından bana bir rahmet vermiş de, o (rahmet) sizin gözlerinizden gizli birikilmiş ise? Şimdi siz onu istemezken, sizi ona zorla mı sokacağız? (4)

-“Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları mümin olmaları için zorlayacaksın?”(5)

Kuşkusuz Allah’u Teala elçisini (sav) hidayet ve rahmet olarak göndermiş, tebliğin hedefini de, mü’minlere nimeti “müjdeleyen”, müşrikleri azabla “uyaran” olmasıyla belirlemiştir.

-“O (Kur’an) gerçek iken kavmin onu yalanladı. De ki, “ben size vekil değilim.’ (9)

-“Allah isteseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi yapmadık, sen onlara vekil de değilsin.” (10)

-“De ki: Ey insanlar! İşte size rabbinizden gerçek geldi. Artık yola gelen kendisi için gelir. Sapan da kendi zararına sapar. Ben sizin üzerinize bekçi değilim.” (11)

-“Hiç şüphesiz, biz sana Kitab’ı insanlar için hak olmak üzere indirdik!  Artık kim hidayete erişirse, bu kendi lehinedir, kim de saparsa, o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların Üzerinde vekil değilsin. “(12)

Cambridge’deki, “İslam’da eğitim” sunumuna kalınan yerden devam ediyoruz;

İslam Eğitiminde “Müfredat “

Müslüman eğitim sisteminde örgütlü eğitim, temel ve ileri olmak üzere iki ayrı seviyede yürütülüyordu.

Yaşları beş ile on arasında değişen çocuklar için tek seçenek kuttab’dı.’(13)

Müfredat programı öğrencinin kabiliyetine göre Kuran’dan bazı ayetlerin okunması ve iyice öğrenilmesi ile bazı pasajların yazılması ve biraz da aritmetikten oluşuyordu.

Hattatlık özel bir ilgi alanıydı; zaten sonraları ayrı bir İslam sanatı haline geldi. Kuttab (*) seviyesinde kimi zaman şiirler ve bilgece sözler” de (hikem-Hikmetlerin özü) öğretiliyordu.  Kuttab eğitimi kabaca beş yıl sürüyordu. (14)

Öğrenci Kur’an’ı okuduktan sonra, temel müfredat programını tamamlamış kabul ediliyor ve kendisine özel bir görev veriliyordu. Diğer konulardaki başarısı ise ikincil derecedeydi,

İslami eğitim sisteminde cami öncesi ara bir eğitim düzeyi bulunmuyordu. Kuttab eğitimini tamamladıktan sonra, öğrenci eğitimine devam etmek isterse bir cami ya da medresede ileri eğitime başlayabileceği bir “halka” bulmak zorundaydı.

Yine de öğrencilerin çoğu, kuttab’ı bitirdikten hemen sonra bir mesleğe atılıyorlardı. Bu da genç öğrencinin, genellikle babası ya da aileden yaşlı biri olan usta bir zanaatkarın yanında çıraklığa başlaması anlamına geliyordu.

“Gençlerin eğitildiği bir diğer merkez de, ilkokulu bitirdikten sonra resmi haberleşmeleri yazma sanatını öğrenebileceği hükümet elçilikleri ve mahkemelerdi.

Bir çok memurun oğlu bu eğitimden yararlanmıştır; hatta bazıları orta çağlarda Arabi hattın ileri gelen ustaları oldular.”(15)

Yukardaki alıntıdan da anlaşıldığı gibi, bu tür mesleki eğitimden sadece ayrıcalıklı kimseler yararlanabiliyordu.

Ortaçağdaki Müslüman müfredat programında iki kategori vardı:

(a) geleneksel bilimler ve Arap dili; ve

(b) rasyonel bilimler.(16)

Tabii her öğretmen bu bilimlerde öğreteceği konuları kendi isteğine göre saptamakta serbestti.

Hicri 4. Yüzyıldan sonra, öğretmenlere sadece büyük üstatların eserlerini okutmaları zorunlu kılındı; sadece bu kitaplarla ilgili şerhler yazmalarına izin verilmişti. Böylece Mustansiriye Medresesinin hocaları bu kurala karşı gelerek kendi kitaplarını okutmaya başladıklarında, olay vezire ve sonra da Halifeye nakledildi.

Halife de hocaları huzuruna çağırarak sadece eski üstadların (selef) kitaplarını okutmalarını istedi. Bunun üzerine hocalardan birinin kendi kitabını okutma hakkını savunarak Halifeye “Onlar insandı, biz de insanız!” dediği belirtilir. (17)

1258’de Bağdat’ın Moğollar tarafından istilasından hemen önce gerçekleşen bu olay, Gazali’den sonra Müslüman düşüncesine hakim olan katılığın ve klişeleşmiş kalıpların bir örneğidir.

Îslami müfredat programında, tarih biliminin önemli bir konu sayılmaması da dikkat çekicidir.

Aslında geçmiş olaylar üzerinde uzmanlaşmak, düşük itibar getiren bir iş sayılıyordu.Fakat Siret, yani Peygamberin hayat hikâyesi çok önemliydi. İlk Müslümanların Siret’le ilgili yaptığı çalışmalar tarih biliminin gelişmesine sebep olmuştur. (18)

Müslüman düşüncesini önemli ölçüde etkileyen Yunan felsefesi de, cami ve medresenin temel müfredat programında yer almıyordu.

Bu konuyla ilgili bilgiler, Islami bilimlerden birinin kapsamında bulunmaktadır. Özellikle Endülüs camileri (Müslüman İspanya) bu konunun öğretilmesini reddetmişlerdi. (19) Ismailîlerin kurumlarında ise, daha önemli bir yeri vardı.

Mağrib’in üniversite camileri de Hadis ve fıkıh öğretiminde ünlüydüler; Müslüman âleminin doğu kesimlerinde yer alan benzeri kurumlar ise teorik konularda daha ileriydiler. (20)

Müslüman âleminin çeşitli bölümlere ayrılarak her birinin farklı bir fıkıh sistemine bağlanmasıyla, eğitim kurumları müfredat programlarında kendi mezheplerinin görüşlerine yer verdiler.

Böylece Mağrip Malikî mezhebine, Mısır Şafîliğe, Türkiye de Hanefîliğe önem verdi.

Sonuçta ortaçağlardaki Müslüman müfredat programının bölgesel özelliklerin yanisira dini koşullara bağlı olduğu anlaşılıyor: (21)

Öğretim Yöntemleri ve Uygulamaları

Müslüman eğitimciler çocukların eğitimi ile yetişkinlerin eğitiminde kullanılan yöntemler arasında ayrım yapmışlardır. Kuttab seviyesinde öğretim, hemen tümüyle hafızaya dayanıyordu. Bunun nedeni, eğitimcilerin hafizanın genellikle en çok erken yaşlarda aktif olduğuna ve bu yüzden de tam anlamıyla kullanılması gerektiğine inanmalarıydı. (22)

Kuttab’dan ayrılmadan önce öğrencilerin çoğu Kur’an’ın tümünü olmasa bile birkaç suresini ezbere okuyabilirlerdi.

Diğer konularda ise, genel olarak kabul edilen görüş öğretmenin çocuğun öğretileni alma kabiliyetini göz önünde bulundurarak “basitten zora” doğru ilerlemesiydi. İşte bu prensibe dayanan İbn Haldun, çocuklara Kur’an’ın esasen onların kavrayışının ötesinde olduğu kabul edilerek öğretilmesini savunmuştu. (23) Yine de Kur’an’ın erken yaşlarda öğretilmesinin faydalı olduğunu kabul ediyordu.

İbn Sina, herhangi bir mesleğe yönlendirilmeden önce çocuğun mizacının ve doğal yeteneklerinin göz önüne alınması gerektiğini söyler. Ez-Zarnucî ise bu seçimin çocuğa değil öğretmene bırakılmasının doğru olduğuna inanmaktadır. Bu seçimi yaparken, öğretmen ayrıca kalıtım faktörünü de hesaba katmalıdır.,.(24)

Müslüman eğitimcilerin, öğrencinin öğretmen tarafından cezalandırılmasına özel bir ilgi duyduğunu da belirtmeliyiz. İbn Sina ve Gazali, diğer bir çok eğitimci gibi bu konuyu ayrıntılı olarak incelemişlerdir. Bedensel cezalar, yararlı bir ıslah etme yöntemi olarak kabul ediliyordu. Yine de gereksiz sertliklerden kaçınılırdı. (25) ve çocuklara şefkat gösterilmesi uyulması gereken bir kuraldı. (26)

Zaman geçtikçe, ilk büyük üstadların eserleri sonraki öğretmenlerin ve öğrencilerin ders kitapları oldu. Böylece öğretmenin rolü bu üstadların eserleri hakkında yorum yapmakla sınırlanmış oluyordu. Bu uygulama “okuma” (kıraat) adını taşıyordu, ve birkaç yüzyıl boyunca Müslüman eğitiminin verimsizleşmesine sebep oldu.  (27)

Başka bir uygulama da, öğrencilerin başarılarına göre gruplara bölünmesiydi. Böylece üç ayrı seviyede grup oluşmuştu: Yeni başlayanlar; orta sınıf ve ileri seviyeler.

Bu uygulamanın yaygın olup olmadığını ise hâlâ tam olarak bilemiyoruz; mevcut kaynaklarda bu seviyeler hakkında pek az bilgi var. Yine de bu uygulama sözkonusu olduğunda, öğrenci bir konuda herhangi bir seviyedeyken diğerinde daha aşağı ya da yukarı seviyede olabiliyordu.

Diğer bir eğitim yöntemi ise “tartışma ve soru sorma” idi. Öğrenciler, öğretmenlerinin görüşlerine son derece saygı duymalarına rağmen genellikle hararetli tartışmalara girerlerdi; öğretmenlerinden farklı görüşleri savunan öğrencilere rastlamak çok normal karşılanıyordu.

Ayrıca tartışmalarda parlak gözüken bir öğrencinin kendi “halka”sında iltimaslı bir konumu vardı.

Sorular bazen yazılı olarak sunulurdu; İbn Cübeyr Bağdat’taki Nizamiye Medresesinde İmam Kazvinî tarafından okutulan bir derste soruların kâğıtlara yazılıp toplandığını ve sonra cevaplaması için imama verildiğini anlatıyor. İbn Baruta da, İran’ın Tustar şehrinde benzer bir olaydan bahsediyor.

Öğretmenler ise akademik tartışmalara toplantılarda ya da mektuplaşma yoluyla girerlerdi.  Karşıt görüşlerden birini tutan “ulema”nin yaptığı yorumların kaynağı bu tartışmalara dayanmaktadır.

Mu’tezile düşünce okulunun (**) doğuşu, hukuk ve felsefe doktorları arasında bu tür bir tartışmanın sonucunda gerçekleşmiştir.

Böylece Müslüman akademi hayatında karşılıklı konuşma ve tartışma sanatı gelişti ve açıkça belirtilen kurallara gör düzenlendi. (28)

Burada söz edilmesi gereken bir diğer uygulama da bilgi talep edenlerin “yolculuk”larıdır. Bu tür “yolculuk”lardan (rihlet fi talebü’l-‘ilm) genellikle ilk Müslümanların Hadisleri ve ender bulunan ilginç Arapça deyimleri derlemek için harcadıkları çabalarla ilgili olarak bahsedilir.

Bu uygulama kısa sürede yaygınlaşmış ve diğer tüm akademik dalları da içine almıştır. (29)

Devam edecek…

 

Resim; http://www.halkizbiz.com/dunya/insan-haklari-savunucusu-doktorlardan-sert-gezi-raporu-h4505.html

Kaynaklar;

(*) Küttab; Okuma yazama öğretilen yer (okul)

(**) Mutezile fırkası: Kaderiye de denilen, mutezile fırkası, (İnsan kendi kaderini kendi çizer. İnsanların işlerine Allah karışmaz) diyerek kaderi inkâr etmiştir. Hâlbuki kadere iman farzdır. Bu husus Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Allahü teâlâ, ezeli ilmiyle, insanların ve diğer mahlûkatın, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir. İlahın elbette her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ilah olamaz. Allahü teâlâ, herkesin ne yapacağını bilir. Kur’an-ı kerimde mealen, (Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir) buyuruluyor. (Bekara 255) Daha fazla bilgi için bakınız;  http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=314

(1) “İslam ve İnsan hakları”, Dr. Muhammed UMARA, Mart 1992, Istanbul denge yayınları

(2) Yazının tamamı için bakınız; http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/islam-da-ve-bati-da-insan-haklari-aralik-2011.html

(3) “İslam Şehri, “İslam’da Eğitim” makalesine ait dip notlar;) Bakara; 256.

(4) Hud; 28.

(5) Yûnus; 99.

(6)Ahzâb;45.

(7) Ğâşiye; 21-22.

(8)Kâf;45.

(9)En’âm; 66.

(10)En’âm; 107.

(11) Yûnus; 108.

(12) Zümer;41.

(13) Çocukların eğitime başladığı belirli bir yaş yoktu; fakat normalde bu, 4 ila 7 yaşları arasındaydı. A. Fehmi, Mabadi’…s. 94

(14)Dodge, age, .s. 3-5.

(15) Dodge, s. 10.

(16) “El-‘Ulumü’l’-nakliye ve’’ulumü’l’Lisanü’l’’-arabî, ve’l’ulum el-‘akliyye”. Aynı eser, s. 29.

(17) İbnü’l-Fuvatî, el-Havadisü’l-Canûa, Bağdat, MS 1967, s. 216-7.

(18) A. Rustum, Mustalahu’t-tarih, Seyda, 1955, .s. 1-10

(19)Guneyme, .s. 167

(20) .aynı eser, s. 163

(21) “İslam Şehri” Makale ismi; “Eğitim kurumları ;HİŞAMA NAŞABİ/LÜBNAN. Sahife;101

(22) Fehmi, s. 97-8

(23) Ibn Haldun, Mukaddime…, Kahire, 1320. .s. 494

(24) Fehmi, .s. 102-6

(25) Dodge, s. 4

(26)Fehmi, s. 109-12.

(27) “İslam Şehri” Makale ismi; “Eğitim kurumları ;HİŞAMA NAŞABİ/LÜBNAN. Sahife;101

S.103

(28) Guneyme,  .s. 204-8.

(29) İslam Şehri” Makale ismi; “Eğitim kurumları ;HİŞAMA NAŞABİ/LÜBNAN. Sahife;101S.104-4

 

 

‘İslam Şehri’, Cambridge’deki sunum “İslam’da Eğitim” ve Camilerde verilen Tıp eğitimi (4)

 "İnsan Hakları Beyannamesi"nde; düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunmamakta mıdır? Bulunmakta ise, buraya üye olanların ülkesindeki kısıtlamalar ne anlama gelmektedir?

“İnsan Hakları Beyannamesi”nde; “düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri” bulunmamakta mıdır? Bulunmakta ise, buraya üye olan ülkelerdeki kısıtlamalar ne anlama gelmektedir?

İslam’da, Bilgi ve ibadet birlikteliği esastır. Ahlaksız bilgi veya Bilgisiz ahlak anlayışının içi boştur. Duvarsız (İbadetsiz) ortamdaki bir mum ışığının (imanın) kalıcı-yanıcı olması mümkün müdür? Küçük bir rüzgârda ışık (iman) sönebilmektedir.

Kuran’da bu nedenle olsa gerek, sık sık; “Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. uyarısında bulunulmaktadır.

Oku-mayan/Düşün-meyenlerin, Bilgisizlik nedeniyle bir meseleyi analiz etmeleri, kavramaları ve ibret alarak bir sonuca gitmesi mümkün müdür?

Bu noktada bir örnek verirsek;

Allah (c.c.) Kuran’da bazen yer ve göklerin, bazen de diğer canlıların ve insanın yaratılışını nazara vererek varlığına ve tek oluşuna deliller sunmaktadır. Yüce Allah (c.c.) Aşağıdaki ayetlerde  insanın ilk yaratılışını ve anne rahmindeki yaratılışını şöyle ifade etmektedir:

Andolsun Biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe haline getirdik. Sonra o nutfeyi alaka yaptık,  ardından alakayı bir çiğnem et parçası haline soktuk, Bu bir çiğnem etten kemikleri  yarattık, Bu kemiklere et giydirdik, Sonra onu bir başka yaratışla insan haline getirdik. Şimdi bak da Allah’ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün’ (Müminun Suresi, 12-14)

‘Ey insanlar, Eğer yeniden dirilmekten şüphe içinde iseniz, şunu bilin ki, Biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki, böylece size (kudretimizi) gösterelim. Biz dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz, sonra da sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız’ (Hacc suresi, 5)

 ‘Biz sizi hakir bir sudan yaratmadıkmı, işte o  suyu, belli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz bunu böyle takdir edip kararlaştırdık. Ne güzel takdir ederiz’
(Mürselat suresi 20-23)

‘Allah yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin rabbiniz Allah budur. Alemlerin rabbi olan Allah ne yücedir’
(Mümin suresi, 64)

‘Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz’  (Vakıa 58-59) (*)

Veya;

Hicr Suresi, 22. Ayet: “Rüzgârları da aşılayıcılar olarak gönderdik. Gökten su indirdik de onunla sizi suladık; yoksa siz onu toplayıp depolayacak değilsiniz.”

“Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderdik.”

Rüzgârların iki ayrı aşılama görevi var.

Birincisi, bulutları harekete geçirip pozitif elektrik yüklü bulutu, negatif elektrik yüklü buluta doğru çekip müthiş bir elektrik akımı meydana getirmesini sağlamasıdır. Bu doğ­rultuda yapılan ciddi araştırmalara göre, pozitif ve negatif yüklü iki bulut kümesi birbirinden, yani pozitif pozitiften, negafit de negatiften kaçar, fa­kat Allah’ın bunları estirdiği rüzgârla birbirine yaklaştırmasıyla bir incizap meydana gelir ve o sebeple birleşen bulutların her tarafı elektrikle, yüklenir. Yağmur bunun kaçınılmaz neticesidir.

İkincisi ise, bitkilerin üreme organları çiçeklerdir. Ancak bunların bir kısmı «birevcikli bitkiler», bir kısmı da «ikievcikli bitkiler»dir. Birevciklilerde aynı kök üzerinde çiçeklerin bazısı dişi, bazısı da erkektir. İkievciklide ise, erkek ve dişi çiçekler ayrı kökler üzerindedir, Döllenebilmesi için erkek ve dişi hücrelerin birleşmesi gere­kir. Bunun için de çiçek tozunun dişi organın tepeciğine konması lâzımdır. İşte bu döllenme işi rüzgârlar ve böcekler vasıtasıyla gerçekleşir. Şöyle ki: Rüzgâr, erkek organ tozunu alıp dişi organa nakleder. Böcekler de ayak­ları ve kanatları ile bunu birinden diğerine aktarırlar.

…Bugüne kadar yapılan araş­tırma ve incelemelere göre, 250.000 çiçek tozu türünün mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Hiç birinin diğerine uymadığı, benzemediği de kesindir. Bu­na parmak izlerini misal verebiliriz, yeryüzünde yaşayan milyarlarca insan­ların parmak izleri mutlaka birbirinden ayrıdır; biri diğerine benzemez, işte çiçek tozları da öyle..(**)

Bu verilen bilgilerin, konu hakkında öğrenimleri olmadan kavramaları, değerlendirmeleri imkan dahilinde midir?

Bu sebeplerden olsa gerek, Kuran’da ilk Vahiy (emir) “Oku!”dur.

“…610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesinde, hırkasına bürünüp Hira Mağarası’nda düşünmeye dalmış olduğu bir sırada, bir sesin kendisini ismi ile çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı; kimseyi göremedi. Bu sırada her tarafı ansızın bir nûr kaplamıştı; dayanamayıp bayıldı. Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği Cebrâil’i gördü.

Melek O’na:

“Oku” Dedi. Hz. Muhammed (s.a.s.):

-“Ben okuma bilmem“, diye cevap verdi. Melek, Hz. Muhammed (s.a.s.)’i kucaklayıp güçsüz bırakıncaya kadar sıktı.

“Oku” diye emrini tekrarladı. Hz. Muhammed (s.a.s.) yine:

“Ben okuma bilmem…” cevâbını verdi. Melek emrini tekrarlayıp üçüncü defa Hz. Peygamber (s.a.s.)’i sıktıktan sonra Alak Sûresi’nin ilk beş âyetini okudu.

“Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı ‘alak’tan (aşılanmış yumurtadan) yarattı. Oku, kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini belleten Rabb’in sonsuz kerem sahibidir.” (Alak Sûresi, 1-5). (***)

Yukarıda anlatılanlar nedeniyledir ki, İki Cihan Güneşi Hz. Muhammed (sav) önderliğinde Mescitler ilk günlerden itibaren birer eğitim yuvası olmuşlardır.

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan “İslam’da eğitim”sunumuna kalınan yerden devam edilmektedir.

“…Sonraki Abbasi Halifeleri de bu rekabetin zararlı sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kaldılar. Fatımî tehlikesinin etkiyle, Sünnilik, bütünlüğünü bozabilecek her tür saldırıya karşı tedbirli olmak zorundaydı.

Böylece Halife el-Mustansir, Müslüman âleminin başkenti olarak Bağdat’a eski Önemini kazandırmak ve daha güçlü entelektüel bir birlik sağlamak amacıyla MS 1233’de Mustansiriye Medresesini kurdu. Bu medrese, bu tür kurumların içinde en gelişmiş olanıdır.

El-Mustansir, burada dört Sünni “mezhebin” de eşit olarak okutulmasını istiyordu. Medresenin mimari yapısı kurucusunun bu dileğini yansıtmaktadır; her “mezhep” için ayrı bir “salon” (eyvan) ayrılmış ve değişik “mezhep”lerin öğretmenleriyle öğrencilerine eşit statü verilmiştir.

El-Mustansir, bu medreseyle özel olarak ilgilendi ve iyi bir kariyere sahip olabilmesi için bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Meşhur “ulema”nın oluşturduğu öğretim kadrosu, zengin kütüphanesi, cömert bağışlar ve mensuplarının kalabileceği pansiyon odaları bazı özellikleriydi. Ancak böylesi varlıklı bir kurum, MS 970’de Sünnî olmayan doktrinin propagandasını yapmak amacıyla kurulan el-Ezher üniversite camisiyle rekabet edebilirdi.

Medreselerin kurulması, tabii ki camilerde veya “ulema”nın evlerinde özel olarak gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin sona ermesi ya da kısıtlanması anlamına gelmiyordu.

Burada özellikle bahsedilmesi gereken iki kurum daha var: tıp okulları ve Sufî ribat’ı , hankah’ı ve zaviye’si. Fakat Sufî okulları, eğitim kurumlarının genel olarak kabul edilen tanımına hem yapı hem de amaç itibariyle uymadığından, sadece tıp okullarından söz edeceğiz. Sufî eğitimi ise, hâlâ İslamiyatçıların üzerinde çalışmasını gerektiren ayrı bir inceleme konusudur.

Tıp öğrenimine gelince, bu bilim dalının camide öğretilen diğer konulardan ayrı tutulmadığını belirtmekte yarar var. (1)

AsIinda eski çağlarda tıp ilmi, felsefenin bir kolu (hikmet) olarak kabul ediliyordu. Bu da, kendisi hiç doktorluk yapmayan Farabî ve filozof, tıp bilgini ve doktor olarak ünü izah gerektirmeyen Ibni Sina gibi Müslüman filozofların bu bilimle neden özellikle ilgilendiklerini açıklıyor. Yine de tıp ilmi, esas olarak bimaristan’da geliştirilmiştir. Modern hastanenin orta çağdaki benzeri olan bu kurum, hem hastaları tedavi ederek, hem de tıp öğrenimi vererek iki yönlü bir hizmet sunuyordu.

Bimaristan, isminden de anlaşıldığı gibi Iran kökenliydi. İslam uygarlığı bu kurumun değerini çok erken farketmiştir.

Bu yüzden ilk Emevî Halifesi i Muaviye b. Ebu Süfyan, Cundişapurlu  Ibn Ezel’i baş tabib olarak görevlendirdi ve sonraki Abbasi halifeleri birkaç kuşak boyunca Bahtiyaşu’ ailesinden gelen ünlü doktorları desteklediler. İslamiyet öncesi kökenli Cundişapur bimaristan’i, Müslüman dünyası için tıp akademisi ve hastane olarak emsal teşkil etti. (2)

Cami kurumları, kuttab, Darü’l-Hikmet ve Darü’l-‘İlm akademileri, medrese ve bimaristan modern çağlara dek Müslüman şehrinde hakim olan eğitim kurumlarıydılar. Bunların yanısıra, “ulema”nin bireysel çabaları ve Sufî cemiyetler de eğitimdeki önemli yerini korudu.

Ayrıca kısaca bahsedeceğimiz bir diğer faaliyet de, şehzadele¬ rin ve önemli hükümet memurlarıyla nüfuzlu kimselerin oğullarinin eğitimiydi. Evlerde ya da sarayda gerçekleştirilen bu eğitim biçimi, diğer kurumlaşmamış eğitim faaliyetleri gibi incelememizin kapsamı dışındadır.

İslamiyette Eğitim Kavramı

Her halde Müslüman eğitim tarihi ve kurumlarını anlatmak, bunlara temel teşkil eden kavramları açıklamaktan çok daha kolaydır. Müslüman hayat felsefesi ve dünya görüşünün bir yansıması olan Müslüman eğitim felsefesini, bu kavramlar oluşnırur. Bu yüzden aslında çok daha geniş kapsamlı bir araştırma gerektiren bu konuyu sadece ana hatlarıyla anlatacağız. ‘

Müslüman toplumu, hayat felsefesini esasen Islamiyetten alır. Islamın en belirgin özelliği ise daima tevhide önem vermesidir; Tanrı’nın birliği ve hayatın ruhani ve dünyevi yönlerinin, ya da dini olanla dünyevî olanın nihaî birliğidir.

Îslami eğitim Islamiyetin bu özelliğini çeşitli bilimlerin uyumlu bir bütün halinde kabul edilmesiyle yansıtır. İşte bu kavramın etkisiyle camide bütün ilimlere yer veriliyordu.

Tabii bazı konular diğerlerine nazaran daha önemliydi, fakat hiçbiri kapsam dışı bırakılmamıştı.

Ayrıca “bilgi edinilmesi” (talebü’l-İlm), “dini bir yükümlülük (fariza) olarak görülüyordu. Bu yüzden Müslüman toplumunda “ulema” her zaman seçkin bir yere sahip olmuştur.

Hanefi mezhebine göre, bazı araştırma dalları bütün Müslümanlar için mutlaka gereklidir, bu yüzden ilim edinmek her Müslümanın “zorunlu bir ödev”idir (farz-ı ayn).

Bu konular “dini yükümlülükler” (fera’iz), yasaklanan ve takdir edilen şeyler (el’helal ve’l-haram) ve doğru ya da yanlış olan şeylerdir (elhakk ve’lbatıl).

Bir de Allah’ın rızasını kazanmak için öğrenilen ilimler vardır. Toplum için vazgeçilmez olan bu ilimleri, bütün Müslümanların öğrenmesine gerek yoktur. Müslüman hukukçular, bunlardan farz-ı kifaye olarak bahsederler.

Üçüncü kategoride, entelektüel bir ilgi olarak kabul edebileceğimiz ilimler yer alır. Bunlar gerekli değillerdir, fakat itibar kazanmak ve mükemmelliğe ulaşmak için bireysel olarak Müslümanların çalışabileceği konulardır.

Dördüncü ve son kategori ise, bireylerin sadece gösteriş yapmak için öğrendiği bilimleri kapsar. Gazali, bu türden bilgilerlerin edinilmesini düşüncesizlik ve hatta “menfurluk” olarak görmektedir (mekruh ya da mezmum). (3)

Bilgi ile ilgili bu genel sınıflandırmanın temelinde, bütün bilgilerin dar ya da geniş kapsamda, dinî olduğu prensibi yatar; yani tüm bilgi mutlak olarak “Allah’ın adıyla” talep edilir. Son tahlilde, eğitim, Allah’ın hizmetindedir.

Bu açıdan bakıldığında, eğitim, sadece bilgi kazanmak, hakikatı bulmak, iyi yurttaş olmak ya da geçimini kazanmak için değil, aynı zamanda ve esasen ahlâki ve manevi gelişme için bilgi edinme aracıdır.

Bu tutum, belirli konuların öğrenilmesini önemli ve şerefli bir iş durumuna getirmektedir.

Sufî’lerin ise farklı bilgi kateorileri vardır; bunlar, “muamele ilimleri” ve “mukaşefe ilimleri” olarak ikiye ayrılırlar.

Birinci kategori, insanların kendi aralarındaki ilişkileri yöneten dünyevi bilimlerle ilgilenir; ikincisi özellikle Sufî’lere özgüdür ve insanın irfan’a, yani marifetullah’a (Allah’ı bilmek) ulaşma çabasına ilişkindir.

Gazali bu kategoriyi “esoterik bilim” ‘ilmül-batın) olarak adlandırır. (4)

Bilginin edinilmesi dini bir ödev olduğuna göre, bilgi sahibi kimselerin öğrendiklerini başkalarına aktarmaları gerekir. İnsanin sahip olduğu bilgi hazinesini korumanın ve yıllar geçtikçe çoğaltmanın yolu budur. İslam toplumu öğrendiklerini başkalarına aktarmayan âlim’lere kötü gözle bakar. Bu tutum, bugün “eğitimin demokratikleştirilmesi” olarak adlandırılan görüşün geçmişteki karşılığı olarak görülebilir.

Müslüman eğitiminde bir diğer temel kavram da, akademik özgürlüktür. İslamiyet öncesi Arabistan’da eğitim faaliyetleri bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasına dayanıyordu. Bu bilgi, gündelik yaşamda kazanılan tecrübeler, Samî dininin gelenekleri ve putperest Arap toplumunda o zamanki inanışların bir araya gelmesiyle oluşmuştu. İslamiyet, atalarından kalan bilgi ve davranışları sorgulamadan kabullenen bu ilkel topluma, Kuran’dan çeşitli pasajlarla doğruyu ve Hakikati bulabilmek için akıllarını kullanmalarını öğütlemektedir. Ancak vahiy ve ruhun özü gibi konularda Akim sınırları söz konusudur.

Ayrıca Akıl, ahî tevhidin ve Hz. Muhammed’in tebliğinin kıstası olamaz.

Müslüman filozoflara göre iki tür akıl vardır: “doğuştan olan” ve “kazanılan”; birincisi ilahî bir nimet, ikincisi ise deneyim ve süreğen kişisel çabaların sonucudur.

Îslami şehirdeki akademik hayatın en belirgin özelliği olan düşünce özgürlüğü, yukarda da gösterdiğimiz gibi genel olarak Sünnîliğin bilgiye yaklaşımıyla ilgilidir. Şiîler, özellikle de Ismailik ve Sufîlik, özgürlük konusunda bu derece hoşgörülü değildir.

Bu “mezhep”lerde imamın son ve kesin kararı vermesi, izleyicileri arasında düşünce özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlıyordu.

Müslüman eğitiminin üçüncü temel kavramı eğitimin teorik ve pratik yanlarının bir arada bulunmasıdır. Peygamberin, bir hadisinde “ulema”ya hitaben şöyle dediği rivayet edilir: “Ne kadar bilgi edinirseniz edinin, bilginizi amele dönüştürmedikçe Allah (bu öğrendikleriniz için) sizi ödüllendirmez.”

Dördüncü kavram İse bilgiyi, , öğreten ve öğrenene duyulan saygıdır. Müslüman toplumunda her zaman, hatta gerileme dönemlerinde bile, “ulema” en sayğın topluluktu. “Ulema”nin toplumdaki bu seçkin yerini korumak, hükümdarların ve halkın ödeviydi.

Müslüman tarihi “bilgiyi arayanlara” duyulan büyük saygıyı anlatan hikayelerle doludur.

Bu saygı yerin bilincinde olan “ulema” da, sayısız öğretmen ve öğrencinin üzerinde çalıştığı, ahlâki konularda geniş bir edebiyat külliyatı bıraktı. El-Kabisî, İbn Sahnun, ez-Zamucî ve es-Semanî bu yazarlardan sadece bir kaçıdır; ayrıca İbn Mukaffa Gazali ve Ibn Haldun gibi yazarlar da kitaplarının kimi bölümlerini bu konuya ayırmışlardır.

Müslüman eğitim kavramlarının incelenmesi bizi zorunlu Olarak Müslüman eğitim felsefesi ve bilgi teorisinin araştırılmasına götürüyor. Fakat bu görev, konuyla Özel olarak ilgilenen filozoflara düşüyor. Bu yüzden sadece konunun yeterince gün ışığına çıkarılmadığını belirtmekle yetiniyoruz. (5)

Devam edecek…


Resim;http://www.anneyeozel.com/tup-bebek/tup-bebek-gelismeleri/soklanmis-embriyodan-kardes-dunyaya-gelecek.html

Kaynaklar;

(*) Daha geniş bilgi için bakınız;  http://www.kuranveilmihakikatler.com/tr/issue/ana-karninda-cocugun-yaratilmasi (Prof. Dr. Adnan Yüksel web sitesinden alınmıştır. )

(**) Daha geniş bilgi için bakınız; http://www.sorularlaislamiyet.com/  (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: 6/3210.)

(***) Daha geniş bilgi için bakınız; http://dinibil.com/default.asp?L=TR&mid=1437

(1) Ahmed İsa Kahire’deki Tolunlular camisinde Ömer b. Mansur tarafından tıp eğitimi verildiğini anlatıyor. A. İsa, Tarih el’bimaristanat fı’l’İslam, Şam, 1357/1939, S. 168.

(2) Bimaristanin tarihi hakkında İsa’nın sözü edilen eserine bakınız.

(3) A.el-Gazali, İhya ‘ulûmü’d-din, Kahire, 1356,1, .s. 28.

(4) aynı eser, .s. 34

(5)“İslam Şehri” Makale; “Eğitim kurumları” Tebliği sunan;  HİŞAMA NAŞABİ/LÜBNAN  (1 ile 4 sayılı kaynaklar, tebliği sunan yazarın dipnotlarıdır.)

‘İslam Şehri’, Cambridge’de “İslam’da Eğitim” anlatılıyor (3)

Tarihte hangi anlayış; "10 kişiye okuma-yazma öğreten esirler azad edilecektir." Demiştir?

Tarihte hangi anlayış; “10 kişiye okuma-yazma öğreten esirler azad edilecektir.” Demiştir?

İslam’da eğitim bir keyfiyet değil, zorunluluktur. “İlim tahsili her Müslüman için bir görevdir. Beşikten mezara kadar ilmi arayınız.” Hadisleri bu zorunluluğa işaret eder.  Ve bu amaçla İslamın ilk günlerinden itibaren, Mescit ve Camiler aynı zamanda birer eğitim yuvası’dır. (*)

Yine bu tavsiyeler doğrultusunda İslam ülkelerinde eğitim küçük yaşlardan itibaren sırası ile; aile içerisinde başlayarak, küttablarda, (ilk-temel eğitim kurumları) Cami, Medrese ve araştırma merkezlerinde devam etmiştir.

Cambridge’deki sunuma kaldığımız yerden devamla;

“…Ayrıca camide yer alan akademik faaliyetlerin bazılarının dünyevî (seküler) olduğunu da belirtmeliyiz. Dünyevî ile dinî olanın Îslami toplumda görünmez bir şekilde iç içe geçtiği unutulmamalıdır.

Darü’l-Hikmet ve Darü’l-ilm de, daha çok caminin müfredat programında yer almayan konulara önem veriyorlardı. Bu açıdan, bu iki kurum eski Yunan akademilerine benzerler…ikisinde de önemli olan akademik araştırmadır, öğretim ikinci sırada yer almaktadır.

Aslında Dar ül-Hikmet ile Darü’l İlm’in İslamî kökenli olmadığına dair çeşitli kanıtlar mevcuttur. Guneyme, Darü’l-Hikmet’in İran kökenli olduğunu, Darü’l’ İlm’in ise Pitolemi devrindeki İskenderiye’de bulunan benzer bir kurum örnek alınarak kurulduğunu göstermiştir.

İran uygarlığıyla tanışmalarından sonra Araplar, İran’ın yönetimi ve mahkemelerinde geçerli olan geleneklerden büyük ölçüde etkilendiler.

Bu etki, Abbasi Devletinde Arap olmayan (çoğunlukla İran ve Türk) unsurların artan tesiriyle daha da güçlendi. Abbasi halifeleri İranlı hükümdarların saraylarına yaptırdıkları kütüphaneleri biliyor olmalıydılar. Bu kütüphanelerde Farsça kitapların yanısıra, Yunanca ve Sanskritçe eserler de bulunuyordu. İbnü’l-Mukaffa’nın ünlü Arapça eseri Kelik ve Dimne’nin giriş bölümünde bu kütüphanelerden bahsedilir.

Islamî Darü’l-Hikmet’de faaliyetlerin kütüphane etrafında yoğunlaştığı hatırlanırsa, bu kurumla İran’daki benzeri arasındaki ilişki daha iyi anlaşılır. Bağdat’ın Darü’l-Hikmet’inde, faaliyetlerin büyük bir bölümü, İranlı hükümdarların saraylarında kütüphaneden sorumlu bilginlere yaptırdığı gibi, tercümeye dayanıyordu.

Abbasi Halifeleri de (özellikle el-Me’mun), diğer akademik araştırmaların yanısıra, Darü’l-Hikmet’te tercüme yapılmasını teşvik etmişlerdi. Böylelikle, önceleri yalnızca bir kütüphane olan bu kurum, gerçek bir akademi haline geldi.

Dar ül-Hikmet’in Bağdat’ta kesin kuruluş tarihi saptamak çok zor. Yaklaşık olarak milattan sonra 8. Yüzyılın ikinci yarısında olmalı, ki bu da Halife el-Mansur (MS 754-75) veya Harun Reşid (MS 786-809) dönemlerine rastlıyor.

Fakat Darü’l-Hikmet’in altın çağının el-Me’mun’un hükümdarlığı sırasında (MS 813-33) yaşandığı kesindir. Bu dönem boyunca kütüphane akademi haline gelmiş ve seçkin akademisyenler tarafından Yunanca ve Hintçe eserlerin Arapçaya çevrilmesiyle bilgi ve kültür alışverişi gerçekleşmiştir.

El-Me’mun devrini yazan bazı yazarlar ise, Bağdat’taki Darü’l-Hikmet’in o zamanlar bu türden tek kurum olmadığını ve Irak’ta Harun Reşit ve Beramike devrinde benzeri birçok kurumun oluşturulduğunu söylemektedirler. (a)

Darü’l-‘İlm de, tıpkı Darü’l-Hikmet gibi bir kütüphane çevresinde kurulmuştu, fakat öncekinin aksine, bu kurum İslamiyet öncesi Mısır’ın akademik kurumlarından etkilenmişti.

Bilinen en eski Darü’l-‘İlm, MS 9. Yüzyılda Kahire’de değil Mevsil’de kuruldu.

 Ayrıca Bağdat’ta aynı adı taşıyan başka kurumlar vardı. Yine de bunların arasında en önemlisi, MS 1011’de Fatimî Halifesi Hakim Emrullah tarafından kurulan Kahire Darü’l-‘İlm’iydi.

Darü’l-‘İlm ile Darü’l-Hikmet iki açıdan farklıydı. Darü’l’llm’de daha fazla sayıda öğretmen ve öğrenci bulunuyordu ve esasen matematik ve tıp bilimleriyle ilgileniyordu. Buna karşılık, Darü’l-Hikmet tercümeye önem veriyordu.! (b)

Kahire Darü’l’İlm’i cami dışındaki en büyük eğitim kurumuydu.

Ne yazık ki, Kahire Darü’l-‘îlm’i kalıcı bir akademik gelenek oluşturacak kadar uzun süre yaşamadı. Kuruluşundan üç yıl sonra, evrensel değerdeki bilimsel görevi sona erdi ve el-Hakim ile izleyicilerinin kendi görüşlerinin propagandasını yapmak için kullandıkları bir araç durumuna düştü.

Sonunda Mısır’da Fatimîlerin egemenliğinin son dönemlerinde, muhtemelen Sultan Selahaddin tarafından ortadan kaldırıldı.

Kahire Darü’l’ İlm’inin başına gelenler, akademileri politik otoritenin hizmetine sokmanın ters sonuçlarını göstermiştir.

MS II. Yüzyılda medrese olarak bilinen yeni bir eğitim kurumu oluşturuldu. Arapça “derese” fiilinden türetilen medrese sözcüğü, kurumun bu isimle bilindiği II. Yüzyıla kadar kullanılıyordu; (c)

bu da, sözcüğün özellikle bu amaç için ortaya atıldığını gösteriyor.

Medreselerin ortaya çıkmasıyla egemen güçlerin, eğitimi sistematik olarak kontrol etmesi de başlamış oldu.

Daha önceleri devletin cami ya da akademilerde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolü yoktu; daha ziyade bir vekil ya da hami durumundaydı.

Mısır’da Darü’l-‘İlm, Fatımi rejiminin hizmetine girmesinden sonra kısa sürede zayıflamış ve ortadan kaldırılmıştı.

Ancak medrese, kesinlikle devletin himayesinde ve kontrolünde oluşturulmuş bir kurumdur. Kuruluş yıllarındaki koşullar da, bu savı desteklemektedir. Hicri 3. Yüzyılda Sünnîliğin İslam âleminin entelektüel yaşantısmdaki etkileri gittikçe zayıflamaya başlamıştı.

Sünnî İslami, zirvesine Abbasi döneminin başında ulaştı; Mu’tezile yavaş yavaş güç kazanarak el-Me’mun’un hükümdarlığmda hakim duruma geldi. Bu arada, Şiî görüşler özellikle Mağrip’te ağır fakat emin bir şekilde yerleşiyordu.

Fatimîlerle birlikte Şiîlik Mısır’a ulaştı ve Buveyhîler zamanında açıkça vaazedilmeye başlandı. Hicretin 5. Yüzyılı ise Şiî düşünce okullarının en kuvvetli oldukları dönemdi.

İşte bu sırada –yani Sünnî akımı iyice zayıfladığında-, Bağdat’ta Selçuklu vezirleri göreve geldi ve hararetle Sünniliği ve Abbasi halifeliğini savunmaya başladılar. Böylece Fatımilerin elinde bulunan Şam’ın kontrolünü hızla ele geçirdiler.

Tabii, burada Sünnilik ile Şiîlik arasındaki rekabeti bütün detaylarıyla anlatacak değiliz; bizim için önemli olan bu rekabetin İslam dünyasındaki eğitim kurumlarına nasıl yansıdığıdır.

Selçuklular genel olarak, eğitimi ve eğitim kurumlarını Şiî düşüncenin güçlü akınını kontrol etmede bir araç olarak görüyorlardı. Esasen kitleler arasında yaygınlaşan Şiîlik, Sünniliğin yararına çalışan aynı derecede güçlü bir propaganda mekanizması olmadan kontrol edilemezdi.

Doğal olarak, bu Sünni karşı savunmasında, en önemli rolü eğitim kurumları oynadılar. Böylece Selçuklular, o zamana kadar tamamiyle yerleşik bir kurum haline gelmiş caminin yanısıra, medreseleri oluşturarak Irak ve İran’ın önemli şehirlerine yaymaya çalıştılar.

Medresenin ilk olarak İran’ın Nişabur şehrinde, ilk Selçuklu veziri Alp Arslan’ın başa geçmesiyle ortaya çıktığı kabul edilir. Sonraları oğlu Melik Şah devrinde de diğer medreseler kurulmuştur.

Fakat medrese esasen vezir Nizamü’l-Mülk’le özdeşleştirilir; kendisi, MS 1065-67 tarihleri arasında inşa edien en ünlü medresenin, yani Nizamiye’nin kurucusudur. Mizamü’l-Mülk ayrıca Irak’ta çok sayıda başka medreseler de kurmuştur.

Bağdat’taki Nizamiye Medresesi, Müslüman eğitim tarihinde özelikle önemlidir; bunun nedeni orijinalliği ya da farklı bir amaçla kurulması değil –zaten yukarda da gösterildiği gibi, bu kurum Nizamü’l-Mülk’dan önce de biliniyordu- İslam âleminin doğu kesiminde eğitim kurumlarının ilk kez geniş kapsamda devletin bir fonksiyonu haline gelmeleridir.

Ayrıca yine tarihte ilk kez, Sünnî İslam, kendi “mezhep”lerinden birinin –Şafiîliğin- propagandasını yapabilmek amacıyla bir kurum oluşturmuştur.

Böylece Şafiîlik Selçuklu Devletinin resmi mezheb’i oldu ve bu da, Sünnî mezheb’leri arasında İslam tarihin de daha önce bilinmeyen bir rekabetin doğmasına sebep oldu…”(1)

Devam edecek…

www.canmehmet.com

Resim; http://desertpeace.wordpress.com/2010/08/02/zero-tolerance-at-ground-zero/ ”

(*)İSLAM TARİHİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM KURUMLARI”Yazan: Chikh BOUAMRANE Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Nesimi YAZICI,

(1)“İSLÂM ŞEHRİ”, Hazırlayan: R. B. SERJEANT  Çeviren: Elif Topçugil, 2. Baskı: İstanbul, 1997

(a)Guneyme, s. 54

(b) Bu dönemde “matematiğin” şu konuları kapsadığını belirtmekte yarar var; aritmetik, cebir, geometri, astronomi ve müzik,

(c)Guneyme, Age, s. 63-70.

“İslam Şehri”, Cambridge’de sunulan tebliğde “İslam’da Eğitim” anlatılıyor (2)

Fiziki olarak ne  gördüğünüzden çok, gördüğünüzü nasıl anlamlandırdığınız önemli olmaktadır.

Fiziki olarak ne gördüğünüzden çok, gördüğünüzü nasıl anlamlandırdığınız önemlidir.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nin Doğu Bilimleri Fakültesi’nde Unesco’nun himayesinde  yapılan kongrede sunulanlara,“İslam’da eğitim” konulu tebliğle başlıyoruz.

Başlarken…

-Bir insanın onurlu bir şekilde yaşaması için nasıl bir dünya nizamı olmalıdır?

-Yüksek teknoloji üretilen-kullanılan bir ülkede, nitelikli eğitilerek, yeterli öğrenim görmemiş birisinin, ne tam özgürlüğü mümkündür, ne de mutlu, huzurlu olabilmesi;

-Topluluk içerisinde yaşayan her bir insan, (bir lokomotife muhtaç vagon misali)  diğerinin maddi yardımına ihtiyaç duymadan yaşayabilecek imkânlar için eşit fırsatlara sahip olabilmelidir.

-Devasa ölçekte üretilen mal, malzeme ve hizmetler, satın alma güçleri olmayanlar için ne ifade etmektedir? Bu manada;  üretmek kadar, tüketimde, paylaşımda adalette önemlidir. Bugün dünya üzerinde; “Bir milyardan fazla insan aç ve içecek sudan mahrumdur. 2 milyardan fazla insan elektrik şebekesiyle henüz tanışmamıştır,  3 milyar insan da temel ihtiyaç maddelerini temin edememektedir.”

-Liderlere (Hükümdarlara) ve sistemlerine bağlılık, belirli bir grubun öne çıkmasına ve yararlanmasına,  neticesinde de haksız paylaşıma neden olacağı bilinmektedir.

-Güçlülerin ve zayıfların bir arada olduğu ülkelerde, Yasaların güçlüler tarafından yapılması ve uygulanmasının da güçlülerce kontrol edilmesi durumunda, o ülkelerde hiçbir zaman kastedilen manada bir “demokrasi” olmayacaktır. ”Bu gün dünyada yürürlükte olan demokrasi, çok üst mevkilerde alınmış kararların uygulanışına farklı farklı insan kümelerinin katkısını sağlamak suretiyle işliyor.”

 “Tarihin sonu mu?”

“..Şimdi meselenin can damarına yakın bir yerdeyiz. Faşizm ve komünizm dünya sistemine birer alternatif olmaktan çıktı. Yerküre artık-liberal-demokratik sermaye düzeni için dikensiz bir gül bahçesi haline mi geldi?

Sistemin zaferini kesin sayan çevreler de dahil olmak üzere olan bitene ciddiyetle eğilen bütün çevrelerde sistemin bu günkü üstün konumuna direnen, farklı bir yön öneren ve giderek meydan okuma potansiyeli taşıyan bir güç olarak İslâm’dan söz edildiğini biliyoruz.

Henüz dünya sistemi İslam’ı sarahaten kendi varlığına kasteden bir düşman olarak ilan etmedi.

İslâm’la dünya sistemi arasındaki ilişki ne abartılıyor, ne de büsbütün gözlerden uzak tutulabiliyor.

Neden böyle?

Çünkü dünya sistemi İslâm’la açık bir hesaplaşmaya girmek istemiyor.

Öte yandan İslâm’ı sistemin işleyişine engel olamayacak derecede törpülemek, ehlileştirmek, yoğurmak ve deforme etmek istiyor.

Yani dünya sistemi İslâm’ı karşısına açık bir hasım olarak aldığı takdirde bu zıtlaşmanın kendisi için bir ölüm-kalım çatışmasına varacağı tehlikesini görüyor.

Ama eğer İslâm’ı bir biçimde kendi devranına dahil edemezse beklenmedik bir zamanda ve zeminde öldürücü bir darbe ile tarihten silinebileceği korkusunu da taşıyor…” (1)

Filozof Companella, Osmanlı’nın şahsında; her şeyin ideal ve nihaî anlamda tatbik edildiği “Güneş Ülke” özlemini şu şekilde tavsif ve tarif etmiştir;

Güneş Ülke’yi yeryüzünde bulmak mümkün müdür?

-Fikir hürriyetine, Vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana hissettiriyor. Madem ki, düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur, âdil Türkler var; üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir “Güneş ülke” yarın neden vücut bulmasın?” (2)

Ve Cambridge’de sunulan Tebliğler 

-Eğitim Kurumları;

..Bu çalışma’da “eğitim” sözcüğü, kısmen ya da tümüyle bu amaç için kurulan kurumlarda “sistematik olarak bilgi aktarımı ve kazanılması” eylemiyle ilgili olarak kullanılmıştır.

Bununla beraber, “Yine de aslında daha geniş bir anlam içeren eğitimin bu şekilde tanınması yetersiz ve eksiktir; çünkü eğitimin kültüre ve grupların ve bireylerin davranışlarına biçim veren toplumsal ve kişisel etkiler şeklinde daha geniş bir anlamı vardır. ..”

TARİHSEL BAKIŞ

“Müslüman eğitimin başlangıcı Hz. Muhammed (sav) zamanındaki Mekke’ye dayanır. Peygamberin tebliğ ettiği bu yeni din, Arabistan’da yaşayan halkların yerleşik kavramlarında, ilişkilerinde ve davranışlarında köklü değişikliklere sebep olmuştu.

Böylece İslami öğretilerin yanısıra, bu değişiklikler yeni dinin sürekliliğini ve tebliğini sağlayacak bir dizi yeni kurumun oluşturulmasını gerektirdi.

Tarihsel olarak bu kurumların birincisi ve her halde en önemlisi camidir. Çok kısa bir sürede diğer fonksiyonlarının yansıra İslami bir eğitim kurumu haline gelen cami, bu işlevini hiç bozmadan devam ettirmiştir.

Sonraları diğer eğitim kurumlarının da oluşturulması, caminin eğitimsel işlevini değiştirmedi.

Bugün cami, eğitimdeki yerini hâlâ korumaktadır ve görünüşe bakılırsa modern okul ve kolejlerin güçlü rekabetine rağmen, gelecek yıllarda da Müslüman âleminde camideki eğitim faaliyetleri devam edecektir.

Ayrıca, bir eğitim kurumu olarak caminin sözlü geleneğin hakim olduğu Arap toplumunun ilkel düzeyinden, yazılı geleneğe dayanan gelişmiş bir seviyeye ulaşmasında ilk ve en etkili vasıta oluşu da önemli bir gerçektir.

Peygamber esasen bir kitapla, daha doğrusu Kitap’la açıklanan bir mesaj getirdi: Bu kitap Kur’an’dı.

Böylece Kitap’ın çalışılması İslam dünyasındaki eğitim faaliyetlerinin kısa zamanda özünü oluşturdu. Diğer konular ise ikincil derecede kaldı ve Kur’an’ın öğretilerinin daha derinden anlaşılmasına hizmet edebilecek şekilde düzenlendi.

Yani okuma, yazma ve aritmetiğin amacı,

-Kur’an’ın daha iyi anlamak ve

-Öğrettiklerini uygulamaktı.

Peygamberin Allah’tan aldığı ilk emir “oku” idi; bu da her halde Kur’an’ın okunmasıydı.

Bu emir o günden beridir bütün Müslümanlara intikal etmektedir.

Hz. Muhammed’in hayatı boyunca, Müslümanlara okuma-yazmayı öğretmeleri halinde, gayrimüslimlerin hürriyetlerine kavuşmaları kabul edilmişti.

Kısaca Kur’an, Müslüman eğitiminin müfredatının özünü oluşturdu ve öyle de kaldı.

Yine de İslamiyet öncesi kökleşmiş sözlü geleneğin tümüyle bırakıldığını söyleyemeyiz. Bu gelenek yeni İslam toplumunda kurumlaştırıldı ve sistematik bir şekilde örgütlenerek ilerde de göreceğimiz gibi en çok eğitim yöntemlerinde etkisini hissettirdi.

İslamiyet öncesi dönemlerde, öykü anlatıcıları (el-Kassas) ve anlatıcılar (er-ravî) bu sözlü geleneğin temsilcileriydiler. Îslami dönemde de bu kimseler, yeni toplumun eğitimcileriyle yan yana görevlerine sürdürdüler.

Yeni eğitimciler Kur’an okuyanlar (kurra, tekili kari), özel öğretmenler (mueddib) ve diğer öğrenim görmüş kişilerdi (alim, fakih). Bu eğitimcilerin hepsi de bir öğrencinin en değerli niteliğinin hafıza olduğunu kabul ediyorlardı, çünkü Müslüman bilginlerin ilk amacı, hafız olabilmek için Kur’an’ı ve hatta hadisleri tam anlamıyla öğrenmekti.

Kur’an ve hadislerin böylesine önemli oluşu, Peygamberi de İnananların ilk öğretmeni durumuna getirmişti; çünkü o, Allah’in vahyini taşıyordu ve mükemmel insanın en yüce ömeğiydi.

Hz. Muhammed’in bu öğretmenliği, daha sonra Müslüman eğitiminin ana çizgisini oluşturdu.

Peygamberin yeni dini öğretmek için Arapları etrafında (halka) toplayan ilk kişi olduğu bildirilmektedir.(a)

..Peygamber tarafından yeni müminlerin eğitilmesi görevi, ölümünden sonra, sahabelerine ve sonra da ulemaya devroldu. El-İsfehanî, ilk sahabelerden olan İbn Abbas’ın Kabe’nin avlusunda oturup helal ve haram olan şeylerle ilgili soruları cevapladığını anlatır.

Hz. Muhammed’e halkını eğitme görevi,

-“Sizlere aranızdan birini Resul gönderdik; sizi şirk ve günahlardan temizliyor, size Kur’an’ı ve helal ile haramı öğretiyor” (11. 151) diyen Kur’an’ın kendisi tarafından verilmişti.

Keza, Peygamber ana babalara çocuklarını eğitmelerini ve onlara sert davranmamalarını tavsiye etmiş; çocuklara da Kur’anî ‘ öğretilere uyarak (XVII. 23) ana babalarına karşı saygılı ve nazik olmalarını emretmiştir.

İlk Halifelerin (Raşidun) devrinde Peygamber’in sahabeleri yeni topluma İslami değişik yönleriyle öğretme konusunda onu örnek aldılar.

Çocukların eğitimi ise, Peygamberin sağlığında olduğu gibi İslamiyet öncesi yöntemlerle yapılıyor olmalıydı…(b)

..Hicretin ikinci yüzyılı Müslüman eğitimin daha sonraki gidişatını önemli bir şekilde etkileyen iki gelişmeye sahne oldu.

Birincisi ve her halde en önemlisi, caminin bir eğitim kurumu olarak kabul edilmesiydi. Bunun nedeni, büyük ölçüde Arap toprakları dışında gerçekleştirilen Arap fetihleriydi.

Fetihler, Arap dilinin saflığını bozmuş, ayrıca ilk Müslümanları harekete geçiren dinî coşku, yerini kısmen de olsa dünyevî kaygılara bırakmıştı. Bunun yanısıra İslamiyet öncesi âdetler farklı bir kılıkla yeniden ortaya çıkıyorlardı; şiir sanatına daha çok ilgi gösterilmesini, aile ve kabileyle gurur duymayı buna örnek gösterebiliriz.

İşte bütün bu gelişmeler, Islamî eğitim sistemini etkilediler.

Arap dili de yeniden ilgi konusu olmuştu. Belirtildiğine göre Ali b. Ebu Talip, Ebu’l-Esved ed-Dualî’den Arapçanın üslup ve yapısının, Arap olmayan Müslümanlar tarafından bozulmasını önlemek için ilk gramer kitabını yazmasını istedi. Böylece çok kısa bir süre içinde, Arap dili camilerde öğretilmeye başlandı ve müfredat programında saygın bir yer tuttu.

Bu arada, özellikle Müslümanların kendi aralarındaki teolojik tartışmalar da yavaş yavaş alevlendi.

Bu tartışmalar, camide uygun bir ortam bularak, İslam teolojisinin (‘ilmü’l-kelâm) temelini oluşturdu, Kelam’ı tartışmak için ilk “halka”, el-Hasanü’l Basrî civarındaki Basra camisinde toplanmıştı.’(c)

Büyük fetihler çağının sonuna gelindiğinde, Araplar eski âdetlerini canlandırarak şiir okumak için kamuya ait yerlerde toplanmaya başladılar. Bu defa, Mekke’deki ‘Ukaz’ın yerini Basra’nı mirbad’i almıştı. Cahiz’in belirttiğine göre, şairler camide de bir araya geliyorlardı.’(d)

Böylece, caminin bir eğitim yeri olduğu onaylanmış oldu ve esasen dini temalara dayanan farklı konular, müfredatın ana bölümünü teşkil etti.

Eğitim kurumu olarak caminin en parlak dönemi, hicri ikinci yüzyılın başıyla üçüncü yüzyılın sonu arasına rastlar.(e)

Ayrıca bu, büyük İslam hukukçularıyla kelamcıların çıktığı dönemdir. En önemlileri İmam Malik b. Enes, imam Ebu Hanife, İmam Ahmet Hanbel ve imam Şafiî idi.

Halil Ahmed Faruk, Sibaveyh, el-Cahiz gibi önemli dilbilimcileri de bu çağda yaşamışlardır.

Bu dönemde, önemli bir başka Îslami eğitim kurumu olan kuttab da (Çoğulu katatib) gelişti. Gerçi bu kurum, İslamiyet öncesi Arabistan’da da bulunuyordu, fakat esasen Emevîler döneminden sonra Müslüman dünyasında en yaygın “temel” eğitim kurumu oldu.

Kuttab, gelişmesini yeni İslami şehirdeki faaliyetlere borçluydu; Kuran ve hadislerin yazılması ve Emevî dönemindeki Araplaştırma hareketinden sonra, hükümet dairelerinde görülen işler, Arapça yazım sanatının öğrenilmesini zorunlu kılmıştı.

Kuttab’ın farklı türleri vardı; Şalabî, Müslüman âleminin doğu ye batı kesimlerindeki kuttab tanımlarını karşılaştırarak, bu kurumun birinde okuma, yazma ve aritmetik, diğerinde ise Kur’an’ın öğretildiği iki türünün olduğunu ispatlıyor.(f)

Tabii bu, her kuttab’m muhakkak iki türden birine dahil olduğu anlamına gelmiyor; gerçekte Şalabî’nin yaptığı alıntılardan kuttab’lann çoğunun Kur’an’ın yanisira okuma, yazma ve aritmetiği öğrettiği anlaşılıyor.

Kural olarak kuttab’da bir tane öğretmen bulunurdu. İstisnaî durumlarda ise, öğretim iki ya da üç öğretmen arasında bölünüyordu; böylece Kur’an’ı bir kişi, diğer dalları da başka biri öğretiyordu.

Yine de İslamî şehirde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü tek yer cami ve kuttab değildi; “Ulema”nın evleri ve “kağıtçı” (varrakun) dükkânları da ilk dönemlerde ve daha sonraları eğitimsel amaçlar için kullanıldı.

Üçüncü ve dördüncü yüzyıllar Müslüman eğitiminde en önemli gelişmelere sahne-olmuştur.

Bu dönemde cami eğitimi eşi görülmedik bir şekilde yaygınlaştı; cami, ibadet yeri ve toplumsal bir merkez olmasının yanisira, gerçek bir kamu üniversitesi haline geldi.

Camilerde kendi özel “halka”larını oluşturmak üzere toplanan kişilerin kalitesi ve ürettikleri seçkin yapıtlar, bunun en iyi kanıtıdır.

Bu sırada kuttab da, yapısında veya müfredatında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın “temel” seviyedeki fonksiyonunu devam ettirdi.

Ayrıca bu dönemde iki yeni öğrenim kurumu daha oluştu; bunlar. Bilgelik Evi (Darü’l-Hikmet) ve Bilim Evidir (Darü’l ilm).

Bu iki kurumun en önemli özelliği sadece akademik olmalarıydı; cami gibi ibadet yeri olmamalarının yanısıra, akademik  faaliyetleri de özellikle dini bilimlerle sınırlı değildi.

Ayrıca camide yer alan akademik faaliyetlerin bazılarının dünyevî (seküler) olduğunu da belirtmeliyiz. Dünyevî ile dinî olanın Îslami toplumda görünmez bir şekilde iç içe geçtiği unutulmamalıdır. (3)

Darü’l-Hikmet ve Darü’l-ilm de, daha çok caminin müfredat programında yer almayan konulara önem veriyorlardı. Bu açıdan, bu iki kurum eski Yunan akademilerine benzerler…”(g)

Devam edecek…

Resim; http://desertpeace.wordpress.com/2010/08/02/zero-tolerance-at-ground-zero/

Kaynaklar;

(1) TARIHİN SONU MU? Francis FUKUYAMA v.d. Derleyenler, Mustafa Aydın, Ertan Özensel, Sahife;94

(2) Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük Sözler, M. Turhan Tan, İst. 1936, s. 45.

(3)  “İSLÂM ŞEHRİ “ Hazırlayan: R. B. SERJEANT, Çeviren: Elif Topçugil, 2. Baskı: İstanbul, 1997

(a) Buharî, Sahih, Kahire, 1352/1933,1, s. 15

(b) Bazı yazarlar kuttab’ın kökeninin İslamiyet öncesi döneme dayandığını söylemişlerdir. A. Talaş, Et terbiye ve’l’talim fil-islam, Beyrut, 1957, s. 15-8.

(c) Emin, Fecru’l’İslâm, 10. Baskı, Beyrut, 1969, s. 288.

(d) A. Guneyme, Tarih el-Cami’atü’l-lslamiyye, Tatvan, 1953, s. 8

(e) Guneyme, aynı eser, s. 30.

(f) Şalabî, aynı eser, .s. 22-5.

(g) Guneyme, .s. 51-52.

‘İslam Şehri’, Heyhat ! İslam’ı ve İslam Medeniyeti’ni Cambridge’den mi öğrenecektik ? (1)

Kişi için tehlikeli olan; bilmemek değil, bilmediğini bilmemektir.

Kişi için tehlikeli olan; bilmemek değil, bilmediğini bilmemektir.

İngiliz Cambridge Üniversitesi’nde (*) 19-23 Temmuz 1976’da İslam Medeniyeti konulu bir Kolokyum düzenlenir. Akabinde de konuşmacıların tebliğleri Unesco tarafından bir kitap haline getirilir. (**)

Bu yazı dizisinde, kitap haline getirilmiş bu eserden alıntılar da yapılarak, aralarında, Fransız, İngiliz, İspanyol ve İsviçreli ilim insanlarının da olduğu araştırmacıların,  hem İslam, hem de İslam Medeniyeti ile ilgili tespitleri ve görüşleri aktarılacaktır.

Bölümün en sonunda, 1882’de, Mısırlı Ali Mübarek tarafından yazılan, “Alemu’d-Din” isimli eserden, “İslam Medeniyeti aydınlığını neden devam ettirmedi?” Konusundaki ilginç tespitlerine yer verilecektir.

Bu toplantıda tebliğ sunanlar arasında (ne yazık ki, bildiğimiz kadarı ile)  Türkiye’den bir ilim insanı yoktur. Ki;

Osmanlı İmparatorluğu, altı yüz yıl boyunca, İslam Medeniyeti’ne ve Hilafet kurumu’na hizmet etmiştir.

Bunun yorumunu okuyanlara bırakıyoruz.

Bu konuda elbette bilgimizin ve yeteneğimizin yeterli olmadığını biliyor, İslam ve Medeniyeti hakkında aktardıklarımızdaki eksikliklerimizden dolayı okuyanların hoşgörülerine sığınıyoruz.

Başlarken…

Çok ileri bir medeniyet nasıl oldu da,

Kendisi ile hiçbir şekilde bağdaştırılamayan ifadelere muhatap olabildi?

İslam’da ilk (Vahiy) emrin,“OKU/DÜŞÜN!” Olmasına;

Hz. Muhammed’e (sav), İlâhî tebliğdeki görevinin, eğitim-öğretimden ibaret olduğu bildirilmesine;

Kuran’ın;

-“Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah mü’minlere büyük bir lütufda bulunmuştur.”(1) denilmesine;

Hz. Peygamber’in (sav);

-“Allah beni bir muallim olarak göndermiş bulunuyor.”(2) ifadesine;

-“10 Müslümana okuma yazma öğreten esirler azat edileceklerdir!” işaretine;

Hz Ali’nin, Eğitimin ve öğretmenin önemini belirletmek için;

-“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!” Demesine rağmen.

İslam ve İslam Medeniyeti’nde İlim ve Âlimler;

-“Alimler ve ilimle uğraşanlar, Hz. Peygamber’in, (sav) Halifeleridir.”

-“Âlimler, yeryüzünün kandilleri, Peygamberlerin halifeleri, benim ve diğer Peygamberlerin vârisleridir.”

-“Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir.”

-“Âlimlere tabi olun! Çünkü onlar, dünya ve ahiretin ışıklarıdır.”

-“Âlimler, kurtuluş yolunu gösteren birer rehber ve kılavuzdur.”

-“Âlime hürmet eden, bana hürmet etmiş, onu ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur.”

-“Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helak olursunuz.”

-“Âlimler, dünyada Peygamberlerin halifeleridir, ahirette ise şehitlerdendir.”

-“Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu.”

-“Bilmediklerinizi salih (âlim)lerden sorup öğrenin!”

-“Salih âlim ile nebi arasında bir derece fark vardır. O da nebilik makamıdır.”

-“Âlimlerin ihtilafları, farklı ictihadları rahmettir.”
-“Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir.”

-“Âlim ile beraber olun, diz dize oturun. Çünkü Allahü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbleri de ilim nuru ile diriltir.”

-“Allahü teâlâ, sizden ilmi almak için ilmi ile amil olan âlimleri kaldırır. Cahiller kalır. Dinden sual edenlere, kendi akılları ile cevap verip, insanları doğru yoldan ayırırlar.”

-“Bir âlim ölünce, İslam da bir gedik açılmış olur ve kıyamete kadar kapanmaz.”

-“Bir âlimin ölmesi, bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır.”

-“Ahir zamanda, âlimler ölür, cahiller din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır.”

-“Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstündür.”(3)

 

Resim; http://www.ademyakup.com/teror/teror2.html’dan alınmıştır.

Devam edecek…

Konuşmacıların anlattıkları ile cevap bulacak sorulardan bazıları;

-İslam, İnsan, Kadın ve İşçi hakları kapsamında neler getirmiştir?

-Diğer inanç sahipleri İslam ülkelerinde hangi şartlarda yaşamışlardır?

-İslam’da, eğitim, üretim ve ticaret alanındaki kurallar nedir?

-Bir Barış, Merhamet ve kardeşlik dini olan İslam bugün neden farklı şekilde seslendirilmektedir?

Namaz ve Hac’da bir arada olmak, saf tutmak  ne anlama gelmektedir?

Cami’ler ilk günlerdeki işlevlerini ne zaman ve nasıl kaybettiler?

-İslam’da neden bir “Hükümdar!” anlayışı yoktur.

-Müslümanların yaşamındaki,  ışıkları, rehberleri Kuran ve  Hadislerin yanında, “İcma” (****) nın yeri ve önemi nedir? Ve bugün neden uygulamada yoktur?

 

Açıklamalar;

(*) Cambridge Üniversitesi (İngiltere); Üniversite özellikle ünlü bilim adamlarını yetiştirmesiyle ünlüdür. Isaac Newton, Charles Darwin, William Harvey, Paul Dirac, J. J. Thomson, Ernest Rutherford, Jane Goodall, James Clerk Maxwell, Francis Crick, Alan Turing, Stephen Hawking bunlardan bazılarıdır.

(**) World of Islam Festival Trust’ün düzenlediği İslam Şehri Toplantısı, Unesco’nun himayesinde İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nin Doğu Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Orta Doğu Merkezi’nde yapıldı. Konuşmalara Müslüman ülkelerden ve Avrupa’dan önemli uzmanlar katıldı ve çalışmalar bu kitapta bir araya getirildi.

(***) Kolokyum nedir? “Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırıcıların bir araya geldikleri ve konunun bir bilim adamı ya da ekip tarafından sunulduğu ve tartışıldığı toplantıdır.”(turkceciler.com)

İslam Şehri”, İslam Medeniyeti’nin konu edildiği Kollokyuma katılan ilim adamları ve tebliğ sundukları konular;

-Dinî Kurumlar/ Jean-Louis Michon, Fransa

Hukukî Kurumlar/ Muddessir Abdürrahim, Sudan

-Hükümet Kurumları/ Abdulaziz Durî, Irak

-Eğitim Kurumları/ Hişam Naşabî, Lübnan

Fiziki Plan/ Nikita Elisseeff, Fransa

-Pazarlar/ Pedro Chalmeta, İspanya

-Arabistan’da Toplumsal Tabakalaşma/R. B. Serjeant, İngiltere

-San’a/ Paolo M. Costa, İtalya

-Fez/ Titus Burckhardt , İsviçre

-Halep/Afif Bahnassi, Suriye

-Ali Mübarek’in Modern Vizyonu/ B. F. Müsellem, Lübnan

(****) İcma nedir? “Eshab-ı kiramın söz birliğine icma denir. Bir şeyi, Eshab-ı kiram, sözbirliğiyle bildirmediyse, Tabiinin sözbirliği bu şey için icma olur. Tabiin de bu şeyi sözbirliğiyle bildirmediyse, Tebe-i tabiinin sözbirliğiyle bildirmeleri, bu şey için icma olur, çünkü bu üç asrın âlimleri yani müctehidleri, hadis-i şerifle övülmüştür. Bunlara Selef-i salihin denir.(S. Ebediyye) Daha geniş bilgi için bakınız;  http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=727

Kaynaklar;

(1) Âl-i İmrân Sûresi 164.

(2) İbn Hanbel, III, 328; İbn Mâce, I, 17 (3) (Kaynak; http://www.sorularlaislamiyet.com/m/index.php?oku=183118

(3) http://www.ilahi.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24784; Hadis ve aktarıcılar sırası ile; (Suyûti, el Câmiu’s Sağir, nr 10026; İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l- İlm, nr. 139.;Ebu Nuaym;Deylemi; İbni Adiy; İ. Neccar;İ. Rafii; Beyheki; Hatib ; İ. Maverdi; Taberani ; R. Nasıhin ; Beyheki ; Deylemi; Taberani ; Buhari ; İ. Süyuti; Taberani ; Buhari ; İ. Gazali)

Filistin ve İsrail Gerçeği; Bu işin kaybedeni Yahudiler kazananı küresel sermayedir (6/Son)

Fazla hırsın en büyük zararı; ava giderken avlanmaya neden olmasıdır.

Fazla hırsın en büyük zararı; ava giderken avlanmaya neden olmasıdır.

Yahudiler de açıkça, Sırpların, Ermenilerin ve Yunanlıların düştüğü tuzağa düşmüşlerdir. Araştıranlar, Müslümanlarla Yahudilerin; Yahudiler ile Hıristiyanların geçmişte –birlikte- neler yaşadıklarını bilirler. Yahudiler, bu açık bir tabloya rağmen –neden- yanlış yerde ve yanlış bir anlayışta saf tutmuşlardır?

Osmanlının parçalanması için kurgulanan “Büyük Oyun”a göre,

Ruslar, İngilizler ve Amerikalılar, Ermeni vatandaşları kışkırtır ve Kendilerinden olan kiralık katillere kendi vatandaşlarını katlettirerek, Türklerle (Osmanlılarla) Ermenileri birbirlerine düşman ederler.

İlerleyen dönemde benzer bir tezgâhta Yunanlılar için kurulacaktır.

İngiliz-Fransız-İtalyan ve Amerikalılar,

Bitmiş bir I.Dünya  Savaşı sonrasında Yunanlıları kışkırtır ve herkesin sonucunu peşinen çok iyi bildiği boş hayallerle  Ege ve Anadolu’yu (Mayıs 1919’da) işgal ettirerek taraflarına büyük acılar yaşatır ve Her iki halkı, Ermenilerle olduğu gibi birbirlerine düşman ederler.

Bunlar yetmemiş ve kimse yaşananlardan bir ders almamış olacak ki bu kez Yahudiler üzerinden bir oyun daha oynanır, oya gibi işlenen planlarla Yahudiler birçok zulüm ve işkencelerle bulundukları yerlerden sökülerek Filistin topraklarına sürülür. Bunun adı da “bir devlet kurmak”tır.

Yahudiler, “bir devlet kurmak!” adına yaklaşık yüzyıldır Filistin topraklarındadır.

Her zaman olduğu gibi ölenler bölge halkı ve masum insanlar,

Kazananlar sömürgeci anlayışta olanlardır. (Petrol ve silah tröstleri)

Yahudiler, gerçeğinde kendilerini katledenlere, (Ruslara, Almanlara, Fransız ve İspanyollara) hesap soracaklarına, hesap soramadıklarıyla birlikte üstelikte onların oyunlarına gelerek, bu işte günahsız olanlara (Filistinlere) zulüm yapmaktadırlar.

Tarih tekerrür eder mi?

Eder, özellikle de ders almayan aptallar için.

Bu noktada bir toplantıya gidiyoruz;

1976 Yılı, 19-23 Temmuz tarihlerinde Cambridge (İngiltere) Doğu Araştırmaları Enstitüsü’ne bağlı Ortadoğu Merkezi’nde bir kolokyum düzenlenir.  Düzenlemekle kalınmaz, Bu toplantılardaki konuşmacıların çalışmaları (seçme metinleri) bir kitap halinde Unesco tarafından “İSLAM ŞEHRİ” (**) ismi ile yayınlanır.

Biz Müslümanlarla Yahudilerin  birlikte yaşadıkları döneme ait bir bilgi vermek amacı ile bu kitaptan (“İslam Şehri”, Konuşmacı; MUDDESSİR  ABDURRAHİM/SUDAN , sahife;53) bir alıntıyı aktarıyoruz;

“…Geleneksel Müslüman şehirlerinde (Halife ya da Sultanın yönetiminde) kanunların yorumlanması ve uygulanmasıyla uğraşan temel kurumlar şunlardır:

(a) el-Vali ya da el-Amil (yani il yöneticisi), yardımcısı eş-Şurta (polis);

(b) el-Kadı (yani hakim), yardımcısı onaylanmış tanıklardan oluşan bir grup veya noterler  (Şuhud ya da Udul);

(c) el-Muhtesib ya da Sahibü’s-Suk (yani Pazar yerlerinin ve kamu ahlakının denetleyicisi), yardımcısı çeşitli mesleklerin başkanları (Arifler veya eminler) ve şehirlerdeki mahallelerin başkanları; ve

(d) bunlara ilaveten şeriatın hükümleri uyarınca, İslam şehirlerinde özerk bir statüye sahip olan ve bu yüzden idari açıdan özel bir kategori oluşturan Korunan Cemaatlerin (Zımmiyyun), yani Yahudilerle Hıristiyanların liderleri vardı…”

Konuşmacı bir örnek vermektedir;

“Bu konuda örnek olarak bakınız, Encyclopaedia of islam’ın II. cilt, s. 227. Memluklerin idaresindeki Şam’a dair incelemesinde, N. Ziadeh  Melchite Hıristiyanlarının Batrak’ın  atanmasıyla tanınan ayrıcalığa dair ilginç alıntılar aktarıyor:

-“Hıristiyanlık kurallarına göre Cemaat tarafından işlerinin denetleyicisi seçilmesinden  sonra… kendi inancının kanunlarına göre yönetmelidir… kendi miras ve evlilik kanunlarına göre davalara bakmalıdır… Bütün daireler, kiliseler, manastırlar onun yetkisi altındadır”, (s. 87.) Yahudiler ve öbür Hıristiyan Cemaatleri de aynı muameleyi görmüşlerdir. Ayrıca engizisyondan sonra ve hattâ ondan önce Avrupa’daki Yahudi ve Müslüman azınlıkların durumları arasındaki zıtlık ibret vericidir..”

Açıklananları kısaca tekrar edersek,

Müslümanların çatı yönetiminde yaşayan Hıristiyan ve Yahudiler, yaşadıkları bölgelerde, kendi liderlerinin yönetiminde, kendi inanç ve değerleri ile yaşamaktadırlar.

Konuşmacı açıklamasına devam etmektedir;

-Bu durum Hıristiyan toplumlarının yönetim anlayışları ile karşılaştırıldığında ortaya ibret verici (hazin) bir tablo çıkmaktadır.

 Yahudiler bugün Filistin’de ne yapmaktadırlar?

-Kendilerine gösterilen geniş hoşgörünün bir karşılığını,  Filistinli Müslümanlara işkence ederek ödemektedirler.

Bu geniş hoşgörü ve serbest yaşam altı yüzyıllık Osmanlı döneminde de böyle olmamış mıdır?

Yahudiler, Batıda, Hristiyan ülkelerinde gördükleri işkencelerin hesabını, bugün onlarla birlikte ve işkence gördükleri batılıların da bir kuklası olarak Müslümanlara sormaktadırlar.

Bu konuda sağduyu sahibi Yahudileri anlatılanlar üzerinde düşünmeye çağırıyoruz.

Son söz…

Geçmişte Bölgeye gelen Haçlıların yağmalarına Müslüman ve Yahudiler birlikte karşı koymuşlardır.

Geçmişte Yahudiler, Hristiyan Batılılardan sürekli zulüm ve zarar görmüşlerdir.

Ancak gelinen noktada Yahudiler,

İslam Coğrafyasında geçmişte birlikte ve huzur içerisinde yaşadıkları Müslümanlara zarar vermektedirler.

Batılılar bugün değilse yarın bu bölgeyi terk edeceklerdir.

Eğer, Yahudiler,

-“Batılılarla beraber bu bölgeden asırlardır zulüm gördüğümüz ülkelere geri döneriz! Örneğin, Rusya’ya, Almanya’ya, Fransa’ya ve İspanya’ya...” diyorlarsa, kendileri bilirler.

Ancak, Bölgede kalmayı düşünüyorlarsa;

Birlikte huzur içerisinde ve paylaşarak yaşamaya yardımcı olmalı, Küresel Sermaye’nin oyununa gelmemelidir.

İlk yazıda ne denilmişti?

Çok uzun bir yolculuğa çıkmadan evvel, son sözü baştan söyleyelim;

-“Avrasya’nın efendisi dünyanın efendisidir ve bu efendiliğe götüren stratejiler kan, petrol ve ıslak banknotların mürekkebiyle lekelenmek zorundadır ve bunların üçü de geniş Avrasya kıtasının bataklık ve çöllerinde bulunur..” (1)

 

Resim; Web ortamından alınmıştır.

Açıklamalar

(*) Kollokyum; “Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan toplantı, kongre”

(**) “İSLAM ŞEHRİ” “Hukukî kurumlar”  MUDDESSİR ABDURR AHİM/SUDAN

Hazırlayan: R. B. SERJEANT, Çeviren:  Elif Topçugil, 2. Baskı: İstanbul, 1997

(1) Irak Savaşı Sonrası Ortadoğu, Derleyen Bülent Aras. İstanbul: Tasam Yayınları, 2004. (Makale; Avrasya’da ABD’nin Macht-politik’i (Güç Siyaseti) ve Büyük Ortadoğu’nun Yeniden Şekillenmesi Vassilis K. Fouskas, sahife, 27

 

 

Filistin-İsrail gerçeği; Siyonizm, Panslavizm ve Pantürkizm Batının Truva atı olabilir mi (5)

Doğru soru cevabının yarısıdır. Diğer ifadesiyle, cevabı bilmeyenin doğru sorusu bulunmamaktadır.

Doğru soru cevabının yarısıdır. Diğer ifadesiyle, cevabı bilmeyenin doğru sorusu bulunmamaktadır.

Doğru (bilgi) bin basamakla çıkılan bir tepe noktasıdır. İlk basamakta gördüklerinizde doğrudur, yüzüncü basamakta gördüklerinizde. Ancak (eksik) doğrudur. Bu iddiayı biraz açalım.

Bir konuda eşzamanlı olarak, ilgili tarafları, tüm şartları ve sonuçları ile birlikte ele alarak değerlendirmediğinizde ulaşılacak sonuç, “yanlış” değil, eksik olacaktır.

Doğru”,  Bin parçadan meydana gelmiş bir resimdir.

Resmin elinizde olan her bir parçası, size bir bilgi vermekte ve verdiği bilgi ölçüsünde bir kanaat oluşturmaktadır.

Ancak, oluşan düşünce, (eksik bilgilerle oluşturulduğu için) (tam) doğru olmayacaktır.

Bunu ete-kemiğe bürünmüş olaylarla örneklersek;

“Çanakkale Savaşları”nın gerçek nedeni Mısır’ın işgalini perdelemek (Osmanlı ordusunu oyalamak) olsun. Bu meselenin arka planı -gerçeği- nasıl görülecektir?

Siz, aynı anda, İngiliz-Fransız ve Osmanlı bakanlar kurulunda veya meclislerinde yapılan tartışmaları; bu olayın sonuçları ile birlikte ele almazsanız, ulaşacağınız her bilgi (eksik) yanıltıcı olacaktır.

Çanakkale” Bizim tarihimizde, bir kahramanlık destanı, İngilizlere göre bir perdeleme savaşı’dır.

Neticede ne olmuştur?

“Çanakkale” buradadır ve “Mısır”, Uzaktadır.

Sonuç, bir olayın en belirgin göstergesi, delilidir.

Kaldığımız yerden devamla;

Konunun anlaşılması ve açılması adına biraz daha ilerliyor,

Tarafsız değerlendirmelerle ve  (iddia eden) tarafların kaleminden “Siyonizm” (ve benzerleri) meselesine çok kısa bir göz atıyoruz.

Panslavizm, “Rusya’nın, özellikle Çarlık döneminde uyguladığı, varsayımsal Slav ırkından olanları kendi hakimiyeti altında bir devlet halinde toplama siyasetidir. İlk kez 1826 yılında J.Herkel tarafından kullanıldı..”

Türkçülük,  Pan-Türkizm, “Türk halklarının özgürlüğünü ve birliğini savunan kültürel, ilmî, felsefî ve siyasî görüş. Turancılık ise tüm Ural-Altay kavimlerinin kültürel, toplumsal ve siyasi birliğini savunan görüştür…Rusya’da yaşanan 1905 Devrimi’nden önceki günlerde Azeri ve Tatar aydınlar tarafından ortaya atılmış, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda geniş yankı bulmuştur. İttihat ve Terakki yönetimi içinde Ziya Gökalp’in başını çektiği Turancı görüşler egemen olmuştur..”

Siyonizm, “…Modern milliyetçilik görüngüsünün bir koludur. Başlangıçta, asimilasyona ve Yahudilerin Avrupa’daki durumuna karşı alternatif tepkiler sunan çok sayıdaki Yahudi siyasi hareketinden biri olan Siyonizm, hızla büyümüş, Holokost’un (Yahudi Soykırımı) ardından da Yahudi siyasi hareketleri arasında hakim güç halini almıştır. Siyasi hareket, Avusturya-Macar gazeteci Theodor Herzl tarafından, Der Judenstaat (Yahudi Devleti) adlı eserinin yayımlanmasının ardından, 19. yüzyılın sonlarında resmen kurulmuştur. “İsrail Diyarı”na Yahudi göçünü teşvik etmeyi amaçlayan hareket, sonunda Yahudiler için bir anavatan olarak İsrail’i kurma hedefine 1948 yılında ulaşmıştır. Savunucuları, Siyonizmin amacını Yahudi ulusu için kendi kaderini tayin olarak görmektedir…”

“..Başlangıçta Filistin’de bir Yahudi ulusal veya dini topluluğu oluşturulmasını, sonrasında da modern İsrail’in desteklenmesini amaçlayan bir uluslararası hareket.” “Siyonizm,” Webster’s 11th Collegiate Dictionary). Ayrıca bakınız, “Siyonizm” Encyclopedia Brittanica’da, “Yahudilerin kadim memleketi Filistin’de bir Yahudi ulus-devleti yaratılması ve bunun desteklenmesi amacını taşıyan Yahudi milliyetçi hareketi” olarak, The American Heritage Dictionary of the English Language, Dördüncü Baskı’da da, “On dokuzuncu yüzyıl sonunda artan Antisemitizme tepki olarak çıkmış ve Filistin’de yeniden bir Yahudi anavatanı kurmayı amaçlamış bir Yahudi Hareketi. Modern Siyonizm, İsrail devletinin desteklenmesi ve kalkınması ile ilgilenmektedir,” şeklinde tanımlanmaktadır..”

Truva Atı; “..Truva Savaşı’nın bitmesi amacıyla şehre gizlice girmek için yapılan tahta attır. İçi boş tahta at Troyalılara hediye gibi sunulur. Atın içine gizlenen askerler akşam  dışarı çıkarak şehrin yağmalanmasına başlarlar.” (1)

Şimdi konuyu biraz daha açmak adına iki farklı (iddia ve karşı iddiası) görüş aktarılmaktadır.

Alıntılar, Taraf Gazetesi ile Şalom gazetesi’nden  (web sitelerinden) yapılmıştır.

MODERN ZAMANLAR 06.03.2013

Hadi Uluengin

Siyonizm suç mu

“BAŞBAKAN “Siyonizm bir insanlık suçudur” demekle baltayı yine taşa vurdu.

Diplomatik ve realpolitik bir pot kırmak gafını geçiyorum. Esas mesele şudur:

Hayır, Siyonizm suç değildir! İnsanlık suçu hiç mi hiç değildir!

Daha doğrusu, bütün milliyetçilikler ne kadar suçsa veya değilse, Siyonizm de işte o kadar suçtur yahut değildir! Ne fazlası, ne eksiği vardır!

Geçmişte BM tarafından takbih edilmesi ise o günkü konjonktürden kaynaklanmıştır.

Zaten “Üçüncü Dünyacılık” tarihe karıştığı an New York kararı da çöpe atılmıştır.

Diğer taraftan, yukarıdaki ideolojinin Yahudi kimliğini din salçasına da bulayarak hayali ve uydurma bir kavmî aidiyet yaratmış olması sözkonusu gerçeği değiştirmez.

Panturanizm, Pancermanizm, Panslavizm vs. de aynı tür dürtüler üzerinde yükselirler.

Onlar da aynı oranda hayali ve uydurmadır ama hiçbiri “insanlık suçu” addedilmez.

ÖTE yandan, Siyonizm de diğer pek çok 19. yüzyıl milliyetçiliği gibi bir tepki ve savunma milliyetçiliğidir. Uzun uzun tarihçesine girecek değinecek değilim ama şu kesindir.

Bu modern ve laik ideoloji, iman kültürü hariç Yahudilerin bulundukları ulus-devletin aidiyetini benimsemek iradesine rağmen onların yine “öteki” sayılmasından kaynaklanmıştır.

Tevradî bir “Arz-ı Mevud”a atfen “ülkü vatanın” Filistin olarak belirlenmesi ise yine her milliyetçiliğin üretmek zorunda olduğu “kurucu efsane”den başka bir şey değildir.

Kaldı ki, hatırlatırım: Siyonistler epey bir müddet sözkonusu Filistin yerine Afrika’da, Güney Amerika’da yahut Madagaskar’da da devlet kurulması projesini tartışmışlardı.

Fakat obur bir İngiliz emperyalizminin öngörüsüzlüğünden dolayı, deyim yerindeyse kabak mazlum ve mağdur Filistin halkının başında patladı.

EVET, tabii ki Filistin halkı mazlum ve mağdurdur! Tabii ki kendisinin asla sorumlu olmadığı “Shoah” soykırımının bedeli ona ödetilmektedir. Tabii ki sonsuz defa haklıdır!

…Şu kesin: Anti-Semitizm’le anti-Siyonizm arasındaki kalın ve hayati çizgiyi döne döne vurgulamayan bir suçlama ne mağdur ve mağdur Filistin halkının acısına deva olabilir; ne de Yahudi düşmanlığı gibi çirkef ve ilkel bir cerahatin tedavisine merhem sürebilir…” (1)

**

Siyonizm suç mu?

13 Mart 2013

Denis OJALVO

Yazının başlığı, sonundaki soru işareti hariç, Taraf Gazetesi yazarı Hadi Uluengin’e ait. Sayın Uluengin’in 6 Mart 2013 tarihli bu yazısı Siyonizm’e ilişkin doğru tespitler içeriyor. Kendisini bu konudaki samimi görüşlerini okurlarıyla paylaştığı için tebrik ediyorum.

Umarım, yazısı, okurlarında merak uyandırır ve onları konuya ilişkin ilave araştırmalar yapmaya sevk eder.

Bununla beraber yazısının bünyesindeki bazı tespitlerin irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum.  Şöyle ki:

1- Sayın Uluengin’e göreSiyonizm ideolojisi Yahudi kimliğini din salçasına da bulayarak hayali ve uydurma bir kavmî aidiyet yaratmış. Bu tespitine katılmak zor. Zira Yahudilerdeki ulus bilinci epey eski. Bunun ilk tezahürünü milli bayramları olan ve Mısır esaretinden kurtuluşun bayramı olan Hamursuz / Pesah Bayramı’nda görüyoruz. Bayramın kökeni M.Ö. 1300 senelerinde meydana gelen ve Tevrat’ta zikredilen Mısır’dan çıkışın menkıbesine dayanıyor. Ancak esas uluslaşma sürecinin M.Ö. 587-538 yılları arasında gerçekleşen Babil esareti esnasında meydana geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tevrat’ın Yazılar bölümündeki Zebur’un 137. Mezmur’unda  “Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon’u andıkça ağladık; çevredeki kavaklara lirlerimizi astık. Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler, bize zulmedenler bizden şenlik istiyor, ‘Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!’ diyorlardı. Nasıl okuyabiliriz RAB’bin ezgisini El toprağında?  Ey Yeruşalim, seni unutursam, sağ elim kurusun. Seni anmaz, Yeruşalim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, dilim damağıma yapışsın!” yazılı. Ezcümle, yukarıdaki millî özellikteki dinî metne istinaden 2500 küsur yıldır her Yahudi, Hamursuz/ Pesah Bayramı’nda “Gelecek sene Kudüs’te” temennisinde bulunur. Anlayacağınız, ‘Siyon’a Dönüş’ü Herzl icat etmedi. Konjonktür bu gerekliliği ona sadece hatırlattı. Ben bu 137. Mezmur’dan daha ‘Siyonist’ bir metin görmedim. Bilen varsa beri gelsin.

2-Sayın Uluengin’e göre Tevradî bir ‘Arz-ı Mevud’a atfen ‘ülkü vatanın’ Filistin olarak belirlenmesi ise yine her milliyetçiliğin üretmek zorunda olduğu ‘kurucu efsane’den başka bir şey değildir. Kendisinin bu ifadesini yukarıdaki izahatla nasıl telif edeceğiz? 1789 Fransız İhtilali’nin ulus-devlet olgusunu doğurması ve on dokuzuncu yüzyılın modern ulus devletlerin ve bu meyanda siyasi bir hareket olan Siyonizm ideolojisinin doğumuna ebelik etmiş olduğu bir vakıa. Sayın Uluengin’e Karl Marx’ın arkadaşı Moses Hess’in 1862 yılında (Herzl’in Yahudi Devleti eseri 1895 yılında yazıldı) yazdığı Roma ve Kudüs – Son Milli Mesele (Rome und Jerusalem, die Letzte Nationalitätsfrage)  adlı risalesine bir göz atmasını önerebilirim. Hess dindar biri değildi ancak Yahudi Sorunu’nun çözümünü ancak İsrail topraklarında bulabileceğini çok iyi görmüştü. Herzl o zaman henüz daha iki yaşındaydı. Biraz daha geri gidecek olursak, modern zamanların ilk Siyonist’inin ‘Dönme’ tarikatının kurucusu olup 1666 yılında kılıç zoruyla ihtida eden Sabetay Sevi olduğunu söyleyebiliriz. O devirde ulus-devlet kavramı henüz ortada yoktu.

3-Sayın Uluengin ayrıca “Kaldı ki, hatırlatırım: Siyonistler epey bir müddet sözkonusu Filistin yerine Afrika’da, Güney Amerika’da yahut Madagaskar’da da devlet kurulması projesini tartışmışlardı.” diyor. Doğrudur, bu seçenekler tartışılmıştı. Ama sadece acil olan bir sorunun muvakkat birer çözümü olarak tartışılmıştı. Siyon’suz bir Siyonizm mümkün olamayacağından o seçenekler itibar görmedi…” (2)

Okuyanı fazla sıkmamak adına yazarların görüşleri burada kesilmektedir.

Filistin ve İsrail meselesi,  gelecek bölümle birlikte açıklananlar dorultusunda toparlanacaktır.

 

Resim; http://www.canakkaleotellerirehberi.com/truva_tarihi.html

Açıklamalar;

“Panslavizm, Türkçülük,  Pan-Türkizm, Siyonizm”, tanımları “vikipedi”den alıntıdır.

(1) Yazının tamamı için bakınız; http://www.taraf.com.tr/hadi-uluengin/makale-siyonizm-suc-mu.htm  hadiuluengin@taraf.com.tr

(2) Yazının tamamı için bakınız;  http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id=86193#.Uq1HEftEFGg   ojalvodenis@gmail.com

 

 

 

Filistin-İsrail gerçeği; Birleşmiş Milletler’de İsrail’den sonra Filistin adına Arafat konuşmaktadır (4)

"Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır."  Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Ruhu www.kuranmeali.org Kur'ân hakikâtlerini Kur'ân'ın ruhuna uygun olarak size ulaştıran ve bu konudaki bütün yanlışlıkları düzelten tek sitedir. "Hidayeti Gizlemeyin! Gizletmeyin" başlıklı İhtarlarımıza ulaşın Anket sonuçlarımıza ulaşın! Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir çok hurafe İslam dininde yeri varmış şeklinde kabul görmekte ve toplumumuza öğretilmektedir. Bu hurafeleri tanımak ve çevrenizi uyarmak için anket sonuçlarımızı mutlaka inceleyiniz. KuranMeali.Org Anketleri Sitemizi bilgisayarınıza yükleyin! Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü versiyonu kullanımınıza açılmıştır. Sağ sütundan "masaüstü Kuran Meallerini Kıyasla" programını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kuran Meallerini Kıyasla v2.1.1 masaüstü versiyonu Kur'ân-ı Kerim » 15 / HİCR - 75

“Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.” Kur’ân-ı Kerim » 15 / HİCR – 75 (www.kuranmeali.org)

 

İnsanları; Siyah-Beyaz veya Zengin–Fakir veya Budist-Yahudi veya Alman-Türk veya Güzel-Çirkin veya Uzun-Kısa tanımlarıyla diğerinden –İnsan’dan- ayırabilir miyiz?

İnsanları, “İnsan” sıralamasına sokan onun uygulamaları mı?

İnsanları “İnsan” sıralamasına sokan onun sahiplendikleri, mal ve görünüşler midir?

Yoksa,

İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olanlardır.” İfadesinde, anlamını bulanlar mıdır?

Canlıların yaşamasına  imkanı veren, Güneş, Su,Toprak, Meyve-Sebze Tohumları ve Madenler Allah’ın kulları için ücretsiz sundukları değil midir?

Gerçekte kimin malını kimden (gaspediyor) esirgiyoruz?

Başkası için Doğru olan, aslında kendisi için doğru olmaktadır.

Başkasına Huzur veren, aslında kendisine huzurlu bir ortam sağlamaktadır.

Başkası ile elindekinin fazlasını Paylaşanlar, aslında kendisinin ihtiyaç duyduklarının da paylaşılmasına kapı açmış olmaktadır.

Kaldığımız yerden devamla,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda  İsrail adına konuşan YOSEF TEKGAHIN’dan sonra şimdi de Filistin adına “YASER ARAFAT’ın konuşmasını veriyoruz;

 

YASER ARAFAT’IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNDAKİ KONUŞMASI

13 Kasım 1974

“Manda yönetimi ile Siyonist hareket arasındaki entrikanın bir sonucu olarakve bazı ülkelerin desteğiyle bu Genel Kurul, tarihinin ilk günlerinde Filistin yurdunun paylaşılmasının tavsiyesini onayladı.

Bu, şüpheli eylemler ve güçlü baskılarla’ bulandırılmış bir atmosferde gerçekleştirildi.

Genel Kurul, hakkı olmadığı halde bölünmez bir yurdu taksim etti.

Bu kararı reddettiğimizde durumumuz; Sultan Süleyman’ın oğlunu ikiye ayırmak istediğinde buna razı olan sahte annenin yanında olaya izin vermeyen gerçek annenin durumuna benziyordu.

Dahası; taksim karan sömürgeci mukimlere (Yahudilere) Filistin’in % 54’ünü bağışladığı halde, memnuniyetsizlikleri onları sivil Arap nüfusuna karşı terör savaşına götürdü.

Milyonlarca Arabı yerlerinden ederek Filistin’in % 81’ini işgal ettiler.

385’ini tümüyle tahrip ve yok ettikleri 524 Arap kasaba ve köyünü işgal ettiler. Çiftlik ve korularımızın harabeleri üzerine yerleştiler. Filistin sorununun kökleri burada yatmaktadır.

Sebebleri iki din ya da milliyetçilik arasındaki çatışmadan doğmamaktadır.

Komşu devletler arasındaki sınır çatışması da değildir.

Bu; yurdundan mahrum bırakılmış, köklerinden ayrılmış ve dağıtılmış, çoğunluğu sürgünde ve mülteci kamplarında yaşayan bir halkın davasıdır. (Sahife;165-1)

Yabancı işgalcilerin, onların çalışıp bayındır hale getirmesine kadar yurdumuzun kimsesiz ve çöl halinde bulunduğu, bundan dolayı bu sömürgecilerin hiçbir kimseye zarar vermediği efsanesinin propagandasına şahit olmak, halkımıza büyük acı vermektedir.

Hayır: Filistin’in eski kültür ve medeniyetlerin beşiği olduğunu dünyanın bilmesi için, bu tür yalanlar bu kürsüden teşhir edilmeli.

Onun Arap halkı, binlerce yıl çiftçilik yapmakta, yurdunu inşa etmekte, ibadet hürriyetinin pratiğinin örneğini veren bir kültürü bütün topraklarına yaymakta ve inançlı muhafızlar olarak bütün dinlere ait kutsal yerleri korumaktadır.

Kudüs’ün oğlu olarak, kendim ve halkım için felâket öncesinde bizim kutsal şehrimizin hâkim vasfı olan din kardeşliğinin güzel hatıralarını ve canlı hayallerini kendim ve halkım için kıymetli tutarım.

Halkımız İsrail Devleti’nin kuruluşuna kadar bu aydınlık tavrını sürdürdü. Bu, halkımızın Filistin topraklarında insanî rollerini devam ettirmelerine engel olmadı.

Onlar, topraklarının saldırgan ve ırkçı bir kampın; medeniyeti, kültürleri, gelişmeleri ve barışı tahribi amaçlayan saldırgan ve ırkçı bir kampın atış platformu olmasına da izin vermeyeceklerdir.

Halkımız tek tanrılı inanışın eşiğini, ana yurtlarını, Arap ulusunu, kültür ve uygarlıklarını savunma görevinin öncelik taşıdığını kabul ederek, işgalcilere karşı direnerek, atalarının mirasını koruyacaktır.

Filistin halkı, binlerce doktor, hukukçu, öğretmen ve bilim adamı yetiştirerek, gaspedilmiş yurtlarına komşu Arab ülkelerinin gelişmelerine aktif olarak katıldılar. Gelirlerini mülteci kamplarında kalan küçükler ve yaşlılara yardımda kullandılar. Genç kız ve erkek kardeşlerini eğittiler, ebeveynlerini desteklediler ve çocuklara göz kulak oldular. Filistinliler hep yurtlarına dönmenin rüyasını gördüler.

Filistinlilerin Filistin’e bağlılığı, Filistin’e dönme azmi azalmamıştır. Onları Filistinli kimliği ve anayurt bağlılığından vazgeçirmeye hiçbir şey razı edemez.

Bazılarının umduğu gibi geçen zaman o’na bunları unutturamaz.

Halkımız Uluslararası topluma olan inancını yitirdiğinde (ki haklarını unutmasında ısrar edilmişti) ve Filistinlilerin münhasıran politik vesilelerle 1 inçlik Filistin toprağından bile vazgeçmeyecekleri açıklık kazanınca, halkımızın silâhlı mücadeleye başvurmaktan başka bir çaresi yoktu.

O bu mücadeleye bütün imkânları ve insan gücüyle girişti. Mücadelemizi saptırmak ve durdurmak isteyen İsrail terörünün pis eylemlerini yiğitçe karşıladık.

Bizi yok etmek isteyen tehlikeye karşı direnerek, kendi kaderini tayin hakkını ve tartışılamaz olan kendi anayurdumuza dönüş hakkını yeniden kazanma çabası içinde 10 yıllık mücadelemiz sırasında binlerce şehit verdik ve iki katı kadar yaralımız da sakat kalarak, zindanlara düşerek kendilerini feda ettiler.

İsrail zindanlarında ve toplama kamplarında ya da tecavüzün ve tehdidin her türlüsüyle karşılaştıklarında Filistinli halkımız, sonsuz bir vakar ve hayran olunacak devrimci bir ruh içerisinde, kendisini kaybetmedi.

O’nun mücadelesi katışıksız bir mevcudiyet içindir ve o, yurdunun Arap karakterini koruma yolunda gayretini devam ettirecektir. Böylece o, en çirkin şekilleri içerisinde baskı, zulüm ve teröre karşı direnecektir.

Filistin Kurtuluş Örgütü, meşruiyetini öncü rolünün tabiatında olan fedakârlıktan ve kendisini mücadeleye adayan liderliğinden kazanmıştır. Bu meşruiyet FKÖ’ye, kendisini mücadelenin öncülüğüne seçen, uyum içinde olduğu ve direktifleriyle hareket ettiği Filistinli kitlelerce de bahşedilmiştir. Filistin Kurtuluş Örgütü; her grubu ve birliği, her Filistinliyi olduğu kadar Millî Konsey’i ya da halkın kurumlarını temsil etmekte oluşundan dolayı da meşruiyetini kazanmıştır.

Bu meşruiyet bütün Arap uluslarının desteğiyle daha da güçlenmiştir.

Son Arap Zirve konferansı sırasında Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Filistin halkının tek temsilcisi olduğu, kurtarılmış Filistin topraklarında bağımsız millî devlet kurmaya memur olduğu tekrarlanmış ve kabullenilmiştir.

Filistin Kurtuluş Örgütü başkanı ve Filistin devrimi Lideri olarak resmi yetkim içerisinde, yarının Filistin’ine ait genel umutlarımızı konuştuğumuzda perspektifimizin  şimdi Filistin’de yaşayan, orada bizimle birlikte barış içinde ve ayırım olmayan bir şekilde yaşamayı seçen Yahudileri kapsadığını sizin önünüzde açıklıyorum.

Filistin Kurtuluş Örgütü başkanı ve Filistin devrimi lideri olarak resmi yetkim içerisinde, Yahudileri Siyonist  ideolojinin ve İsrail liderlerinin aldatıcı vaadlerine birer birer yüz çevirmeye çağırıyorum.

Onlar Yahudilere daimi bir kan dökme, sonsuz bir savaş ve devamlı bir esaret teklif ediyorlar.

Onları, mevcut liderlerinin Masada (*) kompleksi aşılama çabalarından uzakta, geleneksel tecrit olunmuşluklarından, serbest seçimin daha ferah olan diyarına davet ediyoruz.

Biz onlara en asil çözümü, demokratik Filistin’imizde, bir barış çerçevesinde yaşamayı teklif ediyoruz.

Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı ve Filistin devrimi lideri olarak resmi yetkim dahilinde, kendi kaderini tayin hakkını elde etmek için sürdürdükleri mücadelede halkımıza destek olmanızı rica ediyorum.

Bu hak Birleşmiş Milletler Yasasında kutsal kabul edilmiştir ve Ağustos’taki meclisin benimsediği kararlarda defalarca teyit edildi. Silâhlı güçler tarafından, baskı ve zulümle arzu etmedikleri bir göçe zorlanan halkımızın anayurduna yerleşmesine yardımcı olmanızı istiyorum.

Böylece mülklerimizi ve topraklarımızı yeniden kazanabilir, hür ve egemen olarak millet olmanın bütün imtiyazlarına kavuşabiliriz.

Ancak ondan sonra bütün kaynaklarımızla medeniyete katkıda bulunabiliriz. Ancak ondan sonra Filistinliler insanlığın hizmetinde yaratıcı olabilirler. Ancak ondan sonra bizim Kudüs’ümüz bütün dinlerin sükûnet içindeki kutsal yeri olarak tarihi rolünü yeniden kazanabilir.

Sizden halkımızın kendi topraklarında millî ve bağımsız egemenliklerini kurmalarını kolaylaştırmanızı istiyorum.

Bugün bir zeytin dalı ve özgürlük savaşçısının silâhını taşıyarak geldim.

Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin.

Tekrar ediyorum: Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin.

Savaş Filistin’de alevlenir ve Barış yine Filistin’de doğacaktır.”(1)

 

Devam edecek…

Resim;web ortamından alınmıştır.

(*) Masada: Ölü deniz’in kenarındaki eski Yahudi kalesi. Romalıların uzun süren bir kuşatmasını (M.S. 72-73) müteakip kaledeki  Yahudiler ele geçmemek için topluca İntihar eder.

(1) “Ortadoğu Değişen Dengeler” YUSUF YAZAR, Seha Neşriyat, İstanbul 1989, Sahife,169 (Yazıdaki vurgulamalar tarafımızdan yapılmıştır. Canmehmet)

 

 

Filistin-İsrail gerçeği; ‘1789 Paris Devrimi’nin evlatları! Moses Hess, Jön Türkler, Humeyni ve Lenin (3)

Ulaşılan sonuç, niyet ve uygulamanın tartışmasız en belirgin göstergesidir.

Ulaşılan sonuç, niyet ve uygulamanın tartışmasız en belirgin göstergesidir.

 

Bir Yahudi, Bir Osmanlı, Bir İranlı ve Bir Rus’un ortak paydası ne olabilir? (*) Veya ilk ayakta Napolyon’un Yahudilere bir devlet kurma sözünün; ikinci ayakta, Amerika’nın İsrail’e yakın ilgisinin ve sürecin sonlandırılmasının arka planında ne vardır?

Bu soruları, Hristiyan Batı’nın, yaklaşık (bilinen) bin yıllık süreçte ve her fırsatta Yahudileri hırpaladıklarını; Yahudilerin, Haçlı Seferleri’nde Müslümanlarla birlikte Haçlılara karşı savaştıklarını da unutmadan.

Başlamadan, Jön Türkler ve ardıllarının (gizli) Yahudi olmaları mümkün müdür? Örneğin İlk planda Osmanlıdaki (Yahudi) okullarında, ikinci planda Amerikan Robert Koleji’nde yetişenleri de değerlendirmenin içine alarak.

Kaldığımız yerden devamla,

Konuyu açmak adına, Birleşmiş Milletler’de tarafların konu ile ilgili yaptıkları konuşmalara yer veriyor ve konuşmadaki ilk sırayı İsrail adına konuşan YOSEF TEKGAHIN’a (**) Bırakıyoruz

YOSEF TEKGAHIN BM GENEL KURULU’NDA KONUŞMASI

13 Kasım 1974

“14 Ekim 1974’de Genel Kurul, Birleşmiş Milletler üyesi bir devleti yok etmeyi hedefleyen bir katil teşkilata fiilen boyun eğerek, Birleşmiş Milletler Bildirgesine, hukuk ve insanlığa sırt çevirdi. 14 Ekimde Birleşmiş Milletler, üzerinde “çocukların kaatilleri buraya hoşgeldiniz” yazılı bir tabela astı.

Bugün bu katiller Genel Kurul’a geldiler, belli ki istediklerini yapacaklar. Bugün bu kürsü; onların, Kaatillerin, ancak talepleri kabul edildiğinde ve hedefleri gerçekleştiğinde, Yahudi kanının akmasının sona ereceğini ilân eden reisleri tarafından kirletildi.

14 Ekimde Filistin Kurtuluş Örgütünü davet etmiş olan Birleşmiş Milletler ve hükümetler, dünya çapında eleştiri konusu oldu. Basındaki editör yazıları, karikatürler ve bütün kıtalardaki gösteriler, Birleşmiş Milletlerin kendi prensiplerini çiğnemesine, kan dökücülüğe ve canavarlığa gösterdikleri hürmete karşı duyulan infiali göstermektedir.

Bugün, kan dökücülük ve canavarlık, Birleşmiş Milletler’in teslim olmuşluğunu yağma etmeye geldi.

Bu sabah dünyaya beyan ettikleri bu teslimiyet mutlak olmalı. Kan dökücülüğün ve canavarlığın kurbanı kendisini savunamamalı bile.

Onlar, topraklarının saldırgan ve ırkçı bir kampın; medeni İnsanlığın savaştan uzaklaşmasına, şiddet ve baskıdan barışa doğru gitmesine, halkların ve kişilerin haklarının korunmasında uluslararası bir anlayışa doğru gitmede rehberlik mesuliyeti, Birleşmiş Milletler’e tevdi edildi.

Planlı ve kasıtlı bir şekilde masum sivillerin katlinde ısrarlı olan, Yahudi halkına yaşama hakkı tanımayan ve Yahudi devleti’ni silâhlı güçlerle yok etmenin yolunu arayan FKÖ’nün önünde ayaklarına kapanınca Birleşmiş Milletler’in bu sorumluluğundan geriye ne kalır?

Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki yaklaşık 500 milyon insan gibi, Arapların da açlık problemleri mi var? Birleşmiş Milletler, dünyadaki on milyonlarca mülteci (aralarında Arap ülkelerinden İsrail’e göç etmiş Yahudi mültecilerin de bulunduğu) gibi Filistin’li mültecileri yardımsız mı bıraktı?

Dünyada yalnızca Filistin’li mülteciler mi var yeniden bütünleşemeyen? Filistinli Arabların kendi devletleri yok mu? Ürdün, eğer Filistin Arap devleti değilse, nedir?

Filistin Araplarıyla ilgili problemlerin özel mütâlâası (benzeri olmayan bir olaydır) için asıl sebep, bu problemlerin İsrail’e karşı Arap saldırganlığının bir silâhı olarak sürekli sömürüşüdür.

Kral Hüseyin’in Arap liderleri için söylediği gibi: “Filistin halkını bencil politik amaçları için kullanıyorlar”. Bu, mevcut tartışmanın da asıl sebebidir.

Doğrusu, hiçbir ulus, politik haklarının fazlasını elde etmekten memnun olmamıştır, hiçbir ulusa Araplara olduğundan daha bol toprak, hükümranlık ve bağımsızlık bağışlanmamıştır.

Şimdi, toprağın savaşla kazanıldığı yüzyılların sonucu olarak Arap ulusu, Birleşmiş Milletlerde 20 müstakil devlet olarak temsil ediliyor. Aralarında Filistinlilerin Arap Devleti Ürdün de var.

Coğrafî ve etnik olarak Ürdün Filistin’dir. Tarihî olarak Ürdün nehrinin her iki —doğu ve batı— yakası İsrail ya da Filistin ülkesinin parçalarıdır. Filistin’in her iki parçası Ürdün ve İsrail bağımsız oluncaya kadar İngiliz mandası altında idi.

Ürdün nüfusu iki unsurdan oluşur; yerleşik nüfus ve göçebeler. Şüphesiz her ikisi de Filistinlidir. Göçebe bedeviler Ürdün nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturur. Dahası; Ürdün Nehri’nin Doğu Yakası’ndaki yerleşik nüfusun büyük çoğunluğu da Filistin’e ait Batı Yakası kökenlidir.

Filistin’lilerin bulunmadığı Ürdün halksız bir devlettir.

Bundan dolayıdır ki Kral Abdullah 29 Nisan 1950’de Ürdün Parlamentosu’nun anma toplantısını açış konuşmasında; “Halkın; tek yurt, tek umut isteğiyle bütünleşen Ürdün’ün her iki yakasının Parlamentosunu açıyorum” demiştir.

23 Ağustos 1959’da Ürdün Başbakanı;

“Biz Filistin hükümetiyiz. Filistin ordusuyuz ve Filistin mültecileriyiz” demiştir.

Mamafih, Filistin mültecilerinin büyük çoğunluğu, Filistin’i hiçbir zaman terketmemiştir, 1948 ve 1967 savaşları sonucu olarak ülkenin bir bölümünden bir diğerine yer değiştirmiştir yalnızca. Aynı zamanda, yaklaşık olarak eşit sayıda Yahudi mülteci Arap ülkelerinden İsrail’e kaçmıştır.

Bundan dolayı Filistinlilerin kendi devletlerinden mahrum kaldığı, ya da milli yurtlarından koparıldıkları iddiası asılsızdır. Pek çok Filistinli Filistin’de yaşamaya devam ediyor. Pek çok Filistinli Filistin devletinde yaşamaya devam ediyor. Filistinlilerin büyük çoğunluğu bu Filistin devletinin vatandaşlarıdırlar.

Genel Kurul’un önündeki alternatifler açıktır.

Bir yanda Birleşmiş Milletler Yasası, diğer yanda meşum hedefleri örgüt mukavelesinde tanımlanan ve B.M. Bildirgesine yabanî tecavüzlerde bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü

Bir tarafta; İsrail’in Filistin Arap Devleti Ürdün’le (ki, Filistin’li milli kimliğini tam olarak karşılar) barışçı bir yerleşim için arzulu ve hazır oluşu..

Diğer tarafta; FKÖ’nün İsrail’in bağımsızlık ve Yahudi halkın kendi kaderini tayin hakkını kabul etmeyişi.

Seçim; Ortadoğu’da anlaşmazlığın giderilmesiyle devam eden çatışma arasında, terörün sindirilmesiyle himayesi arasında, Filistinlilerin halen devam etmekte olan barış getirici bir süreçte memnun edilmeleriyle, bu süreci tahrip edici, görüşmede taraf devletlerden birisini yok etmeyi amaçlayan katil bir örgütün tanınması arasındadır.

Problem şudur: İsrail’le doğudaki komşusu arasında barış olacak mıdır, yoksa; Yahudi Devleti varlığına karşı İsrail’in doğusunda terörist kampanyalar düzenleyen FKÖ’ye üs kurulmaya mı teşebbüs edilecektir?

14 Ekim’de Genel Kurul FKÖ’yü seçti, terörizmi seçti, vahşeti seçti. Ortadoğu’daki barışın ve genel olarak insanlığın bu kararla tahribinin şimdi önlenebilmesi için bir umut olabilir mi? İsrail de seçimi yapmıştır.

Görevi terörizm ve barbarlıkla mücadele olan Birleşmiş Milletler onlarla uyuşabilir. İsrail uyuşmayacak.

Münih olimpiyatları atletlerinin katilleri, Ma’alat’taki çocukların kasapları, Hartum’daki diplomatların suikastçıları uluslararası topluluğa dahil olamazlar. Uluslararası diplomatik platformda yerleri yoktur. Aralarında yerleri olmadığını İsrail görecek.

İsrail FKÖ katillerini, cezalarını verinceye kadar takip edecek. Canavarlıklarını kesin olarak sona erdirinceye kadar örgütlerine ve üslerine karşı olan eylemler devam edecek. Yahudi çocuklarının kanları yerde kalmayacak.

İsrail Filistin’in herhangi bir parçasında FKÖ’nün otorite kurmasına izin vermeyecek.

FKÖ Filistinli Araplar üzerinde güç sahibi olamayacak.

Yahudi İsrail Devleti buna müsamaha etmeyecek.” (1)

 

Devam edecek…

Resim; http://www.islamska-zaednica.com/forum/topic/2799-cumhuriyet-tarihi/page-2

(*) Moses Hess İsrail; Jön Türkler Türkiye; Humeyni İran; Lenin (tasarlanan!) Rusya‘nın (Fikir babaları!) kurucularıdı

(**)Yosef Tekoah: 4 Mart 1925 doğumlu İsrailli diplomat. Harvard Üniversitesi’nce Uluslararası ilişkiler konusunda hocalık yaptıktan sonra Israil dışişlerinde görevlendirildi. Bu konuşmayı yaptığı yıllarda (1968-1975) İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürütüyordu.

(1) “Ortadoğu Değişen Dengeler”, YUSUF YAZAR, Seha Neşriyat, İstanbul 1989. Sahife;173