”Batı Uygarlığı, İslam Medeniyetinin Çocuğudur”

2
Sonraki Yazı

 

Lütfen! Sevdiklerinize kitap hediye ediniz. Bu şekilde hem kendilerinin, hem de ülkelerinin, kendileirnin gelişmesi katkı sağlarsınız.
Lütfen! Sevdiklerinize armağan olarak sadece kitap hediye ediniz. Bu şekilde hem kendilerinin, hem de ülkemizin  gelişmesine katkı sağlarsınız.

 

Fuat Sezgin, 1942 senesinde İstanbul Üniversitesi’nde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oryantalisti kabul edilen Alman Hellmut Ritter”in öğrencisidir. Hocasından Müslümanlarda da büyük matematikçiler olduğunu ve Avrupa”nın en büyük âlimleri seviyesinde bilimadamı olduklarını işitip, isimlerini de duyunca çok şaşırmış:

“Dehşete düştüm. Çünkü ilkokulda, lisede öğrendiğimiz şeyler tamamıyla buna aykırıydı. Modern dünyanın gelişimine İslam dünyasının katkısını sıfır diye biliyorduk. Ritter”in sözleri İslam ilimleri tarihini öğrenmem için kırbaç rolü oynadı. Bütün dünyayı terk ederek gece gündüz bunun için çalıştım…”

* * *

Prof. Sezgin, tartışmasız dünyanın en önemli bilim tarihçilerinden birisidir. Yakınları onun 27 dili çok iyi bildiğini söylemektedirler…

Sezgin, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sırasında üniversiteden uzaklaştırılan ve 147’likler diye bilinen akademisyenler arasındadır. 1961 yılında Almanya’ya giden Fuat Sezgin 1965 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde profesör olur.

Prof. Sezgin halen Frankfurt’taki Goethe Üniversitesinde Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsünün direktörlüğünü yapmaktadır…

Sezgin’in en önemli eserlerinden kabul edilen “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı 5 ciltlik katalog eseri Türkiye Bilimler Akademisi* tarafından (Türkçe) yayınlanmıştır.

Değerli bilim insanı, bugün ki Batı Medeniyetinin, İslam Medeniyetine çok şey borçlu olduğunu ifade ederek bunu bilimsel olarak aşağıda açıklamaktadır.

* * *

”Batı uygarlığı, İslam medeniyetinin çocuğudur”

“Bugünkü Avrupa medeniyeti, İslam medeniyetinin muayyen şartlar içerisinde, muayyen bir devirden sonra, başka iktisadi ve jeopolitik şartlar altında ortaya çıkan devamından ibarettir. Ben Avrupa medeniyetini, bazı adetleri bir tarafa bırakılırsa yabancı bulmuyorum. “

Prof. Sezgin’in anlattıklarına göre dünya bilimler tarihi yeniden yazılmalıdır…

“Çünkü yanlış yazılmış. Avrupalılar; Sicilya ve Endülüs”te tercüme edilen İslam bilginlerinin eserlerini kaynak göstermeden intihal (alıntı-kopya) etmişler.

Bu yüzden bugün Batı uygarlık ve biliminin temeli aradaki İslam bilimi atlanarak ondan önceki yüksek medeniyet olan Yunanlılara izafe ediliyor. Hâlbuki Yunanlılar ile Avrupa bilimi arasındaki dönemde bilimde diğer medeniyetlerle kıyaslandığında en hızlı şekilde bilimsel ilerleme dönemi mevcut ve bu İslam dünyasına ait.

Müslümanlar dünya sahnesine çıktıkları ilk on yıldan itibaren diğer medeniyetlerde görülmedik bir hızla bilimsel gelişmelere katkıda bulundu. Bugün bilinenin aksine çoğu modern bilimin kuruluşu bundan yüz, iki yüzyıl öncesine değil, 9 ile 16. yüzyıllarda yaşamış İslam bilginlerine dayanıyor.

Portekizlilere mal edilen modern denizcilik bilimi için Sezgin, “Yüzde yüz İslam bilginlerine ait. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Modern denizcilik İslam dünyasının bir malı. İslam dünyasının bir başarısı” diyor ve şunları anlatıyor:

“Pusulayı iptidai bir cisim olarak Çinlilerden öğrenip aldılar. Denizcilik biliminin iki temel prensibi vardır: Biri engin denizde büyük mesafeleri ölçebilmek. İkincisi bulunduğunuz noktayı tespit edebilmek.

Bu ikisi Avrupa”da ancak 20. yüzyılın ilk yarısında mümkün olabildi. Müslümanlar 15. yüzyılda denizcilik ilminin bu iki temelini kurmuşlardı. Afrika ile Sumatra arasındaki mesafeyi 20 ila 30 kilometre bir hata ile ölçebilmişlerdi.

Bunun da ötesinde çok mühim olan bu ölçüler sayesinde Müslümanlar enlem boylam derecelerini gösteren ve bunlara dayanan dünyanın ilk haritalarını çizdiler. Bugün küçük tashihler dışında bu ölçüm ve haritaların doğru olduğunu görüyoruz.

Onlar kuzey ve doğu ölçümlerini, kuzey ve güney ölçümlerini ve en zoru da ekvatora paralel ölçüleri yapabiliyorlardı. Avrupalılar Müslümanlardan ilk iki ölçümü öğrendi. Ancak trigonometri bilgileri yeterli olmadığı için ekvatora paralel ölçümlerin nasıl yapıldığını bir türlü anlayamadılar.

Portekizliler esasında hiçbir şeyi keşfetmediler. İslam haritaları 15. asrın başlarında onlara ulaşmıştı. Bunu kendi tarih kitaplarından çıkarıyoruz. Hint Okyanusu kıyılarında çok miktarda altın, halı ve baharat olduğunu biliyorlardı.

Baharat etlerin kokmamasını sağladığından Avrupa için mühimdi. Hint Okyanusu”na denizden ulaşmaya çalışıyorlardı. Ama Portekizlilerden evvel bu yol Müslümanlar tarafından kullanılıyordu. Portekizlilerin modern denizcilik biliminin kurucusu olduğu bilgisinin yanlışlığını ispat ettim. Onu İslam İlimleri Tarihi”nin 11. cildinde bulabilirsiniz.

Müslümanlar Afrika”nın güneyindeki yolu kullanarak 9. yüzyılda Çin ile ticaret yapıyorlardı. Hint Okyanusu 15. asırda Müslümanların elinde bir İslam gölü gibiydi. Hindistan ve Java, Müslümanların elindeydi. Ummanlı denizciler İbn-i Macit ve Süleyman el Mehri 15. asrın matematikten astronomiye her ilmi bilen filozof iki denizcisiydi.”

* * *

Sezgin Frankfurt’a gittiğinde Avrupalıların beynelmilel bir komite tarafından İslam ilimleri tarihiyle ilgili bir kitap yazma çabasıyla karşılaşmış. Buna karar veren komite 1967 senesinde Sezgin”in ilk kitabı çıkınca kendini lağvetmiş.

Sezgin ilk cildin hikâyesi için şunları söylüyor:

“Komitede bir Müslüman veya bir Türk bu kitabı yazamaz. Kitabı gülünç olur diye konuşmuşlar. 1967 yılında kitabımın ilk cildi çıktı. Ondan sonra bir toplantı daha yapmışlar. Ve artık “Bizim devam etmemize lüzum yok” diyerek komisyonu lağvettiler.

Bana UNESCO yardımını da vermediler.

Alman Araştırma Kurumu ilk cilt çıktıktan sonra gezilerimi finanse etti ve bana asistanlar verdi. O sırada Türkiye”de bulunan hocam Hellmut Ritter, “Böyle bir kitap ne daha önce yazıldı ne de bundan sonra bu mükemmellikte yazılabilir” diye bana yazdı. Ben de mesut ve hür olarak yoluma devam ettim.

Bugün 12 cilde ulaşan kitabımın çıkışıyla hayatımda şu saadeti hissettim: İslam ilimleri araştırmalarının sınırı, dairesi çok genişledi. Orada birçok yeni problemi veriyorum ve kendime dair yeni şeyler var. Aynı zamanda kitapta mevcut oryantalistlerin bilgilerini de münakaşa ediyorum.”

Prof. Dr. Fuat Sezgin, bugünkü Avrupa medeniyet ve biliminin bilinenin aksine Yunan medeniyeti olmayıp İslam medeniyeti olduğunu söylüyor: “16. yüzyılın sonlarında İslam bilim ve medeniyeti duraklama içine girmeseydi insanlık 20. asırda yakaladığı bilimsel seviyeye 2 yüzyıl önce ulaşırdı. İnsanlık nükleer enerjiyle de 200 yıl önce tanışırdı. Ama atomun daha erken icadı insanlık için iyi mi olurdu kötü mü olurdu bilemem.”

Frankfurt”taki enstitüsünde İslam bilginlerinin eserlerinden okuyarak yeniden yaptırdığı 800 icadı teşhir eden Sezgin”e göre bunlar kitaplarda yer alan icatların yüzde biri bile değil.

Bu yıl Almanya”da açılan bir Haçlı seferleri sergisinde, Sezgin”in müzesindeki, haçlı seferleri sırasında Batılıların Müslümanlardan öğrendikleri buluşlarla ilgili 60 eser sergilendi. Sergiye katılanlar, atalarının savaş için gittikleri Müslümanlardan buluşlarını alarak döndüklerini öğrenince çok şaşırmış. Sezgin de, sergiye katılan yüksek düzeydeki din adamlarını müzesine davet etmiş.

Fuat Sezgin, Avrupa Birliği”nin Türkiye”yi üyeliğe kabul etme ihtimalini zayıf buluyor.

Sezgin, İslam bilginlerinin bilimsel buluşlarına dair şu örnekleri veriyor:

Sinüs: Arapça”daki cib terimi, Latinceye cep manasına gelen sinüs olarak tercüme edildi.

Kimya: Cabir Bin Hayyan, kantitatif ve kalitatif prensiplere dayanan bir bilim olarak kimyayı kurdu. Batı, Hayyan”ın kurduğu seviyeye 900 ila bin sene sonra ulaştı. Cabir aynı zamanda bütün insani duyguların matematiksel olarak ölçülebileceğine inanıyor, bunu da ilmü”l mizan olarak adlandırıyordu.

İlk rasathane: Bugünkü anlamıyla ilk uzay gözlemevi Halife Me”mun zamanında (Miladi 9. asırda) Bağdat ve Şam”da birer adet olmak üzere kuruldu.

Ekvatorun uzunluğu: Yine Halife Me”mun zamanında ekvatorun uzunluğu ilk defa bugün de bildiğimiz şekliyle 40 bin kilometre olarak ölçüldü.

İlk dünya haritası: Halife Me”mun döneminde 70 bilginden oluşan bir heyet Batlamyos”unkinden farkı olmayan enlem ve boylamları, karaları ve denizlere doğru bir dünya haritası çizdi.

Matematik: 950 yılında Ebu Cafer el Hazin adlı matematikçi ve astronom parabol konstrüksiyonu kullanmak suretiyle üçüncü dereceden bir denklemi çözdü. 11. asrın ilk yarısında İbnü”l Heytem bir optik problemini dördüncü dereceden bir denklemle çözdü. Küçük bir yanlışlıkla Latinceye de çevrilen problem Avrupalıları “Problema Alhazeni” adı altında 13. asırdan 19. asra kadar uğraştırdı.

Avrupalılar İbnü”l Heytem”in çözümünü ancak 19. yüzyılda kavrayabildi. 11. asrın sonlarında Ömer Hayyam”ın üçüncü dereceden denklemleri sisteme bağlayan kitabının benzeri, Avrupa”da 17. asırda Rene Descartes, Frans Van Schoooten ve Edmund Halley tarafından yazılabildi.

Avrupalı matematik tarihçisi Johannes Tropfke, Descartes”lerin yeni bulduklarını zannettikleri konuları Hayyam”ın çok önceden yazdığını, aradan geçen zamanda Avrupalılar”ın boşuna çaba gösterdiğini yazdı.

Astronomi: 9. asırda Güneş’le Dünya’nın yıllık en uzak mesafesinin sabit olmayıp değişken olduğunu fark eden Müslümanlar yörüngedeki ilerlemenin 12.09 saniye olduğunu saptadı. Günümüzde bu değer 11.46 saniye olarak biliniyor. Avrupa”da Jahonn Kepler, 17. yüzyılda henüz Müslümanların kitaplarında gördüğü bu sonuca nasıl ulaştıklarını anlayabilmek için çağdaşı bilimadamlarıyla yazışıyordu.

Tahran”daki rasathanede 10 asırda tespit edilen Dünya’nın ekseninin sürekli azaldığı bilgisine Avrupalılar ancak 19. asırda gök mekaniği bilimiyle ulaşabildi. İslam astronomi bilginlerinin kitaplarının tercümesinin Kopernik”e ulaştığını bugünkü nesiller bundan henüz yarım asır önce öğrenebildi.

Trigonometri: 15. asırda yaşayan Alman Johannes Regiomontanus”un adını taşıyan trigonometri ilminin kurucusunun, 13. asırda yaşayan Nasirüddin et Tusi olduğunu yine Alman matematik tarihçisi Anton von Braunmühl ortaya çıkardı.

Coğrafya: El Biruni 11. asırda dünyanın enlem ve boylam derecelerini 6 ile 40 dakika arasında değişen küçük yanlışlıklarla hesapladı. Bu küçük yanlışlıklar ancak 20. asırda düzeltilebildi. Engin denizlerde koordinat hesaplama yöntemini Müslümanlar 15. asırda yapabilirken Batı bunu 20. asırda öğrenebildi.

Tıp: 11. asırda Tunuslu bir tacir olarak İtalya”ya giden, sonradan Constantinus Africanus adını alan kişi, Monte Cassino manastırına kapandı. Bu zat Tunus”a gidip 3 yıl sonra İslam bilginlerine ait 25 tıp kitabıyla Salerno”ya dönmüştü.

Monte Cassino Manastırına kapandıktan sonra kitapları Latinceye tercüme ettirdi. O kitaplar ya kendi veya eski Yunan otoritelerinin adıyla yayınlandı. İtalya, İslam medeniyeti ve biliminin Avrupa”ya aktarılmasında bir istasyon görevi gördü.

Leonardo”nun resimleri: Meşhur Leonardo da Vinci”nin resimlerini çizdiği aletler ve matematik hesapları, İslam alimlerinin buluşuydu. Da Vinci, bu bilgileri kullanarak devrine göre inanılmaz kabul edilen resimlerini çizebildi.

Halbuki Leonardo”nun İslam bilginlerinin buluş ve bilgilerini kullandığı kabul edilse resimlerinin çözülemeyen sırları aydınlanmış olacak.

* * *

Umarım meraklısı için bir kapı açabilmişizdir…

Güzel bir atasözümüzle noktalayalım;

-“Mızrak çuvala sığmaz.”

www.aksiyon.com.tr’dan ve Haber7 Tv, Sefer Turan

(*)Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye’nin bilimsel yüksek kuruluşlarından biridir. Dünyadaki akademi geleneğine dayanan TÜBA, Eylül 19933’te kurulmuştur. (vikipedi)

2 thoughts on “”Batı Uygarlığı, İslam Medeniyetinin Çocuğudur”

 1. medeniyet ve turkler… banane araplardan… ilahi varsayimlarla zikkimlaniyorlar, sonrada sudan sebeplerle birbirlerini katlediyorlar… dahasi actiklari her cami binlerce kadini kapatiyor, okullari kapatiyor, beyinleri kapatiyor… isledikleri cinayetlerden hukum bile giymiyorlar. ( simdi durduk yere kizacaksin, Buhari nin kitaplarinda HZ Muhammed’in … annesinin kapisindan ayrilmadigini, gunde iki defa adet gordumu diye sordugunu yazar… ve bir gun annesi mujdeli haberi resul efendimize mujdeler… MEDENIYE BU… yerlerde surunuyor ) Muhammed”in en taninmis karilari:
  1. Hatice
  2. Sevde Binti Zem”an
  3. Ebubekir kizi Ayse
  4. Omer kizi Hafsa
  5. Huzeyme kizi Zeynep
  6. Ummu Seleme (Hine)
  7. Haris kizi Cuveyriye
  8. Zeyd kizi Reyhane
  9. Zeynep Binti Cahs
  10. Ebu Sufyan kizi “Ummu Habibe” (Remle)
  11. Huvey kizi Safiye
  12. Haris kizi Meymune
  13. Sem”un kizi Marya Kibri

  Muhammed”in bosadigi kadinlar:
  1. Dahhak kizi Fadime
  2. Zabyan kizi Aliye
  3. Kab kizi Mileyke

  Muhammed”in nikahlayip sonradan ayrildigi kadinlar:
  1. Numan kizi Esma
  2. Kays kizi Kuiteyle
  3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt
  4. Necdet kizi Selma
  5. Huzeyl kizi Havle
  6. Seraf binti Halife
  7. Yezit kizi Amre El-Gifariye
  8. Yezit kizi Hind El-Kitabiye
  9. Davud kizi Mileyke
  10. Rufaa kizi Nesatlsat
  11. Kab kizi Esma
  12. Haris kizi (Saire) Kuteyle
  13. Amr kizi Senba/Seyba/Sabiye
  14. Cundup bin Dimre Cind-i”nin kizi
  15. Serahil kizi Imeyme (Binti Cevn)
  16. Muaviye kizi Amre
  17. Sufyan kizi Seba (Sena)
  18. Ummul Haram
  19. Hakim kizi Leyla
  Russell
  03-02-2005, 04:52
  Muhammed”in mehir parasini odemeden aldigi kadinlar:
  1. Haris kizi Meymune
  2. Huzeyme kizi Zeynep
  3. Ummu Serik
  4. Hakim kizi Havle

  Muhammed”in cariyeleri:
  1. Nefise
  2. Cemile

  Muhammed”in sozlendigi kadinlar:
  1. Amir kizi Dubaa
  2. Nuame Bel”anberi
  3. Sehl kizi Habibe Ensariye
  4. Cemre Binti Haris Bin Avf Bin Kab bin Zabyan
  5. Sevde Kiresiye
  6. Besame kizi Safiye
  7. Ebu Talib”in kizi Ummu Hani (Fagite)
  8. Ismi bilinemeyen bir kadin
  Russell
  03-02-2005, 04:54
  Muhammed”in bazi nedenler yuzunden evlenemedigi kadinlar:
  1. Abbas kizi Ummu Habibe
  2. Hamza kizi Emame (Ammare)
  3. Muhammed”e önerilen Baldizi

  Muhammed”in ev islerinde bakan cariyeler:
  1. Bereke (Ummu Eymen)
  2. Emetullah binti Ruzeyme
  3. Hudre
  4. Redva
  5. Sad kizi Meymune
  6. Ruzeyne
  7. Selma (Ummu Rafi)
  8. Marya (Ummu Rebab)
  9. Marya (Ceddetu”l Musenna)
  10. Ummu Iyas
  11. Havle (Ceddetu Hafs)
  12. Meymune binti Ebi Abis
  13. Ummu Dumeyre
  14. Ummu Ayas
  15. Rebiha
  16. Saibe

  1. Değerli “Yuksel”, Bildiğiniz gibi tartışma konusu; ‘Müslümanların Batı Medeniyeti’ne katkısı’dır. Siz, konuyu bir başka bir noktadan değerlendirmişsiniz. Bunlardan anladığımız; Müslüman ilim insanlarının, Batı Medeniyeti’ne (ilmine) katkılarını kabul etmektesiniz. Sizin iddianıza, Hz. Muhammed (s.a.v) evliliklerine gelirsek; Şu iki husus önceden not edilmelidir. Birincisi; İslamiyet, Kuran ve (geçerli kabul edilen) Hadislerin çizgisinde değerlendirilir. Cahil inananlarının yanlış kabulden ileri gelen söylemleri-uygulamaları ile değil. ikincisi; Kuran, hem ilgili dönem insanlarına (uygulamalarına), olayların izahına hem de geleceğe yönelik gönderilmiştir. Kadınlar, Kuran’ın indirildiği çağda, “bir mal” olarak görülmenin yanında, “kız çocukları diri diri toprağa gömülmekte”; İnsanlar, “Faiz, Kölelik, ırkçılık vb.” kökleşmiş anlayışlar üzerinden ağır şartlar altında yaşamaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v), “yirmi beş yıl boyunca (elli, yaşına kadar) sadece Hz Hatice ile evli kalmış ve ilk eşi vefat edinceye kadar başka biriyle evlenmemiş, ilk eşi (Hz. Hatice) vefat ettikten sonra da hemen evlenmemiş, birkaç yıl bekâr kalmıştır. Ve Hz.Aişe dışında evlendiği bütün kadınlar’ın dul olduğu bilinmektedir. Meraklıları için,”Çok evlilik”lerin nedenleri ile ilgili bazı tespitleri de aktarmış olalım. 1) Aile hukuku ve kadınların değişik halleri ile ilgili bütün ayrıntıların ortaya çıkıp cevaplandırılması için, Resulullah’ın çok evlenmesi bir ihtiyaçtı. 2)Müslüman kadınlar, bir erkeğe sormaktan çekinecekleri değişik halleri konusunda, Hz. Peygamber’in hanımlarına müracaat ederek bilgi sahibi olmuşlardır.
   3)Hz. Peygamber’in eşleri, herkesin şahit olamayacakları ortamlarda öğrendikleri söz ve uygulamaları (hadis ve sünnetleri) naklederek ashabı ve tabiini bilgilendirmişler böylece akait, fıkıh ve tefsir bilimlerinin gelişimine büyük katkılarda bulunmuşlardır. 4)Bilindiği gibi Hz. Aişe (r.a.), 2100’den fazla hadis rivayet etmiş ve en çok hadis rivayet eden sahabeler (el-Müksirûn) arasında yer almıştır. 5)Hz. Muhammed (s.a.v.), yaptığı evlilikler ile akrabalık bağları oluşturmuş, bu sayede İslam destekçilerinin çoğalmasına vesile olmuştur. 6)Hz. Peygamber’in evlendiği bazı kadınların kabileleri meydana gelen akrabalık nedeniyle Müslüman olmuşlar böylece İslamiyet’in yayılması hız kazanmıştır. 7)Dini açıdan zor durumda kalan bir hanım ile evlenerek hem onu içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmış, hem de bu konuda arkadaşlarına örnek olmuştur.” (daha fazla bilgi için;http://www.haber7.com/aile/haber/734745-hz-muhammed-neden-cok-evlilik-yapti)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

“Müslüman Kardeşler Cemiyeti” ve Mısır’ın isyan gerçeği. (1)

Paz Mar 6 , 2011
Sonraki Yazı İtalya, 1911 Ekim’inde Trablusgarp’ı işgal eder. Aralarında Mustafa Kemal’inde olduğu subaylar İtalyanlarla savaşmak üzere hızlı bir şekilde hazırlık yapmaktadırlar. Ancak subaylar, Osmanlı ordusunun sorunları nedeniyle Afrika’ya kendi olanaklarıyla gitmektedirler. Enver derhal gitmiş, Paris’te askeri ataşe Fethi de, Marsilya’dan bindiği balıkçı teknesiyle Tunus’ta karaya çıkmıştır. Mustafa Kemal iki arkadaşıyla […]

Eğitim

↓