Rusya, “Akdeniz göründü!” ABD, “Musul, yaklaşıyoruz usul usul!” Türkiye, Yemin ettim bir kere! (4)

musul-3

 

Meraklıları, Misak-ı Milli’yi bilirler de, onun öncüsü, 23 Haziran 1919 Kararlarını fazla bilmezler.  Osmanlı Meclis-i Mebusanı, 23 Haziran 1919’da olası barış görüşmeleri için o günün şartlarına göre kırmızı çizgileri, olmazsa olmazları belirler.

Bu kararları öğrenmeden, 28 Ocak 1920 Misak-ı Milli, Osmanlı Meclisi kararlarını anlamak kolay değildir. Konunun anlaşılması adına aşağıda özet açıklamalar verilmiştir.

23 Haziran (1919) Muhtırası ile bunun Misak-ı Milli ile karşılaştırılması:

Her şeyden önce her iki belge de, Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) sürecinde kısa aralıkla ortaya çıkan Türkiye’nin barış şartlarını belirleyen birer savunma belgesi idi.

Zaten 23 Haziran (1919) muhtırası “müdafaanâme” olarak anılmıştır.

Her ne kadar Misâk-ı Millî beyannameşine yönelik doğrudan böyle bir niteleme yok ise de onu hazırlayan son Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân üyelerinin istiklâl-i devlet ve istikbâl-i milletin haklı ve devamlı bir sulha nâ’iliyet içûn ihtiyâr edebileceği fedâkârlığın hadd-i a’zâmîsini mutazammın olan esâsât”tan sözederek bu esasların dışında Osmanlı saltanat ve toplumunun yaşamasını mümkün görmemeleri, adı geçen belgenin açıkça “savunma amaçlı” hazırlandığını ortaya koymaktadır.

Görüldüğü gibi Misâk-ı Millî beyannamesi, aynı süreç içinde hazırlanmalarının dışında, 23 Haziran muhtırası ile amaç beraberliği içindedir.

Sözkonusu amaç ise I. Dünya Savaşı sonrası şartları içinde Türkiye’nin ülke ve toplum olarak haklarını savunmaktır.

Ancak, Misâk-ı Millî beyânamesi’ni  ile 23 Haziran muhtırası arasındaki benzerlikler bununla sınırlı değildir.

Bu benzerliğin en fazla olduğu konulardan biri, 1. Dünya Savaşı sonrası siyasî şartlara uyum göstermek amacıyla Wilson ilkelerine dayanarak vatanın yeni sınırlarının çizilmiş olmasıydı.

23 Haziran muhtırası, Hicaz, Suriye, el-Cezire ve Arabistan’a geniş bir özerklik vererek Osmanlı Devleti’nden ayrılmasını önlemeye çalışmakla beraber “istiklâl-i tam ve tamamiyet-i mülkiyye şeraiti dâhilinde müstakil bir Türk vatanı” kurulmasını istemekte ve bu Türk vatanının sınırlarını açık bir şekilde belirlemekteydi.

Ana hatlarıyla Batı’da Gümülcine’den kuzeydoğuda Poti’nin güneyine kadar Elviye-i Selâse (Kars, Arda- han ve Batum), doğuda İran ve güneyde ise Halep ve Musul vilâyetlerinin güneyine kadar uzanan bu yeni vatan, Misâk-ı Millî beyannamesinde pek açık olmamasına, sadece kriter konmasına rağmen aynıydı.

Nitekim beyannamenin birinci maddesinde. Mondros Mütarekesi’nden sonra düşman ordularınca işgal edilen Arap çoğunluğun yaşadığı yerlerin geleceğine selfdeterminasyon ilkesi gereğince Arapların karar verecekleri ifade edilmiş; bunun dışında kalan, -beyanname diliyle “hatt-ı mütâreke dâhil ve hâricin- de”-yerlerde yaşayan Osmanlı-lslâm çoğunluğunun yaşadığı yerlerin “bölünmez bütünlüğü “nden söz edilerek aynı vatana vurgu yapılmıştı.

Muhtemelen, yeni vatanın sınırları içinde olduğu düşünüldüğünden 23 Haziran muhtırasında yeni Türkiye’nin sınırlarına dahil edilen Batı Trakya ve Elviye-i Selâse’nin gelecekleri konusu Misâk-ı Millî beyannamesinde ayrı iki madde (2. Ve 3. Maddeler) olarak yer almış ve her iki bölge için “halk oylaması istenmişti. (1)

23 Haziran muhtırasında iki madde (8. Ve 9. Maddeler) halinde yer alan bu husus, Misâk-ı Millî beyannamesinde bir madde (6. Madde) olarak düzenlenmişti. Hiç şüphesiz sözkonusu maddeler, Türkiye’nin bağımsızlığı için gerekli şartlardı ki, Osmanlı Devleti’nin yüzyıllardır geçirdiği acı tecrübeler ışığında ileri sürülmüştü.

Bunun dışında 23 Haziran muhtırasında (10. Madde) olduğu gibi Misâk-ı Millî Beyannâmesi’nde de (4. Madde) İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların deniz ticaretine açılması ilke olarak benimsenmişti. Ancak, 23 Haziran muhtıra- sından farklı olarak Misâk-ı Millî Beyannâmesi’nde bütün ilgili devletlerin ortak kararının geçerli olacağı ifade edilmişti ki, her iki belgede bu hususun yer alması Wilson llkeleri’nin bir sonucuydu…

Unutulmamalıdır ki, en azından siyasî şartların bir gereği de olsa Misâk-ı Millî beyannamesi bir Osmanlı-lslâm yurtseverliğinin eseriydi.(2)

Bütün bu benzerlik ve farklılıklara rağmen Misâk-ı Millî beyannamesi ile 23 Haziran muhtırası arasında esaslı bir nitelik farkı vardır.

23 Haziran muhtırası, büyük oranda 1. Dünya Savaşı sonrası uluslararası reelpolitik kavranarak hazırlanmış ise de vatanın siyasetle kurtarılması (3)

gerektiğini savunan bir anlayışın ürünüydü. Her ne kadar bu muhtıra, Damad Ferid Hükümetinin bir girişimi gibi görünse de esas itibariyle Osmanlı Hariciye Nezareti için- de yürütülen yaklaşık 6-7 aylık ciddî bir çalışmanın sonunda hazırlanmış barış şartlarını içeren bir belgeydi.

Buna karşılık Misâk-ı Millî beyannamesi, çoğunluğunu Müdafa’a-i Hukukçuların oluşturduğu son Osmanlı Meclis-i Meb’ûsânı tarafından kabul edilmesinin ötesinde, vatanın kurtarılması için diplomasi ve savaş -öncelikle savaşın, yani silahlı mücadelenin- araçlarının birlikte kullanılması gereğine inanan insanların düşüncesinden doğmuştu.

Buna rağmen 23 Haziran muhtırası, amaç ve içerik bakımından Misâk-ı Millî beyannamesinin öncüsüdür. (4)

Misâk-ı Millî Beyannamesi ve Türkçeleştirilmiş altı maddesi:

Misak-ı Milli(Milli Yemin): Osmanlı İmparatorluğu’nun son Meclis-i Mebusanı’nın 28 Ocak 1920’de kabul ettiği altı maddelik bir bildiri.

“..Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik olarak çıkmamızın ardından, 1918’in 30 Ekim’inde imzaladığımız Mondoros Mütarekesi ile vatan toprakları henüz resmen olmasa da fiilen işgale uğramış ve İstanbul’da toplanan Meclis, ülkenin toprak bütünlüğü ile gelecekte uygulanacak dış politikanın esaslarını belirleyerek altı maddelik bir belge haline getirmişti.

Birinci Madde: Osmanlı Devleti’nin özellikle Arap çoğunluğun yaşadığı ve 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin kabulünde düşman orduları işgali altında kalan kısımlarının geleceğinin, halkının serbestçe beyân edecekleri oylara uygun olarak tayin edilmesi gerekir. Sözü edilen mütareke hattının içinde ve dışında din, ırk ve ülkü birliği bakımlarından birbirlerine bağlı olan, karşılıklı saygı ve fedakârlık duyguları besleyen, ırk ve toplum ilişkileri ile çevrelerinin şartlarına saygı gösteren Osmanlı-İslam çoğunluğunun yerleşmiş bulunduğu kesimlerin tamamı, ister bir eylem ve ister bir hükümle olsun birbirlerinden ayrılamayacak bir bütündür.

İkinci Madde:Halkı özgürlüğe kavuşunca oylarıyla anavatana katılmış olan üç sancak (Kars, Ardahan ve Batum) için gerektiğinde yeniden halkın serbest oylarına müracaatı kabul ederiz.

Üçüncü Madde:Batı Trakya’nın Türkiye ile yapılacak barışa kadar ertelenen hukukî durumunun belirlenmesi işi de, halkının özgürce beyân edeceği oylara uygun şekilde yerine getirilmelidir.

Dördüncü Madde:İslam hilâfeti ile saltanatın merkezi ve Osmanlı hükümetinin başkenti olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü saldırıya karşı dokunulmaz olmalıdır. Bu esas mahfuz kalmak şartıyla Ak deniz ve Karadeniz Boğazları’nın dünya ticaretine ve ulaşımına açılması konusunda, bizimle birlikte diğer bütün ilgili devletlerin müteffiken verecekleri karar geçerlidir.

Beşinci Madde:İtilâf Devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında yapılan antlaşmaların esasları çerçevesinde, azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman ahalinin de aynı haklardan istifade etmeleri ümidi içerisinde tarafımızca benimsenip güvence altına alınacaktır.

Altıncı Madde: Millî ve iktisadî gelişmemizin imkânlarını elde etmek ve işlerin daha çağdaş ve muntazam bir yönetim ile yürütmesini başarabilmek için, her devlet gibi bizim de gelişmemizin şartlarının sağlanmasında tam bir özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmamız, varlığımızın ve geleceğimizin ana ilkesidir. Bu sebeple siyasî, adlî, malî ve benzeri alanlarda gelişmemizi önleyici sınırlamalara (kapitülasyonlara) karşıyız. Belirlenecek borçlarımızın ödeme şartları da bu ilkelerle çelişmeyecektir. 28 Ocak 1336 (1920). (5)

Yukarıda yazılanlardan: gerek, 23 Haziran 1919, gerekse, -Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının da düşündükleri doğrultuda- 28 Ocak 1920 Osmanlı Meclis-i Mebusan kararları, Osmanlı deneyimli diplomatları tarafından olası bir barış sürecinde Osmanlı Devleti’nin kabul edeceği asgari barış şartları olarak belirlenmiştir.

Şimdi Rusların,

Bir Dünya İmparatorluğu kurmak kapsamında gerekliliğine inandıkları ve uzun vadeli planlarının, hedeflerinin bir parçası olan: “Akdeniz”e inmek!” ile,

-Amerikalıların, “Musul için her bedel ödenmelidir” iddialarının yanında, Türkiye’nin,

Yemin ettim bir kere….” Konusuna girebiliriz.

Devam edecek

-Osmanlı İmparatorluğu, Boğazlar mı, Petrol için mi parçalandı?

-Osmanlı İmparatorluğu, “Dönüştürüldü!” mü? Eğer, dönüştürüldü ise, ne oldu da küllerinden doğdu?

Osmanlı Hanedanlığı, kendisinin parçalanacağını ve dönüştürüleceğini biliyor muydu? Bunun için ileriye dönük bir çalışma, plan yaptılar mı?

www.canmehmet.com

Resim:web ortamından alınmış, alt yazı tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynaklar:

(1) MİSÂK-İ MİLLÎ’DEN LOZAN’A İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası, Doç. Mustafa Budak. Anlatıyor: “Kanaatimiz odur ki, bunun sebebi, İtilâf devletlerine bir iyi niyet göstermekten öte yapılacak bir halk oylamasında Batı Trakya ve Elviye-i Selâse halkına güvenilmiş olmasıdır. Böylece, dolaylı da olsa her iki bölge, halklarının iradesi sonucunda yeniden anavatana katılmış olacaklardı.”…

(2) MİSÂK-İ MİLLÎ’DEN LOZAN’A İdealden Gerçeğe Türk Dış Politikası, Doç. Mustafa Budak. Sahife:185

(3) Bu güzel niteleme Tarık Mümtaz Göztepe’ye aittir. Biz de ondan ödünç alarak aynı kişi ve anlayış sahiplerini kastederek kullanıyoruz. Bkz., T.M. Göztepe, Vahideddin Mütareke Gayyasında, s. 168. (Mustafa Budak)

(4) A.g.e: Sahife: 185

(5) Daha fazlası için bakınız: http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/941610-iste-turkiyenin-kurulus-belgesi-olan-misak-i-millinin-orijinali

Ortadoğu neden kaynıyor? ABD ve Rusya Suriye ve Irak’ı paylaşmak için anlaştı ise, Türkiye… (3)

İnanırsanız başarırsınız.

I.Dünya Savaşı’nda payına Suriye düşen Fransızların yerini Rusya: Irak/Musul’u midesinde öğüten İngiltere’nin yerini de ABD alacak/almış gözükmektedir.

Gerçeğinde günümüzde dünden ve dünün anlayışından farklı yeni bir durum bulunmamaktadır.

Devletler de, insanlar gibi kendilerini tekrar etmektedir. Çünkü devletler,  onu yönetenlerin şahsında, düşüncelerinde yaşarlar.

Ortadoğu’nun son bin yıllık tarihe bakıldığında: yer, senaryo ve dinamikler ine bakıldığında, önemini aynen koruduğu görülmektedir.

Bin yıl evvel de Hıristiyanlar, karınlarını doyurmak için bu bölgeye sefer yapmışlardır, bugünde…

Gelelim günümüz ve şartlarına.

Bunu, Rusya’nın, öncelikle bizimle ve bölgemizle ilgili yakın ve uzak hedeflerini anlatarak başlayalım.

-“..Karlofça Antlaşması’na (1699) göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakılırken, Taganrog’da Ruslar tarafından inşa edilen kalenin varlığı da kabul edildi. Böylece Rusya Karadeniz’e açılmak için sağlam bir üs edinmiş oldu. Osmanlı imparatorluğunun dağılma sürecine girmesinde en önemli dış amillerden birisi de Rusya’nın Deli Petro (1682-1725) liderliğinde güçlü bir tehdit unsuru haline gelmesidir. I. Petro (*), güneydeki denizlere (Akdeniz-Canmehmet) inme siyasetini Rus çarlığının ana amacı olarak uzun vadeli devlet politikası haline getirmişti. (1)

Yukarıdaki bilgi yorumlandığında ve aşağıda da geniş şekilde verdiğimiz bilgi doğrultusunda,  Rusların, uzun vadeli planları arasında Akdeniz’e (sıcak denizlere) inme stratejilerinin olduğudur.

Bugün Rusların Suriye’de olmasının tek ve ana nedeni Suriye’ye kalıcı olarak yerleşerek, orada bir üs sahibi olmalarıdır. Ki: bu şu an gerçekleşmiş, Rusya’nın (uzun vadeli planları doğrultusunda) işi görülmüştür.

Gelelim Amerika’ya:

“Gelmeden “Tarihi gerçekler nasıl çarpılır!” sorusuna bir örnek:

“Barış Konferansı’nda Türk Delegasyonu

Henüz bir barış antlaşması taslağı formüle edilmemiş olmasına rağmen, 17 Haziran 1919 tarihinde bir Türk delegasyonunun Onlar Konseyi’ne katılmasına izin verildi. Delegasyonun başında, 4 Mart tarihinde sadrazamlığa getirilen ve padişahın kayınbiraderi olan Damat Ferit Paşa bulunuyordu.

-Damat Ferit Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğünün korunmasını talep ediyordu. “Çünkü” Diyordu.

-“Bu yekpare bloğun parçalanması Doğu’nun barış ve huzur ortamı için çok zararlı olacaktır.”

Muhtıra, Damat Ferit’in: Osmanlı hükümetinin, İmparatorluğun parçalanmasını ya da muhtelif mandalar altında taksim edilmesi’ni kabul etmeyeceği belirtiliyordu…

-Trakya’da, Edirne’yi korumak amacıyla 1878 Berlin Kongresi’nde belirlenen sınırlara dönülmesi zorunluydu. Kıyı adalar ile Rus ve İran sınırına kadar Musul dahil bütün topraklar Türkiye’ye ait olmalıydı..

Onlar Konseyi’nde bulunanlar (Savaşın galipleri-İşgalciler) kulaklarına inanamıyorlardı.

(ABD Başkanı) Wilson, “ömrümde bundan daha aptalca bir şey duymadım,” derken, Lloyd George Türk delegasyonu ve muhtırası için ‘iyi espri’ ifadesini kullanıyor ve gösterinin ‘Türkler’in siyasi kabiliyetsizliğinin en iyi kanıtı olduğu yorumunu yapıyordu. (2)

Ve Amerika’nın Musul sevdası ile bunun nedenine:

Sykes-Picot Anlaşmasında,Irak’ın kuzeyi Fransız nüfuz bölgesi olarak tanımlandığı için, İngiltere Musul petrolünün çıkarılması ve işletilmesinde Fransa’nın da imtiyaz sahibi olmasını garanti etmiş ve bu garanti karşılığında Fransa Musul’un İngiltere tarafından işgalini kabullenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ise, Ortadoğu’da İngiltere ve Fransa tarafından nüfuz bölgeleri oluşturulmasına karşı çıkmamakla birlikte, özellikle petrole ilişkin ticari faaliyetlere müdahale edilmemesini ve Amerika’nın bu yöndeki girişimlerinin engellenmemesini istemiştir.

Amerikan firması Standart Oil of Newyork Secony),1919 yılında iki mühendisini Irak’a petrol aramak üzere göndermiştir. Bunlardan birisi yazdığı mektupta (Fromkin, D., 1989, sahife: 534): “… pasta o kadar büyük ki, bunun Amerika’ya ait olması için her şey yapılmalıdır. Şeklinde görüşlerini belirtmiştir. (3)

Ruslardan ve Amerikalılardan -beklentilerinden- ne anladık?

a)Rusların derdi: Akdeniz’e inmek,

b)Amerikalıların derdi: Musul/Petrol pastası o kadar büyük ki,   …bunun Amerika’ya ait olması için her şey yapılmalıdır.IŞİD’in kurulmasının arka planında bu beklentiler vardır.

Amerika ve Rusya pencerelerinden bakıldığında anlaşılmayan bir şey kalmış mıdır?

-Sanmıyoruz.

Gelelim Türkiye’mize

www.canmehmet.com

Devam edecek….

Musul ve Kerkük sözlerini işitince yüreğinde bir sızı hissetmeyen var mıdır?

-Bakalım, Kerkük bölgesi bizim için ne ifade ediyor ve ne için Mısak-ı Milli/ Milli yemin edilirken bu bölgeler üzerine Osmanlı Meclisi yemin üzerine yemin etmiş?

yıktılar kalamızı
sürdüler balamızı
daha can boğazdayken
çektiler salamızı

ah kerkük yüz ak kerkük
her zaman yüz ak kerkük
ölseydim düşmeseydim
men sennen uzak kerkük

elinde yâd elinde
öt bülbül yâd elinde
bir diyar mezar olsun
kalmasın yâd elinde

can kerkük canan kerkük
her söze kanan kerkük
kalıpdı yardan uzak
mum kimin yanan Kerkük

Resim:web ortamından alınmıştır.

(*) Petro ve hedefleri için bakınız:  http://www.canmehmet.com/car-i-petronun-1725-yilinda-yazdigi-vasiyetnamesi-ve-vasiyetnamenin-nato-ile-ilgisi.html

(1)(daha fazlası için bakınız: http://www.academia.edu/11635958/Karadenizde_Osmanl%C4%B1_Hakimiyeti_ve_Rusyan%C4%B1n_S%C4%B1cak_Denizlere_%C4%B0nme_M%C3%BCcadelesi_Ottoman_Domination_in_the_Black_Sea_and_Russias_Struggle_to_Attainment_the_Warm_Seas

(2) Daha fazlası ve kaynaklar için bakınız:  http://www.canmehmet.com/sevr-taslagi-hedef-saptirmaydi-amac-bize-olumu-gosterip-sitmaya-razi-etmekti-ettiler-mi-son.html

(3) SEVR’E GİDEN YOL, AHMET HURŞİT TOLON. Sahife: 144. (I. Baskı: Atatürk Araştırma Merkezi 2004) Daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/sevr-iddiasi-italyan-ingiliz-entrikasi-sonucu-musul-resmen-kaybedilir-ve-sampanyalar-patlatilir-7.html

Ortadoğu’da kurulan masada Amerika bugün tek belirleyici midir (2)

kulturel

 

En çok nükleer silaha sahip devlet, en güçlü devlet midir?  “Soğuk Savaş” döneminde, “İki Süper Güç”ten birisi olan Rusya, sahip olduğu nükleer silahlar sayesinde mi, “Süper Güç” olarak değerlendirilmiştir?

Bir ülkenin“Süper Güç” olması,  Dünya çapında askeri güç olması ile mi ilgilidir?

Bu manada önce “Süper Güç” tanımlanmalıdır. Ancak, bu tanımdan sonra Amerika, Rusya veya bir diğerinin, Ortadoğu masasında etkin belirleyiciliği hakkında isabetli bir cevap verilebilsin.

Süper Güç”, tanımında etken madde: öncelikle sizin ne ekonomik, ne de askeri gücünüzdür

Süper Güç olmanızı belirleyen, dünya genelinde Kültürel gücünüzdür.

İlginç değil mi?

Dünya gençliği ne yiyor, ne içiyor ve dinliyor?

Bunun üzerinde lütfen bir dakika düşününüz ve bulduğunuz cevabı kendinize veriniz. Gençlik :

….…. yiyor,

…….. içiyor,

…….Dinliyor. Değil mi?

Peki, bunlar nasıl sağlanıyor?

a)Web –internet- ortamında,

b) Filim endüstrisi aracılığıyla,

c)Devletlerin  -kendisine dayatılan- eğitim-öğretim sistemi üzerinden.

Soru: Gülen Olayı, bir küresel eğitim-öğretim -dönüştürme- olayı mıdır?

Cevap: Gülenciler, Bizde olduğu gibi, 1863 yılında, Amerikalı Protestan Misyoneri Cyrus Hamlin (*) misali, hedef ülkelere okul mu açtılar? Bizde -dönüştürmenin- bu işin çok tuttuğunu görünce!

Öyle ya, Gülenciler, Hem Müslüman, Her Türk; Hem de Türklerin ve Müslümanların Coğrafyasındalar!

İlk gelen dönüştürücü Protestan Misyonerleriydi, sonuncuları da, “Dinlerarası diyalog” ustaları!

Bunlar ne kadar şeker, pardon ilginç şeyler böyle!

Şimdi bu noktadan bakınız nerelere ulaşacağız.

Aramızda illaki (Rusya) Moskova’ya gidenlerimiz vardır. Moskova’ya gidilir de, Kremlin Sarayı gezilmez mi? Gezilir tabii…

Peki, gidenlerimiz, Lenin’in de mezarının bulunduğu yerde dikkatlerini ne çekmiş olmalıdır?

-Ne?

Devam edecek:

-Amerika ülkemize ne zaman geldi? Gelirken, Tank-Top mu yoksa ……. Getirdi?

-Napolyon, 1798 Mısır işgalinde Mısır’a ne götürmüşse Hamlin’de onu getirdi!

www.canmehmet.com

Resim: web ortamından alınmıştır.

(*) Cyrus Hamlin: ABD’li misyoner ve eğitimci. 1834 yılında Bowdoin College’den mezun oldu. 1837 yılında ise Bangor Theological Seminary eğitimini tamamladı.1838 yılında American Board isimli kuruluş adına misyoner olarak ABD’den ayrıldı. Ocak 1839 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na geldi. 1860 yılında Robert Kolej’in kurulması çalışmalarına başladı. 1876 yılına kadar okulun başkanı olarak hizmet verdi. Sonra ABD’ye dönüp, Bangor Theological Seminary okulunda dogmatik teoloji konusunda profesör olarak hizmet vermeye başladı..İsmi, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te bir binaya verilmiştir. (Daha fazlası için bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Hamlin )

“..Robert Kolejin Kurucularından Amerikalı Protestan Misyoneri Cyrus Hamlin, “Fatihin İstanbul’u aldığı surlardan bu milletin kültürünü fethedeceğim.” Diyerek, okul binasını inşa ettiği taşları bile Fatih’in fetih için yaptırdığı Rumelihisarı’nda  kullanılan taş malzemenin aynısını seçmiştir. Tarihçi Cezmi Yurtsever de okul binasının inşa edildiği taşların sırf bu maksatla Rumelihisarı’nda kullanılan taş malzemenin aynısından seçildiğini belirterek şunları söylüyor: -“Robert Kolej’in amacı, Osmanlı yurttaşı yabancı azınlıklardan zeki olan çocukları en iyi şekilde yetiştirip, gelecekte onların ülke yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamaktı.”Nitekim Bulgar isyanlarında Robert Kolej mezunu gençlerin lider olarak bulunması dikkat çekiciydi. Hamlin’in görevi sadece İstanbul ‘da bir okul açmak da değildi. O, 1840’lı yıllarda, gelecekte bütün Anadolu’yu saracak olan Anadolu Kolejlerinin de temellerini atmıştı. Nitekim Anadolu kolejleri içinde Merzifon’da kurulu olanı 1880 ve 90’lı yıllardaErmeni ve Rum isyanlarının merkezi oldu.” Hamlin’in kurduğu bu okulun dış güçlerin üssü olarak bir ajan yuvası haline geldiği iddiaları da çok dillendirilen iddialar arasında yer alıyor. Örneğin, “Türkiye’de ve Dünyada Casuslar” adlı kitabın yazarı Aytunç Altındal, ‘Robert Kolej, ayrıca Osmanlı’daki Amerikalı, İngiliz ve Rum casusların da yuvası olmuştu. Birçok casus, bu okulda öğretmen kisvesi altında faaliyet göstermişti..” Daha fazlası için: http://www.canmehmet.com/robert-kolej-dosyasi-mesele-egitim-degil-mesele-somurgecilik-ve-toplumu-kontrol-7.html

Ortadoğu’da kurulan masadan bu kez kim kazançlı kalkacak ? ABD mi, Rusya mı, Türkiye mi ? (1)

kudret-kuvvet

 

ABD ve Rusya, dostları ile birlikte bugün, bu bölgeden beklentilerini karşılayabilecek imkânlara sahip midir ? Buna verilen cevap, bir hususu daha öne çıkartacaktır : ABD ve Rusya bir güç gösterisine girdiklerinde, Küresel ve Bölgesel Liderlik sırasını bekleyen ülkeler; Çin, Hindistan, Japonya, Almanya, Türkiye ve İran, hangi fırsatları değerlendirerek bir basamak daha yukarı yükselecektir ?

Bu manâda ilk basamakta verilmesi gereken cevap, Ortadoğu masasından kimin daha çok kazançlı kalkacağından çok; kimlerin bu krizleri fırsata dönüştürme potansiyeline, yeteneğine ve hazırlığına sahip olduğudur.

(Birleşik Krallık) İngiltere bugün, “Üzerinde güneş batmayan imparatorluk (!)” olmadığı gibi, Fransa da, küresel yapılandırmaları yönetecek kapasiteden uzaktır. Ve ihtimaldir ki, İngiltere balık bekleyerek, Fransa da turist bekleyerek geçireceği günlere hızla yaklaşmaktadır.

Almanya ise, çok merkezli hale gelen dünyada, yanına güçlü birilerini almadan, büyük çapta “sinerji” üretecek konumdan uzaktır.

Çin’e bakıldığında görülecek olanlar şunlardır : Çin, kendisine gerekli tüm sivil / askeri (nükleer dahil) ileri teknolojiyi -henüz- üretememektedir. Bu nedenle istemese de, Amerika ve Avrupa ile (zoraki) işbirliğine / ortaklığa devam edecektir.

Hindistan : Çin ve Rusya ile birlikte hızlanabileceği öngörülse de; rekabetçi anlayışta Çin ile çıkarlarının çatışma ihtimali yüksektir. İkisi de (küçük farklılıklarla) benzer ekonomik kalkınma modelleriyle beslenmektedir. Bu doğrultuda Hindistan, kendisine bir fırsat oluşturma ihtimalinden çok, ortaya çıkacak fırsatlara daha çok ilgi gösterecek, sanıldığı kadar (tercihler noktasında) Amerika / İngiltere yanlısı olmayabilecektir.

İran’a gelirsek, İran’ın durumu sanıldığından daha karışıktır. Humeyni, “Paris kökenli” (!) demeyelim de, esinti’lidir. Ona nükleer teknolojiyi veren Amerika’dır ve devamını getirenler ise Rusya / Çin ve diğerleridir. İhraç kalemlerine bakıldığında, sanki Amerika’dan uzak; Avrupa – Almanya / Rusya / Çin’e daha yakındır. Bu durumda bir tercih noktasında ne yapacaktır ? Herhalde hareket etmeden, uzun süre bekleyecek olmalıdır. Ve en kötü karar da, kararsızlık değil midir?

Peki ya Japonlar ? Japon tarihi çok iyi analiz edilmedikçe, Japonların ne yapacaklarını  kestirmekteki isabet oranı da düşük olacaktır. Japonlar, kapitalist düzende kaldıkları sürece, büyümek, Batı gibi onlar için de zarurettir. Tarihe düşkün milletler, yapılanları unutmadıkları gibi, gelecekten büyük beklentileri de olan milletlerdir.

Ve son olarak geldik, yüz yıl evvel yediği kazığı bir türlü hazmedemeyen Osmanlı Torunları’na.

Devam edecek…

-Osmanlı, yaklaşık yüz yıl önce kendisine atılan kazığı yer, fakat hazmedemediği için de geri çıkartır. Avrupalılar’ın, “dönüştürme(!)” ile “bitti” dediği “Şark Meselesi”, gerçeğinde bir “muvazaa(!)”(*) mıydı?

www.canmehmet.com

Resim:web ortamında alınmış, alt yazı tarafımızdan hazırlanmıştır.

(*) Muvazaa : Üçüncü kişileri aldatmak için yapılan bir uygulama, taraflarının gerçek iradelerine uymayan durum.

 

 

Türkiye’de ne değişti de, özgüveni patladı, ileri teknoloji üretmeye başladı

images-5-a

Bir ülkenin orman yangınlarına müdahalesinin onun teknolojik gelişimindeki göstergeler arasında sayıldığını biliyor musunuz?

Orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan ileri teknolojiyi Bakan Eroğlu bize bakınız nasıl özetlemektedir:

-“Yangına müdahalede en ileri teknolojiye sahibiz… Yangına müdahalede dünyada hiçbir ülkede olmayan teknolojiye sahip olduklarını belirten Bakan Eroğlu,

-“Türkiye avucumuzun içinde. Nerede yangın çıkarsa anında görüyoruz. 10 dakikada yangına müdahale ediyoruz. Şu anda en ileri teknoloji bizde. Bir çok ülkeden teknoloji ve eğitim için bize geliyorlar.

-Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı yangına birinci derecede hassas. 2016 yılında orman yangınları ile mücadelede çalışmalarında…6 idare helikopteri, 5 uçak, 24 su atar helikopter, 983 arazöz, 282 su ikmal aracı, 545 ilk müdahale aracı, 189 dozer, 301 diğer araç ve iş makinaları ile birlikte toplam 2 bin 335 araç ve iş makinesi kullanılıyor.

-Uzaklığa bağlı olarak 10-15 dakika arasında yangınlara müdahale edebiliyoruz. Helikopterlerimiz 10 saatin üzerinde sürekli havada kalabiliyor… Ayrıca uçaklarımızı ve helikopterlerimizi yangın harekat merkezinden sürekli izliyoruz.

-Yangın çevresindeki bütün araçların numaralarını ve araçlardakilerin cep numarasını sistemde görüyoruz… Yangın harekât merkezinde gelen görüntüler ve fotoğraflara göre de yangınlara anında müdahale ediyoruz…Yani yangınla ilgili anında santim santim her yere müdahale edebiliyoruz.

-Teknoloji harikası araçlarımız var. Her şeyi görüyor… Komşularımızdan yangınlarını söndürmek için sürekli talep geliyor.

-Ayrıca Antalya’da uluslararası eğitim merkezimiz var. Buraya eğitime pek çok ülkeden gelenler var. Dünyada olmayan teknolojimiz var. Yurtdışından gelen 150 kişiye eğitim verdik.(1)

Türk Hava Yolları kısa sürede nasıl bir dünya devi olabildi?

THY, 2003’teki değerlendirmede Avrupa’nın 27’inci; 2009 yılı sonu itibariyle yapılan değerlendirmede 4’üncü sıradadır. Peki, ne oldu da birkaç yıl gibi kısa sürede Lufthansa, British Airways, Air France’dan arkasından dördüncü olabildiler? Ve en sonunda başarıları ile Alman Havayolu şirketi Lufthansa’yı da geçebildiler.

THY yetkilisi anlatmaktadır.

-“2003’ten, 2010 yılına kadar THY’ye hostesler hariç hiç lise mezunu personel alınmamıştır. Alınan personelin tamamı üniversite mezunu ve çok büyük bir oranı da master ve doktora yapmıştır. Bunlarla birlikte THY kadroları, Avrupa ve Amerika’nın önemli üniversitelerinde master yapmış kişilerle zenginleştirilmiştir.

Bizim eğitime, teknolojiye yaptığımız yatırım eski dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar çok büyüktür. Örneğin bu yıl bilgi işlemde teknolojiye 100 milyon dolar civarında yatırım yaptık.

Birçok projemiz var. 300’e yakın bilgisayar yüksek mühendisi çalışıyor. Türkiye’nin belki de en büyük bilgi teknolojileri personeline sahibiz. Birçok programı biz satıyoruz. Teknolojileri geliştiriyoruz. Yapamadıklarımızı dışarı veriyoruz. Hazır programları alıyoruz.

Başarının altında bu ekibin imzası var.

Toplam gelirde yüzde 86 artış yaptık. Net karımız yüzde 128 arttı. Baktığınız zaman geçmişle kıyaslanmayacak kadar iyileşmeler var. Daha da iyi olması için çaba sarf ediyoruz.

THY, 2005 yılında Avrupa’nın tüm yolcu pastasından 4.1 pay alırken, 2009 yıl sonu itibariyle bu pay 7.6’ya çıkmıştır. Bu 7.6’lık pay bize Avrupa üçüncülüğünü getirmiştir.

Türkiye’ye 4 milyar dolar uçtu!

THY Genel Müdürü Temel Kotil, THY’nin gelirinin yüzde 80’inin yurt dışı uçuşlarından gerçekleştiğini ve geçen yıl Türkiye’ye 4 milyar dolar getirdiklerini söyledi…Geçen yıl 4 milyar dolar Türkiye’ye getirdik. İnşallah bu yıl 5 milyar olacak. Ciro hedefimiz 7,8 milyar dolar. Yüzde 30 artarak geliyor sürekli olarak. 1,5 milyar dolar olarak başladık 2003’de…”(2)

Ve milli gururumuz, teknoloji üretim üssümüz ASELSAN

2002 yılında birçok tesisi kapanma noktasına gelmiş olan savunma sanayi sektörü, hükümetin azim ve kararlılıkları ile Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarının yurt içinde karşılanma oranının 2003 yılında yüzde 25 seviyelerindeyken; 2007 yılı itibariyle bu oranın yüzde 42’ye, 2010 yılında yüzde 47,5 ve bu yılın sonunda bu rakamı yüzde 50’ye çıkarılması hedeflenmiştir. (Bu oran 2016’da yüzde altmışlara ulaşmıştır. Canmehmet) ( www.aselsan.com.tr )

ASELSAN’da, 2168’i  mühendis, 1084’ü teknisyen olmak üzere toplam, 3851 personel çalışmaktadır.  Çalışanlarımızın yaklaşık 60’ı mühendistir. Halen ASELSAN’da  çalışmakta  olan  mühendislerin, 1184’ü  ODTÜ,  348’i  Hacettepe  Üniversitesi,184’ü   Bilkent   Üniversitesi,  160’ı   İstanbul Teknik  Üniversitesi, 107’si  Gazi Üniversitesi mezunudur.

ASELSAN’da çalışmakta  olan  mühendislerin, 78’i  doktora mezunu, 1053’ü yüksek lisans ve 1037’si lisans mezunudur.

2007 yılından bu yana; “Tersine Beyin Göçü Projesi” kapsamında; Amerika Silikon Vadisi’ne gidilerek özellikle doktorasını yapmış adaylar başta olmak üzere lisans üstü eğitim yapmış adayların, Türkiye’ye geri dönmeleri ve ASELSAN’da istihdamı konusunda başarılı adımlar atılmış, bununla birlikte Avrupa Birliği Çerçeve Programı kapsamında kabul gören projelerde teşvik alınması sağlanmıştır.(3)

“Adaleti Savunanlar Derneği” Genel Başkanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi:

Teknoloji var, irade yok!

“İnsansız uçaklar veya çeşitli silahları yapabilecek teknoloji, birkaç gömlek düşük de olsa Türkiye’de var. Ancak bu noktada 3 konu çok önemli.

-Öncelikle teknolojiye sahip olacaksınız.

-Sonra mali kaynak

-Ve bu kaynağı sürdürebilir hale getirmek için pazar bulmanız gerekir.

60 tane İslam ülkesi var. Ve hepsinin de bu silahlara ve uçaklara ihtiyaçları var. Ancak bunu gerçekleştirecek siyasi irade yok. Türkiye’nin İslam ülkelerine açılmasıyla pazar sorunu giderilebilir. Ve bu konuda ileri teknolojiyi yakalayacak kaynak da temin edilmiş olur.

Bir silahı üretmek için bir fabrika yapabiliriz, ancak seri üretime geçerek maliyeti düşürmek gerekir.

ABD, bizim gibi ülkelere silahı veya uçağı satıyor ama modernizasyonunu İsrail’e yaptırın diyor.

Dolayısıyla ABD ve İsrail’e bağımlılık oluşuyor. Ve bu sektörde dehşet paralar dönüyor. İslam ülkeleri ortak hareket ederek silah sanayini geliştirirse, hem bağımlılıktan kurtulur, hem de kaynaklarını dışarı akıtmazlar. Bu gerçekleşirse, Irak, Afganistan ve Filistin gibi halkı Müslüman olan ülkelerin işgal edilmesinin önüne geçecek güçlü bir irade de ortaya konulmuş olur.” (4)

“Türkiye özgüven patlamasını yaşıyor’

Alman Cicero dergisi, “Türkiye’nin, AB’ye girme konusundaki o amansız isteği, çabası ve gayretleri çoktan geride kaldı. Ülke şu sıralar kendini de aşan bir öz güven patlaması yaşıyor” denildi.

…Cicero dergisi Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin yorumunda Türkiye’nin yüzünü artık Berlin, Paris ve Washington’dan çok giderek Doğu’ya çevirdiğini öne süren dergi,

“Sonuç olarak karşımıza çift haneli ekonomik büyüme, Balkanlar’da, Rusya’da, Arap ve Asya coğrafyasında etkili ve ikna edici görüşmeler ile çok sayıda askerî iş birliği çıkıyor” dedi.

‘Öz patlamasının temel çıkış noktası İstanbul’

…Cicero, “Türkiye’nin bu yeni öz güven patlamasının temel çıkış noktası“gayriresmi başkenti” İstanbul” ifadesini de kullandığı yorumunda İstanbul için şunları da yazdı:

“Turistler ve kültür meraklıları şehri her dönemde ziyaret ederken, şimdi son dönemde yapılan çok sayıdaki beş yıldızlı oteli dolduran yeni bir grup dikkatleri çekiyor: Zengin Araplar ve Asyalı iş adamları Türkiye’de yeni yatırım arayışındalar.

Üstelik bu arayışlar meyvelerini de veriyor çünkü 2001 ile 2010 yılları arasında Türkiye’ye doğrudan giren Asya sermayesi bir milyardan 18 milyar dolara yükselmiş durumda.”

Cicero, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye’nin yönünü Batı’ya çevirmesi yönünde telkinde bulunduğunu, bunu vasiyet ettiğini belirterek“Tam anlamıyla laik bir Türkiye kendine Avrupa’yı örnek alarak siyasi, ekonomik ve askerî eksiklerini buna göre düzeltmeliydi” dedikten sonra şu değerlendirmede de bulundu:

“Üstelik Atatürk devrimlerinde bununla da kalmayıp Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini getirmişti. Daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilen NATO üyeliği ve AB katılım müzakereleri Atatürk’ün attığı adımların sağlamlaştırılmasını öngörüyordu.

Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesindeki Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu söz konusu stratejiyi -birçoğu aksini düşünse de- geliştirdi.” (5)

 

Sonsöz:

-İnsanına inanır ve çok çalışırsan oluyor…

www.canmehmet.com

Resim:web ortamından alınmış, alt yazı tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynak:

(1)Daha fazlası için bakınız:Abdullah Karakuş http://www.milliyet.com.tr/yanan-yerleri-hemen-gundem-ydetay-2273636/

(2-3-4-5) Kaynaklar ve daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/ve-yenidunya-duzeninin-yildizi-birlesik-turkiye-devletinin-guc-kaynaklari-5.html

 

Lozan zafer mi hezimet mi? Bu tek bir cümlede açıklanabilir mi? Elbette açıklanır…

irade-i-milliye-gazetesi-dijital

 

Mustafa Kemal Paşa, Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıktan sonra kendi çıkardığı gazetede bir telgrafı yayınlanır. Bu telgrafının içeriği aşağıda verilmektedir.

Doğru soru cevabının yarısı mıdır?

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması ile birlikte dile getirdikleri ile, Lozan Antlaşması sonucunda elimizde kalanlar : Milli Mücadele ile Misak-ı Milli amaçları (ne kadar) örtüşmektedir?

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a gittikten sonra Sultan Vahdettin’e bir telgraf çeker:

Yayınlandığı gazete; ”İrade-i Milliye Gazetesi”,  14 Eylül 1919 tarihli nüsha;

Telgrafı Çeken; ”Üçüncü Ordu Müfettişi, Yaver-i Hazret-i Şehriyarileri Mustafa Kemal”,

Çekilen kişi “Zat-ı Şahane” yani Sultan Vahdettin,

Çekildiği yer Havza, Tarih 14 Haziran 1919.

Mustafa Kemal Paşa, son görüşmelerini hatırlatıyor padişaha ve şöyle diyor:

Huzurdayken İzmir’in işgali karşısında “pekmahzun olan” kalbinizin “bu nokta-i necâta ait ilhamatı”nı, yani ülkenin sizin öncülüğünüzde millî mukaddes bir kudretle kurtulacağına dair verdiğiniz ilhamları şu an gibi hatırlıyorum. Sizin “ilkâ”nızdan, -fikrimi çelmenizdenaldığım imanın azmiyle görevime devam ediyorum…”  (1)

Ve dileyenler konu ile ilgili tüm meraklarını gidermek için  aşağıdaki Meclis gizli zabıtlarını okuyabilirler :

DEVRE:1 İÇTİMA:1

T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları 24 Nisan 1336 (1920)

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT01/gcz01001002.pdf#page=1&zoom=130,0,483    (7- 8 ve 9’uncu sahifeler)

“…Vaziyet bu suretle tenevvür ettikten sonra hareket için iki şeyden birine karar vermek lâzımdır. Birincisi; İstanbul muhitinin Ferit Paşa Kabinesinin kabul ettiği şeyi kabul etmek şerefimizi, hayatımızı, her şeyimizi bırakmak yani İngilizlere esir olmaktır.

O zaman yapılacak mesele yoktur.

Yok, bu milleti millet olarak, insan olarak namus ve şerefile yaşatmak istiyorsak kabul edeceğimiz nokta ve esas, mevcut bilcümle kuvvet ve vasaitimizi icabına göre istimal ederek, bizi imhaya çalışan düşmanların düşmanca olan emellerini kırmaktır ve ben şahsen katiyen şüphe etmem ki bütün arkadaşlarımız ancak böyle hissi ulvî ile buraya gelmişler ve ifa edecekleri vazifei tarihiyenin derecei azametini ve nezaket ve ehemmiyetini bütün vuzuhile müdrik bulunuyorlar.

Merkezle anlaşmak meselesi hakkında, merkez demek, yani makam saltanat ve hilâfet olan İstanbul demektir, istanbul düşmanın resmen ve filen tahtı işgalindedir. Bu gün İstanbul demekle Londra demek arasında hiç bir fark yoktur.

İşte Londra mahiyetinde bulunan Istanbulda maatteessüf bütün âlemi islâmın perestişkârane merbut olduğu Halifemiz ve ecdadı kiramımızın bize en kıymetli yadigârı olan padişahımız kalmış bulunuyor. İrtibat arasak arasak bu makamı muallânın tavassutu olabilir. Bu temas ve irtibat için iki şey varidi hatır olabilir. Birisi, meselâ bir heyet intihap edelim gönderelim.

Bu heyet Londra mahiyetinde bulunan Istanbula girmek için bittabi İngilizler tarafından görülecektir. İngilizlerin malûmatı, vesikası olmadan Îstanbula girilemez ve çıkılamaz.

Bu heyet Zâti Şahaneye vasıl olur ve bir şart ile, İngiliz amali dairesinde milleti sevk ve idare etmek imkânından bahsederse, bu heyet Zâtı Şahaneye işte millet vahdetini muhafaza ediyor, istiklâliyeti katiyen feda etmez, Makamı fuallâyı saltanatın bu makasidi ulviyenin. istihsâli için çalışmasına karar vermiştir derse böyle bir vazifei mukaddesenin ifasına memur olacak heyetin yeri, böyle bir vazifei mukaddeseyi ifa edecek Makamı Saltanat değil Malta olur.

Zati şahane ile hususî temas hasıl etmek dahi varidi hatırdır ve o her suretle araştırılmaktadır,

Ancak nazarı dikkati âlinizi celbederim ki halifei mukaddesimiz Efendimiz Hazretleri edayi salât için Camiye gittikleri zaman kendilerini muhafaza eden kıtaatı askeriye islâm askeri değildir. İngiliz askeridir.

Bu şeraiti elimeye duçar olmuş olan Padişahımızla hususî temas dahi mümkün olamaz.

Sureti umumiyede bir şey arzedeyim : Farzedelim ki resmî ve hususî her türlü temas mümkündür. Ne anlamak istiyoruz? Bu temastan millet; istiklâlini, tamamiyeti mülikiyesini Makamı Hilâfet ve Saltanatın müstakil ve masun olmasını vicdanî bir emel telâkki etmiştir. Bunun için burada çalışıyoruz ve çalışacağız.

Halifei müsliminin bundan başka bir şey düşünmesine imkân tasavvur ediyor musunuz? Ben şahsan hiç bir şey düşünmem.

Zati Şahanenin ağzından işitsem mutlaka bunun icbar ve tazyik altında olduğuna hükmederim.

O halde ne işitmek istiyoruz? Daha dün okuduğumuz sâniadan ibaret olan fetva cümlenizin malûmudur.

Hürriyetine, serbestisine malik olan böyle bir Halife verdirir mi? Cümlenin malûmu olan Hükümetin evamiri muhtacı tefsirdir.

Bu kabineden evvel Harbiye Nazırı Fevzi Paşa Hazretleri namus ve haysiyet ve şerefi itibarile kendisini yakından tanıyan arkadaşlarımızın tahtı tasdıkında olduğu üzere şüphe ve tereddüt edilmiyecek evsafı güzideye maliktir.

Bir emirde İngilizlere hürmet edeceksiniz, İngilizlerin emrini dinliyeceksiniz, böyle hareket etmediğiniz takdirde mahvolacağız, bu tarzı hareketi hamiyeti vataniyenizden rica ederim diyor ve bazı zaif muhakemeli insanlar ihtimal ki vaziyet başka türlüdür, bu kadar muhterem bir arkadaş böyle desin.

…Binaenaleyh bütün hakayika vuzuhile vakıf olarak isabet kararlarınızı vermenizi, maruzatı salifemde işaret ettiğim gibi, memleketin menafii namına temenni ederim.. Millete istiklâl temin edileceği güne kadar bir fert olarak bütün mevcudiyetimle çalışmağa mukaddesatım namına söz vermişimdir. Bu sözü burada tekrar etmekle kesbi şeref eylerim. (Alkışlar) (2)

Yazıdaki (kalın) vurgulamalar ve alt çizgiler tarafımızdan yapılmıştır.

www.canmehmet.com

Resim: web ortamından alınmış, adres yukarıda belirtilmiştir.

Kaynaklar:

(1) Irâde-i Milliye gazetesi, Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’ta çalışmalarının sürdürdüğü 8 Eylül 1919-13 Aralık 1919 tarihleri arasında 16 sayı yayınlanmıştır. Ankara’da, Heyet-i Temsiliye yayın organı Hâkimiyeti Milliye (10 Ocak 1920) tarihinde yayın hayatına katılmıştır. Bu iki zaman dilimi arasında Irade-i Milliye dört sayı daha yayınlanmıştır. Hâkimiyet-i Milliye’nin yayınlanmasından iki gün sonra (12 Ocak 1920) İrade-i Milliye’nin 20. sayısı neşredilmiştir. Milli Mücadele’nin yeni yayın organı, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin (10 Ocak 1920) tarihinde yayınlanmasına kadar geçen zaman zarfında Irâde-i Milliye gazetesinin ulusal kimliğini muhafaza etmiştir.” Kaynak; Dr. Fatih M. DERViŞOGLU

İrade-i Milliye, 4 Eylül 1919 yılında Sivas Kongresi’nde alınan kararla çıkarılan ilk gazete. İlk sayıda, gazetenin yayınlanmasından 10 gün önce toplanan Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa’nın Kongreyi açış nutku ile Padişah’a, Sadrazam’a ve İtilaf devletlerine çekilen ariza ve muhtıralar yer almaktadır. Anadolu’da başlayan kurtuluş hareketinin yayın organı olan “İrade-i Milliye”  Mustafa Kemal’in çalışmaları sonucunda Sivas’ta çıkmıştı.  Sivas Valisi Elhaç Ahmet İzzet Paşa tarafından 1878 yılında tesis edilen vilayet matbaası milli mücadele döneminin ilk gazetesi olan İrade-i Milliye’nin basım yeri oluyordu. İrade-i Milliye” gazetesinde yazılanlar. Kuva-yı Milliye dönemine ait çok önemli ve dikkatlerden kaçmış beyanlar ve telgraflar, haberler, sıcağı sıcağına tepkiler, en azından Ankara’ya gitmeden önce Mustafa Kemal tarafından yazılan başyazılardır

(2)DEVRE:1 İÇTİMA:1 T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları 24 Nisan 1336 (1920)

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/GZC/d01/CILT01/gcz01001002.pdf#page=1&zoom=130,0,483    7- 8 ve 9’uncu sahifeler

(2)Sadeleştirilmiş metnin daha fazlası için bakınız; http://www.mustafaarmagan.com.tr/mustafa-kemal-ve-fevzi-cakmak-vahdettini-iste-boyle-savunmuslardi.html

Daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/galat-i-meshur-serisi-mustafa-kemal-pasa-tbmm-gizli-zabitlarinda-sultan-vahdettini-anlatiyor.html

Neden Bilgi Toplumu olamıyoruz? İnsanlar ancak okuduğu kadar düşünür ve üretirler.

Okuyarak elde edilen bilgiler bir tarlaya atılan tohum misalidir. Ondan çok sayıda ürün elde edebilirsiniz.

Okuyarak elde edilen bilgiler bir tarlaya atılan tohum misalidir. Ondan çok sayıda ürün elde edebilirsiniz.

 

Akıl, ne olduğunu gördüğü halde, niçin olduğunu bilemez. Çünkü Herkesin gerçeği bilgisi kadardır.” (*)

Akıl: Eğer, ilgili konuda bir bilgiye sahipse, size,  bilgileriniz arasında doğru ve yanlışları göstererek, doğrusunu ayırabilmenize, seçmenize yardım edebilir;  bu yeteneğiniz ile, bir konuda düşünce yürütebilir, görüş bildirebilirsiniz.

“Zekâ ve Akıl”, her ne kadar birlikte anılsa da: Akıl, bir ölçüm merkezi,  Zeka : Olaylar arasındaki ilişkileri kavrama, yargılama ve çözme yeteneğidir.

Zekânın : “Bilgi-Deneyim”, birikim olarak değerlendirilmesi, anlamlandırmasına daha yakındır.

Akıl: derin bir kavrayış farkı ile zekâdan daha üst konumdadır. Bu nedenle akıllı bir insan zekânın tüm kazanımlarını kullanabilir. Zeki bir insan: kavrayış yeteneğine sahip olmadığından ancak belirli bir konuda çalışarak veya kendini eğiterek bunların sonucunda elde ettiği birikimlerle bazı şeyleri başarabilir.

Okumak (bilgi edinmek) neden önemlidir?

Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında, adamın biri sorar:

– Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?

Doktor:

– Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz.  Bir kaşık, bir fincan, ve bir kova.

-Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz.

-Siz ne yapardınız?

Adam:

– Ooo ! Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü kova kaşık ve fincandan büyük.

-“Hayır!”, der doktor.

Normal bir insan küvetin tıpasını çeker.

Gerçek Akıl, Sadece bize sunulan çözümleri seçmek değil, en uygun çözümü bulabilmektir.

Peki, kişinin ve toplumun ihtiyacı olan  uygun çözümler nasıl bulunacaktır?

-İnsan ömrü tüm kitapları (ilmi) okumaya yeterli midir?

-Hayır!

-Peki, hangi kitaplar okunmalı ve hangi bilgiler edinilmelidir?

-Sırası ile: Beslenme, Barınma, Korunma ve sonrasında, insanların birlikte yaşamalarını daha iyi nasıl yapılabileceklerini, yaşamlarıyla  ilgili konforunu geliştirmekle ilgili olanlar, değil midir?

-Peki, bunları, kitap okumadan veya deneyim kazanmadan edinmek mümkün müdür?

İnsanın düşüncesinin gücü var mıdır?

-Olmaz mı?

-Peki, bir otomobile yakıt koymadan -Aklın algılamasını (bilgi sunmadan- sadece düşünce ile) sağlamak, çalıştırmak mümkün müdür?

-Siz, mutfakta düşünerek –malzemesiz- yemek yapabilir misiniz?

-Bu nedenle olsa gerek :

-“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Denilmemiş midir?

-Bilim,  karar verme ve ayırt etme aracıdır.

Bir inanç/ön kabul ile ilgili olarak

-“Bu geçerlidir ya da “ geçersizdir” denildiğinde, bir aksiyonla ilgili olarak

-“Bu iyidir” ya da “bu kötüdür” denildiğinde, konuşma ile ilgili olarak

-“Bu doğrudur” veya “gerçeğe aykırıdır”, bir eylemle ilgili olarak “bu güzeldir” veya “bu çirkindir” denildiğinde bu aracın (bilginin) yardımıyla bunlar birbirinden ayırt edilir ve bir karara ulaşılır.

NEDEN GERİ KALDIK

-“Müslümanların vücuda getirdiği ilim hazinesini yerler bir eden, Moğol istilası yanında çok önceden başlayan içe kapanma ve yeniliklere karşı çıkılması, gelişmenin devamı ile ilgili cesaretin kırılmasına yol açar.

-İslam adına “müspet ilimlere karşı çıkma tavrının” İmam Gazali 12.yy da yapılan “sert ikazlara rağmen önlenemediğini” anlatıyor.

-14.yy da yaşayan büyük tarihçi İbni Haldun ‘un o sıralarda Avrupa ülkelerinde giderek canlanan ilmi faaliyetlere ilgisiz kalmasını tenkit ediyor ve İslam dünyasındaki “entelektüel ölüm” ün mesulü olan zihniyete tipik bir örnek gösteriyor.

3 asır (11.asır) ilmin bayraktarlığını elinde tutan Arap, Türk, Afgan ve İranlı kimyacıların, cebircilerin doktorların coğrafyacıların matematikçilerin, fizikçilerin ve astronomlarının tarihe karıştığını söyleyerek sözü şuraya getiriyor. Tarih sayfalarını nasıl geri çevirir, ilim ve teknolojide nasıl ilerleyebiliriz?

İslam dünyasının toplam araştırmacı ve mühendis sayısı 45.000 civarında. Sovyetlerde 1.500.000, Japonya’da 400.000.

İslam ülkesinde 18-20 yaş civarında olup ta fen eğitimi görenlerin gelişmiş ülkelere göre ancak 6 da 1 oranda olduğuna dikkat çekiyor.

İlim ve araştırma için yapılan araştırmalar aynı seviyede kalıyor.

Batılı bir yazar, İslam ilminin problemi nedir diye sorduğunda bazı İslam ülkelerinde diktatörlerin hakim olması sebebi ile ilmi kökleştirme gayretlerinin iyice zorlaştığı yolunda tespit var.

Dünya’da toplam Müslüman nüfusunun ancak 200 de 1 i kadar nüfusa sahip İsrail’de 1974 yılında 35.000 ilim adamı ve araştırmacı bulunduğu, 1995’ e kadar bu rakamın 87.000’ e çıkarılmasının planlandığını aktararak “Ey akıl sahipleri ibret alın” mealinde ayet okuyor…

Dünyanın en önemli matematikçisi Oxford’da bir Araptır.”

Bu Arap kardeşimiz, bu sıfatını, okuyarak-araştırarak-sorgulayarak mı elde etmiştir, düşünerek mi?

Bilmemek tehlikeli değildir. Bilmediğini bilmemektir. Büyük tehlike olan.

Sonsöz:

-Bebekler düşünerek mi öğrenirler?

-İnsanlar, Sanayi Devrimi ile, Nükleer silahları, düşünerek mi, okuyarak-deneyimleyerek ve öğrenerek mi gerçekleştirmiş, üretmişlerdir?

-Bilgi, hamur misalidir. Onu kullanarak, ona yeni şekiller verebilir, onlardan yeni fikirler üretebilirsiniz.

www.canmehmet.com

(*) Hint Atasözü (Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamamaktadır.)

Not: İçerik, konu ile ilgili değişik makalelerden ve “Düşünce tarihi” isimli eserden yararlanarak hazırlanmıştır.

Resim: web ortamından alınmıştır.

15 Temmuz’da uçurumdan döndük: Bu resmi, resimdekileri yorumlamak akıllara zarar verebilir ! (3)

Resim ile ilgili yazının altında açıklama verilmiştir.

Resimle ilgili açıklama yazının  altındadır.

 

Birinci Körfez Savaşı’nda Baba Bush, Bağdat’ı işgali reddetmişti. İsrail bu duruma çok bozuldu. Zaten uzun yıllardır Kuzey Irak Kürtleriyle temasta olan İsrail işi şansa bırakmak niyetinde değildi. Irak hızlı bir şekilde parçalanmalıydı. Gözüne kestirdiği Kürt tarikatı Kesnizani’lik üzerinden Irak’ın İslâmi hayatını da kontrol altına alacaktı.

Yani MOSSAD damardan girecekti. Ne de olsa önlerinde Birinci Dünya Harbi öncesi ve sonrasında İngilizlerin uyguladığı ve başarılı olduğu Vahabilik (*) vardı, Lavrens (**) vardı.

Birinci Körfez Savaşı’nden sonra, MOSSAD Kesnizani tarikatının önde gelenleriyle muhtelif yollardan temasa geçti ve ilişkileri hızla geliştirdi. Öncelikle Irak Devleti’nin mekanizması içinde yer alanlar, medya mensupları uhrevi yollardan ikna edilemezlerse MOSSAD’ın cömertçe tarikata aktardığı dolarlarla ikna ediliyor, mürid yapılıyordu..“ (1)

 

Fetullahçılık ve Kesnizani benzerliği:

İslam tarihinde, Müslümanların sorumluluk bilincini söndürmek ve “düşünme ve değerlendirme” yeteneğini köreltmek için yine Yahudilerin etkisiyle ortaya çıkan “LA EDRİ” (Arapça: Hiçbir şey bilmiyorum) akımının değişik bir tezahürü olan Irak’taki bu “KESNİZANİ” (Kimse bir şey bilmiyor) tarikatının, şu anda Türkiye’deki benzeri Fetullahçılık örgütlenmesidir.

Bunların Siyonist merkezlerle, masonik çevrelerle ve ABD ile münasebetleri, desteklenmeleri ve ülkemizde, eğitim, emniyet, bürokrasi ve ordu içinde kümelenmeleri ve beyni yıkanmış bütün mensuplarının

Biz iç ve dış siyasetle ilgilenmeyiz. Biz sadece ibadetlerimizi ve büyüklerimizin direktiflerini yerine getiririz! Şeklindeki yalan ve riyakâr tepkileri de, Siyonist şeytanların sinsi ve tehlikeli planlarını hatıra getirmektedir.”

Ralph Peters (Yahudisi) Bir Kez Daha Ortaya Çıkmıştı!

Darbe girişimini “Türkiye’nin son umudu” olarak nitelendiren Emekli Yarbay Ralph Peters’ın Fox News TV kanalında sarf ettiği ve darbe girişimi sonrasında yazısında kullandığı şu ifadeler çarpıcıydı:

-“Türkiye’de darbe başarılı olsaydı, İslamcılar kaybedecek, biz kazanacaktık. Durum çok net. Bu darbe, Türkiye’nin İslami bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şansıdır. Sakın hata yapmalım. Bu darbede rol alanlar iyi adamlar. Umutsuz ve kötü planlanmış darbe başarısızlığa uğradı. İşte şimdi karanlık geliyor!?”

İşte Türkiye’de büyük bir tepkiye yol açan bu ifadelerin sahibi olan Ralph Peters’in, Fox News’in siyasi analisti olarak sunulması kasıtlı bir çarpıtmacaydı. Oysa bu kişi, ismi Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ile müsemma olan bir insandı…

Eski ABD Başkanı Bill Clinton’un danışmanlığını da yapan Peters, “Demokrasiyi yaymak ve terörizmin kökünü kurutmak için Ortadoğu’nun sınırlarının yeniden belirlenmesi gerekiyor” çağrısında bulunurken Türkiye’yi de kaybeden ülkeler arasında sıralayan bir Yahudi olmaktaydı.

Makalesinde yer alan BOP haritası ile projeye yeni bir boyut getirmeye çalışan Peters, o haritada Türkiye’yi bölmekte, topraklarının bir kısmını Ermenistan’a, diğer bir kısmını ise Bulgaristan’dan Japonya’ya uzanan coğrafyanın en Batı yanlısı ülkesi” olarak tanımladığı “Özgür Kürdistan”a bırakmaktaydı…”  (2)

**

İlginç bir resim ve ilginç resimdekilerden Tuncay Güney’in anlattıkları :

Neydi bu büyük plan?
Devlet destekli taşeron örgütler kur, kullan, imha et” politikası devreye sokuldu. Uyuşturucu trafiğinden, kara para-devlet mafyası oluşumuna kadar birçok bölgesel plan işleme konuldu. Global uyuşturucu kaçakçılığı bağlantıları da oluşturuldu. Özel bankaların paraları “çamaşır makinesi ile” aklaması, istihbaratların rolü, terörün ve ortaklarının para paylaşımına kadar hepsi ‘Çağdaşlaşan Türkiye‘ sloganı ile yürütüldü. Kirli işler hanedanının kirli paraları çağ atlattı.

Oyunların perde arkası nasıl çözülür?
Türkiyenin darbeler sonrası yakın tarihini diplomatlarımızın öldürülmesi ile başlayan süreci irdeleyerek çözebiliriz. ASALA adı altında tetikçilere öldürtülen bu Türk Dışişleri misyon şeflerinin asıl kilit görevleri neydi? Bunlar hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı.

O zaman küresel çete hala bölgemizde!
1980 dönemi öyle bir köprü kuruldu ki; silah tüccarları, para transferleri, istihbarat teşkilatları, kukla iktidarlar ve işbirlikleri bugünlere kadar uzanıyor. Merkezi ABD’nin Chicago kentinde olan bu çete, Irak (Bağdat), İran (Tahran), Hindistan (Bombay), Ürdün, Lübnan (Beyrut), Tel Aviv ve Ukrayna’ya kadar uzanıyor.

Hükümetlerden habersiz nasıl yönetiyorlar bu örgütü?
Bu ülkelerin hepsinde merkezi hükümetten izinsiz, gizli ofisleri bulunmaktadır. Ankara Kızılay’da da küçük ofis var. Büyük ofis Balgat’a taşındı.

Bu anlamda ASALA’dan hemen sonra PKK’nın devreye sokulmasını nasıl yorumlamak lazım?
Global Chicago şebekesinin emri ile PKK’nın doğuşu için öldürülen Türk diplomatlar sürecinden itibaren PKK’nın gelişimine bakmak lazım. Resmi olarak PKK’nın kuruluş tarihi 27 Kasım 1978. 15 Ağustos 1984’e kadar PKK hiçbir eylem yapmadı. Bu süreçte ulusal istihbarat şirketleri ile temas ve çalışma faaliyetlerini geliştiriyordu. Bugün PKK’nın üslendiği ülkeler, küresel Chicago çetesinin ofislerinin bulunduğu ülkelerdir.

1980 askeri darbesini bu sürecin neresine monte etmek gerekiyor?
12 Eylül öncesi bombalar ve tabancalar ülkeye Bulgaristan’dan sokuluyordu. Kaçak Bulgar kapısı bıçak gibi kesildi. Yeni kurulan küresel çete ofisleri devreye girdi. Türkiye Amerikan veya NATO depolarından sözde çalınan silah ve patlayıcılar ile tanıştı

Yani müttefiklerimizin depolarından çıkarılan silahlar bize mi yöneldi?
Türkiye’deki faili meçhul cinayetlerde kullanılan bütün patlayıcı maddelerin Batı ülkeleri veya Amerikalılar’ın kullandığı malzemeler olduğu tespit edildi. Bir anda terör örgütleri patlayıcı madde kulanımında sınıf atladı. Gazeteci ve aydın cinayetleri dışında suikastlar iş dünyasına da uzandı.

BAĞDAT’IN İŞGALİNDE ‘1 NUMARA’NIN ROLÜ
Bu işlerin başında kamuoyunun yakından tanıdığı kimseler var mı? Söz konusu o isimler nerede görev yapıyor?
Bir örnek vereyim. 1 Mart tezkeresi Meclis’ten geçmeyince devreye ‘1 Numara’ girdi. Kısaca özetlersem, ‘1 Numara’, Irak menşeli Kesnizani tarikatı ile gizli görüşmelere başladı. Bu gizli görüşmeler neticesi Amerikan askerlerinin Bağdat’ı kolayca ele geçirmesi sağlandı. Çünkü tarikat, Barzani ailesinden Talabani’nin partisine ve hatta Saddam’ın sarayına kadar uzanan bir güce hakim. Birçok Iraklı general, Türkmen, Arap bu tarikatin gizli müridi. Tarikatin şeyhlerinin birçoğu dönme. Sözde İslam sufizmi ile yoğrulmuş kişiler. Kesnizani tarikatının Mersin’de de şirketleri bulunuyor. Ve ithalat-ihracat yapıyorlar.

Tarikat bu kadar yaygınsa Türkiye’de de mutlaka uzantıları olmalı…
‘1 Numara’nın desteği ile son 20 yıldır var. Türkiye’de şirketleri ve Türk menşeli üst düzey gizli müritleri bulunmakta. Cem Ersever, JİTEM bölge sorumlusu iken tarikatı ziyarete giderdi. Kesnizani tarikatının paralarını Türkiye üzerinden Avrupa ve Amerikan bankalarına hangi özel banka transfer ediyor? Bunlara bakmalı. Geçmiş dönemde banka sahibi ile yaşadıkları sorunda ‘1 Numara’ hangi cumhurbaşkanına devreye girmesi için rica da bulundu? Ve üçlü toplantı yapıldı? “(3)

 

Yazılanlar özetlenirse :

-Hıristiyan Batı’nın en büyük hedeflerinden birisi de : İslam’ı, (Musevilik-Hıristiyanlık gibi) kendi çıkarlarına göre anlamlandırmayı, dizayn etmeyi düşündüğüdür. İngilizlerin içinde olduğu : “Vahhabilik, Ilımlı İslam, Ilımlı Sufi anlayışı”, vb.

-Ve yaşananlarla ilgili Devletin herşeyin farkında olduğudur.

-Peki, farkında olan devlet bunları neden engellemez? Burada iki soru sorulmalıdır :

a) Devlet, olayın içindekilerini kullandığını düşünmekte;

b) Olayların akışına mani olamamakta, zamana ihtiyacı nedeniyle hazırlıklarını tamamlamayı beklemektedir.

 

Devam edecek

-“Büyük Devlet” Olabilmek : Büyük bir iddia sahibi olmakla mümkündür.

www.canmehmet.com

Resim : http://www.gazetevatan.com/ilginc-bir-kare-497578-gundem

(*) Başlıktaki resimle ilgili :  Jonturk.com isimli haber sitesi Fethullah Gülen ile Tuncay Güney’i birlikte gösteren fotoğrafı yayımladı. Fotoğrafları yayımlayan jonturk.com haberi, ‘İşte Fethullah Gülen Tuncay Güney yakınlığının kanıtı!’ başlığıyla verdi. Aynı haberi Aydınlık gazetesi bugün manşetinden okurlarına duyurdu. 1994 yılının 29 Haziranı… Dedeman Otel’de Gülen cemaati tarafından kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın açılış gecesi. Gülen geceye eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek ile birlikte katılıyor. Cem Karaca da geceye çağrılı ve cemaati kırmayarak icabet ediyor. Karaca salona girdikten sonra Gülen’in ve Gülek’in yanlarına gelerek saygı gösterisinde bulunuyor. Karede Gülen’in hemen yanıbaşında Tuncay Güney de bulunuyor. Ergenekon davası Tuncay Güney’in ifadeleriyle başladı. Güney doksanlı yılların başında Altunzade’deki FEM Dersanesi’nin üst katında bulunan Gülen’in bürosunda çalışıyor. Güney 1972 doğumlu. Cemaatin yayın organı Samanyolu televizyonununun kuruluşunda bulunuyor. 1994 yılında “Doruktakiler” programını hazırlayıp sunuyor. Güney’in STV’de çalıştığı dönem aynı zamanda Gülen’in sekreterliğini yaptığı biliniyor. Randevularını ayarlıyor, günlük işlerini görüyor. Yani Güney, Gülen’e çok yakın bir isim. Bu fotoğrafta da 22 yaşındaki Güney, Gülen’in yanıbaşında görünüyor. Daha fazlası için bakınız : http://www.gazetevatan.com/ilginc-bir-kare-497578-gundem/

(**)Vahabilik : Vahhabilik ya da Vehabilik, kökeni Selefilik’e dayanmakla birlikte tam olarak 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvahhab tarafından kurulmuş olan dinî-siyasi hareket (akım) ya da mezhep.  İngilizlerin kurdurduğu, destekledikleri yaygın iddialar arasındadır. Bin Ladin’in ideolojik görüşlerinin oluşmasında, Muhammed bin Abdülvahhab tarafından oluşturulan Vahhabiliği benimsediğini öne sürerken buna karşı çıkan kaynaklar da bulunur..”  Daha fazlası için bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Usame_bin_Ladin%27in_d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce_yap%C4%B1s%C4%B

(***) Ünlü İngiliz casusu Lavrens : Thomas Edward Lawrence (15 Ağustos 1888 – 19 Mayıs 1935) : Britanyalı arkeolog, asker ve diplomat. 1916 – 1918 yılları arasında Arap Ayaklanması ve Sina ve Filistin Cephesi gibi olaylarda Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine karşı üstlendiği rol ile ünlüdür. Buradaki rolü nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak tanınmıştır.  Daha fazlası için bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/T._E._Lawrence

(1) Evanjelizm, Tanri’yi Kıyamete Zorlamak, Ramazan Kurtoğlu, 2. Baskı, Mayıs 2016- İstanbul

(2)Daha fazlası için bakınız: AHMET AKGÜLSiyaset Bilimci – Düşünür   Araştırmacı & Yazar. http://www.7sabah.com.tr/haber/4333/fetullah-gulen-erbakan-hoca-ve-ahmet-akgul-disinda-herkesi-kandirmisti/

(3) http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/01/26/isin_asalasi_chicago

15 Temmuz’da uçurumun kenarından döndük: Batı güdümlü tarikatlar Modern Truva Atları’dır (2)

truva

 

Amerikan ve İngiliz birlikleri Irak’a saldırdıklarında, Dünya ve Türk medyası ile birlikte : Türk akademisyen ile  emekli asker strateji uzmanları, asıl savaşın Bağdat ve çevresinde olacağını dile getiriyorlardı. Hâlbuki Bağdat ve çevresi Saddam’ın askerleri tarafından hiçbir direnç gösterilmeden Amerikan askerlerine teslim ediliverecekti.

Niçin böyle olmuştu?

Tarikat yoluyla Irak devlet mekanizması devşirilmişti.  (Kesnizani Tarikatı) Şeyh Muhammed müridlerine Amerikan askerlerine direnmemelerini öğütlemişti. Şeyhin emrindeki mürid generaller vatanlarının bağımsızlığı için savaşmak yerine Şeyh Muhammed’in emrine uydular.

Bu arada (Saddam’ın sağ kolu) İzzet El Duri (*) de boş durmamış, Bağdat’ın kuzeyini de o teslim etmişti Amerikalılara. Şeyhin isteğinde mutlaka bir keramet vardı. (1)

Batı Güdümlü Tarikatlar, Modern Truva Atları  mıdır?

Bu noktada başta kendi ülkesini işgalci batılılara teslim eden Kesnizani Tarikatı ve kurucuları tanıtılmalıdır..

Kesnizani Tarikatı (**) :

…Bizdeki masonlar gibi teşkilatlanan bu tarikat, Irak’ta istihbarat servisini ve o orduyu ele geçirmiştir. Tarikatın başına Şeyh Muhammet Kesnizani geçince, hedefine ordu ve istihbarat mensuplarını, polisi ve bürokrasiyi koyuyor. Buralardan yoğun bir şekilde mürit kazanmaya başlıyor.

Öyle ki Irak genelkurmay Başkanı Mareşal Ayat Fetih El Ravi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hamid Şaban, Umumi Askeri İstihbarat Başkanı Mareşal Vefik El Samarayi, üst düzey ordu komutanları ve birçok subayı mürit yapıyor.

En ilginç olansa, Saddam’ın ilk eşi Sacide, kardeşleri Barzan ve Vatman ve oğlu Uday’da Kesnizani’lere katılıyor. Bunları mürit yapabilen bir tarikatın, saraydaki ve Saddam’ın çevresindeki daha kimleri kendisine bağladığını bir düşünün.

Böyle olunca da Saddam’ın her hareketi, her düşüncesi, hatta yatış kalkış saatleri bile MOSSAD ve CIA‘ya bildirilmiş. Savaş sırasında ise bu tarikatın müridi olan birçok subay ve üst düzey komutan savaşmak yerine, askerlere

“Sivillerinizi giyinin ve silahlarınızı bırakıp evlerinize dönün emri verip orduyu adeta buharlaştırmış.

Amerikan ordusu Bağdat çevresinde geldiğinde bütün dünya, Savaş yeni başlıyor, Saddam’ın efsane Cumhuriyet Muhafızları, Medine Tümenleri zor yenilirbeklentisi içindeyken, savaş birdenbire sanki sihirli bir değnek dokunmuş gibi bitti. İşte bu ani bitişin sırrı bu tarikattır.” (2)

Irak’tan sonra Pakistan :

…Adı Tahir Kadri! İlk mesleği imamlık! Pencab Üniversitesi’nden İslami Hukuk doktorası var. Yaşı 65.

2004’te iltica ettiği Kanada’nın da pasaportunu taşıyor. Çifte vatandaşlığı Pakistan’ın yanında dünya çapında etki alanını genişletmesine katkı sağladı. Şöyle de denebilir; böyle bir konuma ulaşması için Kanada’ya kabul edildi. Minhac’ul Kur’an  (Kur’an Yolu) derneğini 1981’de kurdu. Kuruluş amaçlarının başında “dinler arası iletişimi geliştirmek” de vardı.

Kadri, Pakistan dışında “ılımlı bir Sufi” olarak takdim edildi. 1970’lerde Lahore’da halka yaptığı konuşmalarıyla ünlendi…

Kadri “Eğitimde Yüksek Kalite” ve “İslam’ın ılımlı bakışının dünyaya anlatılması” amacıyla 30 yıl önce yola çıkmıştı. Bugün 90 ülkede faaliyet gösteren kurumlarıyla uluslararası bir aktör olarak kabul ediliyor. Ayrıca BM, dünya barışına katkı yaptığı gerekçesiyle Kadri’ye özel danışmanlık statüsü bile verdi…

Kadri zaman içinde kendisine yargı ve ordu içinde destekçiler oluşturmuştu. Bunların girişimleriyle hükümeti düşürmek istedi. Bu süreçte Başbakana tutuklama kararı bile çıkartmayı başardı. Hükümet buna karşı direndi ve sonuçta Kadri’nin arzuladığı hedefi boşa düşürmüş oldu.  (3)

Pakistan’daki,  “Kur’an Yolu” derneğinin amaçları ile Gülen yapılanmasının yol haritasında örtüşenlere baktığımızda bunlar :

“Dinler arası iletişimi geliştirmek”,

– “ılımlı bir Sufi”,

– “İslam’ın ılımlı bakışının dünyaya anlatılması”

Tarikatlar üzerinde yapılan : Ordu ve Yargı (kurum) mensuplarını çeşitli vaatlerle ele geçirmek, geniş casusluk ağı kurmak ve (Devleti) Hükümeti (içten) Darbe ile ele geçirerek yabancı işgaline hazırlamak…

Irak’ta Devleti nerede ise savaşmadan Amerikalılara teslim eden Kesnizani tarikatı ile, Pakistan’daki, “Kur’an Yolu” derneğinin çalışmaları ve izledikleri yol Gülencilere ne kadar da benzemektedir.

Sayılanlara : bu çeşit yapılanmalarının tek kaynaktan yönetildiğinin dayanağı ; Gerçek niyet gizlenerek işgal yapılacak ülkenin içine sokulan Modern Truva Atları demek doğru değil midir?

 

Devam edecek

-Biz, Batı destekli örtülü işgal hareketinin neresinden döndük?  Bu işgal harekeri başarılı olabilseydi, en iyimser ihtimalle bu sarmaldan çıkmak için ülke olarak bir elli yıl daha kaybedecektik.

Resim: web ortamından alınmıştır.

(*) İZZET İBRAHİM EL-DURİ KİMDİR?

ABD’nin Irak’ı 2003 yılında işgal ederek Saddam Hüseyin iktidarını devirmesine kadar Irak Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İzzet İbrahim el-Duri, 1942 yılında Saddam Hüseyin’in memleketi olan Tikrit’te doğdu. Baas Partisi’nin iktidara geldiği 1968’deki darbenin mimarlarından biri olan El Duri aynı zamanda devlet başkanı yardımcısı olarak Saddam Hüseyin’e en yakın isimlerden biriydi. Rejiminin iki numaralı ismi haline gelen El Duri kızını Saddam Hüseyin’in oğlu Uday Hüseyin’le evlendirdi. 20 Mart 2003’te Irak’ı işgal etmeye başlayan Amerikan güçleri 9 Nisan 2003’te Bağdat’a girerek Saddam Hüseyin rejimine son verdi. Daha sonra Saddam ve Baas rejminin birçok önde gelen ismi yakalanmasına rağmen İzzet İbrahim El Duri yakalanamadı.”  Daha fazlası için bakınız : http://www.ntv.com.tr/dunya/saddamin-sag-kolu-izzet-ibrahim-el-duri-olduruldu,d89TxymmOUmyYVl1yVy-bQ

(**) Kesnizani Tarikatı:“Kesnizani, Süleymaniye civarında yerleşik bir Kürt aşiretinin adı… Tarikatın lideri Kürt asıllı Şeyh Abdülkerim Kesnizani.  ‘Irak’ı, ABD’ ye,  altın tepside içinde sunan  tarikat.’ (Alıntı: “Evanjelizm”, Ramazan Kurtoğlu) Kesnizani tarikatı’nın, “MOSSAD ve CIA tarafından Saddam’ı içten yıkmak, Irak’ı kolayca teslim almak için organize..” edildiği konusunda yoğun iddialar vardır. Bu dizide bahsekonu Tarikat hakkında geniş açıklamalar yapılacaktır.

Kaynaklar:

(1) “Evanjelizm”, Ramazan Kurtoğlu

(2) Daha fazlası için bakınız : AHMET AKGÜL, Siyaset Bilimci – Düşünür   Araştırmacı & Yazar http://www.7sabah.com.tr/haber/4333/fetullah-gulen-erbakan-hoca-ve-ahmet-akgul-disinda-herkesi-kandirmisti/

(3) Mustafa Kaya, 31.07.2016 mustafakaya@milligazete.com.tr@RSSDerenin Taşı, Derenin Kuşu (Tahir Kadri – Kesnizani)

Millet-Devlet olarak hangi uçurumun kenarından döndüğümüzün henüz farkında değiliz. Kesnizani Tarikatı* (1)

resim

 

Devletler de, kurucuları, yönetici insanları gibi kendilerini  -Felsefelerini- tekrar ederler. Bu nedenle, Tarih : kendisinden ibret alanlarına değil, almayanlarına  –Aptallara-  tekrarı yaşatmaktadır.

Eğer, 15 Temmuz 2016 gecesi: Halkımızın, özellikle son bin yılımızdan bugüne, yaşadıkları ile oluşan basireti, yöneticilerine kesin inancı olmasaydı; büyük bir ihtimalle, son yüzyılımızı kaybettiğimiz gibi, toplum olarak bir elli yılımıza daha kaybedecek, Ülke kalkınması yerine, içine düşürüldüğümüz çukurdan kurtulma mücadelesi verecektik.

Bu topraklara, “Vatanım” diyen her vatandaşımız, sadece bugünlerin değil, son 700-800 yılımızda yaşadıklarımızın arka planını : Batılıların: Şark Meselesi” olarak isimlendirdiklerini öğrenmek zorundadır.

Devletimizi saran, (nerede ise tamamına yakını dış destekli)  bu zehirli sarmaşıklar: Devlet ve millet ağacımızı, çok büyük budamalarla (küçülmelerle) ancak, kurtarılabilecek hale getirebilecekti. Bunun arkasında: hem ABD, hem de Avrupa (gelecekleri) olduğunu bilmek ve bundan sonra : içinde uyuşturulduğumuzdan havuzlardan, yaşadıklarımızdan büyük bir ders alarak çıkmak durumundayız.

Bilelim ki, yaşadıklarımız: sadece son kırk yılda değil, yüzelli yıldan bu yana kurgulanan oyunların -devam eden, Şark Meselesi’nin- bir sonucudur.

Tarihimizde fazla seslendirilmeyen, İnönü’nün, Lozan Antlaşması’nın hemen arkasından söylediği iddia edilen : “Bir doksan yıl daha kazandık!” ifadesi; siyasi tarihimizi bilenlere, bu olaylarla birlikte daha da anlamlı hale gelmiş olmalıdır.

Bir ülkenin topraklarının fiziki işgali geçicidir. Kalıcı olan: İnsanlarının, zihinlerinin işgalidir.

Vatanseverlerimiz, “Şark Meselesi”nin ne olduğu konusunda aydınlanmalarının yanında ; yabancı (Misyoner) okullarını da sorgulamalıdır. Robert Kolej’de okuyan Müfide Ferit Tek, ecnebi mekteplerinde Türk çocuklarını nasıl feci bir akıbetin beklediğini “Pervaneler” isimli romanında şöyle özetlemiştir: “Gerçekte buraya Türk giremez demek doğru değildir. Türk girer, fakat Türk çıkamaz.”(1)

Bu yazı dizisinde bunların önemine işaret edilerek, zehirli sarmaşıkların, Devlet Ağacı’mızı nasıl sardığı anlatılmaya çalışılacaktır.

Irak Savaşı’nda Bağdat Savaşılmadan nasıl teslim edildi?

“…Herkes “Esas savaş Bağdat’ta olacak” derken, Bağdat savaşmadan teslim edilmişti Amerikan askerlerine. Tarih 10 Nisan 2003’ü gösteriyordu.

Teslimatı yapan, gerçekte Irak’ta herkesin bildiği ama ortalıkta gözükmeyen Kesnizani tarikatıydı.

Tarikat “körfez savaşı”ndan sonra Saddam’ın etrafını örümcek ağı gibi sarmıştı. Saddam’ın karısı, çok güvendiği generalleri ve istihbarat kuruluşlarının başındakiler… Hepsi tarikat “müridleri” y di.

Kesnizani tarikatı, MOSSAD ve CIA tarafından Saddam’ı içten yıkmak, Irak’ı kolayca teslim almak için organize edilmişti.

…Tarikatin “müridleri” Saddam’m en yakınında olanlardı. Onun her hareketini, her adımını an be an tarikat şeyhinin oğlu Nehru’ya aktarıyorlar, sonra da bilgiler kuş olup MOSSAD ve CIA istasyonlarına doğru uçuyordu…(2)

Putin bile 10 yıl önce farkına varıp Bunlar eğitim kurumları değil, CIA ve MOSSAD’ın karargâhlarıdır diyerek bütün okullarını kapattığı Fetullahçıların nasıl bir fesat ve tahribat şebekesi olduğunu bizim dindar kahramanlar ancak yeni yeni fark etmeye başlamıştı. (3)

…15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ile cemaatler ve siyaset arasındaki ilişkinin nasıl istismar edildiğini, suistimale nasıl tabi tutulduğunu, hatta ihanet derecesinde bir yöne nasıl evirildiğini açık bir şekilde yüreğimiz yana yana görmüş olduk.

Bu çetrefilli ilişkiler manzumesi sadece bizde yaşanmadı elbette. Pakistan ve Irak’ta da aynı şekilde cemaatler yönetimlere karşı kullanıldı. Öylesine kullanıldılar ki, birisinde başarılı bile oldular.

Nasıl mı

Önce Pakistan’a bakalım. Adı Tahir Kadri! İlk mesleği imamlık! Pencab Üniversitesi’nden İslami Hukuk doktorası var. Yaşı 65. 2004’te iltica ettiği Kanada’nın da pasaportunu taşıyor. Çifte vatandaşlığı Pakistan’ın yanında dünya çapında etki alanını genişletmesine katkı sağladı.

Şöyle de denebilir; böyle bir konuma ulaşması için Kanada’ya kabul edildi. Minhac’ul Kur’an  (Kur’an Yolu) derneğini 1981’de kurdu. Kuruluş amaçlarının başında “dinler arası iletişimi geliştirmek” de vardı.

Kadri, Pakistan dışında “ılımlı bir Sufi” olarak takdim edildi. 1970’lerde Lahore’da halka yaptığı konuşmalarıyla ünlendi. Gördüğü rüyalar üzerinden Pakistan devlet sistemini eleştirmesiyle tanındı. Rüya anlatımlarının bu denli etkili olmasının sebebi, rüyalara büyük önem veren Biralvi Tarikatı’na mensup olmasıydı.

Kadri “Eğitimde Yüksek Kalite” ve “İslam’ın ılımlı bakışının dünyaya anlatılması” amacıyla 30 yıl önce yola çıkmıştı. Bugün 90 ülkede faaliyet gösteren kurumlarıyla uluslararası bir aktör olarak kabul ediliyor.

Ayrıca BM, dünya barışına katkı yaptığı gerekçesiyle Kadri’ye özel danışmanlık statüsü bile verdi.

Tahir Kadri Aralık 2012’de Pakistan’a döndüğünde “demokratik devrim” çağrısı yaptı. Düzenlediği mitingde hükümete, seçim takvimini belirlemesi ve geçiş hükümeti kurması çağrısında bulundu. Kadri zaman içinde kendisine yargı ve ordu içinde destekçiler oluşturmuştu. Bunların girişimleriyle hükümeti düşürmek istedi.

Bu süreçte Başbakana tutuklama kararı bile çıkartmayı başardı. Hükümet buna karşı direndi ve sonuçta Kadri’nin arzuladığı hedefi boşa düşürmüş oldu.

Irak’taki Kesnizani Tarikatı da aynı şekilde yönetime karşı kullanılmıştı. Saddam döneminde özellikle istihbarat ve orduya sızan tarikat mensupları, önemli mevkilere kadar gelmişti. Öyle ki bu mevkiler arasında, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı gibi önemli makamlar dahi vardı. Hatta Saddam’ın iki kardeşinin, karısının ve oğlu Uday’ın da Kesnizani tarikatına mensup olduğu biliniyordu. Tarikatın ilk dönemlerinin aksine, bir süre sonra üst yönetimin yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliğine geçtiğine dair bilgiler gelmeye başladı.

…Türkiye, Pakistan ve Irak… Üç ülke, üç örnek, üçünün de etki alanları kendileriyle sınırlı değil. Yazılan senaryolar ve kullanılan yöntemler aynı. Tek fark var, o da figüranlar. Oyun kurucuların taktiği de, hepimizin çok iyi bildiği bir taktik. “Derenin taşıyla, derenin kuşunu vurmak.” (4)

 

Devam edecek

-Bir devlet, Dışarıdan destekli Tarikatların: uygulamalarını, niyetlerini, beklentilerini bilmemesi mümkün müdür? Bir merdivenden yukarı çıkmaya çalışan bir insan, üzerinde yükseldiği basamakların güvenilirliğini neden sorgulamaz?

www.canmehmet.com

Resim:  www.colourbox.com

 

(*) Kesnizani Tarikatı: “Kesnizani, Süleymaniye civarında yerleşik bir Kürt aşiretinin adı… Tarikatın lideri Kürt asıllı Şeyh Abdülkerim Kesnizani.  ‘Irak’ı, ABD’ ye,  altın tepside içinde sunan  tarikat.’ (Alıntı: “Evanjelizm”, Ramazan Kurtoğlu) Kesnizani tarikatı’nın, “MOSSAD ve CIA tarafından Saddam’ı içten yıkmak, Irak’ı kolayca teslim almak için organize..” edildiği konusunda yoğun iddialar vardır.  Bu dizide bahsekonu Tarikat hakkında geniş açıklamalar yapılacaktır.

 

(1) Daha fazlası ve kaynaklar için bakınız: http://www.canmehmet.com/yabancilar-hedef-ulkelerde-okul-ve-askeri-usleri-nasil-acabilmekte-ve-izin-alabilmektedir.html

(2) Evanjelizm”, Ramazan Kurtoğlu. Sahife: 298 ve devamı

(3) Daha fazlası için bakınız:  AHMET AKGÜLSiyaset Bilimci – Düşünür   Araştırmacı & Yazar. http://www.7sabah.com.tr/haber/4333/fetullah-gulen-erbakan-hoca-ve-ahmet-akgul-disinda-herkesi-kandirmisti/

(4) Daha fazlası için bakınız: Mustafa Kaya, 31.07.2016 mustafakaya@milligazete.com.tr @ RSS Derenin Taşı, Derenin Kuşu (Tahir Kadri – Kesnizani)