“Osmanlı İmparatorluğu’ dosyasını açıyoruz; Osmanlı, çağdışı, geri kalmış devlet miydi? (1)

Abdülhamid Denizaltısı (Taşkızak Tersanesi, İstanbul, 1896) Resim; Vikipedi'den alınmıştır.

Abdülhamid Denizaltısı (Taşkızak Tersanesi, İstanbul, 1896)

 

“Osmanlı, bir “Güneş –Rüya- Devlet”tir. Tarihte hiçbir milletin başaramadığını başarmış, arkasında (bilinenleriyle) utanılacak bir olay bırakmamış, sadece Hakkın ve Halkın iradesine boyun eğmiştir.

Osmanlının, bir “Güneş devlet” bir rüya devlet olduğunu, maalesef, yabancı ilim insanlarının eserlerinden öğrendik.

Osmanlının, Bir “ileri devlet “ olduğunu, maalesef, Amerikalı ilim insanlarından öğrendik.

Osmanlının, İmalat ve üretim yeteneklerini, çağdaşı olan devletlerden asla geri olmadığını, Batılı akademisyenlerinin araştırmalarından öğrendik.

”Osmanlı idaresi, nüfusu 60 değişik dinlerden, gayri müslim mezheplerden, milletlerden, azınlıklardan oluşan geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. İslam tarihinde ilk kez bir İslam devleti bu kadar çok dinli, çok uluslu ve çok kültürlü hale geliyordu. Ama Osmanlı devleti, gerek Arap vilayetlerinde ve gerekse tebaanın vilayetlerinde, her yerin kültürel özelliklerine göre yönetiyordu..” (1)

Günümüzde, kendilerine “Süper Devlet!”, denilenlerin, Osmanlının, Ortadoğu ve Balkanları kimsenin burnunu kanatmadan asırlarca yönetmesine karşılık, bugün acizliklerinden bölgenin nasıl bir kan gölüne döndürüldüğü ibretle izlenmektedir.

Bu kadar geniş bir konuda, Osmanlıyı, yetersiz bilgi ve yeteneğimizden dolayı hakkettiği ölçüde anlatmamız elbette mümkün olmayacaktır. Ancak, bir hakkı teslim manasında, karınca misali bir yürüyüşle de olsa bir niyet ve bir vefa duygusu gösterilmiş olacaktır.

Başlamadan, Osmanlıyı biraz anlamak adına çağdaşları olan devletlerle; Dünyada kullanıma giren İlk Metro, Modern Savaş gemileri, Uçaklar ve Denizaltıların Osmanlıya gelişi ve kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

Verilecektir ki, “Osmanlı İmparatorluğu, çağdışı, geri kalmış devletti!” diyenler, bilgilerini yeniden gözden geçirsinler.

Gelecek bölümlerde, Osmanlının devlet ve ordu idaresi, imalat ve sanayi yeteneği, ticaret kapasitesi hakkında mümkün olduğu ölçüde kapsamlı bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Dünyada ilk metro kullanımı;

Londra metrosu; “1863 yılında kullanıma giren metro, dünyanın en eski yeraltı ulaşım sistemi olarak bilinmektedir. Birleşik Krallık’ın başkenti Londra ve yakın çevresindeki kentlerini birbirine bağlayan yeraltı raylı sistemidir.” (2)

Dünyanın ikinci metrosu; “Londra’dan sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel’in yapım çalışmaları 30 Haziran 1871’de başlar. 05 Aralık 1874’de yapımı tamamlanan Tünel, 17 Ocak 1875’te yerli ve yabancı muteber davetli topluluğunun katıldığı görkemli bir törenle hizmete alınır.” (3)

I. Dünya Savaşında Havacılık;

“..Uçaklar neredeyse icadedilir edilmez askeri hizmete de dahil edildiler. Uçakları askeri amaçlı kullanan ilk ülke Bulgaristan olmuştur ve uçaklarıyla Osmanlı cephelerinde keşif yapmak için 1. Balkan Savaşında (1912-1913) kullanmışlardır.

Osmanlı devletinde Havacılık

“..Haziran 1909’da Paris’teki Uluslararası Havacılık Konferansı’na iki Osmanlı pilotunu göndermesiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun askerî havacılığının ilk adımı atıldı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından temelleri atılan Osmanlı askerî havacılığı, 1911 yılında Fen Kıtaları Müstahkem Genel Müfettişliği 2. Şubesi bünyesinde Havacılık Komisyonu adıyla faaliyete geçirilmiştir. Havacılık Komisyonu’nun temellerini Fransa’dan satın alınan biri 25 Beygirlik, biri de 50 Beygirlik iki uçak oluşturmuştur…” (4)

Dünyada Modern Donanmaların kullanıma sunulması;

“..Sanayi devriminin sembolü olan buharlı makinelerin gemilerde ilk kullanımı Amerikalı Robert Fulton (1765-1815) tarafından Clermont adlı geminin yapılmasıyla (1807’de suya indirildi) gerçekleşmiştir…

1827 Navarin Baskını ile Osmanlı donanmasının 52 gemisini kaybetmesinin ardından, Sultan Mahmud’un emri ile yelkenli gemi yapımı hız kazanır ve 1837’ye kadar 20’den fazla yelkenli gemi yapılır. Bir taraftan yelkenli gemi yapımı devam ederken 1837-38 yılları arasında ilk buharlı gemiler Swift (Sagir) ve Hilton Joliffe (Kebir), sessiz sedasız İstanbul’a girerler…

Bu, makinenin denizcilik alanında ilk kullanımı ya da denizciliğin, makine gücüne dayalı sanayileşmeye öncülük ettiğini gösteren bir gelişim olarak değerlendirmektedir.

Bir başka deyişle Osmanlı’da makineye dayalı sanayileşme, askeri denizcilik sektörüyle başlamıştır.Takip eden süreçte, buharlı gemilerin teknik donanım ve tamiri için kurulan imalathanelerde makine kullanımı ile sanayileşmenin -1840’lar- Osmanlı’da buharlı gemilerin çoğaldığı bir dönemdir.

Bu dönemde sadece Tersane-i Âmire tarafından buharlı savaş gemileri değil, Hazine-i Hassa Kumpanyası tarafından da ticari maksatlı buharlı gemi filosu kurulmuştur.

Kurulan filonun temel maksadı ise Boğaz’daki yabancı gemi tekelini kırmak ve bunlarla rekabet etmektir; yani yabancı gemilerin varlığı Osmanlı’da ticari buharlı gemilerin kullanılmasında, toplamda ise buharlı gemilere geçiş sürecinde tetikleyici bir rol oynar.

Osmanlı’da buharlı gemiye geçişin son dönemi 1852-1864 dönemidir.

Bu dönem yelkenli çağının sonunun ilanı ve buharlı gemilerin gücünün pekişmesi olarak tanımlanabilir. Bu dönemin en önemli olayı uskurun gücünün kabul edilmesidir. 1851’de Louis Benet isimli bir Fransız mühendis yelkenlilere uskur koymayı teklif etmiş, maddi yetersizlikten dolayı bu fikir reddedilmiş ve fakat bir sene sonra konu tekrar Meclis-i Mahsus’ta tartışılmaya başlamıştır.

Tartışmaların neticesinde raporlar hazırlanır, Padişah Abdülmecid’e sunulur ve nitekim 22 Eylül 1852’de Padişahın fermanı ile yelkenli gemi yapımı sona erer. Böylece mevcut yelkenli gemiler uskur eklenerek buharlı gemilere dönüştürülür. Bu süreçle birlikte yelkenliler kesin bir şekilde yenilgiye uğramış ve buharlı gemilerin gücü pekişmiştir.

Nihai kertede denilebilir ki, Osmanlı’da yelkenliden buharlı gemiye geçiş bir anda değil uzun bir zaman diliminde meydana gelir ve İngiltere’de olduğu gibi serbest tüccarlar eliyle değil, devlet eliyle gerçekleştirilir.

Bu geçiş aynı zamanda Osmanlıların makineye dayalı ilk sanayileşme çabalarına da işaret eder.” (5)

Bitmedi…

Abdülhamid Denizaltısı (Taşkızak Tersanesi, İstanbul, 1896)

Abdülhamid Denizaltısı (Nordenfelt 2), Osmanlı Donanması’nın ilk denizaltısı. Vickers&Armstrong şirketi tarafından İngiltere’de inşa edilip, parçalar halinde Osmanlı’ya getirilmiş, Taşkızak Tersanesinde monte edilerek denize indirilmiştir (1886). 1888 yılında, Sarayburnu önlerinden dalarak akıntıya karşı ilerlemiş ve Üsküdar önlerinde demirlemiş boş bir gemiyi torpidosunu atıp batırararak yabancı devlet temsilcilerine gösteride bulunmuştur. Böylece Osmanlı Donanması; “Hedefe torpido atan ilk donanma” olarak tarihe geçmiştir. (6)

Güneş Devlet’in ne olduğu

İtalyan Filozof Tommasa Campanella Güneş Devlet özlemini anlatmaktadır;

“Filozof Companella, son tahlilde Osmanlı’nın şahsında; her şeyin ideal ve nihaî anlamda tatbik edildiği “Güneş Ülke” özlemini şu şekilde tavsif ve tarif etmektedir:

“Güneş Ülke’yi yeryüzünde bulmak mümkün müdür?

-Fikir hürriyetine. Vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana hissettiriyor.

Madem ki, düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur, âdil Türkler var; üzerinde yalnız hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir “Güneş ülke” yarın neden vücut bulmasın?” (7)

“Ütopist, yani hayâlî bir cennet ülke tasavvur eden filozof, bunu yeryüzünde ve zamanında en geniş mânâda gerçekleştirenlerin Türkler olduğunu ifade etmektedir.”

“Şu düşünce Osmanlı devlet adamlarının, ecdâdımızın ne derece yüksek insânî ölçülerle mücehhez bulunduklarını, o devirdeki cemiyetimizin ne kadar hür bir topluluk olduğunu en açık şekilde anlatmaktadır.”(*)

Filozofun ne demek istediği,  yazı bittiğinde okuyanlar tarafından daha iyi değerlendirilecektir.

Devam edecek…

 

Resim; Vikipedi’den alınmıştır. (Abdülhamid Denizaltısı (Taşkızak Tersanesi, İstanbul, 1896)

Yararlanılan kaynaklar;

(*) “Modern zamanlarda Osmanlıyı aramak”, İsmail Çolak,

(1) “TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI”, ERDAL ŞİMŞEK, İstanbul, Şubat 2005, sahife;32

(2)Vikipedi

(3) Geniş bilgi için bakınız; http://www.istanbul.net.tr/istanbul-Ulasim/istanbul-Rayli-Sistemleri/taksim-karakoy-tunel/19

(4) Vikipedi

(5) Vikipedi) (Ayrıca bakınız; Abdülhamid’in Kurtlarla dansı (1-2)

(6)Yazının tamamı için bakınız; http://www.bisav.org.tr/yayinlar.aspx?module=makale&yayinid=184&menuID=3_3&yayintipid=3&makaleid=1163)

(7) Güneş ülkesi, Tommaso Campanella,  ÇAN yayınları, 1965 (Nadir yayınları)

Güneş Ülkesi isimli ütopya eseri ile ünlenen İtalyan Filozof Tommaso Campanella (1568-1639)  şair, yazar ve filozoftur. “Güneş Ülkesi, isimli eser, filozofça bir devlet tasarısıdır. Platon’un devlet’i, Thomas Moore’ın Ütopya’sı çizgisinde, toplum yararını bireyinkiyle bağdaştırıp, halklı bir düzen tasarısı getiren Güneş Ülkesi, sosyal bilimlere eğilenlerin okumadan edemeyecekleri, dünya üniversitelerinde de yardımcı kitap olarak salık verilen ana yapıtlardan biridir.

Cumhuriyet dönemi ve din anlayışı’nı çarıklısı bilir de Kavuklu’su da eksik kalmasın!

 Papyonlu, fraklı Diyanet İşleri Başkanı: Mehmet Rıfat Börekçi (Resim; http://dunyagerceklerim.blogspot.com)

Papyonlu, fraklı Diyanet İşleri Başkanı: Mehmet Rıfat Börekçi; 4 Nisan 1924’te yeni kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk başkanı oldu. Vefatına kadar (5 Mart 1941) bu görevde kaldı.

Bu kadim milletin en güzel tanımlarından birisi de herhalde,Sağır duymaz uydurur! ifadesidir.

Okumayı sevmeyenler için meramımızı birkaç cümlede açıklıyoruz.

”..Îlk Diyanet İşleri Reisi olarak da gerçekte Mason (*) Biraderlerden olan Mehmet Rıfat Börekçi (**) atanmıştır.

Diyanet bugünkü Statüsüne 14 Haziran 1935’te çıkardan 2800 sayılı kanunla gelmiştir. Aradaki yıllarda temelde değil, bazı kazai konularda yeni yönetmelikler çıkarılarak işlevselliği güçlendirilmiştir.

Günümüzde yaklaşık yüz bin kişilik bir kadrosu vardır ve çok ilginçtir ki, Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık 120 de biri Diyanet’ten doğrudan veya dolaylı olarak nemalanmaktadır.

Diğer bir anlatımla, toplam nüfus içinde çalışan ve emekli olarak yaklaşık beş yüz bin vatandaş bu kurumdan doğrudan veya dolaylı olarak nemalanmaktadır. (1)

..

Dini ve ahlakı olanlar aç kalmaya mahkûmdurlar, dediler.

Kendisini hilafet ve saltanat makamına layık gören ve bu hususlarda teşebbüslerde de bulunan din ve namus lehinde türlü sözler söyleyen ve hatta hutbe okuyan, benim kapalı yerlerde baş açıklığımla latife eden, fes ve kalpak yerine kumaş başlık teklifimi hoş görmeyen M. Kemal Paşa, benim hayretle baktığımı görünce şu izahatı verdi:

Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay ve çabuk olur..” (2)

Özetlersek…

Diyanet İşleri Başkanı “Mason” olan teşkilatın İmamları da …..! olacaktır.

Resim; http://dunyagerceklerim.blogspot.com/2012/03/papyonlu-frakl-diyanet-isleri-baskan.html

Açıklamalar; (Fazlasını okuyanının araştırmasına bırakmak için alıntılar vikipedi’den yapılmıştır.)

(*)“Masonluk, kökleri her ne kadar 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarına kadar dayanıyor olsa da, 24 Haziran 1717 tarihinde Londra’da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locası’nın kurulması ile başlar. Masonlara göre masonluk akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur. Ezoterik ve sadece üyelerine açık olan örgüttür. Dünyanın birçok ülkelerinde 5 milyon üyesi ile değişik biçimlerde mevcuttur. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da 480.000; Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2 milyona yakın üyesi bulunmaktadır.” (Vikipedi)

(*) Mehmet Rifat Börekçi; Börekçizade Mehmet Rifat Efendi (d. 1860 – ö. 1941), (veya, Soyadı Kanunundan sonra, Mehmet Rifat Börekçi, Ankara’nın yerlisi ve müftüsü sıfatıyla, Kurtuluş Savaşı’na ve Mustafa Kemal Paşa’ya önemli destekte bulunmuş bir din adamıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Kısa bir dönem milletvekilliği de yapmıştır.

Milli Mücadele’de Şeyhülislam Dürrizade’nin fetvasına karşı Ankara Fetvası’nı ilan etti. Fetva 153 müftü tarafından imzalanarak dağıtıldı. Bunun üzerine 24 Nisan 1920 tarihinde padişah imzasıyla Ankara Müftülüğünden alındı ve Divan-ı Harb-ı Örfi tarafından Kuva-yı Milliye’cilere katılmaktan ölüme mahkûm edildi. 1860’ta Ankara’da Beynam köyün’de doğmuştur. Babası Börekçizadelerden Ali Kazım Efendi’dir. Mehmet Rifat Efendi, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenim için İstanbul’a gitmiştir. Burada Beyazıt Medresesi müderrislerinden Atıf Efendi’nin derslerine devam edip dini yüksek ilimleri tahsil ederek icazetname (diploma) almaya hak kazanmıştır. Mustafa Sabri Efendi’nin Kuvay-i Milliyecilerin katline ilişkin fetvasına karşı fetva yazarak Milli Mücadeleyi desteklemiş ve Mustafa Sabri Efendi’nin fetvasını geçersiz kılmıştır…

Mehmet Rifat Efendi, 23 Nisan 1920’de toplanan TBMM 1. Dönem’e Menteşe (Muğla) mebusu olarak girdi. Ancak Müftülük görevini tercih ederek, daha sonra milletvekilliğinden istifa etti. Bu arada 23 Aralık 1922-30 Mart 1924 tarihleri arasında Şer’iye Vekaleti Heyet-i İftâ azalığında bulundu. 4 Nisan 1924’te de yeni kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk başkanı oldu. Soyadı Kanunuyla Börekçi soyadını alan Mehmet Rifat Efendi, vefatına kadar (5 Mart 1941) bu görevde kaldı…” (Vikipedi)

Kaynaklar;

(1)”DEVLET VE KİMLİK” AYTUNÇ ALTINDAL, 1.Baskı: Nisan 2010, Sahife;94 Paragraf;1

(2) “Kazım Karabekir anlatıyor” Uğur Mumcu, 25. Baskı: Aralık 2009, Ankara, Sahife;75 ve sonrası)

Resim; http://dunyagerceklerim.blogspot.com/2012/03/papyonlu-frakl-diyanet-isleri-baskan.html

Osmanlı ve Cumhuriyet Genelkurmay Başkanlarının Devlet yönetimi anlayışları (3/3)

Fransız Konsolosu terkettiği binada kasıtlı olarak bazı evrakları bırakır. Şam Valisi Cemal Paşa bu evrakları bulacak ve isimleri olan, Suriye ve Lübnan aydınlarını meydanlarda idam ettirir. Bu şekilde Osmanlıya inatla bağlı kalmaya çalışan son ailelelerde kaybedilir.

Fransız Konsolosu, bir tuzak kurmak için terkettiği binada kasıtlı olarak bazı evrakları bırakır. Osmanlı Devletinin Şam Valisi Cemal Paşa kasıtla bırakılan bu evrakları bulur ve evraklarda isimleri olan, Suriye ve Lübnan aydınlarını meydanlarda idam ettirir. Ancak, kurulan tuzağa düşülerek Osmanlıya inatla bağlı kalmaya çalışan son Arap ailelelerde kaybedilir.

 

Fransız konsolosu terk ettiği binada kasıtlı olarak bazı evrakları bırakır. Bu evrakları bulan! Şam valisi Cemal Paşa, evraklarda ismi olan, Suriye ve Lübnan aydınlarını toplayarak Şam ve Beyrut meydanlarında idam eder. (*) Bu şekilde Osmanlıya bağlılıkta ısrar eden Arap ailelerinin son direnişleri de kırılır. Sanki herkes elbirliği ile Osmanlıdan kurtulmak istemektedir!

Kaldığımız yerden devamla;

Bu gibileri genel ve özel merkezlerde görüş ve söz sahibi olunca da cemiyeti ve tabiî olarak da hükümeti, mensup oldukları devletlerin, cemiyetlerin diledikleri yollara götürmeye çalışacakları doğruluğun milletlerarası olduğu hakkındaki rivayete rağmen, localarının mensup oldukları ırk ve devlet menfaatlarına hizmet ettikleri birçok büyük olaylar dolayısıyla ortaya çıkmış bir gerçektir.

…İşte bu türlü kimselerin aldatmalarından kaçınmak, devlet adamlarımız için bir borçken, bunda da hata edilmiştir.

Bundan başka bu arada dostluk perdesi takınılarak söze karışıp da vatanımızın iyilik ve kötülüğünden çok, kendi menfaatının arkasından koşan kaşarlanmış yerli ve yabancı birtakım iş adamları ortaya çıkarak milletimizi her yönden zarara sokmuşlardır.

Kısaca aleyhimizde ecnebi siyasetiyle, servet edinme gayreti birleşmiştir…

…Nihayet Dünya Savaşı’nda öyle zalim ve rezil bir karaborsa çıktı ki, sanırım benzerini hiçbir yüzyılda, hiçbir millet görüp geçirmemiş, o zamana kadar bu türlü bir alçaklığı kimse düşünmemiş ve insan vicdanı kabul etmemiştir.

..Fakat Dünya Savaşı’nda, devlet makamlarınca tedvir ve tervic edilen vagon ticareti ve buna benzer birtakım gevşek muamelelerle acizlere zorunlu ihtiyaçları gerçek değerlerinin on, belki yüz katına satmaktan, halka vesika ekmeği diye, adeta süprüntü yedirmekten, milletin eli silâh tutan fertleri savaş alanlarında öldürülürken, geride bıraktıkları ailelerini de açlık ve sefalet ile bunaltmaktan ve tüketmekten utanmamışlardı.

Fakat zarar görenleri olduğu gibi, zarar verenleri de Türk olan bu dalavereler sonucunda kazanılan servetler Türklerin elinde kaldı mı? (**)

…Son ve kısa bir söz daha: Bu gibi durumlar gösteriyor ki, her hükümette ve özellikle bizde büyük ve mukaddes tanınmış boyun eğilecek bir makamın bulunması gereklidir. Yalnız bu makamın sahibi halife olsun, hükümdar olsun, cumhurbaşkanı olsun, ne isterse olsun, elverir ki, kalbinde gerçek Allah korkusu, utanma duygusu, kafasında kanunun, namusun menfaatten çok yüksek olduğu düşünce ve inancı bulunsun. Milletler, devletler, memurunu ve özellikle liderlerini böyle yetiştirmek, böyle seçmek, sonra ona sadakat göstermek zorundadırlar. Yoksa hürriyet yerine gün bir zorbanın esaretine uğrar, mutluluk ve izzet yerine de sürekli olarak sıkıntı ve zillete düşerler…”(1)

İkinci olarak aşağıda 1994-1998 Yıllarında, (28 Şubat döneminde) Genelkurmay başkanlığı görevini yürüten, İsmail Hakkı Karadayı’nın uygulama ve düşünceleri aktarılmaktadır.

Medyaya yansıyan ses kasetlerinde ise İsmail Hakkı Karadayı’nın 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu’yu etkileyerek demokratik süreci engellediği iddia edilmiştir. (Karadayı, bu ses kasetlerinin montaj olduğunu ifade etmiş ve iddiaları reddetmiştir.)

28 Şubat darbe soruşturması kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Fenerbahçe Orduevinde göz altına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyon Başkanı Nimet Baş ile  Milliyet’ten Zeynep Miraç’ın “Aklımdaki Sorular”  başlığı altında yaptığı görüşmeden;

-“…28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın savcılık tarafından ifadeye çağrılmasında komisyonunuzda anlattıklarının etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
-Hayır, düşünmüyorum. Komisyonumuz yaklaşık yedi ay çalıştı. Biz onu geçen yaz dinledik, ancak savcılık aylar sonra çağırdı.

-“Hazırladığınız raporda Karadayı’nın 28 Şubat dönemindeki etkinliğine dair eleştiriler var. Siz bu süreçte Karadayı’nın etkin olduğuna inanıyor musunuz?
-28 Şubat süreci eğer bir yargılamaya konu olacaksa, bunun en önemli aktörü dönemin Genelkurmay Başkanı’dır.

‘Darbeler birbirini doğurdu’

-“… Geçen gün Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı’nın bir buluşmasında yaptığınız konuşmada “Darbelerin en büyüğü 28 Şubattır” cümlesini kullandınız. Size böyle düşündüren ne?
-Her darbe birbirini doğurmuştur. Her darbede toplumun bir kesimi bedel ödedi, iç tehdit algısına her darbe döneminde biraz daha ilave yapıldı. 28 Şubat’a gelindiğinde dindarlar da irtica adı altında içine katılınca, neredeyse toplumun tamamı hedef alındı.(2)

“Karadayı’yı darbe için uyardım..

TMK 10. Maddesi’yle Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun 28 Şubat “postmodern” darbesiyle ilgili ifadeye çağırdığı dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’i “mağdur tanık” olarak dinledi. Çiller, ifadesinde Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) darbe planlarıyla ilgili duyum aldıktan sonra eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’yı uyardığını söyledi. Çiller, üç sayfalık ifadesinde, BÇG’nin darbe planları yaptığını tesbit ettikten sonra dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın makamına giderek,

-“Yanlış yapıyorsunuz. Demokrasilerde böyle girişimler olmaz. Bu girişimlerinizi sona erdirin. Ben elimden geldiği kadar bunu önlemek için mücadele edeceğim” dediğini anlattı.

Darbeyi önceden gördüklerini vurgulayan Tansu Çiller, “Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını görevden almak istedik. Erbakan’la görüştük ancak, ‘Demirel imzalamaz’ dedi. Bu nedenle girişimimiz askıda kaldı” ifadelerini kullandı.” (3)

..

Erbakan’a omuz atan paşalar vardı’

HAS Parti, 28 Şubat darbesinde sorumluluğu olanların cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

Suç duyurusunda bulunanlar arasında, 28 Şubat döneminde Devlet Bakanlığı yapmış Teoman Rıza Güneri’nin, milletvekilliği yapmış Kazım Arslan, Cafer Güneş ve Mehmet Bekaroğlu’nun da yer aldığını belirten Malkoç, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak, emekli Tümgeneral Osman Özbek ve dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

”O dönemi hatırladığımızda Genelkurmay karargâhında, dönemin Başbakanı Erbakan’a omuz atan askerler vardı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanına ağır hakaretlerde bulunan, devlet geleneğine ve terbiyesine uymayan sözler söyleyen paşalar vardı.

Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalı.. “ (4)

..

Darbe Komisyonunda ‘darbeci’ tartışması

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, Milliyet yazarı Hasan Cemal’in bilgisine başvurdu. İşte Cemal’in anlattıkları…

“..28 Şubat’ın savunulacak hiçbir yanı yoktur. Askerin siyasete acımasızca bir müdahalesidir. Medya demokrasi adına kötü sınav vermiştir. 28 Şubat’ta medya, asker birliği belirleyici olmuştur. “(5)

..

Ve İsmail Hakkı Karada cevap veriyor;

“28 Şubat ihtilal değildi’

-Ergenekon’u 28 Şubat’la da ilişkilendiriyorlar. Bir darbe için altyapı hazırlanması amacıyla kurulduğunu ve eylemler yaptığını öne sürüyorlar?

– 28 Şubat’ın bir ihtilal olduğunu söylüyorlar.

Hayır. 28 Şubat bir ihtilal değildi. Meşru zeminlerde yaşanan bir olaydı. Milli Güvenlik Kurulu zemininde alınan kararlarla ilgiliydi.” (6)

..

Yeniden kısa bir Tarih gezisine çıkıyoruz;

Bir İmparatorluğun üst kademelerde yönetici olanlar, niyetleri imparatorluklarını elleri ile parçalamak istiyorlarsa yapacakları çok basit bir işlem vardır. Ki, bu;

“…Osmanlı idaresi, nüfusu 60 değişik dinlerden, gayri müslim mezheplerden, milletlerden, azınlıklardan oluşan geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. İslam tarihinde ilk kez bir İslam devleti bu kadar çok dinli, çok uluslu ve çok kültürlü hale geliyordu. Ama Osmanlı devleti, gerek Arap vilayetlerinde ve gerekse tebaanın vilayetlerinde, her yerin kültürel özelliklerine göre yönetiyordu..” (7)

Osmanlı İmparatorluğu olursa…

“..Arap yarımadasında başgösteren isyanları önlemek amacı ile uygulanan sert yöntemler, ayrılıkçı hareketleri körüklüyordu adeta . 6 Mayıs 1916’da Şam Valisi Cemal Paşa, Suriye ve Lübnan aydınlarını toplayarak Şam ve Beyrut meydanlarında idam etmesi üzerine, (**) devlete bağlılıkta ısrar eden Arap ailelerinin son direnişlerini de kırıyordu. Artık onlar da isyan hareketine karşı direnmeyeceklerdi.

Mekke Şerifi ve Sünni İslam geleneğinin ilk büyük haini Hüseyin, (Ürdün’ün annesi yabancı uyruklu olan Kralı Abdullah’ın dedesi) ve arkasındaki İngilizler ayaklanmayı 10 Haziran’da başlattılar. Şerif Hüseyin’i destekleyen hiçbir Arap aşireti yoktu. Onun bu isyanına karşı çıkan birçok Arap ailesi bulunuyordu. İngilizler ve bazı Yahudi çeteler ilk önce Hicaz Demiryolu’nu sabote ederek kullanılmaz hale getirdiler. İngilizler yerel Arap aşiretlerini kışkırtarak Osmanlı ordusunun geri çekilme yolunu keserek Türk askerini toplu kıyıma tabi tutmak istediler.

Ve bu iç savaşlar, Selçuklu devletleri ile başlayan yaklaşık bin yıllık Arap Türk ortak kaderinin yol ayırımı demekti.” (8)

..

Tekrar Ahmet İzzet Paşa’ya kulak veriyoruz;

“Türk Ocağı’nın ilk kurucusu Mois Kohen veya Tekin Alp adında bir Musevi’dir. Bozkurt ve Ergenekon efsanelerini tertipleyen, neşreden ve bunları saf Türk gençlerinin zihinlerine, ırklarının seçkinliğinin delilleri biçiminde yerleştiren de bu kaynak, yani bu Ocak’tır.

Devrimin başlangıcında dilimize çevrilen ve Türklere, bütün dünyanın nefret ettiği Cengiz’i, ırklarının öğünç kaynağı şeklinde gösteren “Kök Salmak”  adındaki roman kılıklı eserin yazan da, mûsevi Leon Kahon’dur.

Türk Ocağının en nüfuzlu bir direği, bir kurucusu. Meşrutiyetten önce Kürt iftihar tarihi yazmakla uğraşırken, sonra Türkleşerek Gökalp soyadını alan Diyarbekirli Ziya Bey; tanıdığım iki önemli üyesinden biri Arnavutluktaki Görice’den çocukluğunda Mızıka-i Hümayunun Zuhuri koluna alınıp zekâsı sayesinde devlet mertebelerinde yükselen bir zatın oğlu, diğeri Morali tanınmış bir ailenin çocuğudur.

Son zamanlarda Rusya dan gelen Azeriler istisna edilirse, bu ocakta Amasyalı Hüsamettin adında bir zattan başka halis  A n a d o l u l u   hiçbir  T ü r k    sivrilememiştir. İşte bu keyfiyet Türklük davasının, milletin bir kanaati ile doğmadığını gösterir.

Buraları düşünülürse, görüşlerim pek de yabana atılamaz.”(9)

“…31 Mart 1909 “ayaklanmasını” bastırmak üzere Selanik’ten getirilen Hareket Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa belki de Arap olduğu için seçilmişti.. Yine de Araplar Osmanlı’dan ayrılmayı değil, daha çok özgürlük istiyorlardı. Bağımsızlık isteyenler 300-500 kişiyi geçmiyordu..

Meclis-i Mebusan’da İttihatçılar 245 sandalyeden 75’ni Arap temsilcilere tahsis etti. Yine de Arapların çoğu İttihatçılara kuşku ile bakıyor, olup-bitenleri Osmanlı’yı çökertmeye yönelik bir planın parçası olarak algılıyorlardı. İttihatçılar arasında bulunan Talat Bey ve Cavid Bey gibi masonlar Arapları tedirgin ediyordu.

Oysa Arapların büyük bölümü Avrupa’da ortaya atılan Arap milliyetçilik söylemlerinden habersizdi. 1908 darbesi ile birlikte Türkler ve Araplar “özgürlük ve demokrasi” söylemleri ile yeniden kaynaşmaya başlamıştı.

Bazı Araplar İttihatçıların söylemlerine bile sahip çıkmaya başlamıştı. Bunlar; Türkçe’nin resmi dil olmasına karşı çıkmıyordu. Olumlu hava fazla sürmedi. İttihatçılar arasındaki Yahudiler ve Masonlar, İttihatçıları Araplara, Arapları da İttihatçılara karşı kışkırtmaya başladılar Osmanlı’nın Balkanlarda yenilgisinden ve Osmanlı içinde Arap nüfusun Türklerden daha fazla olmasından sonra kışkırtmalar arttı.

İttihatçılar, yönetimdeki tüm kilit noktalara Türkleri getirdiler. Arap paşalar önemli mevkilerinden alınarak uzaklara atandılar. Basında “Türkçülük” yazıları arttı ve Arapları aşağılayan yazılar giderek çoğalıyordu. Meclis’te Arapça konuşma yasaklandı ve ilk seçimde Araplar’ın Meclis’teki sandalye sayısı 75’ten 5’e indirildi. (10)

İlk yazıda sormuştuk; Tarih, (sadece) aptallar için mi tekrar etmektedir?

Bunun cevabı herhalde ; “Evet” olmalı.

Ve anlaşılan Şark Cephesinde değişen bir şey yok!

Açıklamalar;

(*) Bu konuda bakınız; http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/753405-suriye-ile-aramizdaki-sogukluk-1915te-yayinlanan-bu-isyan-bildirisiyle-basladi

(**) İttihat ve Terakki oluşumunun önderlerinden Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karasu, “Emanuel Karaso, I. Dünya Savaşı’na sokulan Osmanlı ordusunun iaşe müfettişliğini kapmış ve bu işten yüklü bir servet kazanmıştı. Ancak savaş suçlularının yargılanacağı belli olunca, o da diğer vatan kurtaran arslanlarımız gibi yurt dışında al alacaktı soluğu. 1919’da İtalya’ya kaçtı ve orada, kazandığı serveti ölünceye kadar harcadı. Sonradan anlaşıldı ki, Karaso, İtalyan vatandaşıymış! “ (Kaynak; Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı I.Kitap, Mustafa Armağan)

Kaynaklar;

(1) “Feryadım”, Ahmet İzzet paşa, sahife;

(2) Milliyet.com.tr. 7 Ocak 2013

(3) ARZU YILDIZ/ANKARA – 03.10.2012 /Taraf

(4) 27 Şubat 2009 Star gazetesi

(5)TÜRKER KARAPINAR Ankara; 09 Ekim 2012 -Milliyet.com.tr

(6) Fikret Bila, Milliyet, Tamamı için bakınız;  http://www.zaman.com.tr/gundem_gazetelerde-yeni-bir-tartisma-encumen-i-danis-ergenekonun-ust-kurulu-mu_804711.html

(7) “TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI”, ERDAL ŞİMŞEK, sahife;32,

(8)  A.g.e. sahife; 42

(9) Feryadım, Ahmet İzzet paşa, sahife;301

(10) TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI”, Erdal Şimşek, sahife; 40

Osmanlı ve Cumhuriyet Genelkurmay Başkanları devlet yönetim anlayışlarını açıklıyor (2/3)

Vatanın toprağı mı sevilir, üzerinde yaşayan insanı mı? Bahçeler, toprakları ile mi güzeldir, üzerinde yeşermiş çiçekleri ile mi?

Vatanın toprağı mı sevilir, üzerinde yaşayan insanı mı? Bahçeler, toprakları ile mi güzeldir, üzerinde yeşermiş çiçekleri ile mi?

 

Herhalde hiçbir devlet adamı, “Milliyetçilik-Irkçılık!” tuzağına nasıl düşürüldüğümüzü genelkurmay başkanlığı ile sadrazamlık (Başbakanlık) yapmış Ahmet İzzet Paşa kadar açık anlatmamıştır.

Kalınan yerden devamla;

“..Öyleyse semavi kanuna aykırı, tarihî gözlemlere ve yenidünyadaki çağdaş sosyal teorilere ters, dünyanın barış ve ilerlemesi için gerçekten zararlı olan ırkçılık sevda ve davaları, bu yaşlı Avrupa’dan ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Sınırlı tarih bilgime göre, bu hırslı arzu ilk olarak Polonya’nın doğu devletleri tarafından paylaşılmasında hisse alamayan Batılı devletlerce bir siyasî problem halinde ortaya atılmıştır.

Üçüncü Napolyon ırkçılık ilkesini Avusturya aleyhinde uygulayarak, İtalya’nın bağımsızlığını elde etti. Milyonlarca Slav nüfusuna sahip olan Osmanlı Devleti ile Avusturya – Macaristan’a karşı gizli niyetini uygulama alanına koymaya bahane bulmak için de Rusya Devleti Pan-Slavism teorisini ortaya attı.

Bize karşı şiddetli düşmanlığı olan (İngiltere) Gladstone da milliyet ilkelerini öne çıkardı ve destekledi. Fakat garabetin büyüğü, bize karşı bilenmiş ve çekilmiş olan böyle bir silaha, devlet yapısını sağlamlaştırma amaç ve iddiası ile ortaya çıkan İttihat Cemiyeti’nin, rızasıyla ve hattâ çok arzulu olarak el tutması ve kucak açmasıdır. (Sahife;304)

Yirminci yüzyılın ilk yazıydı. İzinli olarak birkaç hafta geçirdiğim Baalbek’te, yabancı bir dostumun köşkünde, yerli yabancı birkaç arkadaş toplanmış teknik ve felsefî sohbetlerde bulunuyorduk.

Avrupa’da öğrenim görmüş Müslüman bir doktor, Yusuf sûresinin “in kâne kamîsuhu kudde min kubulin…” (Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa…) ayet-i kerimesinin kelimelerine, halk diliyle basit anlamlar vererek Kur’anı Kerim’e, haşa dil uzatmaya yeltendi.

1923’te Kadıköyü’nde davetli bulunduğum bir düğünde, aynı ayet-i celilenin tercümesi zikredilerek : “Yabancı bir dilde (yani arapça) hu türlü hikâyeler okumak ve ardından ‘Allahü Ekber’ diyerek oturup kalkmak, yere kapanmakla ibadet olur mu?” yolunda alaylar edildiğine kulak misafiri oldum.

1932’de pek saygıdeğer bir zatın, yukardaki tarizi işittiğinden sözederek bu âyetin namazda okunmasına cevaz olup olmadığı konusunda değerli bir âlimimizden fetva istediğini duydum.

Halbuki Almanya’nın, belki bütün dünyanın en büyük şair ve filozoflarından olan Goethe, Yusuf sûresinin belagat ve nezahetine hayran olduğunu açıklar ve ulaşılmaz söz güzelliğinin derecesini teslim eder.

Öyleyse Kur’an’ı hayatlarında bir defa bile okudukları şüpheli, manasını hiç anlamadıkları ise kesin olan bu kimselere 6666 Kur’an ayeti içinde bu ayet-i kerimeyi kim seçtiriyor ve yıllarca aynı şekilde, haşa, alay ettiriyor?

Osmanlı topluluğu aleyhindeki suikastlara gelince, bu sözümü de birkaç örnekle açıklayayım:

Uzun süreden, özellikle Üçüncü Napolyon zamanından beri, Fransa’nın Suriye’de çok etkin bir siyaset izlediği ve okulları, memurları vasıtasıyla halkın düşüncelerini Fransaya çekip yaklaştırdığı, tebası bulundukları Devlet aleyhinde kışkırttığı bilinmektedir.

Fakat bu açık propagandaların önemli etkisi olmadı.

Birkaç papaz okulu mezunu dışarda bırakılırsa. Sultan Hamid döneminde Suriye’nin Osmanlı idaresinden ayrılmasını isteyen, hattâ ayrılabileceğini düşünen kimse yoktu denilebilir.

Hele Beyrut Müslümanları, dinlerinde sağlamlık, tabi oldukları Devlete sevgi ve bağlılıkla tanınmış ve ün kazanmışlardı. Meşrutiyet ilân edildiği zaman hava değişikligi için Cebel-i Lübnan’da bulunuyordum. İnkilâb dolayısıyla Hıristiyan ahali de dahil olmak üzere, bütün halkın vatanseverce tezahüratına tanık oldum.

Fakat altı ay geçmeden, kamuoyu, anlaşılmaz bir şekilde aleyhimize döndü. O mutaassıb Beyrut Müslümanları, Balkan Savaşı’nda Devlet aleyhine adeta isyana kalkıştı. Bu hızlı değişikliğin sebebi araştırılmaya değmez mi?

1877 -1878 Savaşısonucunda Rumeli’nin uğradığı paylaşılmadan korkan ve bu esnada Sultan Hamid’in, Büyük Devletlerce Karadağ ve Yunana bıraktırılmak istenen bir kısım Arnavutluk toprağını kurtarmak amacıyla yaptırıp sonra pişman olduğu Arnavut Birliği tezahüratından cesaret alan Güney Arnavutluğun bazı ileri gelenleri, Devlete bağlılığı kayıtsız ve şartsız teminat altına alınmak üzere, Arnavutluğun etnografik sınırı her ihtimale karşı belirlenmiş olmak üzere, bu sınırlar içinde bir vilâyet oluşturulması girişiminde bulunmuş, yine Güney Arnavutluk’ta dillerini latin harflerine benzer alfabe ile yazmak düşünce ve eğilimi de ortaya çıkmıştı.

Bu gibi temenni ve girişimler, bazı kötümser kişilerce vesveseye sebep olursa, büsbütün sebepsizdir denilmesin. Fakat dinî sağlandığı ve hilâfet makamına bağlılığı bilinen, Meşrutiyet’in kazanılmasında da az çok hizmeti geçmiş olan Kuzey Arnavutluğun kısa bir sürede şekavet ocağına çevrilmesine, sonra da haydut veya İtaatkâr demeden birçok kimselerin haysiyetinin kırılmasına, kanının dökülmesine ne demeli?

Bu gibi durumlara sadece hükümetin kötü yönetimi, falan vali, mutasarrıf veya komutanın hatası, yahut filan bey, falan efendi, Ağa veya bayraktarın teşvik ve kışkırtmasının eseridir deyip geçmemeli bunları tahrik eden sebep ve emelleri de aramalı.

İttihat ve Terakki, adı ve çeşitli unsurları kaynaştırıp birleştirmek, milleti ilerlemenin en yüksek noktasına ulaştırmak azmiyle meydana çıkmış, gizli çaba ve uğraşmasıyla yerini sağlamlaştırmış olan bir cemiyetin birkaç ay içinde amacını değiştirmişçesine çeşitli milletleri kendinden ve devlet bütününden nefret ettirip ayıran, halkı ilerleme yerine,en gerideki vahşet ve hunharlık katına düşürecek derecede beceriksizlik göstermesi normal bir durum sayılamaz.

Araştırıcı bir düşünce bunda gizli sebepler ve gizli eller arar.

Bu gizli kışkırtıcılar kucaklarına düşürdükleri kimselere amaçlarını açıkça söylemez, hedeflerine doğru yollardan yürümezler. Kandırdıkları ve hırslarını biledikleri kimseleri hilelerle yüksek makamlara getirerek, bunların yardımıyla işlerini gördükleri gibi, bin türlü vasıtalar, propagandalarla halkı da sapıklığa düşürürler ve bozarlar, İleri gelenlere çıkarlar vaad eder ve sağlarlar, kimisini tehlikeler göstererek korkuturlar, kiminin kinini tahrik ederler ve bazılarının ırk duygularını harekete geçirirler. Bu şekillerle pek çok kimseler vatanımıza hizmet ediyoruz zannıyla bu adamaların amaçlarına alet olurlar. (Sahife; 306)

Dünya Savaşı’ndan sonra casuslar hakkında yazılan efsanevî hikâyelere gerek kalmaksızın îslâm Tarihinin yukarda sözünü ettiğim konularını,Rusların Yeniçerileri bozmak için kullandıkları hileleri, birinci Napolyon’un Schulmeister adındaki casusun oynadığı rolleri inceleyen ve düşünen bir adam sağdan, soldan gelen teşvik ve cesaretlendirmelere aldanmaz, ihtiyatla itidalden ayrılmazdı.

Fakat ne çare ki, uygulama mevkiinde bulunan kimseler bu türlü bilgilerden mahrum olduklarından “aman içerde güvenlik ve kardeşlik, hiç olmazsa onbeş yirmi yıl barış ve esenlik” diye bağıran, geleceği gören temiz kalbli adamları gayretsizlik, hattâ korkaklıkla suçluyorlardı.

İfadelerim özetlenecek olursa, önce İttihat ve Terakki’nin bazı aşırı ileri gelenleri ile, özellikle onun sırtından geçinenlerin, eskiler hakkında tamamen şuursuz ve haksız bir şekilde uygulamak İstedikleri şiddet, gösterdikleri kibir ve azamet yüzünden birçok gönül kırıcı ve en kötüsü küçüğün büyüğü, astın üstü küçük görmesine sebep olanbu taşkınlıklar devlet yönetiminde, özellikle. Askerlikte temel şart olan itaat ile karşılıklı zincirleme saygıyı yok etti.

İkinci olarak vatan bünyesinde fazla ve abartmalı bir kuvvet hayal edilerek içeriye karşı gösterilen şiddet ve hakaretin aynısı dışarıya karşı da gösterilmeğe kalkışıldığından. Meşrutiyetin ilânı dolayısıyla bütün dünyada lehimize meydana gelen saygı ve dostluk birkaç ay içinde düşmanlığa dönüşmekle, bu durum topraklarımızda gözü olan bitişik veya kapı aşırı komşu devletlere, saldırı için fırsat ve cesaret verdi.

Üçüncü olarak, ülkeye sokulan dinsizlik akımları, bir taraftan halkın çoğunluğunu başlangıçta katışıksız kurtuluş olarak düşünülen inkilâptan nefret ettirdi, diğer taraftan milletin, ordunun manevi gücünü zayıflattı.

Dördüncü olarak, Müslüman unsurlar arasına içten ve dıştan sokulan zıtlığın, düşünce ayrılığının etkili önlemlerle kaldırılıp yok edilmesine çalışılacağı yerde, aksine birtakım yanlış teoriler ve kaba davranışlarla, bilerek bilmeyerek karşılıklı nefretin körüklenmesi yönüne gidildi.

İşte İttihat ve Terakki’nin ortaya çıkmasıyla birlikte, özel bir meslek halinde tezahür eden bu dört esaslı hata ile, bir taraftan dışarının aleyhimize düşmanlığı körüklenir ve düşmanlara saldırı fırsatları hazırlanır, yani koşar adımla savaşa doğru yürünürken, diğer taraftan da insan topluluğu için en büyük kuvvetlerden olan dini inanç, milli birlik ve hattâ bazı amansız muameleler yüzünden vatan sevgisi gibi yüksek duygular ve mukaddes bağlar kesilip yok edilmekle devlet manen ve maddeten zaafa düşürüldü.

Böyle bir başlangıcın sonucu ve bitişi hayra ulaşamaz.

İttihad ve Terakki’nin ikinci sınıfa mensup yol göstericileri arasına, yukarıda andığım gizli güç temsilcilerinin resmen ve açıkça olmasa bile, el altından katılmış olmalarını ihtimal dışı görmeye yer yoktur.

Bu gibi kurtlar, siyasi ufukların bulanmasından yararlanmakta kusur etmezler.

Zaten cemiyetin akıl kethüdaları arasında yabancı devletlere tabi ve tutkun, yabancı mason maşrık-ı azamlarına bağlı adamlar bulunduğu, gizli kapalı bir mesele değildir…” (1)

 

Devam edecek…

Resim; http://der-saadet.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

(1) Feryadım (1-2) Ahmet İzzet Paşa, İSTANBUL, 1992

 

Tarih (sadece) aptallar için mi tekrar eder? (1/3)

"Ayı balta kullanabilir mi?" Bisiklet kullandığına göre...

“Hikayede anlatılan  ayı  gerçekte bir balta kullanabilir mi?”  Bisiklet kullandığına göre…

 

Devlet yönetimi (Politika) algılarını kavramak için, 90 yıl ara ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapmış iki komutan tanıtılmaktadır. Bu şekilde tepe yöneticilerinin düşünceleri ve (varsa) onlardan kaynaklanan sorunlar öğrenilecektir.

Bu komutanlardan biri, aşağıda özeti verilen, “Feryadım” isimli eserin sahibi;

-1909-1914 Yılları arasında Genelkurmay başkanlığı ile çok kısa bir süre de başbakanlık yapmış Ahmet İzzet Paşa;

-Diğeri, 1994-1998 Yılları arasında, (28 Şubat döneminde) Genelkurmay başkanlığı görevini yürüten, İsmail Hakkı Karadayı’dır.

Önce küçük bir hikayemiz var.

“Padişahın Ayısı!”

Yaşadığı olaylar nedeniyle kimseye güveni kalmayan kral, yardımcılarına bir ayı yavrusunun bulunarak, kendisini korumak üzere eğitilmesini ve yetiştirilmesi ister.

Emir kısa sürede yerine getirilir. Yavru ayı birkaç yıl içinde ağır bir baltayı maharetle kullanacak şekilde eğitilir ve Kralın başında ona 24 saat yakın korumalık yapmağa başlar.

Günlerden bir gün, gecelerden bir gece kral huzur ve güven içerisinde yatağında uyurken, koruması Ayı, Kralın üzerine irice bir böceğin yürüdüğünü görür.

“Ayı!” padişaha yaklaşanlara ne yapılması gerektiğini çok iyi öğrenmiştir!

Baltasını havaya kaldırır ve tereddüt etmeden böceği ikiye böler…

Elbette üzerinde böcek gezinen kralı da…

1909-1914 Yılları arasında Genelkurmay başkanlığı ve kısa bir süre de başbakanlık yapmış Ahmet İzzet Paşa, “Feryadım” İsimli eserinin sonuç bölümünde yaşadıklarını ve çıkardığı sonuçları bizlere aktarmaktadır.

Paşa, hem İttihat Terakki, hem Birinci Dünya Savaşı, hem de Osmanlının dağılma döneminin birinci dereceden şahitlerdendir. Bu nedenle değerlendirmeleri önemlidir.

“…Osmanlı Ülkesini çok zahmet, tahammül edilmez ve korkunç bir müstebit idareden kurtarmasına karşılık, pek kısa bir zamanda devletin çöküşünü hazırlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı tarihine çok acıklı sayfalar eklemiş, oldukça feci bir hatime vermiştir. İstibdat ejderine vurduğu öldürücü bir üstünlük darbesi ile meydana çıkan bu cemiyetin, ancak on yıl süren ömrü kanlı bir facia halinde geçmiş ve kesin bir yenilgi ile sona ermiştir.

Dünya Savaşında ittifak manzumemizin perişan olması ve Talât Paşa Kabinesinin düşmesiyle, bu siyasi kurum önemini yitirmiş, daha Mütareke başlangıcında aslî ismini bırakarak «Teceddüd» fırkası adını alması da derde deva olamamış, Sultan Vahidüddin’in, Damat Ferit Paşa’nın, yabancıların ve son olarak Mustafa Kemal Paşa’nın tazyik ve takibatı ile, resmî ve alenî bir fırka halindeki hayatı sona ermiş olduğu gibi, görünüşe göre artık gizli faaliyetleri de durmuştur.

Çünkü Cemiyet’in manevî kişiliğine temlik olunan gelir kaynakları ve yine onun adına toplanan meblağ ve nakitler, çeşitli şekil ve sebeplerle heder, etkin liderleri intikam silahına hedef olmuş, bazı kurnazları yeni kuvvetlere katılmış ve yeni efendilere bağlanmış, namusluları da inziva köşelerine çekilmiştir.

Bu yüzden Mütareke dönemi olaylarını yazmaya başlamazdan önce, bir kuyruklu yıldız gibi doğan ve batan bu siyasî çocuğun kısa süre içinde düşmesi ve kendisiyle birlikte devleti de uçuruma çekmesindeki anlaşılması güç sebep ve nedenler konusunda bazı düşünceler ileri sürmeyi uygun gördüm.

İttihat ve Terakki Cemiyetinin gizli olarak ilk defa ortaya çıkışıyla, gizli faaliyetine başladığı zaman ve mekân hakkında çeşitli söylentiler vardır. Bunlarla uzun uzadıya uğraşmıyacağım. Yalnız propaganda merkezi olan Paris ile son galibane taarruzun üssü ve kaynağı olan Selanik’i anmadan da geçemiyeceğim. Çünkü bu iki çevre de, inkılapçıların edindikleri fikir ve kazandıkları alışkanlıkların etkisi, oralarda dostluk kurdukları kimselerden aldıkları derslerin yanlış anlaşılıp uygulanması, galebeden sonra tutulan hareket hattı ve uğranılan kötü sonucu doğuran sebeplerin en önemlisidir. (Sahife; 294)

Siyasi inkılaplar, genellikle belirli ve sayılı kişilerin eseridir. İttihat Terakki inkılabını yapanlar da başlıca iki sınıftır. Birinci sınıfı teşkil edenler iyi niyetle, fedakârlıkla hayırlı bir gaye uğrunda fiilen çalışan, bu yolda nefsini tehlikeye sokan vatanperver ve hamiyetli kişilerdi. Bunların içinden, İşin başlangıcındaki ulvî duygular ve temiz düşüncelerini değiştirmeden şahsî menfaatlar peşine düşmeyenler milletin şükranına layıktır.

TÜRKÇÜLÜK ALDATMACASI  Selanik yöresinde Sultan Hamid yönetimi aleyhinde entrika çevirmek, hafiyeleri kandırmak, yabancılarla temasa girmek gibi hususlarda ihtilâlçilere güzel nasihatlar verilmiş, yollar gösterilmiş olmakla beraber, yukarıda zikredilen sakıncalı ve zararlı düşünce ve teorilerin ateşli mücahitlere fazlasıyla telkininde kusur edilmemiştir, öyle ki. Sultan Hamid yönetimi aleyhinde birinci sınıfla birleşerek yapılan hile ve desiseler, ikinci sınıfın bazı üyeleri karşı da kullanılmıştı, denilirse abartılmış olmaz.

Fazla olarak Müslümanlar arasında ırk anlaşmazlığı ve taassubunun o   y ö r e d e   ortaya çıkarıldığı ve oradan bütün ülkeye yayıldığı ve gençliğe aşılandığı bile iddia olunabilir.

Görünüşe göre böyle bir iddia işin başında tuhaf görülür; fakat Rum ve Arnavutlarla, Türkler arasında ırka dayalı nefret duygularının ortaya atılması Selanik tüccarının çıkarınadır.

Türk Ocağı’nın ilk kurucusu Mois Kohen veya Tekin Alp adında bir Musevi’dir. Bozkurt ve Ergenekon efsanelerini tertipleyen, neşreden ve bunları saf Türk gençlerinin zihinlerine, ırklarının seçkinliğinin delilleri biçiminde yerleştiren de bu kaynak, yani bu Ocak’tır.

Devrimin başlangıcında dilimize çevrilen ve Türklere, bütün dünyanın nefret ettiği Cengiz’i, ırklarının öğünç kaynağı şeklinde gösteren “Kök Salmak”  adındaki roman kılıklı eserin yazan da, mûsevi Leon Kahon’dur.

Türk Ocağının en nüfuzlu bir direği, bir kurucusu. Meşrutiyetten önce Kürt iftihar tarihi yazmakla uğraşırken, sonra Türkleşerek Gökalp soyadını alan Diyarbekirli Ziya Bey; tanıdığım iki önemli üyesinden biri Arnavutluktaki Görice’den çocukluğunda Mızıka-i Hümayunun Zuhuri koluna alınıp zekâsı sayesinde devlet mertebelerinde yükselen bir zatın oğlu, diğeri Morali tanınmış bir ailenin çocuğudur.

Son zamanlarda Rusya dan gelen Azeriler istisna edilirse, bu ocakta Amasyalı Hüsamettin adında bir zattan başka halis  A n a d o l u l u   hiçbir  T ü r k    sivrilememiştir. İşte bu keyfiyet Türklük davasının, milletin bir kanaati ile doğmadığını gösterir.

Buraları düşünülürse, görüşlerim pek de yabana atılamaz. (Sahife;301)

Bir zamandan beri bizde ırkçılık meselesi üzerinde gereği gibi düşünülüyor ve uzun uzadıya tartışmalar sonucunda çeşitli kavim ve ırkların bir hükümet ve bir idare altında sonsuza kadar tutulamıyacağı hükmüne varılıyor.

Güya bu suretle düştüğümüz perişanlıktan dolayı kendimizi avutmak, bu belâların müsebbipleri de işledikleri suçlardan temize çıkarılmak isteniyor. Fakat bu teori doğru mudur? Din açısından düşünülürse, insanlar arasında ayin eşitliğini emir ve telkin eden Kuran-ı Kerim, gerek fertler, gerek aşiretler ve kabileler arasında fark ve üstünlük  tanımıyor; Din ve Millet kavramlarını birbirinden ayırmıyor.

Tarihe göz gezdirilirse, Asya’nın hemen yarısını ve kendisine bağlı olan yerlerle birlikte Mısır yöresini tasarrufu altına alan eski iran şahları (Keyaniyan) İmparatorluk sınırları içindeki çeşitli ırkları öyle bir şekilde birbirlerine bağlayıp ısındırmışlardı ki, İskender istilası sırasında Fars (Acem) İmparatorluğu ve ona bağlı olan topraklarını savunmak için en korkusuzca savaşanlar, istilacılarla aynı ırktan olan Anadolu Rumları olmuştu.

Hemen bütün uygar Avrupa ile beraber Batı Asya ve Kuzey Afrika’yı eline geçirmiş olan Roma İmparatorluğu, memleketlerindeki değişik ırkları yüzyıllarca tek bir idare altında tutmuş, bu esnada ülkenin işlerinin yürütülmesini en büyük makamlara yükselttiği, sözgelimi bir alman generaline vermiş, hattâ imparatorluk tahtına bir Suriyeli, bir Libyalı veya Makedonyalıyı oturtmuş ve yükseltmiştir, yani milliyet farkı gözetmemiştir.

Osmanlı Devleti’ne gelince, Rusya Büyük Çarlığı ortaya çıkıp istilâ emellerine ulaşmak için diyanet perdesi altında, hıristiyan ahaliyi koruma iddiası ile bozgunculuk ve kışkırtıcılığa başladığı, bizdeki kötü keyfi idarenin de sınırını açmasıyla, devletin genel bir zayıflığa düştüğü tarihlere kadar, yalnız ırk değil, mezhep kavgaları yüzünden bile ahalide dağılma meyli, devlette çözülme tehlikesi görülmüyordu.

Hele İslâm unsurları arasında Meşrutiyete kadar özel ırk öğünmesi ve rekabeti hatır ve hayale gelmemişti.

Yalnız kozmopolit İstanbul halkı, Türk de dahil olmak üzere, her ırka bir kulp takarak taklit ve alay ederdi. Bu örneklerin aksine olarak Kuzey Amerika Birleşik Cumhuriyetleri kendi ırkından olan bağlı olduğu İngiltere’den, Latin Amerika hükümetleri de, ırkdaşları olan İspanya ve Portekiz devletlerinden ayrılmışlardır.

İşte bu örnekler bir toplumu, ırktan ziyade toprağın koruduğunu ve sürekliliğini şartladığını ispat eder. Bu duruma göre, yeni dünyada ne Lâtinlik, ne İngilizlik ne Almanlık yok. Birleşik Cumhuriyetler, Meksika, Brezilya, Arjantin… vardır.

Çünkü bu devletlerin hepsi çeşitli ırk ve kavimlerden oluşmuştur ve ülkede herkes vatandaşlık hakkından faydalanmakta ve kendine düşen payı almaktadır. (Sahife;302)

Bu gerçeklere rağmen bizde bir aralık nifak yolunda o derece ileri gidildi ki, Türkün dışında bir ırktan olduğunu saklamayanların, vatanın her yerinde elde ettikleri mertebeler kıskanıldı.

Vatandaşlık hattâ kişisel haklarına açıkça olmasa bile, dolaylı ve gizli şekillerle fiilen tecavüze kadar varıldı.

Şurası gariptir ki, bu çarpık yolda en ileri gidenler, soyu sopu belli olmayan gayrı Türklerdir.

Çünkü babaları bile bilinmeyen bu tür kişiler “Evlâd-ı fatihandanız” demekten sıkılmazlar. Bizdeki bu duruma karşılık bir de komşu milletlere insaf ve ibretle bakalım.

Sözgelimi İngiltere Başbakanlığında bir Disraeli (Lord Beaconsfield) ve amiralleri arasında de Robeck (Fransız asalet edatiyle bir Norman adı) Fransa tarihinde Mareşal de Sachs, Mareşal de Luxembourg, Kuelerman, Macdonald; Avusturya savaş tarihinde Prens Eugen de Savois, Marki de Beaulieu, Monte Kukuli, Almanya Genelkurmay Başkanlığına 1864 Danimarka Savaşı planını düzenleyen, 1866 ve 1870 savaşlarını idare eden Danimarkalı Mareşal V. Moltke, askerî ve siyasî yüksek makamlarında Bronsart, Verdi de Vernova, Kaprivi, Radoviç: Rusya ordusunda Todtleben, Timmerman, Wrangel, Keller ve Koçi Bey, Kapodistirya.. gibi zatları görürüz.

İsimlerin da kanıtladığı gibi, bu büyük adamlar, devletlerinin hakim ırkından değiller.

Bunlardan vatanlarına bir kötülük veya bunları hizmetine alan milletlerin şerefine bir noksan gelmiş midir?

Bugün Moltke’yi asla İsveç veya Danimarkalıdır diye Alman camiasından, tarihinden çıkarmak isteyen bir Alman bulunabilir mi?

Britanya, Normandiva Alsace Lorraine ve Korsika’yı başka bir ırktan olmak, başka bir dil kullanmak sebebiyle Fransa camiasının dışında tutmak, o topraklarda doğan Napolyon, General Dachistein, yahut Monsieur Briand’ı halis Fransız olmamak bahanesiyle alaya alacak bir Fransız düşünülebilir mi?

Bu kişilerin çoğunun vatan değiştirmesi, bu ülkelerin anavatanla birleşmesi bir iki yüzyıl veya birkaç senelik bir mesele iken,

bizdeki Arap, Kürt, Çerkeş, Boşnak. Arnavut gibi Türk olmayan İslâm ırkları en aşağı dört, beş yüzyıldan beri Türk kanına karıştırdıkları kanları ile vatan topraklarını yoğurmuş, sınırlarda cesetleriyle siperler yapmıştır.

Hem de şurası bilinmek lazım gelir ki, bugün uygar kavimlerde ırk özelliği kalmamıştır.

Anadolu ahalisi de böyledir. Kendi aralarında evlenen bazı Türkmen aşiretleri ve bir dereceye kadar Süleyman Kayaalp aşiretinin arta kalanları olan Söğüt cıvarı ahalisinden başka, hemen hiçbir kimse soy silsilesini eski ve bilinen bir Türk aşiretine götüremez.

Avrupa’da bir dereceye kadar Almanlarla İskandinavlar ayrı tutulursa, her millet bir ırklar birleşimidir. Bu ayrı tutmak istediğim milletlerin büyük aileleri de, Slav ve Latin ırklarından denkleriyle evlenerek ırklarının saflığını kaybetmişlerdir..” (1)

Devam edecek…

 

 

Resim;web ortamından alınmıştır.

(1) Feryadım (1-2) Ahmet İzzet Paşa, İSTANBUL, 1992

 

31 Mart Vakası’nı belgelerle kapatırken, görülen bunun “Bir İrtica” değil, “Bir İntikam operasyonu” olduğudur. (8/8)

Şimdi ortaya, "Fransız İhtilali" ile "Ümmet" ve "Vatandaş"lık konusunu ortaya atarak kimsenin kafasını karıştırmayalım.

Şimdi ortaya, “Fransız İhtilali” ile “Ümmet” ve “Vatandaş”lık konusunu ortaya atarak kimsenin kafasını karıştırmayalım.

Elinizdeki kalemle önce, 1453 ve 1458’in; arkasından da, 1918 (*) olaylarının kazanan ve kaybedenleri yazınız. Ne gördünüz? Kazanan tarafların değiştiğini! Ol hikâye budur.

Kısa notlarla konuyu bu bölümle sonlandırıyoruz.

Kapatmadan ilk bölümde işaret ettiğimiz bir konuyu da açalım;

Hayatta olan bir General, Sakarya Savaşı’nı kazanan cephedeki komutanı açıklamaktadır?”

“…Sakarya Savaşı çok tehlikeye düştüğü zaman, biraz panikler İsmet Paşa. Atatürk’ü de biraz etkilemeye başlar. Gelir, ümitsiz konuşmaya başlar, çekilelim teklifi konu olur. Atatürk, Çakmak’a çok saygı duyar. ‘

‘Siz, ne düşünüyorsunuz Paşam’ der, ‘ İsmet, çekilelim diyor’

Çakmak, “birkaç gün daha müsaade edin, bekleyelim diyor” karşılığını verir. Ama, orada durmaz, kalkıp cepheye gider. Sakarya cephesinin en tehlikeli yerine gider. Çaldağ bölgesi, mevzinin en tehlikeli yerine girip oturur en önde, asıl muharebe hattı.

Bizde süngülerin geçtiği yere, asıl muharebe hattı denir. Oraya gidip oturuyor. Asker, bakıyor, komutan burada, önlerinde. Onu görünce asker çoşar, çok zayiat verir, ama Yunanlıları çekilmek zorunda bırakır.

Belki tümenin üçte ikisi şehit olur, ancak, zafer kazanılır….

Ertesi gün, kalkıp gidiyor karargâha.

Hâlâ, Atatürk ile İnönü tartışıyorlar. ‘Çekilmeye gerek kalmadı Paşam’ diyor, Çakmak Atatürk’e, ‘Yunanlılar çekiliyor’

Atatürk de büyük adam. Sakarya Zaferi’nden sonra Atatürk’e mareşallik unvanı verildi, gazilik unvanı verildi. Atatürk, diyor ki,

-‘Bir askerin en büyük hedefi budur. Bunu, bana Sakarya Zaferi’nden dolayı verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama, çok gizli, büyük kahramanlar var. Onlara da vermek gerekir’ diyor. Fevzi Paşa’yı işaret ediyor..”

Kaynak; Komutanlar Cephesi , Fikret Bilâ, sahife, 151

31 Mart Vakası’nın arka planında ne vardır?

-“Kesin olarak söyleyebiliriz ki, Türk ihtilâli, hemen hemen tümüyle bir mason-Musevi komplosudur.”

Kaynak;The Morning Post (London 1920), The Cause of World Unrest

“Jön Türk hareketi, İtalyan Büyük Doğusu’nun yönetimi altındaki Selânik mason locaları tarafından başlatılmıştır ve aynı makam daha sonra Mustafa Kemal’in başarıya ulaşmasına da yardımcı olmuştur.”  

Kaynak;Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movements

“1900 Yıllarında Fransız Büyük Doğusu, Abdülhamit’in devrilmesine karar verip, gelişmekte olan Jön Türk hareketini bu yöne çevirmiştir.”

Kaynak; Friedrich Witchl, Weltfreimaurei, Weltrevolution, Weltrepublik

“Mustafa Kemal Vedata (?) locasına alınmıştı. Kendisini hoşlanmadığı bir hava içersinde buldu. Loca, uluslararası Nihilist bir örgüte bağlıydı. Yahudilere baskı yapan Rusya’nın kötülüğünden, Yahudilere zengin olma imkanlarını tanıyan Viyana’nın iyiliğinden söz eden hiç bir millete mensup olmayan adamlar vardı etrafta. Bunlar kaypak, güvenilmez, renkleri belli olmayan kişilerdi. Mustafa Kemal,…yıkıcı yeraltı faaliyetlerinde bulunan uluslararası bir takım örgütlerin ağına düştüğünün farkındaydı, ama bunların mahiyetini tam olarak bilmiyordu. Mason törenlerine de aldırdığı yoktu, bunlardan alayla sözediyordu.”

Kaynak;Harold Armstrong, Grey Wolf: Mustafa Kemal, An Intimate Study of a Dictator

Hareketin asıl beyinleri Yahudi ya da Dönmelerdi. Selânik’in zengin Dönmelerinden ve Yahudilerinden, Viyana, Budapeşte, Berlin’deki uluslararası kapitalistlerden mali yardım görmekteydiler.”

Kaynak; R. W. Seton-Watson, The Rise of Nationality in The Balkans

“1908 İhtilâlinin hazırlanışında masonlara daha fazla pay tanımak, eldeki belgelere aykırı düşer, çünkü ihtilâlin gerçek hazırlayıcıları olan Üçüncü Ordu subaylarının hepsinin mason olmadığı muhakkaktı; Selânik’teki bütün Jön Türklerin Masonlukla ilgisi olduğu iddia edilemez. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908’de gücünü, Selânik çevresindeki kırsal kesimden almaktaydı ki, Masonluk buralarda hiç de etkili değildi.”

Kaynak; E. E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilâli

“İttihat ve Terakki’yi kontrol eden kişiler, kendilerini mason localarının karmaşık ritüellerinin perdesi ardına gizlemekteydiler.”

Kaynak; Harold Armstrong, Grey Wolf: Mustafa Kemal, An Intimate Study of a Dictator

“Topluluk, yüzyılın başlarında kurulmuş olan İtalyan Carbonari cemiyetini örnek alarak örgütlenmiştir….Napoli’de geçirdiği günlerde, İbrahim Temo, bir arkadaşı eşliğinde bir mason locasını ziyaret etmiş ve Carbonari’nin İtalya tarihindeki rolü ve örgütlenmesi üzerine bilgi edinmişti ki, daha sonra, Türkiye’de benzer bir gizli cemiyet kurmaya karar verdiğinde, bu ziyaretin etkisi görülecektir.”

“Daha sonra “İttihat ve Terakki” olarak anılacak olan, ancak o zamanlar “Terakki ve İttihat” adını taşıyan ilk Jön Türk örgütlenmesi üzerinde Carbonari etkisi, üyelerin birbirlerini ancak kesirli sayılar olarak tanımalarında en belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kesirler, örgütün her hücresine ve hücredeki her üyeye birer sayı vererek elde edilmekteydi…Örnek olarak, yedinci hücrenin beşinci üyesi “5/7¨ olarak tanınmaktaydı. Hareketin kurucusu olan İbrahim Temo “1/1¨ idi.”

Kaynak; E. E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilâli

“Baruh Kohen adındaki Volter’ci, özgür fikirli bir düşünür, 1880’den 1905’e kadar, Selânik’te bir havari gibi, fikir özgürlüğü vaaz etti. Havariliğini bazı arkadaşları ile kurduğu, İskoç Ritine bağlı bir İtalyan mason locasında sürdürdü. Bu loca bir kaç yıllık faaliyetten sonra kapandı. 1901 Kasım’ında “Macedonia Risorta” adıyla yeniden açıldı ve her inançtan insanları içinde topladı. İttihat ve Terakki’ye yataklık eden loca budur.”

Kaynak; Joseph Nehema, Histoire des Israelites de Salonique

“Emmanul Karasso Efendi’nin hayatı güzel bir örnektir. Selânik’li bir Yahudi olan Karasso “Macedonia Risorta”nın Üstad-ı Azâm’ı idi ve Jön Türklere mason localarında toplanmayı önerenin o olduğu söylenir.”

Kaynak; E. E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilâli

“Cemiyetin gizli toplantılarından bir çoğu “Macedonia Risorta” locasında yapılmıştır. Fransa Büyük Doğusu’ndaki bir belgeye göre E. Karasso ihtilâlden önceki iki yıl boyunca cemiyetin gizli arşivlerini locada saklamayı kabul etmiştir.”

Kaynak; Paul Dumont, 20. Yüzyıl Başlarında Selânik’teki Fransız Obediyanslarına Bağlı Masonluk

“Jön Türkler Makedonya garnizonlarındaki subaylar arasında yandaşlar bulmaya ve bir örgüt kurmaya başlayınca, …ünlü Emanoel Karasso efendinin tavsiyesiyle Yahudi locaları onlara kapılarını açtılar. Talât, Cavit, Dr. Nâzım, Bahattin Manastırlı ve daha bir sürü önemli Jön Türk böylece farmason oldular ve güven içinde, ismen İtalyan ya da İspanyol olan evlerde suikastlarını hazırladılar.”

Kaynak; İngiliz Arap Bürosu Raporu, Arap Bulletin No.23 (26 Eylül 1916), Notes on Freemasonry

“…24 ve 25 Temmuz’da Selânik’te yapılan büyük gösteriler sırasında bütün obediyanslara bağlı masonlar yanyana bayrakları ile sokaklarda yürümüşler ve herkesce vatanın kurtarıcıları arasında alkışlanmışlardır. Aralarında en fazla alkış alanlar, başta Emanoel Karasso olmak üzere, Macedonia Risorta locasının üyeleriydi. Programda Karasso’nun bir nutku da vardı”

Kaynak; Paul Dumont, 20. Yüzyıl Başlarında Selânik’teki Fransız Obediyanslarına Bağlı Masonluk

Masonların, özellikle İtalyan masonlarının bizi mânen destekledikleri bir gerçektir. İki İtalyan locasının, “Macedonia Risorta” ve “Labor et Lux”, büyük yardımları dokundu, bize toplantı yeri sağladılar. Bize sığınak teşkil ettiler. Localarda mason olarak toplandık; zaten aramızda hayli mason vardı, ama asıl örgütlenmek için toplanıyorduk. Beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın çoğunu da bu localardan seçtik, çünkü adaylarla ilgili soruşturmalarda masonlar çok titiz davranıyorlardı, eleme işlemini hemen hemen tümüyle üzerlerine almışlardı.”

Kaynak; Le Temps Gazetesi (20.08.1908), Manyasizade Refik Bey ile röportaj

“Jön Türklerin uyguladıkları fikirlerini aldıkları kaynak Kilise değildir. Dinci ve Kral’cı Fransa’nın değil, demokratik ve masonik Fransa’nın fikirleridir. Jön Türklerin çoğu masondur ve siyasal ilkelerini çıkardıkları kaynak da localardır.”  

Kaynak; Acacia (Fransız Mason Dergisi) Kasım 1908 sayısı

Daha fazla bilgi için bakınız;  http://www.canmehmet.com/gezi-parki-demokrasi-degil-kuresel-sermaye-olayidir-ispat-mi-buyurunuz-2.html

Toparlanırsa;

“31 Mart Vakası” Sultan 2. Abdülhamid’in (İngiltere-Fransa-İtalya’nın kullandığı) bir Yahudi tarafından tahtan indirilmesi operasyonu’dur.

Theodore Herzl, Filistin’de kurulacak bir devlet için 2 Abdülhamid’den büyük paralar karşılığında toprak satın almak ister. 2. Abdülhamid ne bir karış toprak satar ne de uzun vadeli olarak kiralar.

Bu toprak talebinin red edilmesi üzerine İstanbul’daki (Theodore Herzl’in) heyetinde bulunan Osmanlı vatandaşı-Selanik mebusu (Yahudi) Emanuel Karasu;

-”Ben zat-ı şahaneyi bir daha görmeye geleceğim. Fakat bu sefer kendisinden bir atıfet ve lütuf istemek için değil…”Diyecektir.

Peki, Selanik mebusu (Yahudi) Emanuel Karasu, 2. Kez ne için gelecektir?

Elbette, Vatan topraklarını satmayan 2. Abdülhamid’i Tahtan indirmek için.

“Gerçeğinde de; Meclis-i Milli’nin Abdülhamid’in hal’ kararını bildirmek için görevlendirdiği, 27 Nisan 1909 Salı günü öğleden sonra sarayı ziyaret eden dört kişilik heyette; Arif Hikmet Paşa, Emanuel Karasu Efendi (Carasso), Esad Paşa Toptani, Aram Efendi ve Albay Galip Bey (Pasiner) vardır.”

Elbette karar her zaman olduğu gibi okuyanlara aittir.

Gelecek yazının konusu;

-Osmanlı İmparatorluğu, “Geri kalmış, köhnemiş, çağdışı bir Devlet“ miydi?

Osmanlı Devleti’nin Sanayi ve İmalat yeteneği hakkında  ilginç bilgiler,

Resim; http://3blmedia.com/blog/Dwayne-Baraka/CSR/I-have-52-Slaves

(*) İşaret edilenler; 1453, İstanbul; 1458, Atina’nın Fethi ile; 1918 Birinci Dünya Savaşı

“Resmi Tarih” dosyası; 31 Mart Vakası, Yıldız’dan sonra sıra sokağa atılacak Osmanlının servetindedir (7)

İnsan inandığıdır. Her neye inanıyorsa...

İnsan inandığıdır. Her neye inanıyorsa…

 

Batı Doğu’ya, Doğu’luların aklını eğitmek için değil, şahsiyetini eğitmek için gitti. (*) Başarılı oldu mu? Happy birthday to you!

Yıldız Sarayı’nın yağmalanmasından sonra sıra Sabık Sultan’ın bankadaki parasına gelmiştir.

Paranın ellerinden alınışını Abdülhamid’in kızı Ayşe Osmanoğlu ayrıntılı olarak anlatmaktadır;

“…Bir gün yine köşkte sıkıntılı bir hava esmeye başladı. Babamın Alman Bankasındaki parasını almak istiyorlardı. Babam üzüntülü bir halde olduğundan biz de müteessirdik. İstanbul hükümeti, Rasim Bey vasıtası ile haberler gönderiyor, babam kâğıtlar yazıyor, Rasim Bey sık sık huzura girip cevap getiriyordu. Babam diyordu ki,

-“Ben kalabalık bir ailenin babasıyım. Padişah olduğum zaman şehzadeliğimde çalışıp kazandığım paranın bir kısmını cülus bahşişi olarak kendi kesemden verdim. Çünkü ben diğer biraderler gibi avare yaşamaz, oturmaz, dinlenmez, çiftliklerimde çalışırdım. Kazandığım parayı benden sonra evlad-ü ayalim alsın diye bankaya yatırdım… İşte bu sebeplerden dolayı bankadaki parayı veremem.”

‘Bu, çocuklarımın parasıdır, veremem’ dedikçe Abdülhamid üzerindeki baskı da artıyordu. ‘Vermeye mecbursunuz’ dedikten sonra, bizzat eski Sultana, “Sizi de, kızlarınızı da bodruma indirip hapsederler” tehdidinde bulunuluyor, açıkça canlarına zarar vereceklerini söylüyorlardı. Aile korkmaya başlamış, parayı verip kurtulmayı arzu eder hale gelmiştir:

Zaten Şehzade Abdürrahim Efendi sıkıntıdan sarılık olmuştur, Ayşe Sultan’ın da burnundan her sabah kan gelmektedir. Son bir çare düşünür Abdülhamid ve Meclis-i Mebusan’a başvurur; meselenin halledilmesini ister. Ancak gelen cevap büsbütün umutsuzluğa yol açacak mahiyettedir. Üstelik tehditkâr bir cevaptır bu.

Artık köşke hapsedilen ailenin rahatı büsbütün kaçmıştır. Ayşe Sultan’ın annesi Müşfika Kadınefendi, bir gün kocası Abdülhamid’e şu ricada bulunur:

“Ver de kurtul. Senin ve cümlemizin selâmeti için bu parayı başından defet. Nasıl olsa bir lokma ekmek buluruz. Çocukların da böyle söylüyorlar.”

Eski Sultan Abdülhamid, önüne konulan kâğıdı imzalayacak ve çocuklarını çeyiz parasından mahrum bırakan acı kararı onaylayacaktı. Ne var ki, bu defa banka 5 Mayıs 1909 tarihli bu imzalı kâğıdı kabul etmeyecek ve ancak huzura gönderilecek bir heyetin gözü önünde parayı bizzat mudiye teslim edebileceklerini bildireceklerdi.

Bu haber üzerine besbelli eli kuvvetlenen Abdülhamid’in de bazı şartları olacaktı. Oğlu Abdürrahim’in tahsilini, üç kızının da evlenmesi için İstanbul’a gitmelerine izin verilmesini, yanında kalan bendegâna, yani hizmetlilerine bir parça serbestlik tanınmasını, kendisine kâfi miktarda tahsisat bağlanmasını ve köşkün satın alınmasını, son olarak da ölünceye kadar rahat bırakılmasını ve hayatının ordu tarafından tekeffül (garanti) edilmesini istemiştir.

İttihatçılar başka çare bulamayınca şartları kabul ettiler. Banka müdürü ile Almanya’nın Selanik Konsolosu, 15 Temmuz 1909 günü yanlarında 6 büyük bavul dolusu para ve tahvillerle huzura girdiler. Abdülhamid, o sırada 5 yaşında bulunan şehzadesi Abid Efendi’yi sağına oturtmuştu. Mudileriyle baş başa görüşmek istediklerini söyleyen konsolos ve banka müdürlerinin dedikleri yapılmış, subaylar dışarıya çıkarılmıştı. İmzalarını alıp paraları teslim ettikten sonra konsolos ve banka müdürleri hızla arabalarına binip köşkten uzaklaştılar.

Abdülhamid bu sırada balkonun kapısına yürümüş ve subaylara, para çantalarını göstererek, “Alınız şunları!” diye gür bir sesle bağırmıştır. Bavullar arabalara yüklenip Selanik’in meşhur Beyaz Kule’sine doğru revan olurken, bir baba olarak omuzları düşmüş Abdülhamid çocuklarını yanına çağırmış, onlara şöyle nasihat ediyordu:

Evlâtlarım! Hiç birinizin istikbalini temin edemediğimden çok meyusum. Ne yapayım? Talih, kader böyle imiş. Elbet size millet bakar…” (1)

Ve Belgeler;

“1907 İngiliz – Rus Antlaşması’ndaki İngiliz teslimiyetçiliğinin derinliklerinde yatan sırrı açığa çıkartan bir karardı.

Osmanlı Halifeliği, emperyalizmin önünde duran son büyük engeldi.

1907 Antlaşması, bu engeli parçalayıp attı… İslam Halifeliği tahrip edilmişti ve şimdi Osmanlı İmparatorluğu’ndan arta kalan Türklere zorla kabul ettirildiği gibi çok az ülke, böyle enkaza çevrilecek kadar dövülüp hırpalanmıştır.

Kaynak; “Türkiye’nin Yeniden doğuşu” Clair Price, sahife, 110-121

..

“6 aralık 1912 günlü telgrafına, Başkonsolos, Halep Konsolosu’nun bir telgrafını eklemiştir. Konsolos, bu telgrafında, Britanya’nın Kargamış’a gönderdiği Arkeoloji kurulundan L.Woolley île T.E. Lawrence’in Konsolosluğa yaptıkları ziyareti anlatıyor. Bunlar, Konsolosa Mısır Hidivi, Mekke Şerifi, Abdûlhamid’ln eski sekreteri İzzet Paşa ve Hac Amiri Abdürrahman’ın Türkiye’nin Suriye, Filistin, Mezopotamya ve Arabistan’daki Türkiye yönetimine son vermeyi planladıkları yolunda haberler dolaşmakta olduğunu bildirmişler. Yine bunlar.

Halifeliğin Mekke Kureyşilerinden birine verilerek Halifeyi  politika alanından uzaklaştırmak İstendiğinden söz etmişlerdir.

Kaynak; TÜRKİYE’NİN PAYLAŞILMASI 1914-1924)  Laurence EVANS, Birinci baskı: Ağustos 1972

“..Bir gün Talat’a (Talat Paşa) dedim ki, ‘Biz bu ihtilal için ecnebi büyükelçilerden hayli teşvik gördük. İşte hürriyeti ilan ettik. . Gidelim bu elçileri ziyaret edelim, teşekkür edelim.’ Evvela İngiliz Büyükelçiliği’ne gittik. Galatasaray’daki o muhteşem binayı tam bir ölüm sessizliği içinde bulduk. Ben emin idim ki. Büyükelçi de dahil olmak üzere bütün Büyükelçilik erkânı içeride idi…Fakat bizi karşılayan Büyükelçilik kavası, kimi sordumsa ‘yok’ dedi. Çok kötü bir karşılama idi bu…Bir mana verememeden dönmüştük…”

Rıza Tevfik, Londra’da oturan oğlu Sait’i görmeye gittiğinde İskoç asilzadelerinden Lord Nikilson ile görüşme yaptığından bahisle şunları yazar:

“Sohbet sırasında İstanbul Büyükelçiliği’nin bize gösterdiği O soğuk davranışı hatırıma geldi. Lord cenaplarından sebebini sordum:

-‘Dostum Rıza Tevfik Bey…Biz Jön Türkler’i teşvik ettik. Çünkü onlardan büyük bir netice bekliyorduk İhtilal olacak, İstibdat ile beraber Sultan da ve özellikle Sultan’n temsil ettiği Hilafet müessesesi de alaşağı edilecek…Fakat aldanmış olduk. Beklediğimiz neticeyi alamadık. İhtilali yaptınız. Kanuni Esasi geldi. Fakat Sultan da hele Hilafet müessesi de yerinde kaldı.’

Lord cenaplarına tekrar sordum:

-‘İngiltere devleti fahimesini Hilafet müessesi neden bu kadar alakadar ediyor?

-‘Ha…Dostum Rıza Tevfik Bey…Biz Mısır’da ve bilhassa Hindistan’da İslâm kitlelerini idaremiz altına alabilmek için milyonlarca altın harcadık, fakat muvaffak olamadık. Bilhassa Sultan yalnız bir defa ‘selam-i şahane’ ve bir de ‘Hafız Osman hattı Kur’an-ı Kerim’ gönderiyor, bütün İslâm ümmetini hudutsuz bir hürmet duygusu içinde emrinde buluyor…  İşte biz ihtilalden ve siz Jön Türkler’den ihtilal sonunda, Sultan’ın da, Hilafet’in de, devrilmesini beklerdik ve aldandık…İşte siz bu sebepten soğuk karşılandınız.”

Kaynak; Mustafa Müftüoğlu, Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yağmur Yayınları, İstanbul, 1977, s. 95-96, Cevat Rifat Atilhan, Türk İşte Düşmanın, Aykurt Neşriyatı, İstanbul, 1959, s. 55 Bunların kısaltılmış bir benzeri. Rıza Tevfik’in hatıra kitabı Biraz da Ben Konuşayım, s. 190’ da yer almaktadır. (Aktaran; İngiliz Tuzağı, Süleyman Koçabaş dip notu)

İngiliz taraftarlarının Avcı Taburları’nı kullanmak için devreye girişi:

Avcı Taburları İttihatçılar tarafından isyan ettirilip Sultanahmet Meydanı’na getirilerek “başsız” bırakılınca, “boşluk”u hemen İngiliz taraftarı Jön Türkler doldurmuşlar. İttihatçılar ve II. Abdülhamid’i harcamak için onları kullanmaya başlamışlardı. İttihatçılar kaçınca asker ne yapacağını bilemez, şaşkın bir halde bulunuyordu. Askerlerin arasına dağılan İngilizci Jön Türkler, askerlere sloganlar attırmaya başladılar. Bunlar şunlardı: Kâmil Paşa veya Prens Sabahattin’in sadarete, Nazım Paşa’nın Harbiye Nazırlığı’na getirilmesi, İttihat ve Terakki’nin dağıtılması, askere af çıkarılması, Meclis-i Mebusan Başkanlığı’na İsmail Kemal’in getirilmesi vs.”

Kaynak; Mevlanzade Rıfat, İnkılabı Osmani’den bir Yaprak, Yahut 31 Mart 1909 Kıyamı, Matbaatül Ahbar, Kahire, 1329, s. 45

Aşağıda, Kahire’de,  15 Ocak 1882 Tarihinde İngiliz Diplomat,  Wilfred S. Blunt tarafından yazılan “İslam’ın geleceği” isimli eserden kısa notlar aktarılmaktadır. Meraklısı için yazar hakkında bilgi verilmiştir. (**)

-“…Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünde, bu çöküş ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, İngiltere’nin İslam’la ilgili rolü açıkça belirlenmiş bulunuyor. Hilafet –artık bir imparatorluk değil ama hâlâ bağımsız bir hakimiyet olarak- Britanya koruması altına alınmalı ve siyasal varlığı, Avrupa’nın başka saldırılarıyla rahatsız edilmeyecek şekilde resmen garanti edilmelidir. Sahife;105

*

-“…Hıristiyanlık ve Muhammedîlik arasında öngörülen kayda değer tesadüf, Rohrbacher’in 1845’te basılan Kilisenin Tarihi eserinde dikkatimi çekmişti. Eski Ahit’teki kehanetlerden yola çıkarak yaptığı detaylı hesaplardan sonra Türk İmparatorluğunun 1882’de çökeceği sonucuna varmıştı. Bu tarih ayrıca geçen bölümde benim de aktardığım Muhammedi tarihle çakışmaktadır, yani Hicri 1300 yılı…” 

*

-“Türkiye’de bile bir Avrupa İmparatorluğu olarak Osmanlı’nın siyasal yenilenmesi fikri terk edildi ve şu an kimse Boğaz’ın miadının dolmasının birkaç seneyi geçeceğini düşünmüyor. Yirmi yıl, belki de beş yıl öncesinde bile durum böyle değildi, ancak şimdi vaziyet bundan ibaret…”sahife;56

*

-“Eğer temellerini ve tarihini incelersek bunun böyle olduğunu görürüz. Muhammedi hukukun yazılı hali olarak konuşmaya alıştığımız Kur’an, gerçekte Müslümanların ona göre yaşadığı bir ders kitabı değildir. En fazla bir takım dini hakikatleri açık bir şekilde beyan eder, bunlar Allah’ın birliği, öbür dünyadaki ceza ve ödüllerin ilkeleri ve Allah’ın vahyinin insandan istedikleridir. Birçoğu ulvi olan ifadeler, bölümlerinin çoğunu zapt etmiştir; bundan sonra inananlara saadet. İnanmayanlara helak vaat etme ve sonrasında Sami ırklar arasında bugün mevcut olduğu gibi vahyin geleneksel tarihi gelir; ancak daha sonraki bölümlerde o da belirsiz bir şekilde hukuk diye kesin bir sınıflamaya tabi tutacağımız şeyler gelir.

Yine de hukuk İslam’ın özüdür ve ta ilk kurulduğu zamandan beri onun toplumsal ve dini rejimidir; muhakkak ki İslam, dünya üstündeki uzun ve muazzam zaferlerini Kur’an’ın doğmalarına değil, ona borçludur. Sahife;83

*

-“..Yalnızca bir zaman meselesi olacaktır. Bu yüzden inanıyorum ki İslam, sadece Avrupa ve Batı Asyadaki bir siyasal kayba değil, ayrıca Rusya’nın yutacağı Müslüman nüfusunun bulunduğu Osmanlı topraklarının kaybına hazırlıklı olmalıdır. Tabii Avrupa’nın bunca asırdır Müslümanlığın simgesi olarak gördüğü Osmanlı Türklerinin bir gün Müslümanlıktan çıkmaları tarihin ilginç bir intikamı olacaktır. Yine de bu, çocuklarımızın veya torunlarımızın yaşayarak görebilecekleri bir intikamdır. Sahife;96

*

-“…Her halükarda artık Müslümanların geleceğine dair dramada İngiltere’nin nasibine düşen rolden bahsetmenin tam zamanıdır. İngiltere, eğer tarihini doğru anladıysam, İslam’a karşı aldığı konum itibariyle diğer Avrupa devletlerinden oldukça farklı bir yerde duruyor…” Sahife;98

*

-“…Ancak bu kadar akıl yormak yeter, çünkü bundan sonrası benciliktir ve değersizdir. Esas nokta şu ki, İngiltere, Asya’daki iyi şeyleri yok etmeyi değil geliştirmeyi benimsediğine dair güveni telkin etmelidir. Ne İslam’ı yok edebilir ne de onunla olan bağını koparabilir. Bu yüzden, Tanrı aşkına, bırakın İslam’ı ele alsın ve fazilet yolunda iyice yüreklendirsin. Çünkü tek değerli ve tek akıllı yol bu, hatta diyebilirim ki tüm haçlı seferleri çağından daha değerli ve daha akıllı bir yoldur. Sahife;109, paragraf,2.

-Bu ifadeler İngiliz diplomat (Wilfred S. Bulunt) tarafından ne zaman ve nerede  ifade edilmiştir?

-1882 Yılında, Mısır, Kahire’de

-Sultan 2.Abdülhamid, bir Musevi tarafından tahtından hangi tarihte indirilmiştir?

-1909 Yılında, bu ifadelerini takiben 25 yıl sonra,

-Şİmdi yukarıda ki ifadeyi tekrar verirsek;

-“…Bu yüzden inanıyorum ki İslam, sadece Avrupa ve Batı Asyadaki bir siyasal kayba değil, ayrıca Rusya’nın yutacağı Müslüman nüfusunun bulunduğu Osmanlı topraklarının kaybına hazırlıklı olmalıdır. Tabii Avrupa’nın bunca asırdır Müslümanlığın simgesi olarak gördüğü Osmanlı Türklerinin bir gün Müslümanlıktan çıkmaları tarihin ilginç bir intikamı olacaktır. Yine de bu, çocuklarımızın veya torunlarımızın yaşayarak görebilecekleri bir intikamdır...” Sahife;96

Kaynak; Wilfred S. Blunt, “İslam’ın geleceği”

-“…Onların her şeylerini tahrip ettik, felsefeleri, dinleri mahvoldu, artık hiçbir şeye inanmıyorlar, derin bir boşluğa düştüler. Anarşi ve intihar için olgun bir hale geldiler…”

Bu ifadenin sahibi; Lovis Massignon.  Aktaran; “ORYANTALİZM”, Edward SAİD

Devam edecek…

-Bir kez daha baştaki sorusu tekrarlarsak,

-“31 Mart Vakası”, bizlere ne olarak anlatılmıştır?

-“Efendim bu bir irtica olayıdır, gericiler yaramazlık yapmışlardır!”

-Peki, gerçek nedir?

-Yaklaşık 1000 yıllık bir hesabın kapatılması olayı.

Son (8’nci) bölümle, olaylar toparlanacak ve sonlandırılacaktır.

-Sonraki konu;  Osmanlı Devleti, geri kalmış bir devlet midir?”

 

Resim; web ortamından alınmıştır.

Açıklamalar;

(*) “ORYANTALİZM”, Edward SAİDLovis Massignon hakkında bilgi edinmek isteyenler için bakınız; http://ozemre.com/louis-massignon-1883-1962

(**) Wilfred Blunt, zengin bir İngiliz ailenin oğluydu. Din eğitimi aldı. Edebiyata ilgi duydu. Diplomat olarak çalıştı. Byron’ın torunuyla evlendi.  Ağabeyinin ölümü üzerine diplomatlığı bıraktı…Ancak 1875 yılında birden bire bu monoton hayattan sıyrıldı ve İspanya’dan Cezayir’e, Küçük Asya’dan Mısır’a, Mezopotamya’dan İran’a ve hatta Arabistan’ın ıssız Bedevi çöllerine kadar geniş bir coğrafyayı dolaştı. Buralardaki gözlemlerinin ilk meyvesi, bu kitaptır: İslam’ın Geleceği. Darwin’i okuduktan sonra Katolik inancından vazgeçen Blunt, İslam’ı kabul etme noktasına kadar geldi. Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisinden kurtarılan ve Arapların egemenliğinde tesis edilen bir hilafet fikri geliştirdi. Edward Said’e göre Blunt, on dokuzuncu yüzyıl oryantalistlerinin en anlayışlısıydı.

Blunt’ı İngiliz aristokrat ve entelektüel çevrelerinde “yaramaz çocuk” yapan neydi? İrlanda konusunda Keltleri destekleyen ilk İngiliz olması mı? Mısır’daki İngiliz işgaline karşı takındığı tutum mu? Muhammed Abduh ve Cemaleddin Afgani gibi reformcu İslam bilginleriyle yakın ilişkisi mi?
…Gladstone, Cromer, Mısır Hidivi, Afgani, Abduh, Arabi gibi çok farklı isimlerle dostluğu olan ve Osmanlı Padişahı Abdülhamid’le birkaç defa yüz yüze görüşen bir İngiliz’in kendi kamuoyuna yabancı bir dünyayı anlattığı İslam’ın Geleceği adlı bu çalışma ilginç tartışmalara kapı açmaktadır.
(Tanıtım Bülteninden) Alıntı; http://www.idefix.com/kitap/islamin-gelecegi-wilfred-s-blunt/tanim.asp?sid=D3ZGNYTVKG0GKQKNKJYY

Kaynak;

(1) Ayşe Osmanoğlu, Babam Abdülhamid, İstanbul 1960, Güven Yayınevi, s. 159. Bu kitaptan yapılacak diğer alıntılar ise sayfa 159-164’tendir.  (Aktaran, Mustafa Armağan, Abdülhamid’in Kurtlarla dansı) Abdülhamid’in servetine el konulma sürecini belgelerden takip ederek açıklayan bir yazı için bkz. Mithat Sertoğlu, “II. Abdülhamid’in millete, mebuslara, askere en son hitabı ve serveti hakkında yeni bilgiler”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 79-81,1974, s. 26-37.

Resmi Tarih’ ve “31 Mart Vakası”, Yıldız Sarayı hazineleri yağmalanıyor. İhtilallerde yağma adetten midir (6)

Sultan 2. Abdülhamid'in uyasına rağmen, Saraydaki hazineleri yağmalayanlar ne surulturuşmuş, ne de hazinenin akibeti ortaya çıkarılmıştır.

Sultan 2. Abdülhamid’in uyasına rağmen, Saraydaki hazineleri yağmalayanlar ne soruşturulmuş, ne de hazinenin akibeti ortaya çıkarılmıştır.

 

Yıldız Sarayı’ndaki elmas, inci gibi mücevherler, değeri milyarları bulan tarihî kıymetler, İttihatçılar tarafından açılan mühürlü kapılardan sonra  yağma edilir. (*)

Kaldığımız yerden devamla;

“31 Mart 1909

Hadiseyi tertipleyenler facianın sırlarını o kadar gizli tutmuşlardır ki, bizler kışlada hadisenin başından sonuna kadar içinde yaşadığımız halde hakiki sebeplerini göremedik, hatta sezemedik.” (1)

“Hürriyet ve meşrutiyete karşı istibdadı yeniden canlandırmak için askerî bir isyan mahiyetinde gösterilen 31 Mart vakası aslında Osmanlı Saltanatı’nı yıkıp parçalamak için düşmanlarımız tarafından tertip edilen bir suikasttır.”(2)

“31 Mart faciası Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayıp saltanatı yıkmak için düşmanlarımız tarafından birçok para ve birçok emekler sarfı ile terip edilip askerî bir isyan mahiyetinde sahneye konulmuştur O günün devlet adamları ‘şer’cilere alet olup aldandılar.’(3)

“Taşkışla’da olup biten olayları gözleri ile görüp içinde yaşamış  bugün hayatta bulunan iki şahitten birisiyim. Diğeri, Susurluk Müftüsü’nün kayınpederi Bay Halit’tir.’” (4)

..

“Herzl, o günün Yahudi Hahamı Moşe Levi ile birlikte bir heyet halinde Yıldız Sarayı’nda Sultan Hamit’in huzuruna çıktılar Filistin topraklarında yerleşmeleri için ‘hak-i payınıza yüz sürerek… Ferman-ı Hümayunlarına bir mukabele-i şükran olmak üzere beş milyon altın hediyelerinin lütfen kabul buyrulmasını arz ve istirham eyleriz,’ diye Sultan Hamit’e rüşvet teklifinde bulunmuşlardı… Sultan Abdülhamit bunları sükûnetle dinledikten sonra huzurundan defolup gitmeleri için mabeyincisne emir vermiş, derhal dikte ettirdiği bir fermanla Yahudilerin Filistin’e hicretlerini men etmişti. (5)

‘’18 Mayıs 1901 tarihide ‘Arminius Vambery’ adlı Macar Yahudisi Filistin satın almak için Sultan Hamit’e muazzam bir meblağ teklif etmiş ve derhal Saray’dan kovulmuştur . 23 Temmuz 1902 tarihinde Theodor Herzl Filistislin’i Padişahtan istemiş. Sultan da Memalik-i Şahane’nin her yerinde Yahudilerin ikamet etmekte olduklarını, eğer İsrailoğullarının yeryüzünde barınacak bir yerleri yoksa, Türklüğün asaletine iltica ediyorlarsa, Irak, Suriye, Hatta Anadolu’da bile oturabileceklerini fakat Yahudilerin ‘Filistin’e yerleşmelerinin mevzu-u bahis olamayacağını bildirmesi üzerine Sultan Hamit’e 5 milyon altın teklif etmiş, derhal huzurdan kovulmuştur.”(6)

(Siyonistler Sultan 2.Abdülhamid’in bu tepkisinden sonra)‘Toplanıp tekrar bir kongre yaptılar ve şu karara vardılar:

Siyasî mücadele yolları ile Sultan Hamit’i tahtından düşürüp işi başarmak. “(7)

“..Ermeni komitecilerine, Yıldız’da bomba atıp Sultan Hamit’i öldürmeleri için Kral Edward 13.000 altın vermiş, Siyonistlerin maksatları için yardım edip ecnebi bankalarında krediler açmıştı. Bu yüzden Ermeni komitecileri ilk iş olarak Babıâli’yi bastılar, diğer bir grup da Galata’daki Osmanlı Bankası’nı işgal etti, sokakta halkı galeyana getirmek için bombalar attılar Devrin sadrazamı Sait Paşa derhal askerî kuvvetlerle bankayı çevreledi. Babıâli’yi basan Ermenileri de zaptiye yakaladı. Bu sırada gümrük hamalları ellerine geçirdikleri sopalarla hepsini linç ettiler Kumkapı’da Ermeni Kilisesi’ndeki mukavemetçiler tabanca, bomba kullandılar, askerle yapılan çarpışmada nihayet teslim olmuşlardı.”(8)

ilk iş Emanuel Karasu’nun İttihatçılara verdiği para ile başlar.  Emanuel  Karasu, İtalyan Bankası’ndan aldığı 400.000 liralık altınları dört teneke içerisinde Mitroviçalı Necip Draga isminde zengin bir adama vermiş ve o da bu parayı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir uzvu olan merhum Eyüp Sabri Bey’e (Çorum Mebusu) verdi. Bu para 31 Mart’ın yaratılmasına sarf edildi.

Emanuel Karasu, müteaddit defalar, ‘Sultan Hamit’e 5 milyon altına yaptıramadığımız işi biz İttihatçılara 400.000 liraya yaptırdık,’ diye övünmüştür.’ (9)

“…Selanik’te Masonlar, Talât Bey’i içlerine alıp Mason yaptılar. Masonluğun birkaç derecesine terfi ettirip kendisine derhal 10 İngiliz Lirası aylık tahsis etti. Bu işleri organize eden, Makedonya Rizorta locasının üstadı olan Emanuel Karasu idi. Yardımda daha ileri gitti. Zihneli Said Bey ismindeki zât ile Frenk mahallesinde bir handa avukat yazıhanesi açarak Talât Bey’i de bu işe iştirak ettirip avucunun içine aldı. “(10)

Rıza Tevfik Bey’in 31 Mart günlerinde mahkeme huzurunda söylediği şayan-ı dikkat sözler:

Hâkim Bey, Allah bizi affetsin, günahımız çok büyüktür 31 Mart uydurma ihtilâli hazırlandığı zaman ben Talât Bey’e bundan tevakki (sakınma) edilmesi lazım geldiğini söyledim. Beyhude yere kardeş kanının dökülmesinin ne büyük Cinayet olduğunu anlattım. Bunun fena aksülameller doğuracağım da hatırlattım.

Aldığım cevap şu oldu:

-‘Ne yapalım Rıza Bey, Cemiyet’in paraya ihtiyacı var, bu ihtiyacı ancak Yıldız Sarayı’nın zenginliği ve oradaki hazine karşılayabilir’

İmparatorluğu parçalatan kuvvet, şimdi katiyetle söyleyebiliriz ki, Siyonizm ve şer vasıtası olan İttihatçı Masonlardır.

Çünkü İngiltere, ‘hilafetin lağvını’ ve İmparatorluğun çökmesini istiyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti de Yıldız Sarayındaki hazineyi yağma etmek istiyor, bunun için bir ihtilâl lazım, o da 31 Mart.

Yıldız Sarayı’nda Sultan Hamit’in elinde senelerin biriktirdiği bir hazine vardı. Bu hazine Padişaha hediye edilen kıymetli mücevherat ve saire ile ecdattan kalma, 33 seneden beri, ölen Sultanlardan kalan bir servetti. Bu hazine sarayın bahçesinde bir havuzun altında gizli bir mahzende saklı idi. Bu hazinenin nerede ve nelerden ibaret olduğunu sarayda ancak beş kişi biliyordu.

Bunlardan biri Sultan Abdülhamit, diğerleri Nazik Eda ve Müşfika Kadın Efendilerle Birinci Musahip Cevher, İkinci Musahip Nadir Ağa’lar idi. (**)

Bu hazineden başka viyana bankalarında Padişahın bir 700.000 altını da vardı. “(11)

 “Birçok müzakerelerden sonra şu karara varıldı: Meşrutiyetin ilanında olduğu gibi, askerî bir isyan tertip edilecek, fırsattan istifade Yıldız’daki servete el konacak. Padişahın Viyana bankalarındaki altınlarına da zorla muvafakati alınıp, bunlarla memleketin muhtaç bulunduğu askerî, idarî tenkisat yapılıp memleket gülistanlık olacak. (***)

Hazırlanan plan gereğince askeri isyanın tatbikinde işe hocaların da karıştırılması, taassubu körükleme bakımından müessir olacağı için onların da bu işte maşa olarak kullanılması derpiş edildi.

…Îsyanın planını hazırlayanlar kahpece işe başladılar. İsyanı kendi güvendikleri ve meşrutiyetin istihsalinde ön planda kullandıkları avcı taburlarına yaptırmayı kararlaştırdılar.

Hürriyet rejimini İstanbul’a getiren, 2., 3., 4. Avcı Taburları idi. Bunlardan 2. Avcı Taburu Sarayburnu’na, 3. Ve 4. Avcı Taburları Taşkışla’ya yerleştirilmiş. Cemiyetin İstanbul’da hürriyet bekçileri idi.

Tertipçiler, bunların kıyafetlerini bile diğer askerlerden ayırmışlar, ilk hâki renkte dört cepli avcı elbisesi giydirilmişti.

31 Mart faciası Taşkışla’da başlamış ve orada söndürülmüştür Avcı taburlarının belki on misli Taşkışla’da hassa efradı vardı.

1325 (1909) senesi Mart ayının 12. Cuma (takvime göre Perşembe’ye denk geliyor. C.Y.) günü her zaman olduğu gibi askerleri Cuma selamlığına götürmüştük. Avdette Taşkışla’ya geldiğimizde her koğuşta sarıklı sakallı birtakım hocalar bulduk. Bunların selamlığa gitmeyip kışlada kalmış olan erata vaaz verdiklerini gördük. Sebebini sorduk, hassa ordusu kumandanlığının emri ile askerlere dini öğütler vereceklerini söylediler. (12)

“Burada dikkate değer bir nokta var: Bu emirden kışlada mesul kumandanların hiç haberleri yoktu. Nizamiye kapılarındaki nöbetçiler emirsiz kuş bile uçurmazken, bu hocaların girip çıkmaları mürettep facianın çok ustaca tertiplendiğinin en bariz delilidir (13)

“..Hareket Ordusu kışlaya baskın yapmıştı. Avcılar da onlara karşı mukabil ateş açmışlar, ilk anda vaziyeti bilmeyen askerler kışladan dışarı çıkmışlar, fakat Hareket Ordusu’nun Surp Agop Ermeni Mezarlığı’na yerleştirdikleri mitralyözlerin taraması ile hepsi yerlere serilmişlerdi

…Çarpışma fasılasız ikindiye kadar devam etti Beri tarafta Beyoğlu topçuları Harbiye’deki topçularla çarpıştı. Bir Aralık 7. Alay Kumandanı İsmail Hakki Bey, Avcılara ‘Yapmayın, etmeyin!’ diye mâni olmak istedi ise de muvaffak olamadı. Bizleri çağırdı,

Oğlum şu beyaz çarşafı bir sırığa bağlayın, üst kat pencerelerinden birinden teslim bayrağı diye sallayın, belki sükûnet bulurlar da çarpışmayı yatıştırmış oluruz,’

dedi Dediğini yaptık, hakikaten silah sesleri sustu, kumandan derhal bir yazı yazdı ve arkadaşımız Yüzbaşı Hikmet’le karşı tarafa gönderdi, her şey mayna olmuştu.

Yıkılmış olan nizamiye kapısının enkazı arasından, elinde tabanca, hürriyet kahramanı Binbaşı Enver Bey, on kadar arkadaşı, yanlarında kıyafetlerinden Bulgar çetecileri olduğu anlaşılan acayip kıyafetli ‘. Kalabalık kışla avlusuna geldiler.

Enver Bey’in yanında, uzun boylu, sarı seyrek sakallı Makedonya İhtilâl Komitesi’nin reisi meşhur Sandaneski vardı…

Kumandan İsmail Hakkı Bey, Enver Bey’e,

Oğlum gazanız mübarek olsun. Avcılara söz anlatamadım, dün yemin ettikleri halde gece cephaneliği kırmışlar bu fecaate sebebiyet verdiler, meram anlatamadım.’

Enver Bey ansızın üzerine yürüdü ve sille tokat vurup kumandanın sakalını yoldu.

Kumandan bir an içinde kükredi kan boğacak gibi bir hal aldı ve

‘Seni utanmaz alçak!’ diye Enver Bey’in yüzüne tükürdü.

‘Sen askerliğin şeref ve namusunu tanımayan bir insan olduğunu bu hareketinle ispat ettin, yazıklar olsun sana ki bir Türk zabiti üniformasını taşıyorsun. Askerliğin en alçak bir ferdi imişsin ki düşmanlarımızın karşısında bana bu şerefsizliğini gösterdin.

Askerlikte, değil dindaşın “düşman askeri bile olsa teslim olduktan sonra böyle bir muamele yapılamaz-  Ben senin kanından, dininden şüpheliyim. Eğer kanında bozukluk olmamış olsaydı –Bulgarları göstererek- bunların karşısında kendi milliyetini ayaklar altına alıp böyle bir şerefsiz harekette bulunmazdın,’ dedi.

Bulgarlara karşı müstahak olduğu cenabı yüzüne çarpan, babası yaşındaki değerli bir Türk kumandanını, verdiği bir emirle çarıklı Bulgar çetecilerine üç zabit arkadaşı ile beraber kışla avlusunda kurşuna dizdirdi.

Teslim olan askerler silahlarından tecrit edildikten sonra koğuşlara kapatıldılar, birer birer çağırılıp süngülenip öldürüldüler.

Surp Agop mezarlığında açtırdıkları çukurlara, kendi yavrusunu yiyen canavarlar gibi, ölen arkadaşlarımızı süngü tehdidi altında bizlere gömdürdüler

Taşkışla faciası bu halde iken Bulgar çete reisi Sandaneski efradını toplayıp Enver Bey’le beraber Yıldız Sarayı’nı bastılar Abdülhamit’in sarayını Bulgar eşkıyalarına yağma ettirdi (14)

Fesatçılar Sultan Hamit’i tahtından indirmek ve Yıldız’daki hazineyi elde etmek için 31 Mart’ı yaratmışlardı.

Saray yağma edildi fakat hazineyi bulamadılar. Baş muhasip Cevher Ağa’yı yakaladılar, türlü işkence yaptılar, sadakat gösterdi, “velinimetine ihanet edmeyecegim” yüzlerine karşı bağırdı, boynuna ip takıp astılar.

Bu sefer ikinci muhasip Nadir Ağa’yı tuttular asık olan Cevher Ağa’nın ölüsünü gösterip hazinenin yerini göstermezse aynı akıbete uğrayacağını söylediler Yapılan işkenceye dayanamadı gizli hazinenin yerini gösterip canını kurtarmıştı.”(15)

Bu noktadan sonra okuyanların verilenleri karşılaştırmaları için farklı kaynakları veriyoruz

-“…Yıldız yağması ile kendilerini lekelediler. Senelerce biriktirdiğim, dişimden tırnağımdan arttırdığım altınların, bunca tahvillerin ne olduğu belli olmadı. Bu hazineyi Yıldız Sarayı’nın geniş havuzunun akındaki hususî surette inşa ettirdiğim mahzende saklamıştım. Oradan aldılar, bu servet hakkında Meclis-i Mebusan’a hesap verdilerse ne mutlu!

Yalnız bana “Katil Padişah, Zalim Padişah, Kızıl Sultan!” dediler, bakalım tarih onlar için ne diyecek? Cenab-ı Hak’tan dileğim, onların sonunu bana göstermesidir! (16)

Burada bir not düşülmesi gerekmektedir.

Şimdi takvimler, 2013 Yılını göstermektedir.

Olayların yaşandığı tarih, 1909,

Aradan geçen süre yaklaşık 105 yıl;

Bizler bugün,  Sultan 2. Abdülhamid’e ülkesine yaptığı çok önemli  hizmetleri için  Cennetmekan  diyoruz…

Diğerlerine ne denildiği  tekrar tarihe bırakıyoruz.

“…Bugünlere ışık tutar mı arayışıyla, tarihçi François Georgeon’un kaleminden “Sultan Abdulhamid” adlı kitabını okuyorum.

Abdülhamid döneminde açılan cami sayısı, okul sayısının çok altında…”

İtiraf edeyim, şaşırdım.

“Halifeliğini” ön plana çıkararak dış politika yapan ve Batılı büyük devletlere “Panislamizm” korkusu vererek Osmanlı’yı ayakta tutmak stratejisinin sahibi olan Sultan Abdülhamid’in eğitime, üstelik “laik” tarafı ağır basan okulları, cami sayısının önüne geçirdiğini okumak benim de önyargılarımı sarstı..”(17)

Biraz tarihe meraklı olanlar aşağıda yazıyı okuyunca şaşıracaktır.

Eğer şaşırmamışsa, bu yazıyı tekrar okunduktan sonra Kazım Karabekir Paşa’nın hayatını okumalıdır.

Ve yazı

“…Kâzım Karabekir ilk gençlik yıllarından beri özgürlük tutkusu ile silaha sarılmış bir yurtsever subaydır

Abdülhamit yönetimine karşı gizli örgütler kuran, 31 Mart gerici ayaklanmasına karşı Hareket Ordusu’nda yüzbaşı rütbesiyle Abdülhamit’in Yıldız Sarayı’nı kuşatanı “camilerle, muhafazakârlarla asla yenileşme olamaz” diyen, irticayı en büyük suç sayan. Harp Akademisi’nde sosyalist kitaplar okuyan, “Doğu ve Batı uygarlığı yoktur bir tek uygarlık vardır” diye düşünen, 1920’lerde miladi takvime geçilmesini öneren, medreselerin kapatılmasını, Arap etkisinden kurtulunmasını isteyen bir Batılı aydın gibi yaşayan, okuyan yazan, Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanı nasıl olur da “padişahçı, dinci, şeriatçı paşa” diye bilinir?

…Karabekir ne şeriatçıdır ne dinci, ne padişahçı M. Kemal ile Karabekir arasındaki bu çatışmanın nedenlerini her devrimde yaşanan olağanüstü koşullarda aramak gerekir..” (18)

-“..Abdülhamid’in sistemi yaratıcısından uzun ömürlü olmuş ve modern Türk Devleti’nin altyapısını oluşturmuştur.

1908’de bir ordu darbesiyle kuramda olduğu kadar uygulamada da meşruti bir hükümdar olmak zorunda kaldığında (1909’da başarısız bir karşı darbe sonucunda tahttan indirilmiştir), Genç Türkler modernleşmiş ve etkin bir bürokrasi devralmışlardır. Bu bürokrasi en çetin savaş koşullarında işlemeye devam etmiş, istiladan ve iç savaştan ayakta çıkabilmiştir.

1923’te Mustafa Kemal eski düzeni, Osmanlı hanedanını ve halifeliği süpürüp attığında kendisine kalan miras Abdülhamid’in’otuz yılda kurduğu yapı ve sistem olmuştu…”(19)

“..Abdülhamid, Osmanlı padişahları arasında en çok bina inşa ettirenlerden biriydi. Makedonyadan Irak’a kadar imparatorluğun dört bir yanında hâlâ şehir manzaralarına damgasını vurmaktadır.

Önceki devirlerle Abdülhamid devri arasında bu açıdan en büyük farklılık, Abdülhamid’in inşa ettirdiği binaların eskisi gibi selatin camileri ve saraylardan çok idari binalar, kışlalar, okullar, mescitler, tren istasyonları, rıhtımlar, çarşılar ve saat kulelerinden oluşmasıydı.

Binalardan daha da önemli olan, iletişim ve ulaşımdaki gelişmelerdi. Abdülhamid devri, köprü ve yol yapımı faaliyetlerinin yanı sıra, Osmanlı telgraf ve demiryollarının genişlemesi açısından da en önemli dönem oldu. Bu ikisi imparatorluğa 1850’lerde girmiş olmasına karşın, Abdülhamid devrinde telgraf hatlarının uzunluğu önceki dönemlere nazaran iki kattan fazla artarak yaklaşık 50 bin kilometreyi buldu.

Bazı kısa hatlar dışında demiryolları imparatorluğa büyük ölçüde 1880’lerden sonra girmişti. Önce Balkanlarda, sonra Anadolu’da ve en son Arap eyaletlerinde demiryolları inşa edildi.

Osmanlıların demiryolları inşa etmedeki karalılığını, hiçbir şey demiryolu hattının İstanbul’a getirilme biçimi kadar iyi gösteremez.

Haliç’in Marmara Denizi’yle buluştuğu su kenarındaki Topkapı Sarayı duvarları ve müştemilatı dahi, demiryolu hattı şehrin bütün Marmara kıyı arını dolaşabilsin ve Haliç’teki Sirkeci’ye bir tren istasyonu yapılabilsin diye yıkıldı.

Sultan Abdülaziz demiryollarını ne kadar istediğini veciz bir şekilde şöyle ifade ediyordu:

-“Yeter ki yapılsın da isterse sırtımdan geçsin” (Sahife; 153)

…Bu demiryolu çağı, yine de onun halefi olan Abdülhamid devrinde başladı.

MODERNLEŞTİRİCİ REFORMLAR: EĞİTİM

Tanzimat’ın eğitim alanındaki en önemli düzenlemeleri epey geç bir tarihte (1869) yürürlüğe girdi ve imparatorluk genelinde yaygın bir devlet okulları sisteminin meydana gelmesi Abdülhamid devrinde gerçekleşti. 1880’ler genel eğitimin dünya çapında önemli bir gelişme dönemi oldu ve Osmanlı İmparatorluğu bu eğilimin dışında değildi.

…Mevcut sistemi geliştiren 1869’daki genel eğitim düzenlemeleri ilk okul düzeyinden üniversite düzeyine kadar beş basamaklı (ibtidai-rüşdiye-idadi-sultani-darülfünun) bir eğitim hiyerarşisi getirdi.

1869’dan önceki sistemin unsurları, alt seviyedeki okulların yanı sıra, askeri akademilerden bir Fransız-Osmanlı kurumu olan Galatasaray Lisesi’nden (1868) ve rüşdiye öğretmenlerini yetiştiren mekteplerle (erkekler için 1848, kadın öğretmenler için 1870) Mülkiye Mektebi (1859) gibi meslek okullarından oluşuyordu.

Abdülhamid, sadece İstanbul’da değil, taşrada da rüşdiyelerin sayısını önemli ölçüde artırdı.

Gayrimüslim ve yabancı okullarıyla rekabet öncelikli bir amaçtı;

Abdülhamid devrinde rüşdiye sayısı, 1879-1908 yılları arasında 277’den 619’a yükseldi, bunların 74’ü kızlar içindi.

İdadi mekteplerinin sayısı 1876-1908 arasında 6’dan 109’a çıktı.

…Meslek okullarına gelince; Mekteb-i Mülkiye 1876da iyileştirilerek önemli bir kurum haline getirildi ve hukuk, güzel sanatlar ve ticaret alanında yeni meslek okulları kuruldu. 1890dan itibaren meslek okulları vilayetlerde de açılmaya başladı.(sahife.249)

Her bölgenin ordu karargâhında bir askerî okul açıldı; ayrıca Selanik, Konya ve Bağdat’ta hukuk. Şam’da tıp okulları kuruldu. Bu okullar için gösterişli binalar inşa edildi. 1900 yılında, kurulma sebeplerinden biri gençleri yükseköğrenim için yurtdışına gitmekten (ve muhalif siyasetlere yönelmekten) alıkoymak olan İstanbul Üniversitesi açıldı. (20)

İşte, “Hain Vahdettin!’nin abisi ve kimilerince “Kızıl Sultan’ etiketi ile damgalanmış, gerçeğinde Cennetmekan ve son gerçek imparator, Sultan 2. Abdülhamid han…

Çok iddialı olacak ancak,

Eğer, Cennetmekan, tahtından indirilmemiş olsaydı, İmparatorluk devam edebilir miydi?

Bu iddiaya da  ileride belgelere ulaşıldıkça Tarihçiler karar vereceklerdir.

 

Devam edecek…

Gelecek yazı sadece, 31 Mart Vakası ile ilgili farklı görüşteki belgelere ayrılacaktır.

 

Resim;Web ortamından alınmıştır.

Açıklamalar;

(*) Mustafa Turan, Taşkışla’da 31 Mart Faciası, Akyurt Neşriyatı, İstanbul 1964, Detaylar aşağıda verilmektedir.

(**) Bu ifşaatı, sonradan Göztepe’de komşum olan Nadir Ağa’nın kendisinden dinlemiştim. (Mustafa Turan anlatımı; Alıntı Kaynağı; Osmanlının Tasfiyesi, Cengiz Yazoğlu)

(***) Bu iddia ile ilgili belge, bir sonraki yazıda (7. Bölüm) verilecektir.

Kaynaklar;

Konu ile ilgili geniş bilgi için Bakınız; “Osmanlının Tasfiyesi”, Cengiz Yazoğlu

(1) Mustafa Turan, Taşkışla’da 31 Mart Faciası, Akyurt Neşriyatı, İstanbul 1964, s.5.

(2) Age, s.5.

(3) Age, S.6.

(4)Age, S.6.

(5)Age, S.10.

(6 ) Age, s.10; (Belirtilen kaynak; Israel Kohen, The Zionist Movement, Frederik Muller, Londra, 1945, s.77.)

(7), age, s.10. Mustafa Turan

(8)Age, s.11 (Mustafa Turan)

(9) Age, S.19. (Mustafa Turan) (Osmanlının Tasfiyesi, sahife;150)

(10) Age, S.37. (Mustafa Turan, Dipnotların kaynağı; Osmanlının Tasfiyesi; sahife.150)

(11), age, s.58. M. Turan

(12) Age, S.61.  M. Turan

(13)Age, S.61. M. Turan

(14)Age, S.75. (Mustafa Turan) Saray’daki mevcut elmas, inci gibi mücevherler, değeri milyarları bulan tarihî kıymetler, sandıklar içinde Harbiye Nezâreti dış kapısı yanındaki iki binanın alt katlarına yerleştirildi. Ancak daha sonra mühürlü kapılar İttihatçılar tarafından açılarak bunlar yağma edildi ve bu tecavüz sebebiyle hiç kimseye mesuliyet yüklenemediği gibi suçlular da tespit edilemedi.

(15) Age, s.75. (Mustafa Turan)

(16) İki Devrin Perde Arkası, Hüsamettin Ertürk, Teşkilât-ı Mahsusa Başkanı (Samih Nafiz Tansu.sahife;34

(17) Güneri Cıvaoğlu/Milliyet; Yazının tamamı için bakınız;  http://siyaset.milliyet.com.tr/abdulhamid-in-okul-cami-sayisi/siyaset/siyasetyazardetay/29.08.2012/1587910/default.htm

(18) KAZIM KARABEKİR ANLATIYOR, UĞUR MUMCU, 25. Baskı: Aralık 2009, Sahife;157

(19) “OSMANLILAR…”  THE OTTOMANS, Prof. Andrew WHEATCROFT, Sahife;184

(20) MODERN TÜRKİYE TARİHÎ, İslam, Milliyetçilik ve Modernlik, 1789-2007, Carter V. Findley,       I.BASKI Ekim 2011, İstanbul

“Resmi Tarih” dosyasını açıyoruz; “31 Mart Vakası”, Osmanlı Hanedanlığı ile Halife’nin kafasının koparılması operasyonudur. (5)

Çar Alexander (1801–1825) “Çağdaşlarının çoğu gibi Çar da, Paris’te Avrupa’daki bütün devrimci hareketlere esin kaynağı olan ve devrimci hareketleri kontrol eden merkezî bir örgüt olduğuna inanıyordu.”

Çar Alexander (1801–1825) “Çağdaşlarının çoğu gibi, Paris’te Avrupa’daki bütün devrimci hareketlere esin kaynağı olan ve devrimci hareketleri kontrol eden merkezî bir örgüt olduğuna inanıyordu.” Jön Türkler-İttihatçılar-Müdafaa-i Hukuk ve Halk Fırkası ile ilgisi olmamalı…

 

Tarih, İddia ve karşı iddiaların tartışılarak sentezlendiği bir ilim dalıdır. “Ben anlattım doğru! Kalanları eğri!” Dayatmalar kümesi değil. Şimdiye kadar iddialar anlatıldı. Sıra karşı iddialarda.

Yazılarımızda sık sık tekrar ettiğimiz bir anlayışımız vardır.

“Harmanı yel deliyi el döndürür!”

Bu manada döndürmemek için yaşananları, farklı tarafların farklı görüşleri ile, bir “Açık büfe!” Misali sergiliyoruz.

Peki, neden?

Siz suyu (Bilgiyi) herhangi bir kaba boşalttığınız zaman, suyun kabın şeklini aldığını görürsünüz.

Bilgi de böyledir. Bilgiyi alan, algılayan, onu kendi değerleri- bilgileri ile karşılaştırmakta, değerlerine uyuyorsa; “Evet! Doğru”, bildiklerini desteklemiyorsa, “ Hayır Efem! Yanlış” diyerek kaldığı yerden devam etmektedir.

Yapılmak istenen, akıllısına, meraklısına bir kapı açmak, “Anlatılan doğru olabilir mi?” şüphesini uyandırmak ve araştırmasını sağlamaktır.

“Gerçek Doğru” bir tanedir. Ancak, “Herkesin doğrusu ”da kendine göre yine bir tanedir.

Bu nasıl olmaktadır?

Kişinin, içerisinde bulunduğu yaşına, bilgisine, deneyimine ve basiretine göre bir doğrusu vardır. Bu zaman içerisinde değişmektedir. (elbette bu iddia akıl sahipleri için söylenmektedir)

-Peynir, iki yaşındaki çocuk için, “Mama”,

-Peynir, oniki yaşındaki için, “Kahvaltılık”

-Peynir, otuziki yaşındaki için, “Besleyici, alınması gerekli gıda

-Peynir, sekseniki yaşındaki için, “Güneş, Su, Toprak, Koyun, Ot, Süt….”

Özetle; “Rüzgâra ıslık çalınmamaktadır!”

Ve karşı iddialar bölümü için kısa bir tanıtım…

-“Jön Türkler’in İngiliz Büyükelçisi’ne Garip Muhabbetleri

I.Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde Jön Türkler (daha ziyade İngiliz taraftarı olanlar) bu sonuca İngilizler’in vermiş olduğu destekle ulaşılmış veya onlara hayran kalınmış olacak ki, 31 Temmuz 1908’de yeni İngiliz Büyükelçisi Gerard Lowther İstanbul’a geldiğinde arabasının atlarını sökerek, kendileri koşulmuşlar, Galata’nın sarp sokaklarından İngiliz Büyükelçiliği’nin bulunduğu Beyoğlu’na kadar çekmişlerdi.”(1)

Olup bitenler Lowther’i şaşırtmış. Jön Türkler’i,

-“Politik deneyimden yoksun, aralarında birlik olmayan, iyi niyetli çocuklar topluluğuolarak değerlendirmişti.” (2)

Diğer bir garabet ve utanç örneği de İngiliz taraftarı Jön Türk Rıza Nur’un şahsında yaşanmıştı. Yine Meşrutiyet’in ilan edildiği günlerde II. Abdülhamid “Meşrutiyet yapmaz” korkusuna kapılarak, İngiliz Büyükelçiliği’ne gidip, onlardan “teminat” almak istemişti. Hatıralarından okuyalım:

-“Talebelerden ahaliden birkaç kişi beni tutup omuzlarına aldılar. Nereye dediler. ‘Beyoğlu’na İngiliz Sefarethanesi’ne dedim. Domuz sokağından yürüyorduk. Artık ben, talebe, ahali deli gibi olmuş, bağırıyorduk. Arasıra nutuk söylüyordum. Tramvay yolunda İngiliz Sefarethanesi’ne kadar geldik. İçeriye girmek, benim zorum buraya gelmek, İngilizler’in Türk hükümetine yardımını istemekti. Abdülhamid Meşrutiyet yapmaz diye korkuyordum.

Zannediyordum ki, İngiltere bize yardım eder, Meşrutiyet’i yaptırır. Gece mektepte bu babta bir mektup hazırlamıştım. Avucumdaydı Onu okudum.

İngiltere’ye Türk dostluğu ve duasını söylüyordum. Diyordum ki,

-‘Dünyanın denizlerini İngiliz donanması doldursun, sonra da İngiltere Türk’ün hürriyetini yardım etsin’ temennisiydi.

Bu nutku okudum ve sefarethaneye teslim ettim.Otuz yaşında, doktor, profesördüm ama ne saf çocukmuşum.

Bir devlete böyle bir dua ile yardım ediverirler mi? Bütün Türk milleti böyle saf, cahil, dünyadan bihaberdik. Oradan çıktık; Cadde-i Kebir’e girdik.

Bununla beraber Alman ve Fransız Sefarethaneler’i de ‘Bize de gelsin’ diye haber gönderdiler. Kabul etmedim.” (3)

Bu noktada bir ara vermemiz gerekmektedir.

İtirafı sadece, “Otuz yaşında, doktor, profesördüm ama ne saf çocukmuşum!” diyen Rıza Nur yapmamaktadır.

İttihatçı Liderlerden Enver Paşa sıraya girerek!

Mersinli Cemal Paşa’ya anlatmaktadır;

…Paşam, bütün ef’âlimin (eylemlerimin) hesabını vermeye hazırım. Biz Turan yapmak istedik, viran olduk. Bizim asıl mes’uliyetimiz. Sultan Hamid’i anlamamak ve Siyonizme alet olmaklığımızdır. Acıdır, fakat hakikat budur. (6)

Şimdi de itiraf sırası, Rıza Tevfik Bölükbaşı gibi çok önemli bir simadadır;

Tarihler ismini andığı zaman

Sana hak verecek ey koca sultan!

Bizdik utanmadan iftira atan.

Asrın en siyasi padişahına.”

*

Padişah hem zalim, hem deli” dedik,

İhtilal’e kıyam etmeli dedik,

Şeytan Ne dediyse biz “beli” dedik,

Çalıştık fitnenin intibahına!.

*

Divane sen değil, meğer bizmişiz.

Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz

Sade deli değil, edepsizmişiz!          

Tükürdük atalar kıblegahına!

*

Sonra cinsi bozuk , ahlâkı fena,

Bir sürü türedi, girdi meydana.

Nerden çıktı bunca veled-i zina?

Yuh olsun bunların ham ervahına!.  (*)

.

Sırada Şair Eşref’in itirafı var,  ancak, edep anlayışımız gereği onun şiirini veremiyoruz.

Dileyenler;  Devri istibdatta söz söylemek memnu ( yasak ) idi”  cümlelerini web ortamında bulabilirler.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

…Jön Türkler’in Lowther’in arabasını çekmesini Almanlar kıskanmışlar. Hariciye Nezareti’ne gidip, “Büyükelçi Baron Biberştayn İstanbul’a dönecek, onun da arabasını çeksinler’ diye istekte bulunmuşlar.

Nezaretten onlara,

“İngiliz Elçisi’ne yapılan tezahürat, gençliğin sırf kendi ilhamıyla vuku bulmuştur. Hükümetin bunda hiçbir dahli tesiri olmamıştır. İnşallah Alman Elçisi Hazretleri için de aynı tezahüratı yaparlar..” (4)

Değişik Dış-İç kaynaklara geçmeden bakalım bu Kadim Millet kamuoyu, 31 Mart Vakası’nı nasıl görmektedir;

“..İngiliz gizli servisinin desteğiyle yaptıkları zulümleri, cinayetleri örtmek isteyen ve Abdülhamit’in gölgesinden bile korkan ittihatçıların başlattığı bir fitne olduğu konusunda tarihçiler ittifak ediyor.

Gerçi yıllarca resmi tarihte bir irtica ayaklanması olduğu anlatılmış olsa da meselenin öyle olmadığı, sadece Kâmil Paşazade Said Paşa, Derviş Vahdeti ve Mızancı Murad  gibi sözde dindar safdillerin yangına körükle gidip meseleyi bu hale getirdikleri biliniyor…

Zaten başta Halife-Sultan varken çekip “Şeriat İsterik!” diye bağırmak bile ahmaklıktan başka bir şey değil.

Zaten olayın gelişimine bakınca bir gariplik olduğu açık, Yani ittihatçı kafa hürriyet diye diye ne kadar cinayet zulüm, fuhuş, zina varsa işliyor.

Hatta kendilerine muhalif diye bir gazeteciyi, devlet adamını gündüz vakti İstanbul’un göbeğinde öldürüyor. Ordu da tam bir disiplinsizlik hâkim. Halk yapılan bu zulümlerden bıkmış usanmış,

Padişah ise icracı değil sadece temsili bir makamda.

Birde Selanik’teki 3. ordudan gelen subaylar taşkınlıklarıyla milletin iflahını gevretiyor. Sonra da çıkıp şeriat isteriz diye ortalığı velveleye veriyorlar.

Üstelik bu 3. orduya mensup avcı birliklerinin başında tek bir subay yok. En rütbelisi başçavuş, tabi bunlara bir kısım dindar belki ama cahil insanlarda katılıyor. O dönemde İttihatçılar’ı birçok âlim uyarıyor ama dinletemiyorlar. İş çığırından çıkıyor.

Zaten ittihatçıların istediği de buydu.

..Sonra padişahı korumak için harekât ordusu Selanik’ten yola çıkıyor ki bunların başında Müslüman bir Türk var ama askerlerin çoğu Müslüman katili yağmacılar. Yani tam bir çapulcu ordusu.

Bu yağma ordusunu duyunca isyancıları dağıtmamakta direnen 1. ordu komutanı padişaha gelip harekât ordusuna karşı koymak için izin istiyor ama Padişah;

“Müslümanı Müslümana kırdıramam” diyerek müsaade etmiyor, tahttan indirilme pahasına.

Bu harekât ordusu İstanbul’a girince herhalde unuttular asıl amaçlarını (!) başlıyorlar yıldız sarayını yağmalamaya, kütüphaneleri dağıtmaya….

Abdülhamit tahttan indirildikten sonra birde tutup 31 Mart vakasını tertip etmekle ve

“Müslümanı Müslümana kırdırmakla” suçlanıyor (!).

Bu olayın günümüze bakan çok tarafları var elbet ama sanırım en önemlilerinden biri ittihatçı kafaların bunun bir irtica olay olduğunu yaymakla adeta devlet ile millet arasında oluşan ve günümüze kadar gelen bir anlayışın mimarı oldular.

Emellerine ulaşmak için önce çarşıyı karıştırıp ardından da koca bir devleti tuzla buz etmeleri ise amacın sadece iktidar hırsı olduğu ve bundan sonra bir b planları olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
Bu vakanın hemen öncesinde yani II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte idare ittihatçılara kalmış, akli başında adamlar ya sürgüne gönderilmiş, ya hapsedilmiş ya da idam edilmiştir.

O yüzden devlet ricali tam bir cahiller topluluğuydu. Mesela büyük asker (!), komutan Enver pasa Ruslara karşı intikam ateşiyle yanıp tutuyor belki de İngiliz muhiplerine bir kıyak geçmek istediğinden tutup Mart ayından sonra gidelim nasihatlerine kulak tıkayıp 90 bin askeri Allahuekber dağlarında telef ediyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi İstanbul’a dönüyor.

Ne de olsa sansür olduğundan ancak savaştan yıllar sonra öğreniliyor mesele.

Bu ittihatçı kafa 33 yıl devleti yöneten koca Padişahın hal kararını bildirmek üzere

Yahudi Emanuel Karasu, Ermeni Komitecisi Aram Efendi, Arnavud Esad Toptani Pasa ve Gürcü arif Hikmet Paşa’dan oluşan ve içinde tek bir Müslüman Türk olmayan heyeti gönderecek kadar alçaklaşıyor.

Üstüne birde divan-i harbi örfide harekât ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa yüzlerce belki binlerce insanı suçlu diye idama gönderiyor..” (5)

İşte Kadim Türk Milleti kendi penceresinden 31 Mart Vakası’nı böyle görmektedir.

Burada izninizle bir soru sormamız gerekmektedir.

-Yahu! “Zalim Abdülhamid!” ömrü hayatında, (mahkeme kararı doğrultusunda ve sadece) baba-anasını satırla doğrayanın dışında kimseyi idam ettirmemiş iken, İttihatçıların yaptıkları katliamlar nasıl gözden kaçırılmış, “Kurtarıcı” olmuşlardır?

Zannediliyor mu ki Tarih gözünü, “Kör Salih!” gibi bir ömür boyu kapalı tutacaktır?

Devam edecek…

-32 Kısım tekmili birden başlıyor…

 

Resim; web ortamından alınmıştır.

(*) Şiirin tamamı için;  http://www.antoloji.com/sultan-abdulhamid-han-in-ruhaniyetinden-istimdat-siiri/

Kaynaklar;

(1) Bengal Lançer, Golden Horn, Victor Gollancz Ltd., London, 1932, (Aktaran; İngiliz Tuzağı, Osmanlı’nın yaşatılması ve yıkılmasında İngiltere’nin rolü 1783-1923, Süleyman Kocabaş)

(2) “İngiliz Tuzağı” , (Dipnotları; Ali Haydar, S. 192, 42 Anderson, s. 276

(3) Rıza Nur, C: I, s. 247

(4) Galip Kemali Söylemezoğlu, Hariciye Hizmetinde Otuz Sene, C I, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955, s. 171-172 (Aktaran; “İngiliz Tuzağı, Osmanlı’nın yaşatılması ve yıkılmasında İngiltere’nin rolü”, 1783-1923 , Süleyman Kocabaş

(5) Anonim (Bu iddialar, Okuyanı sıkmamak adına,  kısa bölümler halinde ve ilerleyen bölümlerde teker teker belgelendirilecektir)

(6)Aktaran: Vehbi Vakkasoğlu, “31 Mart oyunu”. Köprü, Sayı: 61, Nisan 1982, s. 25. (Aktaran; Abdülhamidin kurtlarla dansı-1, Mustafa Armağan)

 

“Resmi Tarih” Dosyası; Şimdi de Org. İzzettin Çalışlar 31 Mart Vakası’nı anlatıyor (4)

Ordu, Milletinin önün de midir? Tepesin de midir, sınırlarının bekçisi midir yoksa onun siyaset rehberi midir? Elbbete, "Bizim çocuklar becerdi!" İfadesinin dışında tutarak.

Ordu, Milletinin tepesinde, önünde mi durmalı; Yoksa tek görevi, sınırları korumak mı olmalıdır? Ordu, milletlerin siyaset-politika  rehberi midir? Elbette, “Bizim çocuklar becerdi!” İfadelerinin dışında tutarak.

 

İnsan duygusal –kültürel- olmasının yanında bencil bir varlıktır. İşine geldiğinde, demiri ısıtıp orak, doğruyu çarpıtıp yalak! yapabilmektedir. Birlikte onlarca şahit ve araştırmacının düşüncelerini okuyacak ve onlarca çarpıtılmış, “İşte doğrusu budur!” yalanına şahit olacağız.

Buyurunuz cenaze namazına!

21 Haziran 1909 Tarihli sıkıyönetim mahkemesinin raporundan sonra  şimdi de, Mustafa Kemal Paşa’dan bir yaş küçük ve olayların içerisinde olduğunu ifade eden Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın (*) yazdıklarını okuyoruz.


“AVCI TABURLARI VE GERİCİLER (1)

“… Son devirlerde zapt ü raptları bozulan Yeniçeri Ordusuna sırf şahsi ve hasis menfaatler gayesiyle yaptığı isyanlarda bile yeniçeri zabitleri ve askerleri birlikte harekete gelirlerdi.

31 Mart Vakası’nda Avcı taburlarında yalnız eratın kanlı bir surette isyan hareketine geçmeleri gene kendi komutanlarının ve subaylarının ihmal ve gafletleri yüzünden vuku bulmuştur.

Avcı taburları subayları İstanbul’un zevk ve sefa âlemlerine o kadar dalmışlardı ki yüksek vazifelerini bile ihmal etmişlerdi. Zaman geçtikçe gericiler askerlerle istedikleri gibi temas ediyor, onlara istedikleri şekilde telkinatta bulunuyorlar.

Hatta bu Avcı askerlerinin aracılığı ile İstanbul garnizonunda ve yakınlarında bulunan diğer kıtaları da zehirlemek ve irticai kolayca hazırlamak imkânı buluyorlar. Kıta subayları ise olup bitenlerden habersiz, erlerin her gün kalplerini yoklamak hususundaki mürebbilik vazifelerini yapmak şöyle dursun basiretleri bağlanacak kadar ihmal ve gaflette berdevam.

Daha büyük komutanları ise cemiyet ve parti işlerine kapılmışlar, ordunun temeli olan eğitim ve disiplini altüst eden politika ile meşguller. Yoksa, bir kıtanın isyan etmesine imkân tasavvur edilemez.”
MUSTAFA KEMAL’İN HAREKÂT PLANI:

Mustafa Kemal’in harekât planında,

1- Kıtaatı şimendiferle Hadımköyü’ne naklederek, Hadımköy Halkalı mıntıkasında toplamak  2-Vaziyete göre İstanbul’a işgal etmek üzere ileri harekâta başlamak

3-Nakliyatın temini için Şark Şimendifer Kumpanyası’nın yardımını temin etmek

4-Silahlı, silahsız her türlü mukavemeti şiddetle yok etmek;

5-Âsi kıtaları silahtan tecrit etmek;

6-Bütün elebaşı mürtecileri tevkif etmek;

7-Sefarethanelerin, ecnebilerle bankaların ve azınlıkların hiçbir zarara uğramaması için en lüzumlu tedbirleri almak dahil bulunuyordu.

Rumeli’den trenlerle naklolunarak Hadımköy doğusunda toplanacak olan Hareket Ordusu ile vaziyet ve hale göre ileri harekât ve İstanbul’un işgal planı tanzim edilmişti. Yıldırım muhasarası ve bir taraftan tecridi ile Abdülhamit’in nezaret altına alınması işgal planının başında geliyordu.!” (2)

Mustafa Kemal civar ordu ve tümen komutanlarıyla de temasa geçerek onların da harekâta katılma derecesini saptamış ve orduyu İstanbul üzerine yürüyüşe geçmeye hazır bir hale getirmiştir. Mustafa Kemal’in bütün bu hummalı faaliyetleri sürerken Üçüncü Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa, olup bitenlere karşı sadece seyircidir. İstanbul’daki asi kuvvetlerin miktarı hakkında abartmalı haberler geldiği için Mahmut Şevket Paşa, ne olur ne olmaz, ihtiyatı elden bırakmamakta ve harekete geçmek için en uygun ânı beklemektedir.(3)

Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın anısına bıraktığımız yerden devam edelim:

“ikinci Ordu Komutanı Salih (Paşa) ve Dördüncü Ordu Komutanı

İbrahim (Paşa) Ordunun karar ve icraatına … İkinci Ordu bir mürettep Fırka ile İstanbul üzerine yapılacak harekâta iştirak edeceğini bildiriyordu.

Dördüncü Ordu’nun uzaklığı hasebiyle fı’len iştirakinden  -vaki olacak gecikmeler yüzünden -onun yalnız manevi yardımı kâfi görülmüştü.”

İzzettin Çalışlar daha sonra ‘İrticai bastırmak harekâtına katılmak için Meşrutiyetin ilanından memnun olan Rumeli’deki azınlıkların da, yani Bulgar, Rum, Sırp ve Arnavutlar’ın da Hareket Ordusu’na katıldıklarını, mürettep alaylar ve livalar, komutanlarının ismiyle yani ‘Miralay Hasan İzzet Bey Livası, Binbaşı Muhtar Bey, Binbaşı Ali Hikmet Bey Alayı’ gibi… gibi anıldıklarını belirten bilgiler verdikten sonra anılarını şöyle sürdürmektedir: (4)

Bu noktada önemine atfen bir açıklama yapmamız gerekmektedir.

Konuya meraklılar lütfen,

“…İrticai bastırmak harekâtına katılmak için Meşrutiyetin ilanından memnun olan Rumeli’deki azınlıkların da, yani Bulgar, Rum, Sırp ve Arnavutlar’ın da Hareket Ordusu’na katıldıklarını,”

Bilgisini, bir yere not etsinler.  31 Mart Vakası’nın şifresi (neden yapıldığının iki-üç sebepten birisi olan sır burada gizlidir.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

“Mustafa Kemal’in bu teşkilatta en çok dikkat ettiği nokta, Kumandan meselesi idi. Hareket Ordusu’nun başına kim getirilecekti? Bir defa, kendisi, teşekkül edecek ordunun kurmaylığını almayı teklif ve bu teklifini kabul ettirmişti.” (III. Ordu Kumandanı, Mustafa Kemal’in teklif ettiği Tümgeneral Suphi Paşa yerine Hüseyin Hüsnü Paşa’yı uygun görüyor).(5)

“MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL ÜZERİNE YÜRÜME HAZIRLIĞI

“… Vaziyetler üzerine fazla bir tesir yapması zan ve tahmin edildiğinden Üçüncü Ordu Kumandanı, Hareket Ordusu İçin Selanik Redif Fırkası Kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa’yı tercih ve tensip etmişti. Gariptir, Suphi Paşa, Süleyman Şefik Paşadan sonra Kuva-yi İnzibatiye Kumandanlığını deruhte eden (üstlenen) generaldir… (6)

…“Fransızlar, Hürriyet Ordusu’nun ileri hareketi (L’avant merche de l’armee liberation) ve Almanlar (Die vormarsch der jurgen Türken) “Genç Türklerin ileri hareketi” adını verdikleri bu teşebbüsü alkışladılar. Redif bölüğünün seferberliğini ve kıtaların nakliyesini idare için Hareket Ordusu Karargâhı iki üç gün Selanik’te çalıştıktan sonra hususi bir trenle Hadımköyü’ne hareket etmişti. Kıtaların nakilleri de canlı bir faaliyetle devam ediyordu..(7)
M. KEMAL, ENDİŞE DUYAN ÜSTLERİNE MORAL VERİYOR

Hadımköyü’ne kadar olan tren yolculuğunda, Kumandan (H. Hüsnü Paşa), İstanbul’a yaklaştıkça vesvese (içi rahat etmeme, şüphe, kuruntu) duyuyordu. Kurmay Başkanı Mustafa Kemal muvaffakakiyetin muhakkak olduğunu söyleyerek bir taraftan kumandanın her türlü endişesini gidermekte, bir taraftan da asker için ve İstanbul halkı için beyannameler ve emirler hazırlamakta idi.(8)

Hareket Ordusu’nun büyük maksadı ve ciddi teşebbüsü İstanbul’da anlaşılır anlaşılmaz gericilerden ve âsilerden başka bütün halka büyük bir emniyet geldi; birer köşeye çekilip mustarip bir halde neticeyi bekleyen birçok aydınlar, subaylar koşarak Hareket Ordusu’na katılmaya başladılar.(9)

Üçüncü Ordu kıtaları İstanbul ve Beyoğlu üzerine, İkinci Ordu kıtaları da Şevket Turgut Paşa kumandasında Yıldız’a yönelmişti. Asilerin maneviyatı bozulmaya başladığı ve halkın kurtarıcı olarak bekledikleri Hareket Ordusu’nun bir an evvel şehre girmesini tehalükle (büyük bir istekle) beklemekte oldukları haberleri gelmekte idi. Gericiler de çalışıyordu. Çatalca’daki askeri kendilerine çevirmişlerdi. Gümülcine mıntıkası ile de fazla meşgul oldular. Oralara da birçok propagandacı yollamışlardı. Vaziyet, İspanyol harbi gibi dâhilî bir harbe sürüklenecek kadar tevessü edebilirdi (genişleyebilirdi).

Ancak, alman güzel tedbirler sayesinde İstanbul’un işgalinde tasavvur olunan müşkülatın hiçbiri çıkmamıştı. Gericiliğinde bastırılmasında büyük tehlikeleri göze aldırmak lüzumu baş göstermedi.”
UCUZ ŞÖHRET PEŞİNDEKİ MAHMUT ŞEVKET PAŞA İSYAN BASTIRILDIKTAN SONRA HAZIRA KONUYOR

Görülüyor ki Mustafa Kemal’in aldığı önlemlerle isyan söndürülmüş, İstanbul’un işgali temin olunmuş, bundan sonrası dâhilî, haricî ve idarî sorunların çözümlenmesi ve gericilerin cezalandırılması gibi hususların çözümüne kalmıştır.

Harekâtı, Selanik’ten dikkatle izleyen Mahmut Şevket Paşa, bu aşamada komutayı ele alıp ucuz bir zafer şöhreti elde etmek için yedi vagonluk bir askerî kuvvetle İstanbul’a hareket etmiştir. Mahmut Şevket Paşa’nın İstanbul varoşlarına varışı, isyanın başlamasının 10 günüdür. Mustafa Kemal Paşa olmasaydı bu gecikme bir felaketle neticelenebilirdi.

Atatürk’ün adını ağızlarına ve kalemlerine almayan kimi tarihçilerimiz eserlerine aldıkları Hareket Ordusu konusunda Mustafa Kemal’e hiç değinmemişlerdir.

Birkaç kişiyi geçmeyen bu tarihçiler sayılmazsa diğer tarihçi ve araştırmacılarımızın hemen hepsi Atatürk’ün 31 Mart (13 Nisan 1909) Vakası’ndaki etkin rolüne ve Mahmut Şevket Paşa’nın sonuçlandırılmış büyük bir zaferin şerefini üstlenmek küçüklüğüne, yetersiz de olsa, işaret etmektedir. Örneğin o günleri yaşamış, deneyimli ve tarihsel olayların içinde bulunmuş değerli yazar Mustafa Ragıp Esatlı, büyük hacimli kitabında Atatürk’ün yüceliğine ve Mahmut Şevket Paşa’nın cüceliğine şöyle değinmektedir:(10)

“… Mahmut Şevket Paşa, İstanbul üzerine yürümek, Abdülhamit’i devirmek şerefini zekâ ve kudret itibariyle ne kadar yüksek olursa olsun Mustafa Kemal Bey’e bırakmak istemiyordu. Mustafa Kemal Bey’in planı ile ikmal edildikten sonra İstanbul’a girmenin muvaffakiyet va’dettiğini anlayan III. Ordu Kumandanı Mahmut Şevket Pasa, bu hareketin başında gözükmek hevesinden kendini kurtaramadı. Ve Hareket Ordusu Kumandanlığını kendisi üstlendi. Oysa 22 Nisan’da Mustafa Kemal Bey’in planı tatbik edilmiş, harekât başlamış, âsi kuvvetlere ilk mühim darbeler indirilmiş, ordu Yeşilköy’e kadar uzanmıştı. Mahmut Şevket Paşa bu hazır muvaffakiyetlerden sonra 23 Nisan’da bir beyanname yayımlayarak kumandayı üzerine almıştır… Işın içyüzünü bilenler, Mahmut Şevket Paşa’yı bir hürriyet kahramanı olmaktan uzak görüyorlardı.. “ (11)

Tekrar Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın anılarına dönelim:

“İşte bu arada, bu işin başına geçerek Osmanlı tarihinde büyük bir şöhret kazanmak şerefi Mahmut Şevket Paşa’ya nasip olmuştur…”(12)

Görüldüğü gibi İzzettin Paşa’nın bu anısında 31 Mart Vakası’nın diğer tarihî kaynaklarında rastlamadığımız bilgiler buluyoruz.

Atatürk’ten bir yaş küçük olan yazar, birçok olayları Atatürk’le birlikte yaşamıştır….

Bu bakımdan anıya, kısıntı yapmadan devam ediyoruz:

Mustafa Kemal, icraatına karışılmasını istemiyordu. “Askerî tedabir ve icraatla İstanbul’un işgali temin olunduktan sonra dahilî, siyasi, hatta haricî pek mühim birçok meseleler karşısında kalınacaktı. Muvakkat bir diktatörlüğe de belki lüzum hâsıl olacaktı.

Mustafa Kemal İstanbul üzerindeki harekâtı çabuklaştırdığı nisbette ATASEmiliterliklerden ve diğer yerlerden Selânik’e koşan birçok zevat da Mahmut Şevket Paşa’nın etrafında toplanarak hususi bir sür’at hatasıyla bir an evvel Hürriyet Meydan muharabesi’ne varmak için yola çıkmışlardı.

Mustafa Kemal, hazırladığı ve İstanbul’a kadar götürdüğü Hareket Ordusu’na başkalarının karışıp şuna buna âlet olmalarını istemiyordu. En büyük teşebbüsü bizzat almayı tasarlamıştı. Mustafa Kemal’in kendi nefsine ve zekâsına o kadar itimadı vardı ki Hareket Ordusu’nun icraatını ve bu icraattan doğacak… (birkaç satır silik). O zamana kadar geçen kıtaları, biriktirilen erzak ve mühimmatı öğrendikten ve zaten İstanbul’a girmiş bulunan Hareket Ordusu kıtalarının vaziyeti hakkında malumat aldıktan sonra Yeşilköy’e ve oradan Bakırköy’e varan Mahmut Şevket Paşa “Hareket Ordusu Kumandanı” namiyle harekâtı eline almış bulunuyordu. (13)

Üçüncü Ordu Kumandanı’nın ferik rütbesinde Kurmay Reisi ve albaylar, yarbaylar rütbesinde kurmay subayları vardı. Askerî ve siyasî harekâtı Selanik’ten İstanbul’a kadar sevk ve idare eden ve İstanbul’u gericilerin ve âsi askerlerin elinden kurtaran Birinci Harekat Ordusu Kumandanı Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa ve Önyüzbaşı Mustafa Kemal bu yeni Hareket Ordusu içinde kalamaz ve kaynaşamazlardı. Mahmut Şevket Paşa’nın etrafında Selanik’ten beraber bulundurduğu kişilerden başka İstanbul’da bulunan bütün askerî erkân da toplanmıştı.

Derhal askeri yeni teşkilat yapıldı. Hareket Ordusu birinci ve ikinci mürettep fırkalar namiyle iki fırka olarak teşekkül etti. Ve kısm-ı âzami Üsküdar mıntıkalarına verilen gayrımuntazam gönüllü müfrezeler de başka bir kumandaya bağlandı. Birinci Tümen Kumandanı Miralay Hasan İzzet ve İkinci Tümen Kumandanı da Miriliva Şevket Turgut Paşa oldu. İstanbul’da esasen mevcut Birinci Ordu Kıtaları’ndan irtica ile alakadar olmayanları tensik (nizama koyma) ve Birinci Ordu’nun yeni baştan teşkili vazifesi Birinci Ordu Kumandanı Mahmut Muhtar Paşa’ya havale edildi. Örfi İdare ilan olundu.

Bu vaziyet içinde çok mühim olan İstanbul Merkez Kumandanlığına Üsküdar Mutasarrıfı Kurmay Yarbay Ahmet Cemal (Ünlü Bahriye Nazırı Cemal Paşa) getirildi. Yeşilköy’de Ayan ve mebusların içtimaiyle Abdülhamit’in hal ve Reşad’ın Osmanlı Tahtına iclası (getirilmesi) kararını alan Mahmut Şevket Paşa, Hareket Ordusu karargâhı ve İstanbul’dan iltihak eden büyük generallerle -ki Nazım Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Mahmut Muhtar Paşa, Keçecizade İzzet Paşa bu arada idiler- hususi banliyö treniyle Bakırköy’den Sirkeci’ye vardı ve atla dörtnala Babıâli, Cağaloğlu, Türbe ve Çemberlitaş yolu ile Beyazıt’ta Harbiye Nezareti’ne vardı.

Birinci Hareket Ordusu’nun icraatı sayesinde (yani Mustafa Kemal’in kumanda ettiği) toplattırılmış olan bütün gericiler başlarında Nazif Sururi ve Cevher Ağa ve asi Avcı taburları başlarında Hamdi Çavuş olduğu halde Harbiye Nezareti meydanını doldurmuşlardı. (14)

Mahmut Şevket Paşa yüksek sesle Avcı Taburları’na hitaben :

“Ben sizi mükemmel bir talim ve terbiye ile ve meşrutiyeti korumak için Üçüncü Ordu’dan İstanbul’a yolladım. Siz birer canavar kesildiniz ve âsi oldunuz. Şimdi hepinizin ve sizi teşvik edenlerin kafasını kırmak için buraya geldim.” dedi.

Daha sonra maiyeti ile Harbiye Nezareti’ne gitti. Yeni padişah Harbiye Nezareti’ne getirilip orada kendisine biat olundu. Harp Divanı kurulup Bekirağa Bölüğü’nde hapsedilen mültecilerle muhakemeleri başladı.

Gerici ve asiler, cinayetleri işledikleri yerlerde kurulan darağaçlarına asıldılar.

Millet ve memleket tekrar sevinçlere kavuştu.

Millet, istibdat yılanlarının başını bir daha kopardığından müftehir ikinci bir hürriyet bayramı yaşıyordu.(15)

Artık bu yeni Hareket Ordusu içinde Mustafa Kemal’i meşgul edecek bir vaziyet kalmamıştı. O, başlangıçta Hareket Ordusu’nun teşkilinde ve bu ordunun İstanbul’a kadar sevk ve idaresiyle İstanbul’un işgalinde belli-başlı mürtecilerle asilerin toplattırılmasında hakikaten büyük hadisenin kahramanı olmuş ve çok değerli hizmetlerde bulunmuştur.

Bundan sonra O’nun âli düşünceleri ve büyük tasavvurları diğerkilerine benzemiyordu. O, ne yıldırım tasfiyesi için vazife alanlarla, ne orduda “tasfiye-i zütebe-i askeriye” namiyle teşekkül eden heyetlerle beraberdi. Mustafa Kemal, subayların orduda politika ile, siyaset işleriyle ve particilikle meşgul olmasına şiddetle aleyhtardı.”

31 Mart Vakası ile ilgili incelemelerin hiçbirinde, Orgeneral İzzettin Çalışlar’ın bu makalesinde olduğu gibi Atatürk’ün Hareket Ordusu içindeki rolüne ve etkinliğine böylesi geniş ve detaylı biçimde yer verilmiş değildir…”(16)

Atatürk Araştırma Merkezi‘nde yayınlanan makale özetlenirse, (Orgeneral) -O dönem 27 Yaşında olan- İzzettin Çalışlar’a göre, ‘31 Mart Vakası bir gerici ayaklanması, Sultan 2. Abdülhamit zalim’dir.

-Bir önceki yazıda, İttihatçılar’ın kurdurduğu Sıkıyönetim Mahkemesinin raporu da aynı çizgidedir.

-Gelecek bölümden itibaren çok sayıda iç ve dış kaynak kullanılarak, 31 Mart Vakası anlatılmaya devam edilecektir.

 

Resim; http://www.fikriyet.com/anasayfa/yazar.asp?yaziID=504

Açıklamalar;

(*)“Orgeneral İzzettin Çalışların hareket ordusu ve Atatürk’le ilgili anıları: 31 Mart faciasını yaşamış ve o olaylar içinde görev de almış bulunan Atatürk’ün silah arkadaşı ve yaşıtı Orgeneral İzzettin Çalışlar, 1940 yılında Ulus gazetesinde yayımladığı uzun bir makalede bu olayın birçok bilinmeyen yönlerini açıklamış ve yorumlamıştır. Bu makalenin bir ayrıcalığı da, adını Atatürk’ün verdiği Hareket Ordusu’ndaki önemli ve etkin rolüne geniş biçimde yer vermiş olmasıdır. (Bakınız; Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı-atam.gov.tr)

Kaynak;

(1-16) Yazının tamamı için bakınız; http://atam.gov.tr/31-mart-vakasinin-cikis-nedenleri-uzerine-cesitli-yorumlar-ve-ataturk-ve-hareket-ordusu-uzerine-orgeneral-izzettin-calislarin-bir-makalesi/